belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

20 ANS DE FAILLITE DE LA SABENA – 20 JAAR FAILLISSEMENT SABENA – 20 JAHRE KONKURS DER SABENA

Il y a vingt ans, notre compagnie aérienne nationale, la Sabena, a fait faillite. C’était la deuxième plus ancienne compagnie aérienne du monde. 12 000 employés ont perdu leur emploi. La faillite a été provoquée par la cacophonie qui a suivi la fusion avec Swissair en 1995.

Twintig jaar geleden gin onze nationale luchtvaartmaatschappij Sabena failliet. Het was de tweede oudste luchtvaartmaatschappij van de wereld. 12.000 werknemers verloren hun werk. Het faillissement werd veroorzaakt door de kakofonie die volgde op de fusie met Swissair in 1995.

Vor zwanzig Jahren ging unsere nationale Fluggesellschaft Sabena in Konkurs. Sie war die zweitälteste Fluggesellschaft der Welt. 12.000 Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz. Der Konkurs wurde durch die Kakophonie nach der Fusion mit Swissair im Jahr 1995 verursacht.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE PANDÉMIE : UNE APPROCHE NATIONALE NÉCESSAIRE ET PARFAITEMENT POSSIBLE GRÂCE À LA LOI SUR LA PANDÉMIE – PANDEMIEBELEID: NATIONALE AANPAK NODIG EN PERFECT MOGELIJK VIA PANDEMIEWET – PANDEMIEPOLITIK: NATIONALER ANSATZ ERFORDERLICH UND DURCH PANDEMIEGESETZ DURCHAUS MÖGLICH

Au fur et à mesure que la pandémie de covidés s’éternise, la politique en la matière devient de plus en plus chaotique. Bien que l’approche de la crise ait été initialement entièrement nationale, le gouvernement a décidé en septembre 2021 de régionaliser (partiellement) les mesures. Cette décision absurde crée désormais des différences régionales qui sont en totale contradiction avec le fait qu’un virus ne s’arrête pas à la frontière linguistique.

Naarmate de covid-pandemie verder aansleept, wordt het beleid terzake steeds chaotischer. Hoewel de aanpak van de crisis in het begin volledig nationaal was, besliste de particratie in september 2021 de maatregelen (deels) te regionaliseren. Die absurde beslissing roept vandaag regionale verschillen in het leven, die volledig haaks staan op het gegeven dat een virus niet stopt aan de taalgrens.

Je länger die Covid-Pandemie andauert, desto chaotischer wird die Politik zu diesem Thema. Obwohl der Ansatz zur Bewältigung der Krise zunächst rein national war, beschloss die Regierung im September 2021, die Maßnahmen (teilweise) zu regionalisieren. Diese absurde Entscheidung führt nun zu regionalen Unterschieden, die in völligem Widerspruch zu der Tatsache stehen, dass ein Virus nicht an der Sprachgrenze Halt macht.

DE B.U.B. WIL PERSOONLIJKE TWEETALIGHEID VAN DE BELGEN – LE B.U.B. DEMANDE LE BILINGUISME PERSONNEL DES BELGES – DIE B.U.B. WILL DIE PERSÖNLICHE ZWEISPRACHIGKEIT DER BELGIER

Onlangs (DS, 27 september 2021) raakte bekend dat slechts 34 procent van de leerlingen in het zogenaamde ‘Waals’ gewest voor het Nederlands als tweede taal kiest. 64 procent kiest voor het Engels en 2 procent voor het Duits. Over de cijfers voor de hele ‘Franse’ gemeenschap, beschikken we niet. Het betreft alleszins een daling t.o.v. 10 jaar geleden, toen nog 49 procent voor het Nederlands koos.

Récemment (DS, 27 septembre 2021), on a appris que seulement 34 % des élèves de la région dite « wallonne » choisissent le néerlandais comme deuxième langue. 64 % choisissent l’anglais et 2 % l’allemand. Nous ne disposons pas des chiffres pour l’ensemble de la communauté « française ». Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une baisse par rapport à il y a 10 ans, où 49 % avaient choisi le néerlandais.

Vor kurzem (DS, 27. September 2021) wurde bekannt, dass nur 34 Prozent der Schüler in der so genannten wallonischen Region Niederländisch als zweite Sprache wählen. 64 Prozent wählen Englisch und 2 Prozent Deutsch. Die Zahlen für die gesamte “französische” Gemeinschaft liegen uns nicht vor. In jedem Fall handelt es sich um einen Rückgang im Vergleich zu vor 10 Jahren, als 49 % Niederländisch wählten.

bron-source: onbekend - inconnue

LE “MINISTRE-PRESIDENT” ‘FLAMAND’ JAMBON VEUT UTILISER SA FONCTION POUR SCINDER LA BELGIQUE – ‘VLAAMS’ ‘MINISTER-PRESIDENT’ JAMBON WIL ZIJN FUNCTIE GEBRUIKEN OM BELGIË TE SPLITSEN – DER ‘FLÄMISCHE’ ‘MINISTERPRÄSIDENT’ JAMBON WILL SEINE FUNKTION ZUR SPALTUNG BELGIENS NUTZEN

Dans l’hebdomadaire De Zondag (3 octobre 2021), le soi-disant “ministre-président” ‘flamand‘ Jambon (N-VA) a fait une déclaration frappante. Lorsque le journaliste lui a demandé si “en tant que ministre-président il pouvait et voulait prendre des mesures favorisant de l’indépendance de la Flandre”, il a répondu : “La réponse est doublement oui. Tout d’abord, nous devons faire preuve d’esprit de décision. Ce que la Flandre fait elle-même, elle le fait mieux. C’est notre devoir. Deuxièmement, je peux dialoguer avec d’autres gouvernements et les convaincre de prendre des mesures. Mais je ne peux malheureusement pas transférer les compétences moi-même (il faut une majorité des 2/3 à la Chambre et au Sénat et une majorité simple dans chaque groupe linguistique, B.U.B.). On sait bien sûr que Jambon est un séparatiste pur et dur. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’il déclare ici qu’il peut et va utiliser sa position pour détruire l’État belge. 

