ZIELIGE NOTA DI RUPO – LA NOTE MISERABLE DE DI RUPO

ZIELIGE NOTA DI RUPO

Het is een ware opluchting dat de N-VA “nee” zegt op die schandalige en anti-Belgische nota van Di Rupo ! Misschien gaan de Belgische kiezers nu eindelijk begrijpen dat deze nationalistische particratie en hun federalistisch systeem niet deugen en de terugkeer naar een unitair België op basis van de negen historische provincies onvermijdelijk is. Eén lijst voor de volgende verkiezingen: BELG-UNIE.

“NOUS NE SOMMES DEMANDEURS DE RIEN” (Francofone particratie,  2007)

Nee de PS is niet bereid om een 2/3de meerderheid te steunen, die als enige ambitie heeft om hervormingen te stemmen die het land ontmantelen” (Elio Di Rupo, blog 19 juni 2007)

Op 5 juli 2011 maakte Elio Di Rupo, voorzitter van de Franstalige “socialisten”, zijn “langverwachte” nota bekend. De nota (waarvan u de samenvatting van het communautaire luik in bijlage vindt) bestaat uit twee delen: 1) een sociaal-economisch luik en 2) een institutioneel-communautair luik. Dit tweede deel is een ware splitsingscatalogus.

Is de nota voor de B.U.B. een basis om te onderhandelen over de vorming van een nieuwe federale regering ? Hoewel in het sociaal-economische deel zinvolle en verstandige maatregelen staan, wordt het geheel teniet gedaan door een onverteerbaar tweede luik.

Volgens het principe van de “homogene bevoegdheidspaketten” wil Di Rupo voor méér dan 17 miljard euro aan bevoegdheden – een ongezien bedrag – overdragen aan de deelstaten (lees: splitsen). Zowat elk domein dat vandaag nog federaal is, wordt getroffen door de splitsingsmanie.

1) De arbeidsmarkt

Het regionaliseren van de arbeidsmarkt zou een prijs zijn, die we nooit zullen betalen” (Joëlle Milquet, Le Soir, 30 januari 2007).

Allereerst wordt in de nota de arbeidsmarkt bijna volledig gesplitst.

a) Het is nochtans onlogisch waarom dit hele departement gesplitst zou moeten worden terwijl het arbeidsrecht en de werkloosheidsuitkeringen federaal zouden blijven. Dit gaat lijnrecht in tegen het principe van homogene bevoegdheidspaketten waar de Vlaams-nationalisten nochtans voortdurend op hameren. Sterker nog, waarom pleit de formateur elders in zijn nota (terecht) voor één enkele minister van migratie om redenen van efficiëntie en doet hij hier (en op vele andere plaatsen) net het tegenovergestelde? Als hij consequent zou zijn, zou hij trouwens ook de regionale ministers (en minstens die van migratie) moeten afschaffen. Di Rupo beoogt efficiëntie door centralisatie, maar “vergeet” dit principe op het inefficiënte federalisme toe te passen. Een mooi voorbeeld van orwelliaanse « double speak ».

b) Deze splitsing is ook onwenselijk. Zo zal een defederalisering de vakbonden en de werkgeversorganisaties verplichten hun actieterrein aan te passen waardoor aanzienlijke “communautaire verschillen” zullen ontstaan, wat hun eigen splitsing tot gevolg zou kunnen hebben en wat zal leiden tot een verzwakking van de solidariteit tussen werknemers en werkgevers alsook een splitsing van het arbeidsrecht. Het proces ook zal leiden tot een verlies aan invloed van de vakbonden en van het Belgisch patronaat in de internationale betrekkingen. Ook zal een verhoogde afhankelijkheid van de sociale partners t.o.v. van de politiek optreden. Het Belgische sociale model dat gevoelig ingewikkelder zal worden, zal zijn aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders verliezen. De verhoogde complexiteit van het sociale beleid zal de werknemers en de werkgevers nog meer van hun werk vervreemden. Ook zal de sociale toestand in het Brussels gewest volledig onbeheersbaar worden hoewel men weet hoe explosief deze regio kan zijn op sociaal vlak. Tenslotte zal de nationale sociale dialoog, die wereldwijd als één van de efficiëntste wordt beschouwd, op termijn aan diggelen worden geslagen.

2) De sociale zekerheid

De Franstaligen zijn heel duidelijk geweest: geen regionalisering van de sociale zekerheid op welk domein dan ook” (Joëlle Milquet, Le Soir, 3 november 2007)

Vervolgens slaat “staatsman” Elio Di Rupo – maar van welke staat? – een bres in de tot op heden unitaire sociale zekerheid. Dit thema was tot voor enkele jaren, zelfs tot voor enkele maanden, volledig onbespreekbaar voor de Franstalige partijen, maar nu blijkt plots een flinke communautarisering “aanvaardbaar”.

Door de voorgestelde splitsing van de gezondheidszorgen wordt de interpersonele solidariteit tussen de Belgen op de helling gezet.

