BELGIË TELT 56 MINISTERS EN 68 MINISTERPOSTEN ! – LA BELGIQUE COMPTE 56 MINISTRES ET 68 POSTES MINISTERIELS !

HET FEDERALISTISCH LABYRINTH

U zal haar nergens anders op het internet vinden dan op de site van de B.U.B. : de volledige lijst van de ministers van het federale België ! De B.U.B. blijft deze schandalige verspilling van overheidsgeld, die veroorzaakt werd door het taalfederalisme dat door de particratie zonder referendum in ons klein land geïnstalleerd werd, aanklagen. Het nieuwe unitaire België kan perfect door één regering en tien nationale superministers geleid worden, met inbegrip van de eerste minister. De Belgen hebben helemaal geen nood aan dit leger van kolonels waarvan de ene nog onbekwamer, duurder, nuttelozer en zelfs schadelijker zijn dan de andere !

**  =  de minister zetelt in twee regeringen

*** = de minister zetelt in drie regeringen

Tekst bijgewerkt op 03.05.2016

de federale regering - le gouvernement fédéral (www.mo.be, (c) premier.fgov.be)
de federale regering – le gouvernement fédéral (www.mo.be, (c) premier.fgov.be)
  1. Federale regering :

a) Ministers : (14)

–       Eerste Minister : Charles MICHEL (MR)

–       Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel : Kris PEETERS (CD&V)

–       Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen : Jan JAMBON (N-VA)

–       Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Tele-communicatie en Post : Alexander DE CROO (Open VLD)

–       Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele instellingen : Didier REYNDERS (MR)

–       Minister van Justitie : Koen GEENS (CD&V)

–       Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid : Maggie DE BLOCK (Open VLD)

–       Minister van Pensioenen : Daniel BACQUELAINE (MR)

–       Minister van Financiën, belast met bestrijding van fiscale fraude : Johan VAN OVERTVELDT (N-VA)

–       Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie : Willy BORSUS (MR)

–       Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling : Marie Christine MARGHEM (MR)

–       Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken : Steven VANDEPUT (N-VA)

–       Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen : François BELLOT (MR)

–       Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij : Sophie WILMÈS (MR)

 

b) Staatssecretarissen : (4)

–       Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel : Pieter DE CREM (CD&V)

–       Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid : Philippe DE BACKER (Open VLD)

–       Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën : Elke SLEURS (N-VA)

–       Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken : Theo FRANCKEN (N-VA)

 

2.    Gewestregeringen :

De Vlaamse regering - le gouvernement flamand (www.vlaanderen.be)
De Vlaamse regering – le gouvernement flamand (www.vlaanderen.be)

2.1.)    Vlaamse regering [bevoegd voor het gewest en de gemeenschap] : (9)

–       Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed : Geert BOURGEOIS (N-VA)

–       Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs : Hilde CREVITS (CD&V)

–       Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie : Bart TOMMELEIN (Open VLD)

–       Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding : Liesbeth HOMANS (N-VA)

–       Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn : Ben WEYTS (N-VA)

–       Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin : Jo VANDEURZEN (CD&V)

–       Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport : Philippe MUYTERS (N-VA)

–       Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw : Joke SCHAUVLIEGE (CD&V)

–       Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel : Sven GATZ (Open VLD) * *

De Waalse regering - le gouvernement wallon (© belga, www.hln.be)
De Waalse regering – le gouvernement wallon (© belga, www.hln.be)

2.2. )   Waalse regering : (8)

–       Minister-president: Paul MAGNETTE (PS)

–       Vice-president en Minister van Openbare Werken, Volksgezondheid, Sociale Actie en Erfgoed : Maxime PREVOT (CDH)

–       Vice-president en Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering : Jean-Claude MARCOURT (PS)

–       Minister van Plaatselijke Besturen, Stedelijk Beleid, Wonen en Energie : Paul FURLAN

–       Minister van Omgeving, Binnenlands Bestuur, Mobiliteit en Transport, Luchthavens en Dierenwelzijn : Carlo DI ANTONIO (CDH)

–       Minister van Tewerkstelling en Vorming : Eliane TILLIEUX (PS)

–       Minister van Begroting, Openbaar Ambt en Administratieve Vereenvoudiging : Christophe LACROIX (PS)

–       Minister van Landbouw, Natuur, Landschappen, Toerisme, Sport en Sportinfrastruc-tuur, Afgevaardigde van de Vertegenwoordiging van de Grote Regio : René COLLIN (CDH)

 

2.3.)    Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

Regering:

a) Ministers : (5)