In het weekblad De Zondag (3 oktober 2021) deed zogenaamd ‘Vlaams’ ‘minister-president’ Jambon (N-VA) een opvallende verklaring. Toen de journalist hem vroeg of hij ‘als Vlaams minister-president stappen (kon en wou) zetten richting Vlaamse onafhankelijkheid’, antwoordde hij: ”Het antwoord is twee keer ja. We moeten ten eerste daadkracht tonen. Wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter. Dat is onze plicht. Ten tweede kan ik dialogeren met andere regeringen en hen overtuigen om stappen te zetten. Maar zelf bevoegdheden overhevelen, kan ik helaas niet (daar is immers een 2/3de meerderheid voor nodig in de Kamer en in de Senaat en telkens een gewone meerderheid in elke taalgroep, B.U.B.).” Dat Jambon een onversneden separatist is, is natuurlijk bekend. Nieuw is echter dat hij hier verklaart van zijn functie gebruik te kunnen en zullen maken om de Belgische staat te vernietigen. 

In der Wochenzeitung De Zondag (3. Oktober 2021) gab der so genannte “flämische” “Ministerpräsident” Jambon (N-VA) eine bemerkenswerte Erklärung ab. Auf die Frage des Journalisten, ob er “als flämischer Ministerpräsident Schritte in Richtung flämischer Unabhängigkeit unternehmen (könnte und würde)”, antwortete er: “Die Antwort ist zweimal ja. Erstens müssen wir Entschlossenheit zeigen. Was Flandern selbst kann, kann es besser. Das ist unsere Pflicht. Zweitens kann ich einen Dialog mit anderen Regierungen führen und sie davon überzeugen, Maßnahmen zu ergreifen. Leider aber kann ich nicht selbst Kompetenze übertragen (man braucht eine 2/3-Mehrheit in der Kammer und im Senat und eine einfache Mehrheit in jeder Sprachgruppe, B.U.B.). Dass Jambon ein Separatist ist, ist natürlich bekannt. Neu ist jedoch, dass er hier erklärt, dass er seine Position nutzen kann und wird, um den belgischen Staat zu zerstören. 

OVERSTROMINGEN: DE BELGISCHE STAAT GEEFT EEN “LENING” AAN HET “WAALS” GEWEST ! – INONDATIONS: L’ETAT BELGE ACCORDE UN “PRÊT” À LA RÉGION « WALLONNE »! – ÜBERSCHWEMMUNGEN: DER BELGISCHE STAAT GEWÄHRT DER “WALLONISCHEN” REGION EIN “DARLEHEN”!

De B.U.B. is verbijsterd door de toekenning van een “lening” aan het “Waals” gewest voor de heropbouw van de Belgische Ardennen na de overstromingen. In de maand juli 2020 werden delen van België getroffen door grootschalige overstromingen met rampzalige verwoestingen tot gevolg. Vooral de Ardennen en in het bijzonder de provincie Luik, werden daarbij zwaar getroffen. De manier waarop de nasleep van de ramp aangepakt wordt, legt het gebrek aan structurele solidariteit dat veroorzaakt wordt door het federalisme op een schrijnende manier bloot. Wat een contrast met de spontane hulp van de Belgen die uit alle hoeken van het land toestroomde aan de getroffen regio’s!

Le B.U.B. est sidéré par l’octroi d’un « prêt » à la région « wallonne » pour la reconstruction des Ardennes belges après les inondations. Au mois de juillet, certaines parties de la Belgique ont été touchées par des inondations massives qui ont entraîné des destructions catastrophiques. Les Ardennes, et la province de Liège en particulier, ont été sévèrement touchées. La façon dont les conséquences de la catastrophe sont gérées met douloureusement en évidence le manque de solidarité structurelle causé par le fédéralisme. Quel contraste avec l’aide spontanée des Belges aux régions sinistrées venant des quatre coins de notre beau pays!

Die B.U.B. ist verblüfft über die Gewährung eines “Darlehens” an die “wallonische” Region für den Wiederaufbau der belgischen Ardennen nach den Überschwemmungen. Im Juli wurden Teile Belgiens von massiven Überschwemmungen heimgesucht, die zu katastrophalen Zerstörungen führten. Die Ardennen und insbesondere die Provinz Lüttich waren stark betroffen. Die Art und Weise, wie mit den Folgen der Katastrophe umgegangen wird, offenbart auf schmerzliche Weise den durch den Föderalismus bedingten Mangel an struktureller Solidarität. Welch ein Kontrast zu der spontanen Hilfe der Belgier, die aus allen Ecken des Landes in die betroffenen Regionen strömten!

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)