belgischeunie@unionbelge.be

DE « VLAAMSE » NATIE BESTAAT NIET – LA NATION « FLAMANDE » N’EXISTE PAS

DE « VLAAMSE » NATIE BESTAAT NIET – LA NATION « FLAMANDE » N’EXISTE PAS


guldensporen

Bron onbekend / source inconnue

DE « VLAAMSE » NATIE BESTAAT NIET

De herdenking van de guldensporenslag op 11 juli wordt niet gevierd tenzij door de Vlaams-nationale overheid. Daar zijn verschillende goede redenen voor. We sommen ze even op.

1) De guldensporenslag van 11 juli 1302 was een Middeleeuwse veldslag die werd uitgevochten tussen de Franse koning en zijn Franse en Franstalige vazal, de graaf van Vlaanderen. Er zat geen enkel nationalistisch gevoelen in deze strijd. Nationalisme bestond toen trouwens nog niet. Dat is een uitvinding van de 19de eeuw. Twee jaar later werd datzelfde Vlaamse leger trouwens door diezelfde Fransen in de slag van Pevelenberg verslagen waardoor Zuid-Vlaanderen in Franse handen kwam. Bovenal is het niet netjes om bloedige veldslagen te vieren. Dat is barbaars.

2) Het graafschap Vlaanderen omvatte niet meer dan de huidige Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen, het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen en het Franse gewest “Nord-Pas-de-Calais”. Het hertogdom Brabant (met Antwerpen) was een vijand van Vlaanderen. De Namenaars vochten mee met de Vlamingen. De guldensporenslag kan dan ook onmogelijk de huidige politieke strijd tussen Vlaams- en Waals-nationalistische politici symboliseren.

3) De guldensporenslag werd eeuwenlang niet herdacht totdat de eerste Belgische Koning Leopold I enkele jaren na de Belgische revolutie van 1830 met het idee kwam om het Vlaams deel van België, d.w.z. West- en Oost-Vlaanderen, een Belgisch patriotisch gevoelen te geven. Daartoe contacteerde hij de schrijver Hendrik Conscience die de guldensporenslag uitkoos om het Belgisch gevoelen aan te wakkeren. Een kleine eeuw later werd deze veldslag door de Vlaams-nationalisten gerecupereerd.

4) Vandaag wordt 11 juli alleen door de overheid van het “Vlaams” gewest en de “Vlaamse” gemeenschap gevierd. Die entiteiten van de Belgische staat hebben niets meer met het oorspronkelijke Vlaanderen te zien omdat ze ook de provincies Antwerpen, Limburg en het noorden van Brabant en – wat de gemeenschap betreft – ook Brussel omvatten. De overheid van de voornoemde entiteiten deelt feestcheques aan de bevolking uit omdat ze weet dat er spontaan toch niet gevierd wordt. Ook de media zoals VRT en VTM worden ingeschakeld om een kunstmatig feestgevoelen te creëren.

5) Maar de bevolking is niet geïnteresseerd. Buiten enkele Vlaams-nationale heethoofden, die bediend worden door allerlei zwaar gesubsidieerde partijen en media, en een officieel muziekconcert op de Grote markt te Brussel, is er van feestgedruis niets te merken. Er worden quasi geen Vlaamse vlaggen aan de gevels uitgehangen en dit ondanks het feit dat de Vlaams-nationalisten door opeenvolgende staatshervormingen nog nooit zoveel politieke macht hebben verworven. Bovendien zijn er geen Belgische nationalisten die andersdenkenden bedreigen wanneer deze hun vlaggen buiten hangen. Dit staat in schril contrast met de Vlaams-nationalisten die er niet voor terugdeinzen te Belgen te intimideren als ze het wagen om hun Belgische vlag uit te hangen op 21 juli of bij een andere gelegenheid.

6) De Nederlandstaligen in België hebben niets te vieren. De flamingantische overheid doet er alles voor om de Belgische samenleving kapot te maken door het voeren van een strenge taalapartheidspolitiek: de Belgen zijn de enige burgers ter wereld die in hun eigen land niet meer mogen gaan wonen waar ze willen omdat ze in bepaalde gemeenten een “band met de streek” moeten bewijzen vóór ze er een stuk grond of een woning kunnen kopen. Zij mogen in Noord-België in het openbaar geen opschriften in hun Franse taal aanwenden, kunnen hun kinderen niet naar tweetalige scholen sturen en hebben geen recht op tweetalige media. De Vlaams-nationalisten voeren een taalracistisch beleid dat België en het Nederlands in een zeer slecht daglicht plaatst op nationaal en internationaal niveau. Zo zijn de Vlaams-nationalisten de grootste bedreiging voor de Nederlandstalige cultuur in België.

Conclusie: er is geen “Vlaamse” natie, wat de door Vlaams-nationalisten gedomineerde media of de Vlaams-nationale politici ook mogen beweren.