Bovendien is de voorgestelde splitsing van de kinderbijslagen een ware achteruitgang voor de beschaving. Waarom zouden kinderen anders moeten behandeld worden, al naar gelang de regio waar ze wonen? Wat met de gelijkheid van de Belgen die door artikel 10 van de Grondwet is gewaarborgd? De nazi’s konden zoiets bedenken voor joodse en zigeneurkinderen, maar dit kan toch niet in een beschaafd land als België? Ook langs vakbondszijde heerst een oorverdovende stilte over dit deel van de formateursnota, hoewel er vanuit die hoek wél zeer zwaar gereageerd wordt op het sociaal-economische luik van de nota van de formateur. Als excuus wordt weleens gezegd dat de financiering federaal blijft. Maar dat is uiteraard geen geldige maatstaf. De financiering van het gemeenschapsonderwijs gebeurt ook via federale dotaties…

3) Justitie

Inzake justitie is Elio Di Rupo van plan om de justitiehuizen en het jeugdsanctierecht te splitsen, zonder hiervoor ook maar één zinnige reden op te geven. De enige “verdienste” op dit vlak is dat de voorzitter van de PS de splitsing van de gerechtelijke organisatie en van de magistratuur (die in de nota’s De Wever en Vande Lanotte zat) in dit werkstuk niet behouden heeft…

4) Andere splitsingen

Naast het dierenwelzijn en de filmkeuring is de meest belachelijke en absurde splitsing uit de nota die van het verkeersrecht, een domein dat nu al te veel versnipperd is. Wat is de bedoeling van drie verschillende wegcodes voor een klein land als België? Gaat hierdoor de kennis bij de burgers van de verkeersregels verbeteren? Wil Di Rupo soms méér doden op onze wegen? Dit voorstel heeft een crimineel gehalte en kan de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van al die politici die dit voorstel steunen in het gedrang brengen. Tot nu toe zijn dat alle politici die vandaag in België aan de macht zijn aangezien dit schandalig voorstel reeds in het Octupusakkoord van 2008 voorkwam dat door alle traditionele partijen werd goedgekeurd.

En dan zijn er nog de overige splitsingen, waarover u niets in de media verneemt. Nochtans zeggen ze veel over de vernietigende inhoud van de nota. Er is immers geen andere reden om uitstekend werkende diensten zoals de brandweer, het rampenfonds en de civiele bescherming te splitsen dan de vernietiging van de Belgische staat. En dan zwijgen we nog over de volstrekt onzinnige splitsingen in andere domeinen zoals het huurrecht.

Wat de belastingen betreft, wordt de fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting verviervoudigd (d.m.v. opcentiemen) en wordt ook, voor het eerst, gebroken met het systeem van een unitaire vennootschapsbelasting.

5) Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV)

Laten we niet naïef zijn! Als de onderhandelingen onder druk van de Vlaamse wil zouden evolueren naar een pure splitsing van BHV, moet er zonder complexen gepraat worden over de uitbreiding van Brussel” (Elio Di Rupo, blog, 26 september 2007)

Dat het “Franstalige front”, waarvan Di Rupo de leider zou moeten zijn, volledig aan diggelen ligt, wordt bewezen door de aanvaarding – zonder noemenswaardige tegenprestatie – van de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement BHV. Het feit dat de inwoners van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel nog voor Franstalige of tweetalige lijsten zouden kunnen stemmen, is een doekje voor het bloeden. Het gaat hier om een regelrechte capitulatie van de Franstalige partijen voor de eisen van de Vlaams-nationale sekte.

6) Senaat

Daarbij komt nog de omvorming van de Senaat tot een niet-permanente raad van gemeenschappen, die door de deelstaten wordt verkozen. Zo zou België nog maar één wetgevende Kamer overhouden, waarvan de bevoegdheden bovendien grotendeels uitgehold zijn en die door de deelstaten in een wurggreep zou kunnen gehouden worden. De deelstaten worden zo zelfs bevoegd voor grondwetsherzieningen. De omschakeling naar een onrechtstreeks verkozen Kamer – die in het N-VA programma ingeschreven staat – komt zo een stuk dichterbij.

7) Koninklijke dotaties

De dotaties aan de Koninklijke familie – die zich in deze politieke crisis helemaal niets te verwijten heeft, integendeel (!) – moeten volgens Di Rupo twee jaar “bevroren” worden, maar aan de gigantische dotaties aan de politieke partijen zoals de zijne, die staatsgevaarlijk zijn, wordt “natuurlijk” niet geraakt.

8 ) Maatregelen “om de federatie te versterken”

Tegenover al dit destructief geweld zijn de pro-Belgische maatregelen lachwekkend: geen herfederaliseringen, zelfs niet van geluidsnormen (!), een toelating van tweetalige lijsten in Brussel voor de gewestverkiezingen – het is een echte schande dat dit ooit verboden werd -, de verkiezing in een nationale kieskring van amper 10 Kamerleden – puur symbolisch dus – en de creatie van een Brusselse metropolitane gemeenschap… Denkt Di Rupo echt dat de 50% unitaristische Belgen hier tevreden mee gaan zijn?

9) Conclusie

Deze nota is naast de sociaal-economische voorstellen vooral een splitsingslijst, die nog langer is dan die van De Wever of Vande Lanotte !

Nochtans is ook deze nota – gelukkig – opnieuw (na de eerste van Di Rupo en die van De Wever en Vandelanotte) bestemd voor de vuilnisbelt van de geschiedenis. Met name de financieringswet (m.i.v. een herfinanciering van Brussel) en het dossier BHV zullen de onderhandelingen – gegeven dat die er al komen! – uiteindelijk doen stranden. De crisis van het mislukte taalfederalisme zal niet opgelost worden door deze defaitistische en ronduit zielige nota, die vooral blijk geeft van veel lafheid en een totaal gebrek aan toekomstvisie voor België. Het nieuwe feodalisme dat de traditionele, taalgesplitste partijen nastreven, is uiteraard geen gunstig toekomstperspectief voor België en zijn 11 miljoen inwoners.

