ZIJN SOMMIGE BELGEN « GELIJKER » DAN ANDEREN ? – CERTAINS BELGES SONT-ILS PLUS “ÉGAUX” QUE D’AUTRES? – SIND MANCHE BELGIER “GLEICHER” ALS ANDERE?

Les déclarations d’“Acid” ne sont qu’anecdotiques en comparaison avec le terrible destin de Sanda Dia – Wat “Acid” zegde, is nog maar klein bier vergeleken met het schrijnende lot van Sanda Dia – Was “Acid” sagte, ist nur kleine Fische im Vergleich zu dem erschütternden Schicksal von Sanda Dia

LE B.U.B. SOUTIENT LES AGRICULTEURS BELGES – LE B.U.B. SOUTIENT LES AGRICULTEURS BELGES – DIE B.U.B. UNTERSTÜTZT BELGISCHE LANDWIRTE

Disons à l’UE qu’elle ne peut plus continuer ainsi. Et l’agriculture doit redevenir une compétence nationale – Laten we aan de EU zeggen dat het zo niet meer verder kan. En landbouw moet opnieuw een nationale bevoegdheid worden – Sagen wir der EU, dass sie so nicht mehr weitermachen kann. Und die Landwirtschaft muss wieder eine nationale Kompetenz werden

IL Y A 234 ANS, LA BELGIQUE ACCÉDAIT POUR LA PREMIÈRE FOIS À L’INDÉPENDANCE – 234 JAAR GELEDEN VERWIERF BELGIË VOOR HET EERST ZIJN ONAFHANKELIJKHEID- VOR 234 JAHREN ERLANGTE BELGIEN ZUM ERSTEN MAL SEINE UNABHÄNGIGKEIT

Le 11 janvier 1790, la Belgique a acquis son indépendance pour la première fois de son histoire – Op 11 januari 1790 verwierf België voor de eerste maal in zijn geschiedenis zijn onafhankelijkheid – Am 11. Januar 1790 erlangte Belgien zum ersten Mal in seiner Geschichte seine Unabhängigkeit