info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

HET CYNISCH LOT VAN HALLE – LE SORT CYNIQUE DE HAL

HET CYNISCH LOT VAN HALLE – LE SORT CYNIQUE DE HAL

HET TAALFEDERALISME IS DODELIJK

Op 15 februari 2010 werd België door een zwaar treinongeluk opgeschrikt. Achttien mensen kwamen om toen twee treinen frontaal op elkaar botsten in Halle, Brabant. Dit was een tragisch ongeval en men is nog steeds op zoek naar de oorzaken. Maar voor de B.U.B. was de belangrijkste oorzaak meteen duidelijk: de NMBS is ondergefinancierd en mankeert gekwalificeerd personeel (ingenieurs). Dit komt grotendeels door het federalisme en de 60/40-regeling. Zowat iedereen is het er trouwens over eens dat dit ongeval had kunnen vermeden worden.

“Dit is opnieuw een zwarte dag voor « Vlaanderen »”, zei de “minister-president” Kris Peeters, hoofd van de overbodige “Vlaamse” regering. Het was nochtans heel België dat in rouw was. Hij vond het ongeval in elk geval niet zwaar genoeg om zijn nutteloze handelsmissie in het zonnige Californië ervoor te onderbreken.

Na het gelijkaardige drama van Pécrot in 2001 waarbij 8 doden vielen toen eveneens twee treinen frontaal tegen elkaar botsten wegens een technisch en een taalprobleem hebben de NMBS en de resem elkaar opvolgende ministers te traag gereageerd door de noodzakelijke modernisering van de Belgische spoorwegen op de lange baan te schuiven. De verantwoordelijken van het nieuwe ongeval zijn bijgevolg duidelijk de politici. Niet één in het bijzonder, maar allemaal tezamen.

Bovendien heeft het taalfederalisme een dubbele nefaste invloed op de werking van de NMBS gehad:

1) het heeft de middelen en het personeel naar nutteloze niveaus overgeheveld waardoor de NMBS minder geld en minder ingenieurs had. Bovendien ging de voorrang niet meer ging naar de veiligheid van de passagiers, maar naar BHV en de staatshervormingen; maar we kunnen de politici niet verwijten niet met de toekomst van Halle bezig geweest te zijn. Ze hebben de laatste jaren niets anders gedaan in het kader van de nationalistische discussies over de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Alleen ging dat niet om de essentie…

2) het heeft de investeringen in de spoorwegen in een 60/40 keurslijf gestopt waardoor elke investering in het Vlaams gewest evenredig moet gecompenseerd worden met een investering in het Waals gewest en omgekeerd. Dit betekent dat als men in het ene gewest het overeengekomen plafond bereikt, men de investeringen moet stopzetten zelfs als die betrekking hebben op de veiligheid. Wat dan voor het Brussels gewest overblijft, is onduidelijk. Dit waanzinnig en gevaarlijk systeem werd bedacht door de politici die verantwoordelijk zijn voor de opsplitsing van België op taalbasis en wordt door alle huidige politici die aan de macht zijn ondersteund.

Het is ook ironisch te moeten vaststellen dat vele politici de door de E.U. opgelegde verplichting om de Belgische spoorwegen op te splitsen in een bedrijf voor de infrastructuur (Infrabel) en één voor de treinen (NMBS) betreuren omdat dit volgens hen versnippering met zich meebrengt terwijl men diezelfde politici niet hoort klagen wanneer de unitaristen de versnippering die uit het taalfederalisme volgt aanklagen.

In het licht van deze tragedie is de arrogantie en de verblinding van de nationalistische macht waarin onze politici zich genoegzaam wentelen schokerend. Heel hun wereld draait om “Vlaanderen” en “Wallonië”, om het schrijven van nationalistische manifesten en boeken alsook het houden van ellenlange onderhandelingen, debatten, colloquia, om het organiseren van betogingen, marsen, protestacties om hun nationalistische en anti-Belgische ideologie te verspreiden…. En waarom? Om België nog meer op te delen, om het beleid nog versnipperder, nog inefficiënter, onlogischer, ondemocratischer, discriminerender en ingewikkelder te maken. Als ze al die tijd, die nu al decennia verspild wordt aan politiek-communautaire onzin, gestoken hadden in een sterk, modern, unitair en efficiënt België met een veilig en efficiënt spoornet, zoals in onze buurlanden, dan was er een degelijk veiligheidssysteem geweest en zouden de doden van Halle nooit gevallen zijn.