Uiteindelijk stelt men vast dat Di Rupo blijkbaar niet veel kent van de Belgische geschiedenis en sociologie. De Belgen zijn het 40-jaar oude en compleet mislukte federalisme immers kotsbeu, zoals verschillende enquêtes dat telkens weer aantonen. Alleen hebben de unitaristen nog niet het recht dit in de media te komen zeggen, wat op zich al een schande is en een schending van hun mensenrechten. Laat staan dat de Belgen van de nationalistische particratie het recht zouden krijgen op een referendum of volksraadpleging over deze zoveelste staatshervorming, terwijl de burgers in andere landen als Zwitserland, Italië en Marokko daar blijkbaar wel recht op hebben.

Misschien is Di Rupo wel het schoolvoorbeeld van het falende integratiebeleid van de corrupte en wallingantische PS, maar hij is uiteraard niet enige politicus die er niets van begrepen heeft.

 

LA NOTE MISERABLE DE DI RUPO

C’est un véritable soulagement que la N-VA dise “non” à cette note scandaleuse et anti-belge de Di Rupo ! Peut-être que les électeurs belges comprennent enfin que cette particratie nationaliste ainsi que leur système fédéral ne valent rien et que le retour à la Belgique unitaire sur la base des neuf provinces historiques est inévitable. Une seule liste pour les prochaines élections: BELG-UNIE.

“NOUS NE SOMMES DEMANDEURS DE RIEN” (La particratie francophone,  2007)

« Non, le PS n’est pas prêt à appuyer la majorité des deux tiers, qui a pour seule ambition de voter des réformes visant à démanteler le pays » (Elio Di Rupo sur son blogue le 19 juin 2007)

Le 4 juillet 2011, Elio Di Rupo, le président des « socialistes » francophones, a rendu publique sa note « tant attendue ». La note (dont vous trouvez le résumé du volet communautaire en annexe) consiste en deux parties : 1) un volet socio-économique et 2) un volet institutionnel et communautaire. Ce deuxième volet est un véritable catalogue de scissions.

La note constitue-t-elle une base pour entamer des négociations sur la formation d’un nouveau gouvernement fédéral ? Bien que le volet socio-économique contient des mesures utiles et intelligentes, le tout est anéanti par un deuxième volet qui est inacceptable. Selon le principe des « paquets de compétences homogènes », Di Rupo entend transférer pour plus de 17 milliards d’euros de compétences – un montant historique – vers les entités fédérées (lisez : scinder). Pratiquement chaque domaine resté fédéral jusqu’à ce jour sera touché par cette manie de scission.

1) Le marché de l’emploi

« La régionalisation du marché de l’emploi serait un prix que nous n’allons jamais payer » (Joëlle Milquet, Le Soir, 30 janvier 2007)

D’abord, la note scinde le marché de l’emploi presque entièrement.

a) Il est pourtant illogique pourquoi tout ce département devrait être scindé tandis que le droit du travail et les allocations de chômage resteraient au fédéral. Ceci est en totale contradiction avec le principe des paquets de compétences homogènes qui est cependant continuellement avancé par les nationalistes flamands. Plus fort encore, pourquoi est-ce que le formateur plaide-t-il plus loin dans sa note (à juste titre) pour un seul ministre en matière d’immigration pour des raisons d’efficacité tandis qu’il propose exactement le contraire dans le domaine de l’emploi (et d’ailleurs aussi dans plein d’autres domaines) ? S’il était logique, il devrait également supprimer les ministres régionales (et à tout le moins ceux compétents en matière d’immigration). Di Rupo vise l’efficacité par la centralisation, mais « oublie » d’appliquer ce principe au fédéralisme inefficace. Il s’agit d’un bel exemple du double langage orwellien.

b) De plus, cette scission n’est pas souhaitable. En effet, la défédéralisation obligera les syndicats et les organisations patronales à adapter leur terrain d’action créant ainsi des « différences communautaires », ce qui mènera à leur scission interne ainsi qu’à un affaiblissement de la solidarité entre les employeurs et les travailleurs et une scission du droit du travail. Le processus provoquera également une perte d’influence des syndicats et du patronat belge dans la sphère des relations internationales. Les partenaires sociaux deviendront aussi plus dépendants de la scène politique. Le modèle social belge, qui deviendra sensiblement plus compliqué perdra sa force d’attraction pour les investisseurs étrangers. La complexité accrue de la politique sociale aliénera encore plus les travailleurs et les employeurs de leur travail. Aussi la situation sociale dans le Région de Bruxelles-Capitale deviendra-t-elle totalement incontrôlable bien que l’on connaisse le caractère explosif de cette région sur le plan sociologique. Enfin, le dialogue social national, qui est considéré comme l’un des plus efficaces au monde, volerait à terme en éclats.

2) La sécurité sociale

Les Francophones ont été très clairs: pas de régionalisation de la sécurité sociale sur quelle que domaine que ce soit” (Joëlle Milquet, Le Soir, 3 novembre 2007)

Ensuite, « l’homme d’Etat » Elio Di Rupo – mais de quel Etat ? – bat en brèche la sécurité sociale, toujours unitaire.

Ce thème était jusqu’il y a quelques années, voire quelques mois, totalement inacceptable pour les partis francophones, mais tout à coup, une communautarisation poussée des soins de santé semble « acceptable ». Ainsi, on mettrait en cause la solidarité interpersonnelle entre les Belges.

