belgischeunie@unionbelge.be

DE B.U.B. VERDEDIGT HET BASISINKOMEN – LE B.U.B. DEFEND LE REVENU DE BASE – DIE B.U.B. VERTEIDIGT DAS GRUNDEINKOMMEN

DE B.U.B. VERDEDIGT HET BASISINKOMEN – LE B.U.B. DEFEND LE REVENU DE BASE – DIE B.U.B. VERTEIDIGT DAS GRUNDEINKOMMEN

bron - source - Quelle: http://revenudebase.info/comprendre-le-revenu-de-base/

bron – source – Quelle: http://revenudebase.info/comprendre-le-revenu-de-base/

B.U.B. VERDEDIGT BASISINKOMEN VOOR ELKE BELG 

Op de B.U.B.-partijraad van 18 januari 2014 werd het nieuwe partijprogramma goedgekeurd. De B.U.B. verdedigt nu als enige Belgische partij na Vivant het basisinkomen voor elke Belg. Dit wordt het sociaal speerpunt van de partij, na het institutioneel (een unitair België) en het economisch (de bevordering van het toerisme). 

Ziehier de passage uit ons programma van 2014 over het basisinkomen onder de titel “een solidair België”:

6.2   In een rechtvaardige samenleving  dienen alle Belgen gelijk behandeld te worden. Dat is de reden waarom de B.U.B. het principe van een onvoorwaardelijk basisinkomen steunt als vervanging voor de diverse bestaande uitkeringen, die ongelijk onder de bevolking verdeeld zijn (werkloosheidsuitkeringen, ouderdomspensioenen, kinderbijslagen, vergoedingen voor ziekte en invaliditeit, terugbetaling van de kosten van gezondheidszorgen enz.). Dit basisinkomen dat met het bestaansminimum overeenkomt (momenteel ongeveer 800 € per maand in België) zal aan elke Belgische burger en aan elke onderdaan van de Europese Unie die in België woont vanaf de leeftijd van 18 jaar toegekend worden. Zo zal men de burgers herwaarderen door hen een gelijk minimuminkomen te geven en hen responsabiliseren door hen te laten zorgen voor de rest van hun inkomen. Het basisinkomen kan gecombineerd worden met de inkomsten uit arbeid. Evenwel lijkt een harmonisatie op Europees vlak ons essentieel voor de toepassing van dit systeem. 

Het systeem kan gedeeltelijk gefinancierd worden door de besparingen die door de afschaffing van de administratie van de sociale zekerheid zullen gerealiseerd worden. Het systeem van het basisinkomen zal progressief in voege treden om het behoud van de verworven rechten te vrijwaren. 

De B.U.B. is ervan overtuigd dat vele Belgen deze nieuwe sociale gelijkheid zullen appreciëren.

 

LE B.U.B. DEFEND LE REVENU DE BASE POUR CHAQUE BELGE 

Au conseil du parti du 18 janvier 2014, le nouveau programme du parti a été approuvé. Le B.U.B. défend dorénavant comme seul parti belge après Vivant le revenu de base pour chaque Belge. Ceci deviendra le fer de lance social du parti, après l’institutionnel (une Belgique unitaire) et l’économique (la promotion du tourisme). 

Voici le passage de notre programme de 2014 sur le revenu de base sous le titre « une Belgique solidaire » :

6.2  Dans une société équitable, tous les Belges doivent être traités sur un pied d’égalité. A cet effet, le B.U.B. soutient le principe du revenu de base inconditionnel remplaçant les diverses allocations actuelles qui sont inégalement distribuées parmi la population (allocations de chômage, pensions de retraite, allocations familiales, indemnités dans le cadre de la maladie-invalidité, remboursement des frais de soins de santé etc.). Ce revenu de base qui correspond au minimum vital (environ 800 € par mois en Belgique actuellement) sera octroyé à chaque citoyen belge et à chaque ressortissant de l’Union européenne vivant en Belgique à partir de l’âge de 18 ans. Ce revenu pourra être cumulé avec les revenus du travail. Ainsi, on revalorisera les citoyens en leur donnant un revenu minimum égal et on les responsabilisera en leur laissant le soin de s’occuper du reste de leurs revenus. Toutefois, une harmonisation européenne préalable nous semble essentielle pour la mise en application de ce système. 

Le système pourra être partiellement financé par les économies qui seront réalisées par la suppression de l’administration de la sécurité sociale, qui deviendra inutile. Le système du revenu de base sera progressivement mis en place pour assurer le maintien des droits acquis. 

Le B.U.B. en est convaincu que de nombreux Belges apprécieront cette nouvelle égalité sociale.  

 

DIE B.U.B. VERTEIDIGT DAS GRUNDEINKOMMEN FÜR JEDEN BELGIER 

Auf dem Parteirat vom 18. Januar 2014 wurde das neue Parteiprogramm genehmigt. Jetzt verteidigt die B.U.B. wie einzige Belgische Partei nach Vivant das Grundeinkommen für jeden Belgier. Es wird der sozialen Schwerpunkt der Partei, nach dem institutionnellen (ein unitäres Belgien) und dem wirtschaftlichen (die Beförderung des Tourismus).  

Die B.U.B. ist davon überzeugt dass viele Belgier diese neue soziale Gleichheit schätzen werden.

 

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)