DE VLAAMS-NATIONALE RACISTEN VERENIGEN ZICH – LES RACISTES FLAMINGANTS SE RASSEMBLENT

Anti-Waalse” N-VA-actie met vrachtwagens vol vals geld in Henegouwen op 6 januari 2006, waarbij de Zuid-Belgen als “dieven” werden afgeschilderd – action raciste de la N-VA avec des camions remplis de fausse monnaie dans le Hainaut le 6 janvier 2006, lors de laquelle les Belges du sud ont été décrits comme des “voleurs” (photo – foto Belga)

VELE OVERLOPERS VAN VB NAAR N-VA

Men kon er eind februari 2012 niet meer naast kijken. N-VA en Vlaams Belang zijn communicerende vaten. Bij de B.U.B. wist men dit al lang, maar blijkbaar spreken de media er nog met schroom over. De waarheid heeft nochtans haar rechten: er is geen wezenlijk verschil tussen het racisme van het Vlaams Belang en dat van de N-VA. Volgens De Standaard (24 februari 2012) wordt de N-VA toch geen Spaanse herberg. Dat is juist: je moet een verdomd goede “Walenhater” zijn om erin te komen ! En de rest van de particratie gaat ook niet vrijuit: alle taalgesplitste partijen onderhouden het taalapartheidsysteem.

Freya Vandenbossche, “Vlaams” “minister” van de taalgsplitste partij SP.a, kwam half februari 2012 met het “nieuws” aandraven dat een twintigtal ex-Vlaams Belangers hun electoraal heil gezocht hadden bij de N-VA. Bart De Wever, voorzitter van de N-VA vond dit “niet veel”. Maar zoals Peter De Roover, politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging, in De Standaard van 24 februari 2012 opmerkte: “Tien, twintig of dertig overlopers van het Vlaams Belang? Het aantal doet er niet toe.”

Inderdaad, het simpele feit dat de N-VA VB-mandatarissen aantrekt zegt al voldoende over het extreem-racistische karakter van de Vlaams-nationalistische partij. Er is wel een detailverschil: bij het VB is het racisme vooral gericht tegen de vreemdelingen en in het bijzonder de moslims; bij de N-VA zijn de zogenaamde “Walen”, onze eigen Franstalige landgenoten dus, de enige “officiële” zondebok. Om dit racisme te verbergen pakt de  N-VA graag uit met parlementairen van allochtone afkomst, zoals Zuhal Demir of Nadia Sminate. Die moeten dan “aantonen” dat de N-VA een “tolerante” partij zou zijn.

Ondanks het subtiele verschil tussen het VB en de N-VA blijft het racisme even intens. Deze laatste vorm van racisme is geen etnisch of religieus racisme, maar taalracisme. Daar gaat bij de N-VA alle aandacht naartoe. Het anti-Belgische taalapartheidsregime moet volgens deze partij tot haar uiterste consequenties worden doorgevoerd: een totale scheiding van zogenaamde “Vlaamse” en “Waalse” burgers.

Filip Dewinter van het Vlaams Belang vatte het anti-Belgische racisme goed samen: “de N-VA en Vlaams Belang hebben gemeenschappelijke vijanden: België en de PS.” Ook nazi-collaborateur Staf Declerck zei bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 dat niet nazi-Duitsland, maar België de vijand was. Later werden heel wat nazi-collaborateurs en hun familieleden lid van de Volksunie, die na de Tweede Wereldoorlog dankzij een heel lauwe “repressie” welig kon tieren en later zelfs met Belgisch belastinggeld werd ondersteund !