En outre, la scission des allocations familiales constitue une véritable régression de l’humanité. Pourquoi faudrait-il traiter les enfants différemment selon la région où ils habitent ? Quid de l’égalité des Belges, inscrite à l’article 10 de la Constitution ? Les nazis étaient capables d’imaginer de telles mesures pour les enfants des juifs et des tsiganes, mais ce n’est tout de même pas possible dans un pays civilisé comme la Belgique ? Aussi du côté syndical, un silence assourdissant règne sur cette partie de la note du formateur, bien que les syndicats réagissent de façon véhémente à propos du volet socio-économique de la note du formateur. Un prétexte souvent avancé est le fait que le financement reste fédéral. Toutefois, il ne s’agit pas d’un critère valable. Le financement de l’enseignement communautaire se réalise aussi au moyen de dotations fédérales…

3) La justice

En matière de justice, Di Rupo projette la scission des maisons de justice et le droit de la délinquance juvénile, sans donner la moindre raison valable. Le seul « mérite » à ce sujet est que le président du PS n’a pas retenu la scission de l’organisation judiciaire et de la magistrature (que l’on pouvait retrouver dans les notes De Wever et Vande Lanotte)…

4) Autres scissions

A part le bien-être des animaux et le contrôle des films, la scission la plus ridicule et absurde dans la note est celle du droit de la circulation, un domaine qui est déjà trop éparpillé. Quelle est la finalité de trois codes de la route différents dans un petit pays comme la Belgique ? Cela améliorera-t-il la connaissance des règles de la circulation auprès des citoyens ? Di Rupo veut-il encore plus de morts sur nos routes ? Cette proposition a un caractère criminel et peu conduire à la mise en cause de la responsabilité civile et pénale de tous les politiciens qui y sont favorables. Jusqu’à maintenant, il s’agit de tous les politiciens qui sont actuellement au pouvoir en Belgique puisque cette proposition scandaleuse se trouvait déjà dans l’accord dit Octopus de 2008 qui a été approuvé par tous les partis traditionnels.

Il y a ensuite encore d’autres scissions dont on n’apprend rien dans le presse. Et pour cause car elles sont les preuves de la nature destructrice de la note. En effet, il n’y a aucune autre raison que la volonté de détruire l’Etat belge pour justifier la scission de services qui fonctionnent bien comme les pompiers, le fonds des calamités ou la protection civile. Sans mentionner les scissions ridicules dans d’autres domaines comme le droit du bail.

En ce qui concerne le droit fiscal, l’autonomie fiscale des régions dans l’impôt des personnes physiques serait quadruplée (via les centimes additionnels) et, pour la première fois, le système unitaire de l’impôt des sociétés serait battu en brèche.

5) Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV)

« Ne soyons pas naïfs ! Si les négociations évolueraient sous la pression flamande vers une scission pure de BHV, il faudra discuter sans complexes sur l’élargissement de Bruxelles » (Elio Di Rupo sur son blogue, 26 eptembre 2007).

Que le “front francophone”, dont Di Rupo devrait être le meneur, n’existe pas, est prouvé à suffisance par l’acceptation – sans réelle contrepartie – de la scission de l’arrondissement électoral et judiciaire de BHV. Le fait que les habitants des six communes à facilités autour de Bruxelles puissent encore voter pour des listes francophones ou bilingues, n’y change évidemment rien. Il s’agit d’une véritable capitulation des partis francophones devant les exigences de la secte flamingante.

6) Le Sénat

Il s’y ajoute le transformation du Sénat en un conseil non-permanent des communautés, qui serait élu par les entités fédérées. Ainsi, la Belgique ne garderait qu’une seule chambre législative, dont les compétences sont en outre largement vidées de leur contenu et qui pourrait être étranglée par les entités fédérées. Par ce biais, les entités fédérées deviendraient aussi compétentes pour la révision de la constitution. Ainsi, on se rapprocherait d’une Chambre indirectement élu, ce qui fait partie du programme de la N-VA.

7) Les dotations royales

Les dotations à la Famille royale – qui n’est aucunement fautive dans cette crise politique, bien au contraire (!) – doivent selon Di Rupo être « gelées » pendant deux ans tandis qu’il se refuse de toucher aux dotations gigantesques au profit des partis politiques comme le sien.

8 ) Les mesures « pour renforcer la fédération »

En contrepartie de cette violence destructrice, les mesures pro-belges sont dérisoires : pas de refédéralisations, même pas des normes de bruit ( !), une permission pour former des listes bilingues aux élections régionales à Bruxelles – cette interdiction est d’ailleurs honteuse -, l’élection au sein d’une circonscription fédérale d’à peine dix députés – purement symbolique donc – et la création d’une communauté métropolitaine bruxelloise… Di Rupo pense-t-il vraiment que les 50% d’unitaristes belges s’en contenteront ?

9) Conclusion

Cette note est donc à part les propositions socio-économiques une liste de scissions qui est encore plus longue que celle de De Wever ou de Vande Lanotte !

Pourtant et bien heureusement, cette note sera de nouveau (après la première note de Di Rupo et les notes De Wever et Vande Lanotte) destinée à la poubelle de l’histoire. Notamment la loi de financement (avec le refinancement de Bruxelles) et le dossier BHV feront finalement échouer les négociations – dans l’hypothèse où elles auront bien lieu ! La crise du fédéralisme linguistique raté ne sera pas résolue par cette note défaitiste et absolument misérable, qui fait surtout preuve de lâcheté et d’une absence totale de vision d’avenir pour la Belgique. La nouvelle féodalité que veulent instaurer les partis traditionnels et linguistiquement scindés ne constitue évidemment pas une perspective favorable pour la Belgique et ses 11 millions d’habitants.

