COLLECTIEF BEDROG – TROMPERIE COLLECTIVE

Hans Van de Cauter, président, voorzitter B.U.B. (foto – photo B.U.B.)

COLLECTIEF BEDROG VAN DE PARTICRATIE

De “Belgische” politici zijn niet meer in staat België te besturen. Politiek België verkeert meer dan ooit in een impasse. Hoe is het zover kunnen komen en hoe geraken we eruit ?

I. Nationalistische particratie

België is in de greep van de taalgesplitste traditionele partijen. Dit zijn niet door de Belgische grondwet erkende machtstructuren die sinds de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw onder druk van een kleine minderheid nationalisten uit noord en zuid en met gedoogsteun van een grote groep opportunisten op taalbasis werden opgedeeld. Zo ontstonden twee particratische en nationalistische kampen: één in Noord-België en één in Zuid-België. Die twee kampen bestrijden elkaar voortdurend wat tot vele splitsingen van nationale bevoegdheden heeft geleid via regelmatig weerkerende staatshervormingen: in 1970, 1980, 1988, 1993 en 2001. Deze nationalistische particraten wensen hun splitsingslogica vandaag nog verder te zetten aangezien ze werken aan een zesde staatshervorming, die volgens alle tot nu gekende nota’s van informateurs en formateurs nog eens minstens 120 federale bevoegdheden zou splitsen en de Belgische staatsstructuur nog duurder, inefficiënter, ingewikkelder,  discriminerender, ondemocratischer en onstabieler zou maken.

Deze onderhand vermolmde, inhoudsloze en zelfs grotendeels onverantwoordelijke  machtsstructuren, deze relieken uit het verleden zonder noemenswaardige achterban behoudens hun rijkelijk verloonde en talrijke mandatarissen worden kunstmatig in leven gehouden door riante door de Staat (en dus door de belastingbetaler) toegekende dotaties alsook door een goed uitgebouwd en stevig gesubsidieerd medianetwerk (zie punt II).

Sommige partijen zijn openlijk separatistisch (N-VA, VB), andere zijn het heimelijk (PS, SP.a, CD&V, CDH, Groen, Ecolo, VLD, MR). Niet de eerste, maar wel de laatste zijn de grootste bedreiging voor de eenheid van het land. Ze bedriegen hun kiezerspubliek, dat niet van splitsingen wil weten. Ze gaan naar de verkiezingen met leugenachtige slogans als “l’union fait la force” of “Samen”, maar bedoelen eigenlijk net het tegenovergestelde. Het is een orwelliaanse maffia zonder idealen of principes en louter op macht belust.

Het boek 1984 van George Orwell. Ook hierin maakte een vals regime zich schuldig aan collectief bedrog – Le livre 1984 de George Orwell dans lequel un autre régime perfide se rend coupable d’une tromperie collective

Deze nationalistische particratie wordt bevolkt door een Mexicaans leger van een groot aantal mediageile generaals – d.w.z. kleine “Napoleonnetjes” – en wat voetvolk, dat aan de particratie een schijn van democratie moet geven. Al wie haar wil bekampen, wordt dan ook steevast als “ondemocratisch” afgeschilderd terwijl elke notie van democratie haarzelf vreemd is.

II. De mediacratie

De particratie kan niet zonder haar media overleven. Deze onredelijk grote macht van de media wordt mediacratie genoemd. De mediacratie bestaat niet alleen uit de openbare omroepen VRT en RTBF, maar ook uit de rechtstreeks of onrechtstreeks gesubsidieerde en zogezegd private audiovisuele en geschreven media.

Particratie en mediacratie zijn communicerende vaten. De ene heeft nood aan de andere om te overleven. De regimejournalisten zetten alles in het werk om hun politici aan de macht te houden, zelfs al blijkt overduidelijk dat deze laatste het land naar de afgrond duwen. De pers stelt nauwelijks kritische vragen aan een politicus tenzij deze het zou wagen de nationalistische logica of de cultuur van het “splitsingscompromis”, dus de essentie zelf van het machtssysteem, in vraag te stellen. In het ergste geval wordt die politicus, die partij of zelfs een hele stroming (zoals de unitaristische) volledig doodgezwegen. De interactie tussen de particratie en de mediacratie is een ingewikkeld kluwen van onderlinge bijstand en al dan niet openbare wederzijdse begunstiging. Zowel de particraten als de mediacraten doen hun uiterste best om de bevolking hier zo weinig mogelijk over in te lichten. Zolang de burger denkt in een democratie te leven en niet opstandig wordt gaat alles goed voor hen.

