STAATSHERVORMING (18) : DE (RELATIEVE) STATUS QUO VAN BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING – REFORME DE L’ETAT (18) : LE STATU QUO (RELATIF) DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

bron-source: http://emblems-gifts.co.uk/wp-content/uploads/
bron-source: http://emblems-gifts.co.uk/wp-content/uploads/

EEN DRINGENDE HERFEDERALISERING IS NOODZAKELIJK

Het Belgisch buitenlands beleid is sinds de staatshervorming van 1993 erg versnipperd. De deelgebieden beschikken immers over een verdragsrecht in de hun toegewezen materies. Ze hebben ook eigen economische diensten in het buitenland opgericht en beschikken over een (onrechtstreekse) vertegenwoordiging in de EU. Dit is natuurlijk allesbehalve efficiënt want het leidt tot verwarring in binnen- en buitenland alsook overbodige kosten. De B.U.B. pleit dan ook voor een herfederalisering van het hele buitenlandse beleid[4]. Deze zeer logische eis vindt trouwens ook navolging bij andere partijen.

Hieronder overlopen we de gevolgen van de zesde “staatshervorming” op het buitenlands beleid.

1) Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH)

Luidens de BWHI (Bijzondere Wet tot Hervorming van de Instellingen van 8 augustus 1980) zijn de gewesten principieel bevoegd voor het afzet- en uitvoerbeleid (art. 6, VI, 3°). Nochtans voorzag de bijzondere wet in 2001 in een samenwerkingsakkoord voor “de oprichting van een Agentschap, dat zal beslissen tot en overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies, op initiatief van één of meer gewesten of op vraag van de federale overheid, en dat informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten zal organiseren, ontwikkelen en verspreiden”. (art. 92 bis, § 3, d).

Dit Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) werd in 2002 opgericht[5]. De Koning is erevoorzitter. De Raad van Bestuur van het ABH bestaat uit 16 leden. Het gaat om, sedert de zesde staatshervorming, 10 leden aangeduid door de gewesten en 6 door de federale overheid. Per entiteit is de helft van de leden afkomstig uit de openbare sector en de helft uit de private sector. Tenslotte beschikt ieder gewest over een bijkomende regeringscommissaris met raadgevende stem.

Zowel de nota De Wever (18.10.10) als de nota Vande Lanotte (05.01.11) voorzagen in de opheffing van het ABH. In de nota Di Rupo (4.07.11) werd dit afgezwakt tot de vergroting van de rol van de deelstaten binnen het ABH. Met name diende de overheidsdelegatie merendeels uit vertegenwoordigers van de gewesten te bestaan.

2) De overheidsinstellingen ter ondersteuning van de Belgische buitenlandse handel

De BWHI bepaalt dat de federale staat exclusief bevoegd is “waarborgen te verstrekken tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico’s; de vertegenwoordiging van de gewesten in de federale instellingen en organen die deze waarborgen verstrekken, wordt verzekerd” (art. 6, VI, 3° a) ).

De organen die hiervoor instaan zijn het Comité Finexpo, de BMI en de Nationale Delcrederedienst.

a) Het Comité Finexpo

Finexpo is een interministerieel raadgevend comité dat wordt beheerd door de federale staat. De doelstelling is de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen.

De nota’s De Wever en Vande Lanotte voorzagen in een volledige regionalisering van deze dienst. In de formateursnota Di Rupo werd dit afgezwakt tot het vergroten van de rol van de gewesten. Met name diende de overheidsdelegatie merendeels uit vertegenwoordigers van de gewesten te bestaan.

De Raad van Bestuur van het Comité Finexpo, waarvan de samenstelling door een KB geregeld wordt, bestond tot 2014 uit 16 leden: negen vertegenwoordigers van de federale regering, één vertegenwoordiger van de Nationale Delcrederedienst en zes vertegenwoordigers van de gewesten. Na de staatshervorming werd het aantal gewestelijke leden verdubbeld. Zo bestaat de Raad nu uit 22 leden: negen vertegenwoordigers van de federale regering, één vertegenwoordiger van de Nationale Delcrederedienst en twaalf vertegenwoordigers van de gewesten. Het aandeel van de gewesten stijgt dus van 38% naar 54%. Weer heeft de particratie nutteloze posten gecreëerd.

b) De Nationale Delcrederedienst

Deze dienst is een in 1939 opgerichte autonome overheidsinstelling die van een staatsgarantie geniet. Ze is verantwoordelijk voor het bevorderen van de internationale economische betrekkingen. Delcredere verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten.

In de nota De Wever werd vooropgesteld binnen deze federale organisatie de rol van de deelstaten te vergroten, wat door Vande Lanotte hernomen werd. Pas in de nota Di Rupo en in het definitieve akkoord werd gepreciseerd dat de overheidsdelegatie binnen de Delcrederedienst merendeels uit vertegenwoordigers van de gewesten moest bestaan.