Aangezien alle tijd, geld en energie echter gestoken wordt in een systeem waar niemand ooit om gevraagd heeft uitgezonderd de politici zelf zijn deze niet meer in staat om de veiligheid van de burgers te garanderen. Dit is de echte les die we moeten trekken uit deze ramp. Onze politici zouden, indien ze een greintje respect voor de slachtoffers hadden onmiddellijk het taalfederalisme, met zijn 600 parlementsleden en 60 ministers, zijn doolhof aan regelgeving, de ongehoorde geldverspilling die het genereert ten grave moeten dragen en nederig hun schuld bekennen want zij zijn bij verzuim schuldig aan de dood van deze mensen.

Om de tragikomedie compleet te maken, wachten we nu nog op een politicus (keuze genoeg in België) die komt zeggen dat om zulke rampen in de toekomst te vermijden we de NMBS in drie moeten splitsen en de gewesten moeten “responsabiliseren”…

Het mensonterende en wraakroepende systeem dat taalgroepen systematisch tegen elkaar opzet zal mensenlevens blijven eisen tot het wordt afgeschaft. Dat en niets anders is de waarheid in België. Het vooruitstrevende, welvarende en moderne unitaire België van 1950/60 is vervallen tot een federalistische bananenrepubliek die zelfs de meest elementaire mensenrechten niet meer respecteert. Geen vrijheid van mening in de openbare media (tenzij men België wil splitsen), geen Belgische banken meer (zie Fortis en Dexia), geen luchtvaartmaatschappij meer (zie Sabena en het aan Lufthansa verkochte Brussels Airlines), geen gelijkheid tussen de burgers meer (de decreten en ordonnanties verschillen per gemeenschap of gewest) en tenslotte ook geen veiligheid meer. Er waren (zijn?) communistische landen waar de infrastructuur en levensvoorzieningen beter waren dan in het “beschaafde” « Vlaanderen”, wat dat ook moge zijn !

Tot besluit stelt de B.U.B. dan ook voor alle discussies over de splitsing van België stop te zetten en alle bevoegdheden terug op nationaal niveau samen te brengen. Wat de NMBS betreft moet de 60/40-regeling afgeschaft worden en moeten de veiligheid en de efficiëntie van de Belgische spoorwegen opnieuw een absolute prioriteit worden met aandacht voor een gelijkmatige spreiding van de investeringen over de 9 provincies zonder dat dit een verplichting is.

LE FEDERALISME LINGUISTIQUE EST MORTEL

Le 15 février 2010, la Belgique a été secouée pour un terrible accident ferroviaire. Dix huit personnes ont péri lors d’une collision frontale de deux trains de passagers à Hal, dans le Brabant. C’était un accident tragique et on est toujours en train d’en chercher les causes. Toutefois, pour le B.U.B., la cause principale était évidente d’emblée : la SNCB est sous-financée et manque de personnel qualifié (ingénieurs). Ceci est en large partie dû au fédéralisme et à la clé de répartition 60-40. Par ailleurs, quasiment tout le monde est convaincu du fait que cet accident aurait pu être évité.

« Ceci est une journée noire pour la « Flandre » », déclara le « ministre-président » Kris Peeters, président du superflu gouvernement « flamand ». Toute la Belgique était néanmoins en deuil. De toute façon, il ne trouvait pas l’accident assez grave pour interrompre sa mission inutile dans la Californie ensoleillée.

Après l’accident similaire survenu à Pécrot en 2001 lorsque deux trains étaient entrés en collision à cause d’un problème technique et linguistique causant la mort de 8 passagers, la SNCB et la série de ministres de tutelle qui se sont succédé ont réagi trop lentement en retardant la modernisation tant nécessaire des chemins de fer belges. Par conséquent, les responsables du nouvel accident sont clairement les politiciens. Pas un en particulier, mais tous ensemble.