III. De splitsingslogica van de staatshervormingen

Een editie van het Vlaams-nationale blad “de Noorderklok” (zie beeld) gaf in 1936 al de marsrichting aan: “Federalisme is de kortste weg naar de zelfstandigheid”. Zowat alle traditionele politici zouden later in de nationalistische val trappen: zij aanvaardden immers de opdeling van België op taalbasis, wat de separatistische krachten niet alleen in leven heeft gehouden, maar ook heeft versterkt. Taalfederalisme is anti-Belgisch. Dit systeem heeft geleid tot een onontwarbaar kluwen van bevoegdheidsniveaus dat niet moet onderdoen voor het Middeleeuwse feodalisme.

Nochtans sparen de traditionele partijen kosten noch moeite om de Belgische burgers ervan te overtuigen dat een nieuwe “grote staatshervorming” (lees: staatsafbraak) noodzakelijk is om België te behouden. Ik zeg u: geloof hen niet, ze liegen ! Deze politici hebben geen enkele toekomstvisie voor België. En dat is ook logisch. Deze politieke maffia wil slechts het behoud van haar macht op kosten van de Belgische belastingbetalers. De Belgische politiek is in handen van twee antagonistische sekten, die zich geen moer aantrekken van de toekomst van de Belgen en nog minder van de Belgische staat. Als zij heimelijk of zelfs openlijk België moeten splitsen om hun macht te behouden zullen ze dat zonder enige scrupule doen. Ze hebben het trouwens al meermaals bewezen (zie de voorbije staatshervormingen en alle conflicten die eruit voortvloeien). De grote “verdienste” van deze verderfelijke, incompetente en corrupte kliek – met onze excuses voor die enkele politici op wie deze beschrijving niet van toepassing is – is dat ze de burgers de angst heeft kunnen inboezemen dat zonder staatshervormingen en federalisme België niet kan overleven. Dat België zijn oorsprong vindt in de Late Middeleeuwen en van 1830 tot 1980 een sterke en welvarende unitaire staat was, ontgaat de anti-Belgische particratie volledig. Aangezien deze particratie de huidige problemen heeft gecreëerd gaat ze ze natuurlijk niet kunnen oplossen. Dat is evident.

IV. Oplossingen

U kan natuurlijk het programma van de B.U.B. en de recente verklaring van het kartel BELG-UNIE lezen. Zeer kort samengevat komt het erop neer dat het taalfederalisme gefaald heeft en België moet heropgebouwd worden op basis van de 9 historische provincies met één nationale regering en één nationaal parlement. De nationalistische particratie en hun media moeten uiteraard plaats maken voor nieuwe nationale en drietalige politieke partijen alsook vrije en drietalige media. Staatshervormingen mogen niet meer zonder referendum doorgevoerd worden.

Kortom, de B.U.B. wil een positieve, meertalige en vrije toekomst voor alle Belgen zonder onderscheid van taal.

Hans VAN DE CAUTER
Voorzitter van de B.U.B.

 

LA TROMPERIE COLLECTIVE DE LA PARTICRATIE

Les politiciens “belges” ne sont plus en mesure de diriger la Belgique. La politique belge se trouve plus que jamais dans l’impasse. Comment en est-on arrivé là et comment pouvons-nous en sortir ?

I. La particratie nationaliste

La Belgique est aux mains des partis traditionnels qui sont linguistiquement scindés. Il s’agit de structures de pouvoir non reconnus par la Constitution belge qui, sous la pression d’une petite minorité de nationalistes du nord et du sud et avec l’appui d’un grand groupe d’opportunistes, se sont scindés sur base linguistique depuis les années 60 et 70 du siècle dernier. Ainsi, deux camps particratiques et nationalistes sont nés : un dans le nord de la Belgique et un dans le sud de la Belgique. Ces deux camps se combattent continuellement ce qui a provoqué de nombreuses scissions de compétences nationales via des réformes de l’Etat récurrentes : en 1970, 1980, 1993 et 2001. Ces particrates nationalistes souhaitent encore continuer leur logique de scissions parce qu’ils planchent actuellement sur une sixième réforme de l’Etat, qui selon toutes les notes actuellement connues d’informateurs et de formateurs, contiendrait au moins 120 nouvelles scissions de compétences fédérales et qui rendrait la structure étatique belge encore plus coûteuse, plus inefficace, plus compliquée, plus discriminatoire, plus antidémocratique et plus instable.

Ces structures de pouvoir qui sont entretemps devenues obsolètes, amorphes et en grande partie irresponsables, ces reliques du passé dépourvues de base notable, à part leurs nombreux mandataires grassement rémunérés, sont artificiellement maintenues en vie par des dotations généreuses provenant de l’Etat (et donc du contribuable) ainsi que par un réseau médiatique robuste et bien développé.

Certains partis sont ouvertement séparatistes (N-VA, VB), d’autres le sont en cachette (PS, SP.a, CD&V, CDH, Groen, Ecolo, VLD, MR). Ce ne sont pas les premiers, mais les seconds qui constituent la plus grande menace pour l’unité du pays. Ils trompent leur électorat, qui n’est pas favorable aux scissions. Ils participent à la campagne électorale sous le slogan « l’union fait la force » ou « Samen », mais, en réalité, ils visent le contraire. C’est une maffia orwellienne sans idéaux ni principes et avide de pouvoir.

