belgischeunie@unionbelge.be

STAATSHERVORMING (12): SPLITSING RESIDENTIËLE GERIATRIE – REFORME DE L’ETAT (12): LA SCISSION DES SOINS GERIATRIQUES RESIDENTIELS

STAATSHERVORMING (12): SPLITSING RESIDENTIËLE GERIATRIE – REFORME DE L’ETAT (12): LA SCISSION DES SOINS GERIATRIQUES RESIDENTIELS

STAATSHERVORMING (12): SPLITSING RESIDENTIËLE GERIATRIE VERBREEKT EENHEID SOCIALE ZEKERHEID

Tot op heden was de sociale zekerheid quasi volledig een Belgische materie. Met de zesde “staatshervorming” komt daar duidelijk verandering in. De zesde staatshervorming voorziet in een splitsing (communautarisering) van “het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in oudereninstellingen, met inbegrip van de geïsoleerde geriatriediensten”.

Dit betreft een substantiële overdracht – 2,6 miljard euro of 10% van het totale budget van de Belgische gezondheidszorgen (ca. 26 miljard euro) – van bevoegdheden. Ter vergelijking: de splitsingen in de preventieve gezondheidszorgen namen minder dan 0,25% van het totale budget (92 miljoen euro) in beslag.

Meerbepaald gaat het om:

– de rust- en verzorgingstehuizen (RVT),
– de rustoorden voor bejaarden (ROB)
– de centra voor dagverzorging (CDV)
– de centra voor kortverblijf (CKV)
– de geïsoleerde G-diensten (revalidatie van geriatrische patiënten)
– de Sp-diensten (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie)

Deze defederalisering gaat overigens een stuk verder dan de pre-separatistische “nota De Wever” van oktober 2010. Alleen daarom al is deze hervorming schandalig. Zo wilde de N-VA wilde de geïsoleerde G-diensten, Sp-diensten en de centra voor kortverblijf (op de programmatie na) volledig federaal laten en wat de andere instellingen betreft nog steeds enkele aspecten niet splitsen zoals de prijscontrole en de erkenningsnormen. Zelfs het Vlaams Belang erkende dat deze overdracht “vrij volledig” is en gaf aan hieromtrent “voorzichtig positief” te zijn (De Zesde Staatshervorming, Vlaanderen opgelicht,Brussel., 2012, p. 13). Dat zegt genoeg !

De partiële communautarisering van de geriatrie geeft voorts aanleiding tot absurde situaties waar u in de media niets van zal vernemen: zo worden geriatrische bedden een gemeenschapsaangelegenheid als ze deel uitmaken van één van de bovenstaande instellingen. Indien niet, blijft de nationale overheid bevoegd. De federale overheid blijft overigens bevoegd voor de thuiszorg voor bejaarden, maar dus niet meer voor de residentiële geriatrie: van een geïntegreerd gezondheidsbeleid zal dus minder dan ooit tevoren sprake zijn !

La Libre Belgique (30 januari 2013, pp. 6-7) meldde dat de overgedragen middelen niet in verhouding staan met de toekomstige vergrijzing van de bevolking. Sedert 2000 groeiden de kosten in de residentiële geriatrie met 7,5% per jaar. Indien de akkoorden toen in werking waren getreden, was er nu een tekort van 500 miljoen euro en zou de roep om privatisering nog sterker worden. Maar de privatisering zou haaks staan op de belofte in het regeerakkoord dat de patiënt voor eenzelfde product of prestatie, ongeacht waar hij in België de gezondheidszorg geniet, eenzelfde prijs zal betalen. Een privatisering is dus blijkbaar taboe, maar de splitsing van de sociale zekerheid plots niet meer. Taalnationalisme is een waarlijk pervert systeem: het haalt de mooiste idealen, waaronder die van eenheid en solidariteit, onderuit.

Bovendien hebben de groenen en de zogenaamde socialisten, die vroeger altijd schreeuwden dat de Belgische sociale zekerheid nooit mocht gesplitst worden, voor de communautarisering gestemd: onbegrijpelijk en wraakroepend !