 

De voorzitter van het “Vlaams” parlement, Jan Peumans, houdt een nationalistische rede ter gelegenheid van 11 juli in Brussel (2010); het gaat er vooral om de schijn van de “Vlaamse” natie hoog te houden – le président du parlement “flamand”, Jan Peumans, tient un discours nationaliste à l’occasion du 11 juillet à Bruxelles (2010); il s’agit surtout d’entretenir le mythe de la nation “flamande”; foto, photo Belga

LA NATION « FLAMANDE » N’EXISTE PAS

La commémoration de la Bataille des Eperons d’or du 11 juillet n’invite pas à la fête. Il n’y a que l’autorité nationale-flamande qui y fait exception. Plusieurs bonnes raisons expliquent cette absence d’engouement. Nous les énumérons.

1) La Bataille des Eperons d’or du 11 juillet 1302 était une bataille moyenâgeuse livrée entre le roi de France et son vassal français et francophone, le duc de Flandre. Il n’y avait aucun sentiment nationaliste dans cette bataille. A l’époque, le nationalisme n’existait pas encore. C’est une invention du 19ième siècle. Deux ans plus tard, cette même armée flamande était d’ailleurs battue par ces mêmes Français lors de la bataille de Mons-en-Pévèle après laquelle le sud de la Flandre passait en mains françaises. Et surtout, il n’est indiqué de fêter des batailles sanglantes. C’est barbare.

2) Le comté de Flandre ne comprenait pas plus que les provinces belges actuelles de Flandre orientale et occidentale, la Flandre zélandaise aux Pays-Bas ainsi que la région française de « Nord-Pas-de-Calais ». Le duché du Brabant (avec Anvers) était l’ennemi de la Flandre. Les Namurois se battaient aux côtés des Flamands. Il est dès lors impossible que la Bataille des Eperons d’or symbolise la lutte actuelle entre politiciens flamingants et wallingants.

3) La Bataille des Eperons d’or n’a pas été commémorée pendant des siècles jusqu’au moment où le premier Roi des Belges Léopold Ier venait avec l’idée, quelques années après la révolution belge de 1830 de susciter un sentiment patriotique dans la partie flamande de la Belgique, c’est-à-dire la Flandre occidentale et orientale. A cet effet, il contacta l’écrivain Henri Conscience qui choisit la bataille pour renforcer le sentiment nationaliste belge. Presqu’un siècle plus tard, cette bataille a été récupérée par les nationalistes flamands.

4) Aujourd’hui, le 11 juillet est fêté par l’autorité publique de la région « flamande » et de la communauté « flamande ». Ces entités de l’Etat belge n’ont plus rien à voir avec la Flandre d’origine parce qu’elles comprennent aussi les provinces d’Anvers, du Limbourg et le nord du Brabant ainsi que Bruxelles en ce qui concerne la communauté. Les autorités des entités prénommées distribuent des chèques « festifs » à la population car elles savent que les gens ne vont pas fêter de façon spontanée. Aussi les médias comme VRT et VTM sont mises à contribution pour créer un sentiment festif artificiel.

5) Toutefois, la population ne s’y intéresse guère. A part quelques excités flamingants, qui sont royalement servis par un tas de partis politiques et de médias subsidiés, ainsi qu’un concert de musique officiel à la Grand Place de Bruxelles, il n’y a aucune ambiance festive. Presqu’aucun drapeau flamand ne pavoise les façades et ceci malgré le fait que les nationalistes flamands n’aient jamais auparavant accumulé tellement de pouvoir grâce aux réformes de l’Etat successives. En outre, il n’y a pas de nationalistes belges qui menacent ceux qui pensent autrement lorsque ces derniers mettent leurs drapeaux belges à la fenêtre le 21 juillet ou à une autre occasion.

6) Les Néerlandophones de Belgique n’ont rien à fêter. L’autorité flamingante s’efforce de détruire la société belge en menant une dure politique d’apartheid linguistique : les Belges sont les seuls citoyens au monde qui ne peuvent plus aller habiter où ils veulent dans leur propre pays parce que dans certaines communes ils doivent démontrer « un lien avec la région » avant d’acheter une parcelle ou un logement. Ils ne peuvent se servir d’inscriptions dans leur propre langue française dans le nord de la Belgique, ne peuvent envoyer leurs enfants à une école bilingue et n’ont pas droit à des médias bilingues. Les nationalistes flamands mènent une politique raciste qui jette l’opprobre sur la Belgique et la langue néerlandaise tant sur le plan national qu’international. Ainsi, les nationalistes flamands constituent la plus grande menace pour la culture néerlandophone en Belgique.

Conclusion : il n’existe pas de nation « flamande », quelles que soient les prétentions des politiciens et médias flamingants.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)