De N-VA verdedigt zich door te stellen dat haar criteria om tot de partij toe te treden zeer strikt zijn. Ja, maar strikt op welk vlak? In de flamingantische krant De Standaard van 25 februari kon de aandachtige lezer zowaar een staaltje van de motivatie van de “geslaagde” overlopers meepikken. Over de selectiecriteria werd uiteraard niets gezegd. Dat ligt te gevoelig want daarover beslist alleen de top van de N-VA. Maar de redenen van de overstap waren veelzeggend: ruzie met de partijtop over de persoonlijke behandeling van het overleden partijlid Marie-Rose Morel, het vertrouwen dat een VB’er mocht genieten van de zeer radicale N-VA-bestuurder Mark Demesmaeker, de ambitie om te besturen en niet meer door het ‘cordon sanitaire’ aan de zijlijn te staan en last but not least het terugzien van “fijne collega’s”  zoals de extreem-racistische overloper Karim Van Overmeire… Alleen Voorposters mogen er blijkbaar niet in. De even radicale NSV’ers bleken dan weer geen probleem te zijn… Waarschijnlijk is het belangrijkste selectiecriterium de “voldoende” haat tegenover de Franstalige Belgen, die niet bij alle VB-mandatarissen even sterk aanwezig is.

Maar de andere traditionele partijen gaan ook niet vrijuit. Ten eerste is er de nog steeds bestaande samenwerking tussen de N-VA en de CD&V, nu op lokaal niveau. Vele CD&V’ers hebben trouwens de N-VA vervoegd en vereenzelvigen zich zo met ex-Vlaams Blokkers. Maar het kartel CD&V-N-VA zorgt ook voor externe contacten die het Vlaams-nationalisme tot in het hart van de particratie voeren. Toen TAK-leden begin februari 2012 een samenkomst van de CD&V over BHV verstoorden, merkte voorzitter Wouter Beke op dat hij het goed voor heeft met het zogenaamde “Vlaanderen”.  Niet met België uiteraard. Die benaming werd bij de zogenaamde “christen-democraten” (sic) al lang geschrapt.

Ook de andere traditionele Nederlandstalige partijen SP.a, OPEN VLD en Groen werden door het Vlaams-nationaal virus gebeten, al zullen ze officieel het tegendeel beweren. Men mag immers niet vergeten dat heel wat mandatarissen van deze partijen wortels hebben in de ter ziele gegane Vlaams-nationalistische Volksunie, die voor de N-VA en het VB als inspiratie- en rekruteringsbron heeft gediend. Zo stapte Van Quickenborne (nu federaal minister !) en gewezen kamerlid Vankrunkelsven over van de Volksunie naar de VLD. Bart Staes stapte van de Volksunie over naar Groen! Vroegere leden van de Volksunie stichtten na de verdwijning van hun partij in 2001 de partij Spirit, later “VlaamsProgressieven”: Bert Anciaux, Geert Lambert, Els Van Weert… Na de verdwijning van dit partijtje in 2009 zwermden de leden ervan uit naar Groen en SP.a wat deze laatste partijen nog een stuk Vlaams-nationalistischer maakte. Freya Vandenbosche (SP.a), die de polemiek over de overlopers van VB naar N-VA in gang zetten, gaf dit trouwens ook toe: door de overlopers uit de Volksunie is haar partij “veel Vlaamser” (lees: nationalistischer) geworden.

Overigens is het bestaan van op etnische basis gesplitste partijen op zich al een ontegensprekelijke manifestatie van het taalnationalisme. Bijgevolg zijn alle taalgesplitste partijen, dus ook de Franstalige, schuldig aan de huidige toestand. Taalnationalisme in een bi-cultureel land moet verboden worden. Dat is zoals een anti-Joodse partij in Warschau oprichten of zoals een kerncentrale bouwen in een aardbevingsgebied. Maar nee, hier mag dat en wordt het nog aangemoedigd door de politiek en de media ook. De gevolgen van zulk nationalisme in een grensland kunnen catastrofaal zijn zoals de geschiedenis heeft aangetoond.