Vermoedelijk betrof het hier een compensatie, omdat – i.t.t. voorgaande nota’s – het ABH, Finexpo en de BMI niet geregionaliseerd werden.

Wat betekent dit in de praktijk? Welnu, vóór de zesde “staatshervorming” telde de dienst een raad van bestuur bestaande uit elf nationale en negen gewestelijke vertegenwoordigers. Door de “staatshervorming” steeg het aandeel van de gewesten van 45% naar 67%. Vanaf 2014 werd het totale aantal leden herleid tot twaalf, waardoor de Raad uit vier nationale en acht gewestelijke leden bestaat, met dien verstande dat iedereen door de Koning (lees: de Belgische regering) benoemd wordt. Voor de functie van voorzitter en ondervoorzitter (die de gewesten toekomt) is wel een eensluidend advies van de betrokken regionale regering, voorafgaand aan de benoeming, nodig. Maar voor een ontslag van die twee vertegenwoordigers volstaat dan weer een besluit in de nationale ministerraad (Wet op de Nationale Delcrederedienst, art. 12). Waar is de logica? En opnieuw een nutteloze complexiteit…

c) De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) 

De BMI is een parastatale die in 1971 opgericht werd als dochterentiteit van de Nationale Investeringsmaatschappij. Ze verzorgt ten behoeve van Belgische bedrijven de medefinanciering op lange termijn van investeringen in het buitenland.

Gedurende de communautaire onderhandelingen was het aanvankelijk de bedoeling om de BMI volledig te defederaliseren (nota De Wever).

Daarna wilden de onderhandelaars minder ver gaan. Volgens de nota’s Vande Lanotte en Di Rupo en tenslotte volgens het communautair akkoord dienden de gewesten hier eveneens een meerderheidsaandeel te verkrijgen in de overheidsparticipatie.

Vóór de zesde staatshervorming beschikten de gewesten hier over geen enkele vertegenwoordiger in de raad van bestuur die vijftien leden telt[6]. Merkwaardig genoeg lijkt hier tot op heden niets veranderd te zijn.

 3) Ontwikkelingssamenwerking

Tot de vijfde “staatshervorming” van 2001 behoorde Ontwikkelingssamenwerking exclusief tot de residuaire bevoegdheden van de centrale staat.

De staatshervorming van 2001 voorzag in de oprichting van een comité. Dat moest tegen 31 december 2002 “een lijst (voorstellen) van de aangelegenheden die betrekking hebben op de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten inzake ontwikkelingssamenwerking”. Die aangelegenheden moesten dan vanaf 1 januari 2004 overgeheveld worden (art. 6 ter BWHI). Zo zouden bijvoorbeeld de gewesten en de gemeenschappen exclusief bevoegd zijn geworden voor ontwikkelingssamenwerking inzake hun bevoegdheden (onderwijs, milieu, landbouw …).  De uitvoering van dit akkoord bleef echter (gelukkig) dode letter.

België voert vandaag met dezelfde administratie en middelen ontwikkelingssamenwerking uit als vóór 2001 ook in domeinen waarin de nationale staat niet bevoegd is, zoals onderwijs of openbare werken.

De ontwikkelingssamenwerking van de deelstaten bestaat niet op grond van een grondwettelijke bevoegdheid, maar vloeit voort uit de bevoegdheden van het gewest (of de gemeenschap) en het verdragsrecht dat daarmee verbonden is. Het gaat dus om een concurrerende bevoegdheid. In realiteit stelt die budgettair niet veel voor, maar het blijft een versnippering van geld en middelen.

Enkel de radicaal-nationalistische nota De Wever voorzag in de defederalisering van Ontwikkelingssamenwerking. Uiteindelijk werd het status quo ante (gelukkig) bewaard.

Kortom, in de bevoegdheidsdomeinen die te maken hebben met buitenlandse handel is er weinig verandering. Er vonden geen regionaliseringen plaats, al werd de rol van de gewesten m.n. in Finexpo en in de Delcrederedienst vergroot. In vergelijking met wat er in 2010 op tafel lag, is dat een klein mirakel. Natuurlijk blijft de huidige nefaste bevoegdheidsversnippering bestaan. Voor de B.U.B. is het tijd de internationale handel en de ontwikkelingssamenwerking volledig te herfederaliseren.

UNE REFEDERALISATION S’IMPOSE D’URGENCE

Depuis la réforme de l’Etat de 1993, la politique étrangère belge est très éparpillée. Les entités fédérées disposent en effet d’un propre droit des traités dans les matières qui leur sont attribuées. Elles ont également créé leurs propres services économiques à l’étranger et disposent d’une représentation  (indirecte) au sein de l’U.E. Evidemment, cela n’est pas du tout efficace est donne lieu à une confusion tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. De plus, cette situation engendre des coûts superflus. C’est pourquoi le B.U.B. souhaite une réfédéralisation de l’entièreté de la politique étrangère[1]. Cette exigence très logique est d’ailleurs suivie par d’autres partis.