Finalement, on constate que Di Rupo n’a pas compris grand’ chose de l’Histoire de la Belgique ni de sa sociologie. En effet, les Belges en ont ras le bol de l’échec du fédéralisme, comme plusieurs sondages l’attestent régulièrement. Pourtant, les unitaristes n’ont pas encore le droit d’exprimer leur opinion dans la presse, ce qui est en soi déjà une honte ainsi qu’une violation de leurs droits de l’Homme. Et encore moins, ils obtiennent le droit à un référendum ou une consultation populaire sur cette énième réforme de l’Etat, tandis que les citoyens dans d’autres pays comme la Suisse, l’Italie ou le Maroc y ont bien droit.

Peut-être que Di Rupo est l’exemple type de l’échec de la politique d’immigration du PS, parti corrompu et wallingant, mais il n’est évidemment pas le seul politicien qui n’y a rien compris.

BIJLAGE-ANNEXE

1. SPLITSING ARBEIDSMARKT – LA SCISSION DU MARCHE DE L’EMPOI

1.        De beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de beschikbaarheid van de werklozen te controleren en sancties op te leggen – la compétence de décision et d’exécution en matière de contrôle de la disponibilité et d’imposition de sanctions des chômeurs

2.      De bepaling welke uitkeringsgerechtigde werklozen met behoud van werkloosheidsuitkeringen een studie of beroepsopleiding kunnen aanvatten – La détermination quels chômeurs indemnisés peuvent reprendre des études ou une formation professionnelle en conservant leurs allocations

3.      De RSZ-kortingen voor doelgroepen en van de activering van werkloosheidsuitkeringen –  les réductions groupes cibles ONSS et activation des allocations de chômage.

4.      De doelgroepcriteria, het bedrag en de duur van ‘categorale’ loonkostensubsidies – les

critères pour les groupes cibles, le montant et la durée des subventions « catégorielles » liées aux coûts salariaux

5.      De dienstencheques – les titres-services

6.      Het Ervaringsfonds – Le Fonds de l’expérience professionnelle

7.      De programma’s voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners – les programmes

d’accompagnement visant à réinsérer les bénéficiaires d’un revenue d’intégration sur le marché du travail

8.      PWA-begeleiders en de bijhorende middelen – les accompagnateurs àl’emploi des ALE et des moyens y afférents.

outplacement -reclassement

9.      outplacement : de inhoudelijke vereisten die niet in cao 51 en 82 vastliggen – le reclassement: les exigences de fond qui ne sont pas fixées dans les CCT n° 51 et n° 82

10. outplacement: de terugbetaling van outplacementkosten aan de bedrijven –  le reclassement: le remboursement des frais de reclassement aux entreprises

11.  outplacement: het opleggen van sancties aan werkgevers bij gebrek aan outplacement – le reclassement:  l’imposition de sanctions aux employeurs

12.  Het betaald educatief verlof en industriëel leerlingwezen – le congé-éducation payé et apprentissage industriel

loopbaanonderbreking – interruption de carrière

13.  De loopbaanonderbreking in de openbare sector – l’interruption de carrière dans le secteur public

14.  De loopbaanonderbreking voor lokale en provinciale besturen en regionale administraties – l’interruption de carrière pour les administrations locales, provinciales et régionales

15.  De loopbaanonderbreking in het onderwijs – l’interruption de carrière dans l’enseignement

varia-divers

16.  De economische migratie – la migration économique

17.  De startbaanovereenkomsten in kader van globale projecten – les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux

18.  De start- en stagebonus voor de stagiaires uit het alternerend onderwijs – le bonus de démarrage et de stage pour les stagiaires issus de l’enseignement en alternance

19.  De werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen en eenoudergezinnen – le complément de reprise du travail pour les chômeurs âgés et les familles monoparentales

20.  De sociale economie – l’économie sociale

21.  De uitzendarbeid in de regionale openbare sector en in het kader van tewerkstellingstrajecten – le travail intérimaire dans le secteur public régional et l’organisation du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail.

22.  Betrekking gewesten in RVA – participations des régions à l’ONEM

 

2. SPLITSING GEZONDHEIDSZORGEN EN KINDERBIJSLAGEN – SCISSION DES SOINS DE SANTE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES

23.  De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap – L’allocation d’intégration des personnes handicapées

24.  De tegemoetkoming hulp aan bejaarden – L’allocation d’aide aux personnes âgées

25.  De mobiliteitshulpmiddelen – les aides à la mobilité

26.  De onderdelen A1 en A3 van het ziekenhuisbudget (BFM), te weten 1.  de nieuwbouw van ziekenhuizen – Les éléments A1 et A3 du budget des hôpitaux (BMF), à savoir: 1.la construction des hôpitaux

27.  2.verbouwingen van ziekenhuizen – la transformation des hôpitaux

28.  3. de renovatie van ziekenhuizen – la rénovation des hôpitaux

29.  4. het groot onderhoud van ziekenhuizen – le gros entretien des hôpitaux

30.  De vaccinatieprogramma’s (buiten de verplichte vaccinatie) – les programmes de vaccination (sauf la vaccination obligatoire)