Als een met belastinggeld gefinancierde organisatie, die een nationale roeping heeft (zoals de overkoepelende Orde van Advocaten of de “nationale” Orde van architecten of nog een politieke partij die aan nationale of federale verkiezingen wil meedoen) niet minstens tweetalig Nederlands-Frans is en niet nationaal georganiseerd is, mag ze niet door de overheid erkend worden. Dat is de rechtvaardige prijs die een meertalige maatschappij voor de openbare orde moet betalen. Onze kinderen zullen er ons dankbaar voor zijn.

 

DE NOMBREUX TRANSFUGES DU VB VERS LA N-VA

On ne peut plus l’ignorer depuis fin février 2012. La N-VA et le Vlaams Belang sont des vases communicants. Le B.U.B. le savait déjà depuis longtemps, mais apparemment, les médias en parlent encore avec difficulté. La vérité a pourtant ses droits: il n’y a pas de différence essentielle entre le racisme du Vlaams Belang et celui de la N-VA. Selon De Standaard (24 février 2012), la N-VA ne devient pas une auberge espagnol pour autant. C’est sans doute vrai: il faut suffisamment haïr les soi-disant “Wallons” pour pouvoir en faire partie ! Et le reste de la particratie n’y échappe pas: tous les partis linguistiquement scindés entretiennent le système d’apartheid linguistique.

Freya Vandenbossche, “ministre” “flamande” du parti unilingue SP.a  a anoncé mi-février 2012 qu’une vingtaine d’anciens du VB étaient passé à la NVA pour y trouver un possible salut électoral. Bart De Wever, président de la N-VA a trouvé que ce n’était “pas beaucoup”. Peter De Roover, secrétaire politique du Mouvement populaire flamand (VVB), déclarait dans le Standaard du 24 février 2012: “Qu’est-ce que ça peut faire qu’il y ait dix, vingt ou trente transfuges du Vlaams Belang? Le nombre n’a pas d’importance”.

En effet, le simple fait que la N-VA attire des ex-représentants du VB en dit assez sur le caractère extrêmement raciste du parti nationaliste flamand. Il y a néanmoins une nuance : au VB, le racisme est plutôt dirigé contre les étrangers et en particulier contre les musulmans. A la N-VA, ce sont uniquement les soi-disant “Wallons”, nos compatriotes francophones qui sont désignés comme boucs émissaires. Pour masquer ce racisme, la NVA intègre allègrement des députés issus de minorités ethniques, tels que Zuhal Demir ou Nadia Sminate, qui permettent de “prouver” que la N-VA serait un parti “tolérant”.

Malgré la subtile différence entre le VB et la N-VA, le racisme a la même intensité: une forme de racisme qui n’est pas ethnique ou religieux, mais linguistique.  La N-VA se concentre là-dessus. L’apartheid anti-belge instauré par ces partis a un seul but ultime : la séparation totale et définitive entre les citoyens belges qu’ils qualifient de “Wallons” et de “Flamands”.

Filip Dewinter du Vlaams Belang exprime sa version du racisme anti-belge de cette façon : “La N-VA et le VB ont des ennemis communs: la Belgique et le PS”. Une phrase similaire à ce que le collaborateur Nazi Staf Declerck avait prononcé au début de la Seconde Guerre mondiale : “Ce n’est pas l’Allemagne nazie qui est l’ennemi, mais bien la Belgique”. Plus tard, de nombreux ex-collaborateurs des nazis et des membres de leur famille sont devenus membres de la Volksunie et ont pu développer leurs activités grâce aux subsides belges, malgré la très tiède “répression” qui a suivi la 2ième Guerre Mondiale.