Cette particratie nationaliste est formée d’une armée mexicaine composée d’un grand nombre de généraux adonnés aux médias – c’est-à-dire des « petits Napoléons » – et quelques fantassins, ces derniers devant attribuer une apparence démocratique à la particratie. Tous ceux qui entendent les combattre sont qualifiés par elle « d’antidémocratiques » tandis que toute notion de démocratie réelle lui est étrangère.

II. La médiacratie

La particratie ne peut survivre sans ses médias. Ce pouvoir démesuré des médias s’appelle la médiacratie. La médiacratie n’est pas uniquement composée des chaînes publiques qui sont la RTBF et la VRT, mais également des médias de l’audiovisuel et de la presse écrite qui sont, malgré leur adjectif « privés », directement ou indirectement subsidiés.

La particratie et la médiacratie sont des vases communicants. Elles ont besoin l’une de l’autre pour survivre. Les journalistes du régime s’efforcent de garder leurs politiciens au pouvoir, même si ces derniers se montrent manifestement incapables de bien diriger le pays. La presse pose rarement des questions critiques à un politicien sauf si ce dernier ose mettre en cause la logique nationaliste ou la culture du « compromis de scission », donc l’essence-même du système de pouvoir. Dans le pire des cas, ce politicien, ce parti, voire tout un courant (comme le courant unitariste) subira la peine de la négation totale. L’interaction entre la particratie et la médiacratie est un labyrinthe complexe d’assistance mutuelle parfois même occulte. Tant les particrates que les médiacrates font tout leur possible pour cacher cette vérité à la population. Aussi longtemps que le citoyen pense vivre en démocratie et ne se révolte pas, tout va bien pour eux.

III. La logique de scission des réformes de l’Etat

Dans une édition de 1936 du magazine flamingant « de Noorderklok » (voir l’image) le ton était déjà donné : « le fédéralisme est la voie la plus courte vers l’autonomie ». Presque tous les politiciens traditionnels tomberaient plus tard dans l’embuscade nationaliste : ils acceptaient en effet la division de la Belgique sur base linguistique, ce qui a maintenu en vie, voire renforcé les forces nationalistes. Le fédéralisme linguistique est anti-belge. Ce système, qui n’a rien à envier à la féodalité du moyen âge, a entraîné un dédale inextricable de niveaux de pouvoir.

Néanmoins, les partis traditionnels ne ménagent pas leurs efforts pour convaincre les citoyens belges qu’une « grande réforme de l’Etat » (lisez : démolition de l’Etat) est nécessaire pour garder la Belgique. Je vous dis : ne les croyez pas, ils vous mentent ! Ces politiciens n’ont aucun projet positif pour la Belgique. Et c’est logique car cette maffia politique a pour seul but de se maintenir au pouvoir aux frais du contribuable belge. La politique belge est aux mains de deux sectes antagonistes, qui se désintéressent de l’avenir des Belges et encore davantage de celui de l’Etat belge. S’ils doivent ouvertement ou secrètement scinder la Belgique pour garder leur pouvoir, ils le feront sans scrupule. Ils l’ont d’ailleurs plusieurs fois prouvé par le passé (voir les réformes de l’Etat précédentes et tous les conflits qui en résultent). Le plus grand « mérite” de cette clique décadente, incompétente et corrompue – avec nos excuses pour les quelques hommes et femmes politiques à qui cette description ne correspond pas – est qu’elle a pu imprégner de peur les citoyens que la Belgique ne survive pas sans les réformes de l’Etat et le fédéralisme. C’est évidemment un leurre. Le fait que la Belgique trouve son origine au moyen âge et qu’elle était un pays unitaire, fort et prospère entre 1830 et 1980 échappe totalement à cette particratie anti-belge. Comme c’est elle qui a créé les problèmes actuels, elle n’est évidemment pas en mesure de les résoudre. C’est évident.

IV. Solutions

Vous pouvez évidemment lire le programme du B.U.B. et la déclaration récente du cartel BELG-UNIE. Très brièvement, nous disons que le fédéralisme linguistique a échoué et que la Belgique doit être reconstruite sur la base des 9 provinces historiques avec un seul gouvernement et un seul parlement au niveau national. La particratie nationaliste et leurs médias doivent évidemment être remplacés par des partis politiques nationaux et  trilingues ainsi que par des médias libres et trilingues. Les réformes de l’Etat ne peuvent plus avoir lieu sans référendum.

En conclusion, le B.U.B. prône un avenir positif, multilingue et libre pour tous les Belges sans distinction de langue.

Hans VAN DE CAUTER
Président du B.U.B.