–       Minister-president , belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Ste-delijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme en Haven van Brussel : Rudi VERVOORT (PS) * * *

–       Minister van Financiën, Begroting en Buitenlandse Betrekkingen : Guy VANHENGEL (Open VLD) * * *

–       Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel : Didier GOSUIN (Défi) * * *

–       Minister van Mobiliteit en Openbare Werken : Pascal SMET (SP.A) * * *

–       Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie : Céline FREMAULT (CDH) * * *

b) Staatssecretarissen : (3)

–       Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en Gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansen en Dierenwelzijn : Bianca DEBAETS (CD&V) * *

–       Staatssecretaris voor Tewerkstellingsbeleid, Beroepsopleiding, Economie, Brandweer en Dringende Medische Hulp : Cécile JODOGNE (Défi) * *

–       Staatssecretaris voor Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Weten-schappelijk Onderzoek, Gemeentelijke Sportinfrastructuur en Openbaar Ambt : Fadila LAANAN (PS) * *

 

3.    Gemeenschapsregeringen :

3.1.) Vlaamse Gemeenschap: zie Vlaamse regering

3.2.)   Franse Gemeenschapsregering : (7)

–       Minister-president : Rudi DEMOTTE (PS)

–       Minister van Onderwijs,  : Marie-Martine SCHYNS (CDH)

–       Vice-president, kinderen, crèches en Cultuur: Alda GREOLI (CDH)

–       Viceminister-president, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media : Jean-Claude MARCOURT (PS)

–       Minister van Hulp aan de jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel en Sport : Rachid MADRANE (PS)

–       Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging : André FLAHAUT (PS)

–       Minister van Sociale Promotie (onderwijs), Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijkekansen-beleid : Isabelle SIMONIS (PS)

3.3.)    Duitstalige Gemeenschapsregering : (4)

–       Minister-president : Olivier PAASCH (ProDG)

–       Viceminister-president, Minister van Cultuur, Tewerkstelling en Toerisme : Minister Isabelle WEYKMANS (PFF)

–       Minister van Gezin, Volksgezondheid en Sociale Zaken : Minister Antonios ANTONIADIS (SP)

–       Minister van Vorming en Wetenschappelijk Onderzoek : Minister Harald MOLLERS (ProDG)

 

4.    Gemeenschapscolleges in het Brussels gewest :

3.1.)     College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: (4)

–       Collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken: Guy VANHENGEL (Open VLD) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid: Pascal SMET (SP.A) * * *

–       Collegelid,  bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen: Bianca DEBAETS (CD&V) * *

–       Minister in de Vlaamse regering, bevoegd voor Brussel: Sven GATZ (raadgevende stem). (Open VLD) * *

 

3.2.)     College van de Franse Gemeenschapscommissie (5)

–       Minister-President, bevoegd voor het Budget, het Onderwijs, het Schoolvervoer, de Kinderopvang, Sport en Cultuur: : Fadila LAANAN (PS) * *

–       Collegelid, bevoegd voor de Sociale Cohesie en het Toerisme: Rudy VERVOORT (PS) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor het Openbaar Ambt en het Gezondheidsbeleid: Cécile JODOGNE (Défi) * *

–       Collegelid, bevoegd voor de Beroepsopleiding: Didier GOSUIN (Défi) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan gehandicapte Personen, Sociale Actie, Familie en Internationale Betrekkingen: Céline FREMAULT (CDH) * * *

3.3.)     Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (5)

–       Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College: Rudi VERVOORT (PS) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen (samen met Minister Didier Gosuin): Guy VANHENGEL (Open VLD) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen (samen met Minister Guy Vanhengel): Didier GOSUIN (Défi) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring (samen met Minister Céline Fremault): PASCAL SMET (SP.A) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring (samen met Minister Pascal Smet): Céline FREMAULT (CDH) * *

 

LE LABYRINTHE FEDERALISTE

De Brusselse regering - le gouvernement bruxellois (www.brusselnieuws.be)
De Brusselse regering – le gouvernement bruxellois (www.brusselnieuws.be)

Vous ne la retrouverez nulle part ailleurs sur internet sauf sur le site du B.U.B. : la liste totale des ministres de la Belgique fédérale ! Le B.U.B. ne cesse de dénoncer cette gabegie scandaleuse de deniers publics causée par le fédéralisme linguistique installée sans référendum dans notre petit pays par la particratie. La nouvelle Belgique unitaire peut parfaitement être gérée par un seul gouvernement national et dix super-ministres nationaux, y compris le premier ministre. Les Belges n’ont aucunement besoin de cette armée de colonels dont les uns sont encore plus incompétents, plus coûteux et plus inutiles, voire plus nuisibles que les autres !