Tenslotte kan men zich de vraag stellen wat de Belgische bejaarden misdaan hebben om zo’n splitsing te verdienen.  Denkt men werkelijk dat men op deze manier de politiek-communautaire problemen gaat oplossen of is het daarentegen de bedoeling er nog bij te creëren? De vicieuze cirkel is immers gekend: hoe meer men splitst, hoe meer verschillen men creëert en hoe meer verschillen men creëert, hoe meer men splitst. Wanneer zal  deze onmenselijke en anti-Belgische waanzin stoppen?

REFORME DE L’ETAT (12): LA SCISSION DES SOINS GERIATRIQUES RESIDENTIELS BRISE L’UNITE DE LA SECURITE SOCIALE

Jusqu’à ce jour, la sécurité sociale était une matière quasi entièrement belge. Néanmoins, la sixième “réforme de l’Etat” change la donne pour des raisons incompréhensibles. La sixième réforme de l’Etat prévoit notamment une scission (communautarisation) de la “politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés“.

Il s’agit d’un transfert important de moyens: 2,6 milliards €, soit près 10% du budget total des soins de santé en Belgique (26 milliards d’euros). En comparaison, la scission des soins de santé préventifs s’élève à moins de 0,25% du budget total (92 millions d’euros).

Il s’agit notamment des:
–   maisons de repos et soins (MRS),
–   maisons de repos pour personnes âgées (MRPA),
–   centres de soins de jour (CSJ)
–   centres de court séjour (CCS),
–   services G isolés (revalidation de patients gériatriques)
–   services Sp isolés (services spécialisés de traitement et de revalidation)

Cette défédéralisation va d’ailleurs plus loin que la “note De Wever” présaparatiste d’octobre 2010. Déjà pour cette seule raison, cette réforme est scandaleuse. En effet, la N-VA n’entendait pas défédéraliser les services G isolés, les services Sp isolés et les centres de court séjour (hormis la programmation). En ce qui concerne les autres institutions, elle ne voulait pas scinder certains aspects comme le contrôle des prix et les normes d’agrément. Même le Vlaams Belang devait reconnaître que ce transfert est “suffisamment complet” et indiqua être “prudemment optimiste” en ce qui concerne ce volet (De Zesde Staatshervorming, Vlaanderen opgelicht, Brussel, 2012, p. 13). Cela en dit long!

La communautarisation partielle de la gériatrie conduit à des situations absurdes qui ne sont pas relayées dans les médias: ainsi les lits gériatriques deviennent-ils une compétence communautaire s’ils appartiennent aux institutions citées ci-dessus. Sinon, le gouvernement national restera compétent.  L’autorité fédérale reste en outre compétente pour les soins à domicile des personnes âgées, mais ne l’est donc plus pour la gériatrie résidentielle. C’est tout sauf une politique de santé intégrée !

La Libre Belgique (30 janvier 2013, pp 6-7) a soulevé que les fonds transférés ne sont pas en rapport avec le vieillissement futur de la population. Depuis 2000, les frais dans les gériatries résidentielles augmentent de 7,5% par an. Si les accords étaient entrés en vigueur à l’époque, il y aurait maintenant un déficit de 500 millions d’euros et l’appel à la privatisation serait encore plus pressant. Mais la privatisation serait contraire à la promesse faite dans l’accord gouvernemental que le patient paiera le même prix pour le même produit ou service, indépendamment du lieu où il bénéficie de ses soins de santé en Belgique. Une privatisation est donc apparemment tabou, mais la scission de la sécurité sociale ne l’est plus.  Le nationalisme linguistique est un système réellement pervers: il détruit les plus beaux idéaux, dont l’unité et la solidarité.

Qui plus est, les « verts » et les soi-disant socialistes, qui criaient auparavant que la sécurité sociale belge ne pouvait jamais être scindée, ont voté en faveur de la communautarisation: incompréhensible et révoltant!

Finalement, on peut se demander ce que les personnes âgées ont fait de mal pour mériter une telle scission.  Pense-t-on réellement que l’on va résoudre les problèmes politico-communautaires de cette manière ou le but n’est-il pas d’en créer de nouveaux? Le cercle vicieux est parfaitement connu: plus on scinde, plus on crée des différences et plus on crée de différences, plus on scinde.  Quand cette frénésie inhumaine et antibelge va-t-elle s’arrêter?

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)