Ci-dessous nous examinons les conséquences de la sixième “réforme de l’Etat” sur la politique étrangère.

1)    L’Agence Pour le Commerce Extérieur (ACE)

Aux termes de la LSRI (la Loi Spéciale du 8 août 1980 de Réformes Institutionnelles),  les régions sont en principe compétentes pour la politique des débouchés et des exportations (art. 6, VI, 3°).

Pourtant, la loi spéciale précisait en 2001 qu’il fallait conclure un accord de coopération concernant “la création d’une Agence, qui décidera et organisera des missions conjointes à l’initiative d’une ou de plusieurs régions ou sur demande de l’autorité fédérale, et qui organisera, développera et diffusera de l’information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs”. (art. 92 bis, § 3, d).

Cette Agence pour le Commerce Extérieur (ACE) fut créée en 2002[2]. Le Roi en est le président d’honneur.

Le Conseil d’administration consiste en 16 membres. Il s’agit, depuis la sixième réforme de l’Etat, de 10 membres nommés par les régions et 6 par le gouvernement fédéral. Par entité, la moitié des membres est originaire du secteur public, l’autre moitié du secteur privé. Enfin, chaque région dispose d’un commissaire du gouvernement avec voix consultative.

Tant la note De Wever (18.10.10) que la note Vande Lanotte (05.01.11) prévoyaient la suppression de l’ACE. Dans la note Di Rupo, (4.07.11) et dans l’accord communautaire cela a été affaibli à un renforcement des entités fédérées au sein de l’ACE. Notamment la délégation des pouvoirs publics devrait se composer majoritairement de représentants des régions.

2) Les services publics ayant comme but de soutenir le Commerce extérieur belge

La LSRI détermine que l’Etat fédéral a la compétence exclusive “d’octroyer des garanties contre les risques à l’exportation, à l’importation et à l’investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties” (art. 6, VI, 3° a) ).

Les organismes garantissant ceci, sont le Comité Finexpo, la SBI en l’Office National du Ducroire.

a)   Finexpo

Finexpo est un comité interministériel consultatif qui est géré par l’Etat fédéral. Il a pour objectif de soutenir l’exportation des biens d’équipement belges et des services afférents.

Les notes De Wever et Vande Lanotte prévoyaient une régionalisation entière de cet organisme. Dans la note du formateur Di Rupo et dans l’accord communautaire, cela fut affaibli à un renforcement du rôle des régions. Notamment la délégation des pouvoirs publics devrait se composer majoritairement de représentants des régions.

Le Conseil d’Administration du Comité Finexpo, dont la composition est réglée par un AR, consistait jusqu’en 2014 en 16 membres: neuf représentants du gouvernement fédéral, un représentant de l’Office National du Ducroire et six représentants des régions. Après la réforme de l’Etat, on a doublé le nombre de membres régionaux. Ainsi le Conseil consiste maintenant en 22 membres: neuf représentants du gouvernement fédéral, un représentant de l’Office Nationale du Ducroire et douze représentants des régions. La part des régions a augmenté donc de 38% à 54%. De nouveau, la particratie a créé des mandats inutiles.

b)   L’Office National du Ducroire

Ce service est une institution publique autonome établie en 1939, bénéficiant d’une garantie de l’Etat. Il a pour mission de promouvoir les relations économiques internationales. Le Ducroire assure notamment les entreprises et les banques contre les risques politiques et commerciaux dans les relations commerciales internationales se rapportant surtout aux biens d’équipement, projets industriels, travaux et services aux entreprises.

Dans la note De Wever, il était prévu de renforcer le rôle des entités fédérées dans cette institution fédérale, ce qui fut repris par Vande Lanotte. Ce n’est que dans la note Di Rupo et dans l’accord final qu’il a été précisé que la délégation des pouvoirs publics au sein de l’Office National du Ducroire devrait se composer majoritairement de représentants des régions.

Probablement, il s’agissait d’une compensation, car en opposition avec les notes antérieures, l’ACE, Finexpo et la SBI n’étaient finalement pas régionalisées.