La N-VA se défend en disant que les critères de sélection pour intégrer le parti sont très stricts. Stricts à quel point? Dans le journal flamingant “De Standaard” du 25 février, le lecteur attentif aura pu lire quelques exemples de la motivation des “heureux” sélectionnés. Bien entendu, il n’y avait aucune information concernant les critères de sélection, car ce sujet sensible est traité exclusivement par les cadres supérieurs de la N-VA. Mais les raisons de cette défection sont éclairantes: une dispute avec la direction du VB à propos du traitement de la feue membre Marie-Rose Morel, la confiance que leur accorde le très radical dirigeant de la N-VA Mark Demesmaeker, l’accès au pouvoir souvent contrarié par le “cordon sanitaire”, et, cerise sur le gâteau, retrouver la compagnie du très raciste transfuge Karim Van Overmeire… Visiblement, il n’y a que les membres du Voorpost qui ne rentrent pas. En revanche, l’entrée des membres du NSV ne semble pas être un problème… Le critère de sélection le plus important restait sans doute celui d’avoir une haine “suffisante” envers les Belges francophones et les mandataires VB en disposent en quantité inépuisable.

Mais les autres partis traditionnels n’en sortent pas blanchis pour autant. Tout d’abord, il y a la poursuite de la coopération entre la N-VA et le CD&V au niveau local. Beaucoup de membres du CD&V ont également rejoint la N-VA où ils ont rejoint les anciens du VB. Mais le cartel CD&V/N-VA entretient également des contacts externes qui introduisent le nationalisme flamand dans le cœur de la particratie. Lorsqu’au début du mois de février 2012, des membres du TAK perturbaient une réunion du CD&V sur BHV, le président Wouter Beke avait déclaré qu’il souhaite le mieux pour la soi-disant “Flandre”. Pas pour la Belgique bien sûr car ce terme a déjà depuis longtemps été supprimé du vocabulaire des “démocrates-chrétiens».

Les autres partis traditionnels néerlandophones, comme le SP.A, Open VLD et Groen! ont également été infectés par le virus nationaliste, mais continueront officiellement à prétendre le contraire. Nous ne devons pas oublier que de nombreux représentants de ces partis ont des racines au sein du parti nationaliste “Volksunie”, aujourd’hui dissous, et qui a été une source tant d’inspiration que de recrutement pour la N-VA et le VB. C’est ainsi que Van Quickenborne (maintenant ministre fédéral!) et l’ancien parlementaire Vankrunkelsven sont passés de la  Volksunie au VLD. Bart Staes est passé de la  Volksunie à Groen! Après la disparition du parti en 2001, des anciens de la Volksunie ont fondé “Spirit”, devenu plus tard les «VlaamsProgressieven”. Il s’agissait notamment de Bert Anciaux, de Geert Lambert, d’Els Van Weert … Après la disparition de ce petit parti en 2009, les membres sont partis vers Groen! et le SP.a., ce qui a rendu ces partis bien plus nationalistes. Freya Vanden Bosche, qui a lancé la controverse sur les transfuges du VB au SP.a, l’a d’ailleurs avoué : à cause des transfuges, son parti est devenu “beaucoup plus flamand» (lire: nationaliste).

En outre, l’existence de partis divisés sur base de la langue est elle-même une manifestation concrète du nationalisme linguistique.

Par conséquent, tous les partis unilingues, y compris les francophones, sont responsables de la situation actuelle. Le nationalisme linguistique dans un pays bi-culturel doit être interdit. C’est comme si on créait un parti anti-juif à Varsovie ou si on construisait une centrale nucléaire dans une zone sismique. Mais non, chez nous c’est permis et c’est même encouragé par les politiciens et les médias. Les conséquences d’un tel nationalisme dans un pays frontalier comme la Belgique peuvent être catastrophiques, comme l’histoire l’a démontré.

Si une organisation à vocation nationale financée par le contribuable (tel que l’ordre national des avocats, l’ordre national des architectes ou  un parti politique qui souhaite participer à une élection national ou fédérale) n’est pas au minimum bilingue néerlandais-français et n’est pas organisée au niveau national, elle ne devrait être reconnue par le gouvernement. C’est le prix raisonnable qu’une société multilingue doit payer pour le maintien de l’ordre public. Nos enfants nous en remercieront. 

Lees ook deze tekst / lisez également ce texte