**  =  le ministre siège dans deux gouvernements

*** = le ministre siège dans trois gouvernements

Texte mis à jour au 03.05.2016

  1.  Gouvernement fédéral :

a) Ministres (14)

–       Premier ministre : Charles MICHEL (MR)

–       Vice-premier et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur : Kris PEETERS (CD&V)

–       Vice-premier et ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures, chargé de la Régie des bâtiments : Jan JAMBON (N-VA)

–       Vice-premier et ministre de la Coopération au Développement, de l’Agenda digital, des Télécommunications et de la Poste : Alexander DE CROO (Open VLD)

–       Vice-premier et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions fédérales culturelles : Didier REYNDERS (MR)

–       Ministre de la Justice : Koen GEENS (CD&V)

–       Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique : Maggie DE BLOCK (Open VLD)

–       Ministre des Pensions : Daniel BACQUELAINE (MR)

–       Ministre des Finances, chargé de la Fraude fiscale : Johan VAN OVERTVELDT (N-VA)

–       Ministre de la Classe moyenne, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale : Willy BORSUS (MR)

–       Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable : Marie Christine MARGHEM (MR)

–       Ministre de la Défense, chargé des Affaires administratives : Steven VANDEPUT (N-VA)

–       Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges : François BELLOT (MR)

–       Ministre du Budget, chargé de la Loterie Nationale : Sophie WILMÈS (MR)

b) Secrétaires d’Etat : (4)

–       Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur et adjoint du ministre du Commerce extérieur : Pieter DE CREM (CD&V)

–       Secrétaire d’Etat chargé de la Lutte contre la fraude sociale, de la Vie privée et de la mer du Nord, adjoint du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique : Philippe DE BACKER (Open VLD)

–       Secrétaire d’Etat chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l’Egalité des Chances, des Personnes handicapées, de la Recherche scientifique et des Grandes Villes, adjoint du ministre des Finances : Elke SLEURS (N-VA)

–       Secrétaire d’Etat chargé de l’Asile et de la Migration, de la Simplification administrative, adjoint du ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures : Theo FRANCKEN (N-VA)

 

2.     Gouvernements régionaux :

2.1.)    Gouvernement flamand [compétent pour la région et pour la communauté] : (9)

–       Ministre-président du Gouvernement flamand et ministre de la Politique étrangère et du Patrimoine :  Geert BOURGEOIS (N-VA)

–       Vice-présidente et ministre de l’Enseignement : Hilde CREVITS (CD&V)

–       Vice-présidente et ministre du Budget, des Finances et de l’Energie : Bart TOMMELEIN (Open VLD)

–       Vice-présidente et ministre de la Politique intérieure, de l’Intégration, du Logement, de l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la pauvreté : Liesbeth HOMANS (N-VA)

–       Ministre de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-Être animal : Ben WEYTS (N-VA)

–       Ministre  du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille : Jo VANDEURZEN (CD&V)

–       Ministre de l’Emploi, de l’Economie, de l’Innovation et des Sports : Philippe MUYTERS (N-VA)

–       Ministre de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture : Joke SCHAUVLIEGE (CD&V)

–       Ministre de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles : Sven GATZ (Open VLD) * *

b)    Gouvernement wallon : (8)

–       Ministre-président de la Wallonie : Paul MAGNETTE (PS)

–       Vice-président et ministre des Travaux publics, de la Santé publique, de l’Action sociale et du Patrimoine : Maxime PREVOT  (CDH)

–       Vice-président et ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique : Jean-Claude MARCOURT (PS)

–       Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie : Paul FURLAN (PS)

–       Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-Être animal : Carlo DI ANTONIO (CDH)

–       Ministre de l’Emploi et de la Formation : Eliane TILLIEUX (PS)

–       Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative : Christophe LACROIX (PS)

–       Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme, des Sports et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région : René COLLIN (CDH)

c)     Région de Bruxelles-Capitale :

Gouvernement

a) Ministres : (5)

Ministre-président, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles : Rudi VERVOORT (PS) * * *

–  Ministre des Finances, du Budget et des Relations extérieures : Guy VANHENGEL (Open VLD) * * *

Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur : Didier GOSUIN (Défi) * * *

– Ministre de la Mobilité et des Travaux publics : Pascal SMET (SP.A) * * *

– Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l’Energie : Céline FREMAULT (CDH) * * *

b) Secrétaires d’Etat : (3)

