HET DRAAGVLAK VOOR HET TAALFEDERALISME BROKKELT AF – LE SOUTIEN AU FEDERALISME LINGUISTIQUE S’EFFRITE – DIE UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN SPRACHENFÖDERALISMUS BRÖCKELT

Afbeelding – Image – Bild: Vruchten in de Belgische kleuren; Des fruits dans les couleurs belges; Belgische Farbe-Früchte (Bron; Source; Quelle: commons.wikimedia.org)

HET TAALFEDERALISME FUNCTIONEERT NIET

In een interessant commentaarstuk (De Morgen, 13 november 2021) klaagt redacteur Bart Eeckhout de absurditeit van het Belgische federalisme aan. Hij besluit dat de taalnationalistische stelling als zou België niet werken onzin is. In werkelijkheid, zo betoogt hij terecht, werkt het federalisme niet.

De Belgische overheid besliste, zo begint de redacteur, al enkele decennia geleden om een kernuitstap door te voeren. Enkel het tijdstip waarop zorgde lange tijd voor onenigheid. Eind december 2017 werd beslist dat dit in 2025 zou gebeuren. In ruil zouden er gascentrales gebouwd worden, opdat de energiebevoorrading niet in het gedrang zou komen. Dat laatste was toen een eis van de N-VA, een partij die de vorige legislatuur deel uitmaakte van de regering en momenteel in de oppositie zit.

Vandaag heeft dezelfde N-VA nochtans het roer omgegooid. Ze kant zich tegen een kernuitstap en probeert die vanop “Vlaams” niveau te blokkeren. Zo weigert “Vlaams” “minister” van Energie en Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), sinds september milieuvergunningen af te leveren voor de bouw van gascentrales in het “Vlaams” gewest. In een unitaire staat zou de Belgische staat zichzelf zo’n vergunning kunnen afleveren, maar in het federale België is ruimtelijke ordening al sedert 1980 gesplitst.

Eeckhout merkt voorts op dat het “Vlaamse” klimaatbeleid tekortschiet. Ook bestaat er geen “nationaal” klimaatplan dat de lasten verdeelt (lees: een plan dat de optelsom is van de verschillende plannen van de gewesten en de federale staat). Sterker nog: de “Vlaamse” regering wil er bij de EU zelfs voor ijveren dat uitstootrechten die normaliter geschrapt zouden worden, toch behouden blijven. Zo zou het Europese emissieplafond verhoogd worden en kan er dus méér uitgestoten worden dan nu is gepland. Is dat dan het zo geroemde goede, “Vlaamse” beleid?

De redacteur besluit met een passage die we u niet willen onthouden:

Het onvermogen om samen te werken en goed te besturen mag de Belg niet meer verrassen. N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet daar, niet geheel verbazend, een aansporing in om het beleid nog verder op te splitsen. In Terzake hield hij woensdag [10 november, B.U.B.] een pleidooi om maar meteen het hele energie- en klimaatbeleid te regionaliseren. Maar aangezien zijn partij actief aan de blokkage bijdraagt [door het blokkeren van de bouw van gascentrales, B.U.B.], klinkt zijn lied wat vals.

België werkt niet’, stelt de N-VA keer op keer vast, maar stilaan dringt een andere analyse zich op. Het is het (con)federalisme [Eeckhout gebruikt hier het woord “confederalisme” in de oneigenlijke zin van het woord, namelijk federalisme zonder normenhiërarchie, dus zonder een federale staat die in geval van conflict het laatste woord heeft zoals dat in België het geval is, B.U.B.] dat niet werkt. Of het nu gaat over de coronapandemie, extreme rampspoed [zie de terreuraanslagen in Brussel in 2016 of de overstromingen van 2021, B.U.B.] of klimaatbeleid: in de confrontatie met grote, grensoverschrijdende beleidsuitdagingen schiet het gefederaliseerde staatsmodel tekort. Te veel tijd kruipt in territoriumtwisten. Te veel energie lekt weg in de dicht op elkaar gestapelde bestuurslagen.

Het resultaat is een politieke cultuur met een eindeloos feuilleton aan gevechten tussen en in regeringen en weinig vooruitgang. De burger blijft beduusd achter. In Vlaanderen helpt de economische voorspoed om de grootste gebreken te maskeren, maar het dure beleid verhindert niet dat op kerndomeinen als onderwijs of welzijn de resultaten ondermaats zijn. Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap stevenen regelrecht op het bankroet af. Tout ça pour ça?

Herfederalisering blijft een politiek taboe. Wie het idee oppert, wordt terstond weggezet als belgicist [door de flaminganten en wallinganten, B.U.B.]. Toch lijkt er wat te keren in het gemoed van de crisismoeë medeburger. Vraag de Belg of hij vier klimaatministers en negen ministers van Volksgezondheid verkiest, dan wel één regering met alle sleutelbevoegdheden in één hand, en het antwoord zou wel eens verrassend eenduidig kunnen zijn”.

De redacteur van De Morgen heeft met zijn unitaristisch pleidooi natuurlijk overschot van gelijk. Hij schrijft wat de B.U.B. al twee decennia zegt: dat het taalfederalisme complex, inefficiënt, bureaucratisch, geldverspillend, polariserend, tijdrovend, enz. is en gewoonweg niet werkt. Het is overigens erg hypocriet dat de separatisten vandaag zeggen dat “België niet werkt”, terwijl in werkelijkheid het federalisme, een systeem dat zij nota bene gewild hebben, niet functioneert.

De confrontatie met internationale terreur, klimaatopwarming, overstromingen en een wereldwijde pandemie heeft de laatste jaren de vele pijnpunten van het federalisme voor iedereen duidelijk gemaakt. Problemen worden steeds grensoverschrijdender en daar is een federalisme dat territoria afbakent door taalgrenzen niet tegen opgewassen.

De uitputtende coronacrisis heeft de afkeer bij de Belgen van het blokkerende federalisme alleen maar vergroot. Dat een virus schade berokkent, kunnen mensen begrijpen, maar niet dat een overheid dat doet. Om het unitarisme aan te hangen, hoeft men zelfs geen overtuigde Belg te zijn. Men kan het ook alleen doen om redenen van efficiëntie en goed bestuur.

Er is hoe dan ook geen enkel zinnig, niet-nationalistisch argument te bedenken om het federalisme in België niet af te schaffen en te vervangen door een unitaire staat met een enkele nationale regering en een enkel nationaal parlement, gedecentraliseerd op basis van de negen historische provincies. De B.U.B. twijfelt er niet aan dat deze oplossing de wens is van de meerderheid van de Belgen en ijvert daarom voor een referendum over de kwestie (zie onze tekst).

LE FEDERALISME LINGUISTIQUE NE FONCTIONNE PAS

Dans un éditorial intéressant (De Morgen, 13 novembre 2021), le rédacteur Bart Eeckhout dénonce l’absurdité du fédéralisme belge. Il conclut que la thèse du nationalisme linguistique, selon laquelle la Belgique ne fonctionnerait pas est absurde. En réalité, affirme-t-il à juste titre, le fédéralisme ne fonctionne pas.

Le gouvernement belge, commence l’éditorialiste, a décidé il y a plusieurs décennies d’abandonner l’énergie nucléaire. Seul le timing a provoqué un désaccord pendant longtemps. Fin décembre 2017, il a été décidé que cela se ferait en 2025. En échange, des usines à gaz seraient construites afin de ne pas compromettre l’approvisionnement en énergie. Ceci était à l’époque d’ailleurs une revendication de la N-VA, un parti qui faisait partie du gouvernement lors de la précédente législature et qui est actuellement dans l’opposition.

Aujourd’hui, cependant, la même N-VA a changé de cap. Elle s’oppose à une sortie du nucléaire et tente de la bloquer au niveau “flamand”. Depuis septembre, le “ministre” “flamand” de l’énergie et de l’environnement, Zuhal Demir (N-VA), refuse de délivrer des permis environnementaux pour la construction d’usines à gaz dans la région “flamande”. Dans un Etat unitaire, l’Etat belge pourrait se délivrer lui-même un tel permis, mais dans la Belgique fédérale, l’aménagement du territoire est scindé depuis 1980.

Eeckhout constate également que la politique climatique “flamande” est insuffisante. Il n’existe pas non plus de plan climatique “national” qui répartit la charge (lire : un plan étant la somme des différents plans des régions et de l’État fédéral). De plus, le gouvernement “flamand” veut même obtenir de l’UE qu’il conserve des droits d’émission qui devraient normalement être supprimés. De cette manière, le plafond d’émission européen serait relevé et il serait possible d’émettre plus que ce qui est prévu actuellement. Est-ce cela la bonne politique “flamande” tant vantée ?

L’éditorialiste conclut par un passage dont on ne veut pas vous priver :

L’incapacité à coopérer et à bien gouverner ne devrait plus surprendre les Belges. Le président de la N-VA, Bart De Wever, y voit, sans surprise, une incitation à scinder encore davantage la politique. Mercredi [le 10 novembre, B.U.B.], lors de l’émission Terzake (VRT), il a plaidé pour une régionalisation immédiate de toute la politique énergétique et climatique. Mais comme son parti contribue activement au blocage [en bloquant la construction de centrales à gaz, B.U.B.], sa chanson sonne un peu faux.

‘La Belgique ne fonctionne pas, déclare sans cesse la N-VA, mais peu à peu, une autre analyse s’impose. C’est le (con)fédéralisme [Eeckhout utilise ici le mot “confédéralisme” dans le sens impropre du terme, à savoir un fédéralisme sans hiérarchie des normes, c’est-à-dire sans un Etat fédéral ayant le dernier mot en cas de conflit, comme c’est le cas en Belgique, B.U.B.] qui ne fonctionne pas. Qu’il s’agisse de la coronapandémie, des catastrophes extrêmes [voir les attaques terroristes à Bruxelles en 2016 ou les inondations de 2021, B.U.B.], ou de la politique climatique: face aux grands défis politiques transfrontaliers, le modèle d’Etat fédéralisé n’est pas à la hauteur. Trop de temps est consacré aux conflits territoriaux. Trop d’énergie s’échappe dans les couches de gestion densément empilées.

Le résultat est une culture politique avec un feuilleton sans fin de luttes entre et au sein des gouvernements et peu de progrès. Le citoyen est laissé dans un état de désarroi. En Flandre, la prospérité économique contribue à masquer les plus grandes lacunes, mais la politique dispendieuse n’empêche pas les résultats d’être insuffisants dans des domaines clés comme l’éducation ou le bien-être. Bruxelles, la Wallonie et la Communauté française vont droit à la faillite. Tout ça pour ça ?

La refédéralisation reste un tabou politique. Quiconque évoque cette idée est immédiatement traité de belgiciste [par les flamants et les wallingants, B.U.B.]. Pourtant, quelque chose semble changer dans l’esprit de nos concitoyens fatigués par la crise. Demandez au Belge s’il préfère quatre ministres du climat et neuf ministres de la santé, ou un seul gouvernement avec tous les pouvoirs clés dans une seule main, et la réponse pourrait être étonnamment sans ambiguïté“.

Avec son plaidoyer unitariste, le rédacteur du Morgen a bien sûr raison. Il écrit ce que le B.U.B. dit depuis deux décennies : le fédéralisme linguistique est complexe, inefficace, bureaucratique, dispendieux, polarisant, chronophage, etc. et ne fonctionne tout simplement pas. À propos, il est très hypocrite de la part des séparatistes de dire aujourd’hui que “la Belgique ne fonctionne pas”, alors qu’en réalité c’est le fédéralisme, un système qu’ils souhaitaient en fait, ne fonctionne pas.

La confrontation avec la terreur internationale, le réchauffement climatique, les inondations et une pandémie mondiale au cours des dernières années a mis en évidence les nombreux pierres d’achoppement du fédéralisme. Les problèmes sont de plus en plus transnationaux et un fédéralisme qui définit les territoires par des frontières linguistiques n’est pas de taille à les résoudre.

L’épuisante crise du corona n’a fait qu’accroître l’aversion des Belges pour le blocage du fédéralisme. Les gens peuvent comprendre qu’un virus cause des dommages, mais pas qu’un gouvernement le fasse. Il ne faut même pas être un Belge convaincu pour adhérer à l’unitarisme. On peut aussi le faire uniquement pour des raisons d’efficacité et de bonne gouvernance.

En tout état de cause, il n’existe aucun argument sensé et non nationaliste pour ne pas abolir le fédéralisme en Belgique et le remplacer par un État unitaire avec un seul gouvernement national et un seul parlement national, décentralisé sur la base des neuf provinces historiques. Le B.U.B. ne doute pas que cette solution soit le souhait de la majorité des Belges et préconise donc un référendum sur la question (voir notre texte).

DER SPRACHENFÖDERALISMUS FUNKTIONIERT NICHT

In einem interessanten Kommentar (De Morgen, 13. November 2021) prangert der Redakteur Bart Eeckhout die Absurdität des belgischen Föderalismus an. Er kommt zu dem Schluss, dass die These der Sprachnationalisten, Belgien funktioniere nicht, Unsinn ist. In Wirklichkeit, so argumentiert er zu Recht, funktioniert der Föderalismus nicht.

Die belgische Regierung, so beginnt der Redakteur, beschloss vor einigen Jahrzehnten, einen Aussteig aus der Kernenergie zu machen. Nur der Zeitpunkt sorgte lange Zeit für Unstimmigkeiten. Ende Dezember 2017 wurde beschlossen, dass dies im Jahr 2025 geschehen soll. Im Gegenzug sollen Gaskraftwerke gebaut werden, damit die Energieversorgung nicht gefährdet wird. Letzteres war damals eine Forderung der N-VA, einer Partei, die in der letzten Legislaturperiode an der Regierung beteiligt war und derzeit in der Opposition ist.

Heute jedoch hat dieselbe N-VA ihren Kurs geändert. Sie ist gegen einen Kernausstieg und versucht, diesen von der “flämischen” Ebene aus zu blockieren. Seit September verweigert die flämische Ministerin für Energie und Umwelt, Zuhal Demir (N-VA), die Erteilung von Umweltgenehmigungen für den Bau von Gasanlagen in der flämischen Region. In einem Einheitsstaat könnte der belgische Staat selbst eine solche Genehmigung erteilen, aber im föderalen Belgien ist die Raumordnung seit 1980 geteilt.

Eeckhout stellt außerdem fest, dass die “flämische” Klimapolitik unzureichend ist. Es gibt auch keinen “nationalen” Klimaplan, der die Lasten verteilt (i.e. einen Plan, der die Summe der verschiedenen Pläne der Regionen und des Bundesstaates ist). Mehr noch: Die “flämische” Regierung will sich sogar bei der EU dafür einsetzen, dass Emissionsrechte, die normalerweise abgeschafft würden, erhalten bleiben. Auf diese Weise würde die europäische Emissionsobergrenze angehoben und es wäre möglich, mehr zu emittieren als derzeit geplant. Ist das die viel gepriesene gute “flämische” Politik?

Der Redakteur schließt mit einer Passage, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:

Die Unfähigkeit zur Zusammenarbeit und zum guten Regieren sollte die Belgier nicht mehr überraschen. Der Präsident der N-VA, Bart De Wever, sieht dies – nicht ganz überraschend – als Anreiz, die Politik noch weiter zu spalten. In Terzake (VRT) plädierte er am Mittwoch [10. November, B.U.B.] für eine sofortige Regionalisierung der gesamten Energie- und Klimapolitik. Aber da seine Partei aktiv zur Blockade beiträgt [indem sie den Bau von Gaskraftwerken blockiert, B.U.B.], klingt sein Lied ein wenig falsch.

‘Belgien funktioniert nicht’, sagt die N-VA immer wieder, aber langsam drängt sich eine andere Analyse auf. Es ist der (Kon-)Föderalismus [Eeckhout verwendet das Wort ‘Konföderalismus’ hier im figürlichen Sinne des Wortes, nämlich Föderalismus ohne Normenhierarchie, d.h. ohne einen Bundesstaat, der im Konfliktfall das letzte Wort hat, wie es in Belgien der Fall ist, B.U.B.], der nicht funktioniert. Ob es um die Koronapandemie geht, um extreme Katastrophen [siehe die Terroranschläge in Brüssel 2016 oder die Überschwemmungen 2021, B.U.B.] oder um die Klimapolitik: bei großen, grenzüberschreitenden politischen Herausforderungen greift das föderalistische Staatsmodell zu kurz. Es wird zu viel Zeit mit territorialen Streitigkeiten verbracht. Zu viel Energie geht in den dicht gestapelten Verwaltungsebene verloren.

Das Ergebnis ist eine politische Kultur mit einem endlosen Feuilleton von Kämpfen zwischen und innerhalb von Regierungen und wenig Fortschritt. Der Bürger wird in einem Zustand der Verwirrung zurückgelassen. In Flandern trägt der wirtschaftliche Wohlstand dazu bei, die größten Unzulänglichkeiten zu überdecken, aber die teure Politik verhindert nicht, dass die Ergebnisse in Schlüsselbereichen wie Bildung oder Soziales unzureichend sind. Brüssel, Wallonien und die Französische Gemeinschaft steuern geradewegs auf den Bankrott zu. Tout ça pour ça?

Die Reföderalisierung bleibt ein politisches Tabu. Wer die Idee erwähnt, wird sofort als “Belgizist” abgetan [durch den Flaminganten und Wallinganten, B.U.B.]. Doch in den Köpfen der krisenmüden Mitbürger scheint sich etwas zu bewegen. Fragt man den Belgier, ob er vier Klimaminister und neun Gesundheitsminister oder eine Regierung mit allen wichtigen Befugnissen in einer Hand bevorzugt, könnte die Antwort überraschend eindeutig ausfallen“.

Der Redakteur von De Morgen hat mit seinem unitäristischen Plädoyer natürlich recht. Er schreibt, was die B.U.B. seit zwei Jahrzehnten sagt: dass der Sprachenföderalismus komplex, ineffizient, bürokratisch, geldverschwendend, polarisierend, zeitraubend usw. ist und einfach nicht funktioniert. Übrigens ist es sehr heuchlerisch, wenn die Separatisten heute sagen, dass “Belgien nicht funktioniert”, während in Wirklichkeit der Föderalismus, ein System, das sie wollten, nicht funktioniert.

Die Konfrontation mit internationalem Terror, globaler Erwärmung, Überschwemmungen und einer weltweiten Pandemie in den letzten Jahren hat die vielen schmerzhaften Punkte des Föderalismus für jeden deutlich gemacht. Die Probleme sind zunehmend grenzüberschreitend, und ein Föderalismus, der Territorien durch Sprachgrenzen definiert, kann ihnen nicht gerecht werden.

Die erschöpfende Korona-Krise hat die Abneigung der Belgier gegen die Blockierung des Föderalismus nur noch verstärkt. Die Menschen können verstehen, dass ein Virus Schaden anrichtet, aber nicht, dass eine Regierung dies tut. Man muss nicht einmal ein überzeugter Belgier sein, um dem Unitarismus anzuhängen. Man kann es auch nur aus Gründen der Effizienz und des guten Regierens tun.

Auf jeden Fall gibt es kein vernünftiges, nicht-nationalistisches Argument, das dagegen spricht, den Föderalismus in Belgien abzuschaffen und ihn durch einen Einheitsstaat mit einer einzigen nationalen Regierung und einem einzigen nationalen Parlament zu ersetzen, das auf der Grundlage der neun historischen Provinzen dezentralisiert ist. Die B.U.B. bezweifelt nicht, dass diese Lösung der Wunsch der Mehrheit der Belgier ist und befürwortet daher ein Referendum zu diesem Thema (siehe unseren Text).