31.  De vaccinatiekalender – le calendrier de vaccination

32.  De programma’s voor het opsporen van borstkanker, baarmoederhalskander en darmkanker – les programmes de dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer de l’intestin

33.  Het Nationaal voedings- en gezondheidsplan –  le Plan national Nutrition-Santé

34.  De bewustwordingscampagnes voor mondhygiëne in de scholen – les campagnes de sensibilisation en matière d’hygiène dentaire dans les écoles

35.  Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen – le Fonds d’assuétudes

36.  De consultaties voor tabaksontwenning – les consultations de sevrage tabagique

37.  De rusthuizen – les maisons de repos

38.  De rust- en verzorgingstehuizen – les maisons de repos et soins

39.  De centra voor dagverzorging – les centres de soins de jour

40.  De centra voor kort verblijf – les centres de court séjour

41.  De geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten – les  services G isolés et services Sp isolés

de revalidatie-overeenkomsten/les conventions de revalidation

42.  NOK (revalidatieovereenkomst) – ORL (convention de revalidation)

43.  PSY (revalidatieovereenkomst) – PSY (convention de revalidation)

44.  Slechthorenden (revalidatieovereenkomst) – malentendants (convention de revalidation)

45.  Gezichtsstoornissen (revalidatieovereenkomst) – les déficiences visuelles (convention de revalidation)

46.  De psychosociale revalidatie voor volwassenen (revalidatieovereenkomst) – la rééducation psycho-sociale pour adultes (convention de revalidation)

47.  De functionele revalidatie vroegtijdige stoornissen (revalidatieovereenkomst) rééducation fonctionnelle pour les troubles précoces des interactions parents-enfants (convention de revalidation)

48.  De interactie ouders-kinderen (convention de revalidation)

49.  autisme (revalidatieovereenkomst) – l’autisme (convention de revalidation)

50.  de revalidatie-instellingen voor kinderen met een ernstige medisch-psychologische aandoening (revalidatieovereenkomst) – les établissements de rééducation pour enfants présentant une pathologie médico-psycho-grave (convention de revalidation)

51.  de instellingen voor motorische revalidatie (revalidatieovereenkomst) – les établissements de rééducation motrice (convention de revalidation)

52.  De revalidatieovereenkomsten met betrekking tot verslaving – les conventions de revalidation concernant les assuétudes

psychiatrie

53.  De overlegplatforms geestelijke gezondheidzorg – les plateformes de soins de santé mentale

54.  De volledige bevoegdheid inzake de psychiatrische verzorgingstehuizen – La compétence complète en matière de maisons de soins psychiatriques

55.  De initiatieven Beschut Wonen – les initiatives d’habitation protégée

varia – divers

56.  Het preventiebeleid – la politique de prévention

57.  Het Impulseofonds – les fonds Impulseo

58.  De Huisartsenkringen – les cercles de médecins généralistes

59.  De Lokaal Multidisciplinaire netwerken (LMN) – Réseaux Locaux Multidisciplinaires (RLM)

60.  De Geïntegreerde Diensten Thuiszorg (GDT) – les Services Intégrés de Soins à Domicile (SISD)

61.  De preventieacties door tandartsen – les actions de prévention menées par les dentistes

62.  De palliatieve netwerken en de multidisciplinaire teams – Les réseaux palliatifs et les équipes multidisciplinaires

63.  Het beheer en het gebruik van eHealth (gemeenschappen en federale overheid) – la gestion et l’utilisation de eHealth (communautés et le niveau fédéral)

64.  De nalevingsmodaliteiten van internationale verplichtingen i.v.m. het gezondheidsbeleid (gemeenschappen en federale overheid) (communautés et le niveau fédéral)

65.  De contingeringsmodaliteiten van de gezondheidszorgberoepen (samenwerkingsakkoord); de bevoegdheid m.b.t. de contingentering – les modalités de respect des engagements internationaux en rapport avec la politique de santé (accord de coopération); La compétence relative au contingentement

66.  De erkenning van zorgverstrekkers – l’agrégation des prestataires de soins

67.  De sociale akkoorden in de zogenaamde “federale sectoren” (enkel na overleg met deelstaten) –les accords sociaux dans les «secteurs fédéraux» (seulement après concertation avec les entités fédérées)

68.  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) (inspraak deelstaten) – Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) (voix des entités fédérées)

gezinspolitiek – politique familiale

69.  De kinderbijslag – les allocations familiales

70.  Het kraamgeld – les allocations de naissance

71.  Het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) – Le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC)

3. SPLITSING JUSTITIE – SCISSION DE LA JUSTICE

72.  De oprichting van eigen administratieve rechtbanken – création de propres juridictions administratives

73.  Het positief injunctierecht (gedeeltelijk) – droit d’injonction positive (partiellement)

74.  Het vervolgingsbeleid (gedeeltelijk, d.m.v. samenwerkingsakkoord) – la politique de poursuites (partiellement, par le biais d’un accord de coopération)

75.  Het College van procureurs-generaal (vertegenwoordiging van deelstaten) – Le Collège des procureurs-généraux (participation des entités fédérées)

76.  De kadernota Integrale veiligheid (gedeeltelijk, d.m.v. samenwerkingsakkoord) – la note-cadre Sécurité intégrale (partiellement, par le biais d’un accord de coopération)

77.  Het Nationaal veiligheidsplan (gedeeltelijk, d.m.v. samenwerkingsakkoord) – le plan national de sécurité (partiellement, par le biais d’un accord de coopération)