Secrétaire d’Etat chargée de la Coopération au Développement, de la Sécurité routière, de l’Informatique régionale et communale, de l’Egalité des Chances et du Bien-Être animal : Bianca DEBAETS (CD&V)* *

Secrétaire d’Etat chargée de l’Emploi, de la Formation, de l’Economie, de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente : Cécile JODOGNE (Défi) * *

Secrétaire d’Etat, chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la Recherche scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique : Fadila LAANAN (PS) * *

De Franse gemeenschapsregering - Le gouvernement de la communauté française (http://www.belgiquepourlesetudiants.be)
De Franse gemeenschapsregering – Le gouvernement de la communauté française (http://www.belgiquepourlesetudiants.be)

3.     Gouvernements des Communautés :

3.1.)    Communauté flamande : voir gouvernement flamand

3.2.)    Gouvernement de la Communaute française : (7)

–       Ministre-président : Rudi DEMOTTE (PS)

–       Ministre de l’Education: Marie-Martine SCHYNS (CDH)

  • Vice-président en Ministre de la Petite enfance, des Crèches et de la Culture : Alda GREOLI (CDH)

–       Vice-président et  ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Médias : Jean-Claude MARCOURT (PS)

–       Ministre de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles et les Sports : Rachid MADRANE (PS)

–       Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative : André FLAHAUT (PS)

–       Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des Chances : Isabelle SIMONIS (PS)

 

De Duitstalige gemeenschapsregering - Le gouvernement de la communauté germanophone (http://www.belgiquepourlesetudiants.be)
De Duitstalige gemeenschapsregering – Le gouvernement de la communauté germanophone (http://www.belgiquepourlesetudiants.be)

3.2.)     Gouvernement de la Communauté germanophone : (4)

–       Ministre-président : Olivier PAASCH (ProDG)

–       Vice-présidente, Ministre de la Culture, de l’Emploi et du Tourisme : Isabelle WEYKMANS (PFF)

–       Ministre de la Famille, de la Santé publique et des Affaires sociales : Antonios ANTONIADIS (SP)

–       Ministre de la Formation et de la Recherche scientifique : Harald MOLLERS (ProDG)

 

4).    Gemeenschapscolleges in het Brussels gewest :

 

4.1.)     Collège de la Commission Communautaire Flamande:

–       Président du Collège, compétent pour le Budget, l’Enseignement, la Formation et les Affaires qui concernent les étudiants : Guy VANHENGEL (Open VLD) * * *

–       Membre du Collège, competent pour la Culture, la Jeunesse, le Sport et la Politique urbanistique: Pascal SMET (SP.A) * * *

–       Membre du Collège,  competent pour le Bien-Etre, la Santé, la Famille et l’Egalité des Chances: Bianca DEBAETS (CD&V) * *

–       Ministre dans le gouvernement flamand, competent pour Bruxelles: Sven GATZ (voix consultative). (Open VLD) * *

 

4.2.)     Collège de la Commission Communautaire Commune  (5)

–       Ministre-Président, compétent pour le Budget, l’Enseignement, le Transport scolaire, l’Accueil d’Enfants, le Sport et la Culture : : Fadila LAANAN (PS) * *

–       Membre du Collège, compétent pour la Cohésion Sociale et pour le Tourisme: Rudy VERVOORT (PS) * * *

–       Membre du Collège, compétent pour la Fonction Publique et la Politique de Santé: Cécile JODOGNE (Défi) * *

–       Membre du Collège, compétent pour la formation professionnelle: Didier GOSUIN (Défi) * * *

–       Membre du Collège, compétent pour la politique concernant l’aide aux Personnes handicapées, l’Action Sociale, la Famille et les Relations Internationales: Céline FREMAULT (CDH) * * *

 

4.3.)     Collège réuni de la Commission communautaire commune (5)

–       Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétent pour la coordination de la politique du Collège réuni: Rudi VERVOORT (PS) * * *

–       Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), compétent pour la politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget, le Patrimoine et les Relations extérieures (conjointement avec le Ministre Didier Gosuin): Guy VANHENGEL (Open VLD) * * *

–       Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétent pour la politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget, le Patrimoine et les Relations extérieures (conjointement avec le Ministre Didier Gosuin): Didier GOSUIN (Défi) * * *

–       Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétent pour la politique de l’Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films (conjointement avec la Ministre Céline Fremault): PASCAL SMET (SP.A) * * *

–       Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétente pour la politique de l’Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films (conjointement avec le Ministre Pascal Smet): Céline FREMAULT (CDH) * *