Que cela signifie-t-il en pratique? Avant la sixième “réforme de l’Etat”, l’institution disposait d’un conseil d’administration composé de onze représentants nationaux et de neuf représentants régionaux. Suite à la “réforme de l’Etat”, la part des régions a été augmentée de 45% à 67%. Le nombre total ayant été réduit à douze membres depuis 2014, le conseil consiste à l’heure actuelle en quatre représentants nationaux et huit représentants régionaux, étant entendu que chacun est nommé par le Roi (lire: par le gouvernement belge). Toutefois, il faut un avis conforme du gouvernement régional concerné avant que le président et le vice-président (des fonctions qui appartiennent aux régions) soient nommés. Cependant, pour la démission de ces deux représentants une décision au sein du conseil des ministres fédéral suffit (Loi sur l’Office National du Ducroire, art. 12). Où est la logique? Et de nouveau inutilement complexe…

c) La Société Belge d’Investissement International (SBI)

La SBI est une parastatale, fondée en 1971, comme filiale de la Société Nationale d’Investissement. Elle assure le co-financement à long terme pour des investissements à l’étranger d’entreprises belges.

Pendant les négociations communautaires, il était d’abord le but de défédéraliser entièrement la SBI (note De Wever). Ensuite, les négociateurs se sont ravisés. Selon les notes Vande Lanotte et Di Rupo et finalement selon l’accord communautaire, il fallait que la délégation des pouvoirs publics dans la SBI  se compose majoritairement de représentants des régions.

Avant la sixième réforme de l’Etat, les régions ne disposaient pas d’un représentant dans le conseil d’administration qui compte quinze membres[3]. Etrangement, jusqu’à l’heure actuelle, il n’y a rien qui a changé sur ce plan.

3) La Coopération au Développement

Jusqu’à la cinquième “réforme de l’Etat” de 2001, la Coopération au Développement ressortait uniquement des compétences résiduaires de l’Etat central.

La réforme de l’Etat de 2001 prévoyait la création d’un comité, ayant pour tâche, au plus tard pour le 31 décembre 2002, de “proposer une liste des matières relatives aux compétences des communautés et régions en matière de coopération au développement”. Ces matières devraient alors être transférées dès le 1er janvier 2004 (art. 6 ter LSRI). Ainsi, les régions et communautés seraient devenus exclusivement compétentes pour la coopération au développement en relation avec leurs compétences (l’enseignement, l’environnement, l’agriculture …). Fort heureusement, l’exécution de cet accord est restée lettre morte.

Aujourd’hui, la Belgique mène sa politique de coopération au développement avec la même administration et les mêmes moyens qu’avant 2001. Cela vaut aussi pour les domaines où l’Etat national n’est pas compétent, tels que l’enseignement ou les travaux publics.

La politique de coopération au développement des entités fédérées n’existe pas sur base d’une compétence attribuée par la constitution, mais découle des compétences de la région (ou de la communauté) et du droit des traités y afférent. Partant, il s’agit d’une compétence concurrente. En réalité, celle-ci n’est pas tellement importante d’un point de vue budgétaire, mais reste évidemment un gaspillage d’argent et de moyens.

Il n’y a que la note ultra-nationaliste de De Wever qui prévoyait la défédéralisation de la Coopération au Développement. Finalement, le statu quo ante fut (heureusement) maintenu.

Bref, dans les domaines de compétences qui sont liés au commerce extérieur il y a peu de changement. Il n’y a pas eu de régionalisations, bien que le rôle des régions soit élargi, notamment au sein de l’ACE, du Finexpo et de l’Office National du Ducroire. En comparaison avec les propositions qui étaient sur table en 2010,  c’est déjà un petit miracle en soi. Evidemment, l’éparpillement néfaste de compétences subsiste. Pour le B.U.B., il est temps de refédéraliser entièrement le commerce extérieur et la coopération au développement.

 

[1] Toutefois, il faut nuancer la part des entités fédérées dans la politique extérieure. Selon les chiffres du budget “flamand”, 0,45% en est investi dans la politique étrangère (y compris le commerce extérieur et le tourisme), soit 170 millions d’euros, ce qui représente peu. La Belgique dispose de 120 ambassades et consulats, la soi-disant “Flandre” a une dizaine d’ « ambassades » (pour la plupart en Europe).

[2] Voyez aussi: Accord de Coopération entre l’autorité fédérale et les régions relatif à la création d’une Agence pour le Commerce Extérieur, du 24 mai 2002, art. 6 jusqu’à 9.

[3] Note du gouvernement « flamand », pièce 2185, 28 janvier 2014, p. 6.

[4] Toch moet het aandeel van de deelgebieden in het buitenlandse beleid ook genuanceerd worden. Volgens de cijfers van de “Vlaamse” begroting wordt 0,45% daarvan in buitenlands beleid (daarin begrepen buitenlandse handel en toerisme) gestoken (170 miljoen euro). Dat is weinig. België heeft 120 ambassades en consulaten, het zgn. “Vlaanderen” heeft een tiental « ambassades » (meestal in Europa).

[5] Zie ook: Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en de Gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel, d.d. 24 mei 2002, art. 6 t.e.m. 9.

[6] Nota van de “Vlaamse regering”, stuk 2185, 28 januari 2014, p. 6.