78.  De strafuitvoeringsrechtbanken, via de aanduiding van bijzitters – les tribunaux de l’application des peines, par la désignation d’assesseurs

Justitiehuizen – Maisons de justice

79.  De organisatie van justitiehuizen – l’organisation des maisons de justice

80.  De bevoegdheden m.b.t. strafuitvoering van justitiehuizen – les compétences relatives à l’exécution des peines des maisons de justice

81.  De slachtofferhulp van justitiehuizen – l’aide aux victimes des maisons de justice

82.  De eerstelijnshulp van justitiehuizen – l’aide de première ligne des maisons de justice

83.  De subsidieopdrachten van justitiehuizen – les missions subventionnées des maisons de justice

Jeugdsanctierecht- Le droit de délinquance juvénile

84.  Het bepalen van de aard van de maatregelen ten aanzien van de minderjarigen die een als strafbaar omschreven feit hebben gepleegd (jeugdsanctierecht) – définition de la nature des mesures pouvant être prises à l’égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction (droit sanctionnel de la jeunesse)

85.  De regelgeving inzake uithandengeving (jeugdsanctierecht) – les règles de dessaisissement (droit sanctionnel de la jeunesse)

86.  De regelgeving inzake de plaatsing in een gesloten instelling (jeugdsanctierecht) – les règles de placement en établissement fermé (droit sanctionnel de la jeunesse)

4. SPLITSING VERKEER – SCISSION DE LA MOBILITE

87.  Het Verkeersreglement (inclusief de boetes) en de verkeersveiligheid – Le code de la route (y compris les amendes) et la sécurité routière

88.  Het verkeersveiligheidsfonds – le Fonds de sécurité routière

89.  Het BIVV – l’IBSR

90.  De normering van de verkeersinfrastructuur – la fixation des normes de l’infrastructure routière

91.  De controle op de technische normering van de voertuigen – le contrôle des normes techniques des véhicules

92.  De technische keuring van voertuigen – le contrôle technique des véhicules

93.  De homologatie van radars en andere instrumenten die gelinkt zijn met de Gewestelijke bevoegdheden – l’homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales.

94.  De rijopleiding – la formation à la conduite

95.  De rijscholen – les auto-écoles

96.  De binnenscheepvaart (inclusief politionele bevoegdheid) – la

navigation intérieure (y compris le pouvoir de police)

97.  De gewesten krijgen vertegenwoordigers in de raden van bestuur van de NMBS-groep – les régions auront des représentants au sein du groupe SNCB

98.  De Gewesten moeten kunnen zorgen voor een bijkomende financiering voor de aanleg, aanpassing of modernisering van de spoortrajecten (onder voorwaarden) – Les Régions doivent pouvoir apporter un financement additionnel pour l’aménagement, l’adaptation ou la modernisation des lignes de chemin de fer (sous conditions)

5. OVERIGE SPLITSINGEN – AUTRES SCISSIONS

wetenschapspolitiek – politique scientifique

99.          De interuniversitaire attractiepolen – les pôles d’attraction

interuniversitaires

100.         De technologische attractiepolen – les pôles d’attraction

technologique

101.         De Nationale Plantentuin van Meise – le Jardin botanique National de Meise

102.         De vestigingswet – la loi sur les implantations commerciales

103.         Het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie – le comité socioéconomique national pour la distribution

104.         Het participatiefonds – le fonds de participation

105.         Het NIS (“interfederaliseren”) – le INS (“interfédéraliser”)

106.         Het INR (“deelstaten integreren”) – l’institut des comptes nationaux (“intégrer les entitées fédérées)

107.         De toegang tot het beroep – l’accès à la profession

Federale diensten – services fédéraux

108.         Het KBO (vertegenwoordiging gewesten) – le BCE (représentations des régions)

109.         Nationale Delcrederedienst (“rol deelstaten vergroten”) – Office national du Ducroire (“renforcer le rôle des entités fédérées”)

110.         Finexpo (“rol gewesten vergroten”) – Finexpo (“renforcer le rôle des entités fédérées”)

111.         Belg. Mij. Voor Intern. Investering (“de overheidsdelegatie moet voor het merendeel bestaan uit vertegenwoordigers van de regio’s”) – Soc. Belge dinvestissement international (“La délégation des pouvoirs publics doit se composer majoritairement de représentants des régions”)

112.        BABH (buitenlandse handel) (“rol gewesten vergroten”) – ABCE (commerce extérieur) (“renforcer le rôle des régions)

113.         Erkenning toeristische centra – l’agrément des centres touristiques

114.         Prijzencontrole – le conrôle des prix

Energie

115.         De distributietarieven voor gas en electriciteit – les tarifs de distribution (gaz et électricité)

116.         Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost – le Fonds de réduction du

coût global de l’énergie

117.         De handhaving van de regelgeving voor de doorvoer van afvalstoffen – le respect des règles relatives au transit des déchets

118.         De nucleaire export (gedeeltelijk, via een samenwerkingsakkoord) – l’export nucléaire (partiellement, par le biais d’un accord de coopération)

