60 JAAR GELEDEN: EXPO 58, EEN SYMBOOL VAN HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST – IL Y A 60 ANS: L’EXPO 58, UN SYMBOLE DU PASSE ET DE L’AVENIR

Une vue sur l'Expo 58 - een zicht op de Expo 58
Une vue sur l’Expo 58 – een zicht op de Expo 58 (bron onbekend – source inconnue)

HET UNITAIRE EN WELVARENDE BELGIE

Op 17 april 1958 opende de Wereldtentoonstelling in Brussel, hoofdstad van het unitaire België. Tot bij de sluiting op 19 oktober 1958 zouden meer dan 40 miljoen mensen de Expo op de Heizel bezoeken. Dit is tot op vandaag het grootste evenement dat België georganiseerd heeft en kan nog altijd als het hoogtepunt van de naoorlogse Belgische beschaving beschouwd worden.

De Wereldtentoonstelling had als motto “voor een betere, meer humane en meer eendrachtige wereld“. Die slogan is – spijtig genoeg – na 60 jaar nog altijd actueel. Expo 58 is niet louter een historisch evenement, het was ook een droom en een project, o.a. voor ons eigen land, België, dat nog te dikwijls door enkele taalnationalisten wordt verdeeld.

Koning Boudewijn drukte het zo uit tijdens zijn openingstoespraak:

“Dat al diegenen die de Tentoonstelling hebben bezocht, wanneer ze in hun land terugkeren, overtuigd zijn van het feit dat een nieuw humanisme boven de klassieke beschavingen wordt opgebouwd, zonder echter iets van de eeuwenlang opgebouwde waarden te vernietigen en dat ze overtuigd zijn van het feit dat dit humanisme alleen op basis van eendracht zal bereikt worden.”

Deze eendracht zal men op Belgisch niveau alleen bereiken in het kader van een unitair België dat voor eens en altijd komaf zal gemaakt hebben met het systeem van taalapartheid.

Dit nieuwe unitaire België kan dan in het jaar 2058 op dezelfde mytische plaats een nieuwe Wereldtentoonstelling organiseren. Zou dat geen mooi, enthousiasmerend project zijn voor heel ons land ?

 

Zicht op de Expo vanuit het Atomium - Vue sur l'Expo depuis l'Atomium
Zicht op de Expo vanuit het Atomium – Vue sur l’Expo depuis l’Atomium (source inconnue – bron onbekend)

LA BELGIQUE UNITAIRE ET PROSPERE

Le 17 avril 1958, l’Exposition universelle de Bruxelles, capitale de la Belgique unitaire, ouvrait ses portes. Jusqu’à la fermeture le 19 octobre 1958, plus de 40 millions de personnes visiteraient l’Expo au Heysel. A ce jour, il s’agit du plus grand évènement jamais organisé par la Belgique et peut toujours être considéré comme l’apogée de la civilisation belge d’après-guerre.

L’Exposition universelle avait comme devise: “pour un monde meilleur, un monde plus humain et plus uni“. Ce slogan est – malheureusement – toujours d’actualité après 60 ans. L’Expo 58 n’était pas uniquement un événement historique, c’était aussi un rêve et un projet, notamment pour notre propre pays, la Belgique, qui souffre de l’extrémisme mené par certains politiciens sur le plan linguistique.

Le Roi Baudouin l’exprimait ainsi lors de son discours inaugural :

« Que tous ceux qui ont visité l’Exposition de Bruxelles rentrent dans leur pays, convaincus qu’un nouvel humanisme se prépare par-dessus les civilisations anciennes, sans rien détruire, d’ailleurs, des valeurs accumulées par celles-ci au cours des siècles, et ensuite qu’ils soient convaincus aussi que cet humanisme ne s’accomplira que dans la concorde. »

Cette concorde ne s’accomplira, à l’échelle belge, que dans le cadre d’une Belgique unitaire qui aura fait table rase du système d’apartheid linguistique une fois pour toutes.

Cette nouvelle Belgique unitaire pourra alors organiser une nouvelle exposition universelle en l’an 2058 au même endroit myhtique. Ne serait-ce pas un beau projet enthousiasmant pour tout notre pays?

Musique de 1958 / Muziek van 1958: Cliff Richard, ‘Move it’ https://youtu.be/HyHXaVWRKvQ