En outre, le fédéralisme linguistique a eu une influence doublement néfaste sur le fonctionnement de la SNCB :

1) il a transféré les moyens financiers et humains vers des niveaux superflus causant ainsi un déficit et un manque d’ingénieurs au sein de la SNCB au détriment de la sécurité des passagers, l’attention étant portée sur BHV et les réformes de l’Etat; toutefois, nous ne pouvons pas reprocher aux politiciens de ne pas s’être occupés du sort de Hal. En effet, ils n’ont pas fait autre chose ces dernières années dans le cadre de leurs discussions nationalistes sur la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Seulement, il ne s’agissait pas là de l’essence des choses…

2) il a enfermé les chemins de fer dans un carcan au niveau des investissements avec une clé de répartition 60-40. Il s’ensuit que chaque investissement en région wallonne doit être compensé par un investissement proportionnel en région wallonne. Cela veut dire que lorsqu’on atteint le plafond d’investissement dans l’une des régions, on doit arrêter les investissements même lorsqu’ils ont trait à la sécurité. Ce qui reste alors pour la région bruxelloise ne nous est pas clair. Ce système hallucinant et dangereux a été pensé par les politiciens qui sont responsables de la scission de la Belgique sur base linguistique et est soutenu par tous les politiciens actuels au pouvoir.

Il est également ironique de devoir constater que bon nombre de politiciens ont critiqué l’obligation imposée par l’Union européenne de scinder les chemins de fer belges en une entreprise pour l’infrastructure (Infrabel) et une autre pour les trains (la SNCB) en raison du fait que cette scission entraîne un éparpillement de moyens financiers et humains tandis qu’on n’entend pas ces mêmes politiciens lorsque les unitaristes dénoncent l’éparpillement résultant du fédéralisme linguistique.

A la lumière de cette tragédie, l’arrogance et l’éblouissement du pouvoir nationaliste sont choquants. Tout leur monde pivote autour de leur « Flandre » et de leur « Wallonie », de la rédaction de livres et de manifestes nationalistes, de négociations, de débats et de colloques séparatistes, de l’organisation de manifestations, de marches, d’actions de protestation ayant pour but de répandre leurs idées nationalistes et anti-belges… Et pourquoi ? Pour scinder la Belgique davantage, pour rendre la gestion du pays encore plus morcellée, plus inefficace, plus illogique, plus anti-démocratique, plus discriminatoire et plus compliquée. S’ils avaient investi tout ce temps dépensé depuis des décennies en disputes politico-communautaires, en une Belgique forte, moderne, unitaire et efficace dotée d’un rail sûr et efficace, comme dans les pays voisins, il y aurait eu un système de sécurité performant permettant d’éviter le drame de Hal.

Mais puisque tout le temps, tout l’argent et toute l’énergie sont gaspillés en un système que personne n’a réclamé sauf les politiciens eux-mêmes, ceux-ci ne sont plus en mesure de garantir la sécurité des citoyens. Ceci est la véritable leçon que nous devons tirer de cette catastrophe. Nos politiciens devraient, s’ils respectaient tant soit peu les victimes, supprimer immédiatement le fédéralisme linguistique avec ses 600 parlementaires et ses 60 ministres, son labyrinthe de législations et son gaspillage d’argent inouï ainsi que reconnaître leur responsabilité parce qu’ils sont coupables par négligence de la mort de ces gens.

Pour rendre la tragicomédie complète, nous attendons le premier politicien (on a l’embarras du choix) qui vient nous expliquer que nous devons scinder la SNCB en trois parties et “responsabiliser” les régions afin d’éviter ce genre de catastrophes à l’avenir…

Le système inhumain et révoltant qui met les gens dans des cases linguistiques continuera à coûter des vies humaines tant qu’il n’est pas supprimé. C’est la seule et unique vérité. La Belgique prospère, moderne et futuriste des années 1950/60 a été progressivement démolie et transformée en république bananière fédéraliste qui ne respecte même plus les droits humains les plus fondamentaux. Il n’y a plus de liberté d’expression dans les médias publics (à moins qu’on veuille scinder la Belgique), il n’y a plus de banques belges (voir Fortis et Dexia), plus de compagnie aérienne belge (voir la Sabena et Brussels Airlines, cette dernière vendu aux Allemands de Lufthansa), plus d’égalité entre les citoyens (les décrets et ordonnances diffèrent selon la région ou la communauté) et même plus de sécurité. Il y avait (il y a ?) des pays communistes où l’infrastructure et les conditions de vie étaient meilleures que dans la soi-disant “Flandre” “civilisée” !

En conclusion, le B.U.B. propose d’arrêter toutes les discussions sur la scission de la Belgique et de ramener tous les pouvoirs vers le niveau national. Quant à la SNCB, la clé de répartition 60/40 doit être supprimée et la sécurité ainsi que l’efficacité du rail belge doivent redevenir une priorité absolue tout en ayant égard à une répartition proportionnelle des investissements sur les 9 provinces sans que cela ne devienne une obligation.