Landbouw – agriculture

119.         Het BIRB – le Bureau belge d’intervention et de restitution

120.         Het rampenfonds – le fonds de calamités

121.         Het landbouwrampenfonds – le fonds de calamités agricoles

122.         Het grootstedenbeleid – la politique de grandes villes

Vastgoedrecht – droit immobilier

123.         De handelshuur – les baux d’habitation

124.         De woninghuur – les baux commerciaux

125.         De pachtwet – le bail à la ferme

126.         De onteigeningsprocedure – les expropriations

127.         De aankoopcomités – les comités d’acquisition

128.         De sportinfrastructuur – les infrastructures sportives

Ministre de l’intérieur – ministerie van Binnenlandse Zaken

129.         De civiele bescherming – la protection civile

130.         De brandweer – les pompiers

131.         Het federaal crisiscentrum (“gewesten bij betrekken”) – le centre de crise fédéral (“associer les régions”)

132.         De politiezones (“de gewesten bij de afbakening betrekken”) – les zones de police (“associer les régions”)

133.         De provinciale instellingen – les institutions provinciales

Varia-divers

134.         De beroepsopleiding – la formation professionnelle

135.         De studentenmigratie – l’immigration étudiante

136.         Het Federaal Impulsfonds Migrantenbeleid – le Fonds d’Impulsion

fédéral à la politique des immigrés

137.         Het Europees Integratiefonds – le fonds européen d’intégration

138.         De Telecommunicatie (verruiming bevoegdheden) – les télécommunications (élargissement des compétences)

139.         Het dierenwelzijn –le bien-être des animaux

140.         De filmkeuring – le contrôle des films

141.         De deontologische ordes – les ordres déontologiques

142.         Het administratief en geldelijk statuut van hun ambtenarenkorps van de deelstaten – la compétence relative au statut administratif et pécuniaire de la fonction publique des entités fédérées

143.         belastingsverminderingen of -kredieten voor de eigen woning –  réductions ou des crédits d’impôts afférents à la maison d’habitation

Belastingsverminderingen – réductions d’impôt

144.         belastingsverminderingen en -kredieten voor de uitgaven voor de beveiliging tegen diefstal of brand van een woning – réduction et crédits d’impôt pour les dépenses de sécurisation contre le vol ou l’incendie d’une habitation

145.         belastingsverminderingen of -kredieten met betrekking tot de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten – réductions ou crédits d’impôts relativement aux dépenses faites pour l’entretien et la restauration de propriétés classées

6. BHV EN DE BELASTINGEN – BHV ET LES IMPÔTS

146.         Het kiesarrondissement BHV – l’arrondissement électoral de BHV

147.         Het gerechtelijk arrondissement BHV – l’arrondissement judiciaire de BHV

148.         De personenbelasting (van 8,8 miljard euro naar 18,8 miljard euro; i.e. 29% van de federale personenbelasting) (via opcentiemen) – l’IPP (de 8,8 milliards d’euro à 18,8 milliards d’euro; i.e. 29% de l’IPP fédéral)

149.         De vennootschapsbelasting (5% autonomie) – l’Isoc (5% d’autonomie)

7. SENAAT, VERKIEZINGEN, KONINKLIJKE FAMILIE, BRUSSEL – SENAT, ELECTIONS, FAMILLE ROYALE, BRUXELLES

150.         De omvorming van de Senaat tot een onverkozen raad der deelstaten die niet-permanent zetelt – le Sénat sera transformé en une assemblée non permante, élue par les entités fédérées

151.         De invoering van een federale kieskring voor 10 Volksvertegenwoordigers – la création d’une circonscription fédérale pour 10 représentants dans la Chambre

152.         Het afschaffen van het verbod op tweetalige lijsten in Brussel – l’abolition de l’interdiction des listes bilingues à Bruxelles

153.         De creatie van een Brusselse metropolitane gemeenschap – la création d’une zone métropolitaine bruxelloise

154.         De bevriezing van de dotaties aan de Koninklijke Familie voor een periode van twee jaar; onder de volgende Koning zullen enkel de troonopvolger, diens echtgenoot, de weduwe of weduwenaar van de Vorst en de afgetreden Vorst een Koninklijke dotatie ontvangen – Les dotations aux membres de la famille royale seront également

gelées pendant 2 ans; pour le prochain règne, seul l’héritier présomptif, son conjoint, le conjoint survivant du Souverain et le Souverain qui a abdiqué recevront une dotation royale

155. Samenvallende verkiezingen, vanaf 2014 om de vijf jaar gehouden – un regroupement des élections régionales, communautaires, fédérales et européennes, chaque cinq années, à partir de 2014

156. Intrekking omzendbrief Peeters, de taalvoorkeur in diensten van de faciliteitengemeenten wordt om de zes jaar aangevraagd – suppression du circulaire Peeters; dans les services des communautés à facilité, le désir des l’intéressés s’exprimera tous les 6 ans

157. Herfinanciering van het Brussels gewest, jaarlijks voor 426 miljoen euro; Refinancement annuaire de la région bruxelloise pour un montant de 426 millions d’euro

158. Grondwettelijk Hof bevoegd in geval van conflict met benoeming burgemeesters in faciliteitengemeenten; La Cour constitutionnelle est compétent lorsqu’il y a un conflit sur la nomination des bourgmestres dans les communes de facilité

159. Constitutieve autonomie voor Duitstalige gemeenschap en Brussels gewest – Autonomie constitutive pour la communauté germanophone et la région bruxelloise

160. Vereenvoudiging taalwetgeving Brussel; tweetaligheid diensten; versterking Brussels gewest; in overweging nemen om het minderhedenverdrag en het protocol nr. 12 van de Europese Commissie tot bescherming van de mensenrechten te ratificeren  – assouplissement des lois linguistiqyes à Bruxelles, bilinguisme des services; renforcement de la région bruxelloise, envisager de ratifier