belgischeunie@unionbelge.be

Referendum: ja, maar… – Referendum: oui, mais…

Referendum: ja, maar… – Referendum: oui, mais…

Referendum: ja, maar…

Het idee van de voorzitter van de PS om een referendum te organiseren over de toekomst van België is goed, maar de B.U.B. stelt enkele voorwaarden.

Vooreerst moeten de unitaristen en de unie-federalisten (d.w.z. minstens 2,5 miljoen Belgen) toegang hebben tot de media, wat vandaag niet het geval is. Ze moeten toegang hebben tot alle debatten over de kwestie, zo niet is de campagne vervalst.

Vervolgens moeten de vragen van de volksraadpleging kort en duidelijk zijn. Dus geen lange suggestieve vragen, maar objectieve vragen zoals: wenst U een unitair België, een federaal België of het einde van België? In dit geval moeten er dus drie mogelijke vragen zijn: unitarisme, federalisme of separatisme. De vragen waarop men met “ja” of “neen” moet antwoorden zetten niet genoeg aan tot nadenken.

Bovendien moet er een stemplicht zijn zoals voor de verkiezingen, zo niet is het risico op bepaalde manipulaties te groot.

Tenslotte moet het verboden zijn om het resultaat tussen de gewesten te vergelijken. Alleen het nationale resultaat mag tellen. