DE VACCINATIE IN BELGIË IS VEEL TE TRAAG ! – LA VACCINATION EN BELGIQUE EST BEAUCOUP TROP LENTE !

Afbeelding – image: https://www.dreamstime.com/photos-images/vaccination.html

HET TAALFEDERALISME KOST OPNIEUW MENSENLEVENS

De B.U.B. weet en zegt al lang dat de taalnationalistische particratie die ons land regeert niet veel inzit met het leven van de Belgen. Maar nu is toch wel de grens van het aanvaardbare overschreden. Na het drama in de rusthuizen, vooral die van de “Vlaamse” gemeenschap, waarbij in de lente van 2020 honderden – misschien zelfs duizenden – bejaarden aan Covid overleden, die mits het toelaten van de beschikbare “federale” mondmaskers konden gered worden (zie onze tekst), is het nu weer raak. Door de onaanvaardbare traagheid van de niet-verplichte vaccinaties verzekeren de door de anti-Belgische staatshervormingen gecreëerde taalgemeenschappen de dood van honderden mensen alsook de verlenging van de opgelegde sluiting van de kappers, de horeca en de culturele sector, wat grote sociale drama’s dreigt te veroorzaken…

De gemeenschappen, die verantwoordelijk zijn voor de inentingen hadden op 5 januari 2021 nog maar 700 mensen ingeënt terwijl er in Duitsland reeds 300.000 mensen ingeënt waren op die dag en zelfs 1,3 miljoen in Israël.  De vaccinatiegraad ligt ook veel te laag. Op 12 januari 2021 was in Denemarken al 1,98% van de bevolking tegen Covid ingeënt. In België bedraagt het percentage maar 0,07%, i.e. het laagste percentage van de 27 lidstaten van de Europese Unie !

Het federaal systeem in België is veel te ingewikkeld en belemmert daardoor ook een efficiënte coronapolitiek. Het vaccinatiebeleid is namelijk versnipperd over meerdere bevoegdheidsniveaus. Niet alleen de gezondheidszorgen zelf zijn een bevoegdheid van meerdere overheden, maar zelfs afzonderlijke en daarmee verbonden bevoegdheden, zoals het ziekenhuisbeleid of – in dit geval – het preventiebeleid kennen geen eenheid van commando. 

Al die zaken waren al bekend, maar worden nu opnieuw op schrijnende wijze aan het licht gebracht.  

Zo is de Belgische staat bevoegd voor de toelating van de vaccins op de markt, de kwaliteitscontrole, de vacinnatiekalender en de verplichte vaccinaties, De gemeenschappen – en deels het ”Waals” gewest en de GGC – zijn bevoegd voor de vaccinatiecampagnes. De terugbetalingen inzake vaccinatiecampagnes zijn een gemeenschapsmaterie. Voor de terugbetalingen van individuele vaccinaties (die in de apotheek verkrijgbaar zijn), is het nationale RIZIV bevoegd. 

Het is overigens volledig ongeoorloofd dat het Overlegcomité – en dus de gemeenschappen en de gewesten – zich met de besluitvorming inzake Covid bemoeit. Zo bepaalt het wetgevend parlementair document 5-2232/1 van 25 juli 2013 betreffende de zesde staatshervorming zeer duidelijk : ‘De federale overheid blijft tevens bevoegd voor het crisisbeleid wanneer een acute pandemie dringende maatregelen vereist.

Het federale België op basis van de gewesten en gemeenschappen is een product van het taalnationalisme en is nu 50 jaar oud. Tijd dus voor een definitieve balans. En die is catastrofaal. Het federalisme is duur, ingewikkeld, inefficiënt, polariserend, destabiliserend, onethisch en zelfs dodelijk. Want blijkbaar is een mensenleven in het door taalnationalisten gesplitste België niet veel waard. Het systeem is te traag, te ingewikkeld en te log om een pandemie efficiënt te bestrijden. Maar de particratie trekt er zich niet van aan. Het behoud van het taalnationalisme en zijn absurde structuren is blijkbaar belangrijker dan het welzijn van de bevolking ! 

Als een systeem mensenlevens kost, is het onverdedigbaar. Nu ook sterven honderden mensen in België wegens de te trage vaccinatie van de risicogroepen in de taalgemeenschappen. In een unitaire staat daarentegen is er slechts één commando en kan het veel sneller gaan. Zo kan bijvoorbeeld het leger of de civiele bescherming voor de vaccinaties ingezet worden. Dat kan nu niet omdat de gemeenschappen voor de vaccinaties bevoegd zijn. Niemand kan ook maar een voordeel geven van deze kafkaïaanse chaos.

Zelfs Het Nieuwsblad haalde op 5 januari 2021 zwaar uit naar het flamingantische niveau: Gaston Geens (CVP), de eerste leider van de flamingantische regio, moest zich volgens de krant in zijn graf omdraaien. Hij zei in de jaren 1980 dat wat de zogenaamde “Vlamingen” zelf deden, ze beter deden. Dat blijkt nu allesbehalve het geval te zijn want in het zuiden van het land wordt dubbel zo snel ingeënt. Ook de krant L’Echo vatte de situatie goed samen op 5 januari 2021: “Het probleem in België is de logge administratie, de verlammende bureaucratie en de overlappende bevoegdheden“.

Al wie het taalfederalisme in België vandaag nog verdedigt, is idioot, onwetend of crimineel. Men mag nog kiezen tussen deze drie weinig benijdenswaardige opties.

LE FEDERALISME COUTE DE NOUVEAU DES VIES HUMAINES

Le B.U.B. sait et déclare depuis longtemps que la particratie nationaliste gouvernant notre pays ne se soucie guère de la vie des Belges. Toutefois, la limite de l’acceptable vient d’être franchie. Le drame des maisons de retraite, en particulier celles de la communauté ‘’flamande’’, dans lesquelles des centaines (voire des milliers) de personnes âgées sont décédées du Covid-19, qui pouvaient cependant être sauvées si des masques de protection fédéraux y avaient été admis, est connu (voir notre texte). Or, à cette page noire s’ajoute aujourd’hui une autre. Par la lenteur inacceptable des vaccinations non-obligatoires, les communautés linguistiques, issues des réformes de l’Etat antibelges, assurent la mort de centaines de personnes ainsi que la prolongation de la fermeture imposée des coiffeurs, de l’horéca et du secteur cuturel, ce qui risque de causer de grands drames sociaux…

En effet, les communautés, qui sont responsables de l’administration des vaccinations, n’avaient procédé qu’à 700 vaccinations le 5 janvier 2021 tandis que, ce jour-là, en Allemagne déjà 300.000 personnes étaient vaccinées et en Israël même 1,3 millions. Le taux de vaccination est aussi beaucoup trop bas. En effet, au 12 janvier 2021, au Danemark, 1,98% de la population est déjà vaccinée contre le covid. En Belgique, ce pourcentage ne s’élève qu’à 0,07%, c’est-à-dire le pourcentage le plus bas des 27 pays membres de l’Union européenne !

Cette lenteur est notamment due au système fédéral belge qui est trop compliqué empêchant ainsi une lutte efficace contre le covid. La politique de vaccination est éparpillé entre différents niveaux de pouvoir. Non seulement les soins de santé, mais aussi des compétences connexes, telles que la politique hospitalière ou la politique de prévention ne connaissent pas d’unité de commandement. Toute cette situation était déjà connue auparavant mais est dévoilée maintenant une fois de plus au grand jour. 

L’Etat belge est uniquement compétent pour l’autorisation des vaccins sur le marché, le contrôle de la qualité, le calendrier de vaccination et les vaccinations obligatoires. Les communautés et, partiellement, la région ‘wallonne’, tout comme la COCOM sont compétentes pour les campagnes de vaccination. Les remboursements relatifs aux campagnes de vaccinations sont une compétence des communautés, tandis que les remboursements des vaccinations individuelles (que l’on peut se procurer en pharmacie) sont la compétence de l’INAMI au niveau national.

Il est cependant illicite que le Comité de Concertation, et donc les régions et les communautés, se mêle au processus de décision pour la lutte contre la pandémie. Ainsi, le document parlementaire législatif 5-2232/1 du 25 juillet 2013 concernant la sixième réforme de l’Etat dispose sans ambiguïté que, ‘l’autorité fédérale reste également compétente pour la politique de crise au cas où une pandémie aiguë nécessiterait des mesures urgentes‘.

La Belgique fédérale consistant en régions et communautés est un produit du nationalisme linguistique. Il existe depuis cinquante ans. Il est donc temps de dresser un bilan définitif. Et celui-ci est catastrophique. Le fédéralisme est dispendieux, complexe, inefficace, polarisant, déstabilisant, immoral, voire mortel. Une vie humaine ne vaut apparemment pas grand-chose dans la Belgique scindée par les nationalistes linguistiques. Le système est trop lent, trop compliqué et trop bureaucratique pour combattre une pandémie de manière efficace. Mais la particratie n’en a cure. Le maintien du nationalisme linguistique et ses structures absurdes sont apparemment plus importants que le bien-être de la population !

Nul système qui coûte des vies humaines ne peut être défendu. Aujourd’hui, il y a des gens qui meurent en Belgique à cause du processus de vaccination trop lent des groupes à risque dans les communautés linguistiques. Dans un État unitaire en revanche, il n’existe qu’un seul commandement et les choses peuvent donc y aller plus vite. Ainsi, on pourrait par exemple déployer l’armée pour les vaccinations, ce qui est impossible à l’heure actuelle en raison du fait que la vaccination relève de la compétence des communautés. Personne ne peut citer le moindre avantage à ce chaos kafkaïen !

Même le Nieuwsblad attaquait violemment le niveau flamingant dans son éditorial du 5 janvier 2021. Selon le journal, Gaston Geens (CVP) devait se retourner dans son tombeau. En effet, ce premier chef de la région flamingante affirmait que ce que les soi-disant ‘Flamands’ font eux-mêmes, ils le font mieux. Il n’en est rien, car au sud du pays on vaccine deux fois plus vite. Le même jour, L’Echo résumait bien la situation: ‘le problème en Belgique est l’appareil administratif gonflé, la bureaucratie paralysante et les compétences compétences qui se chevauchent’’.

Celui qui ose encore défendre maintenant le fédéralisme linguistique en Belgique est soit un idiot, soit un ignorant soit un criminel. On peut encore choisir entre ces trois options peu enviables.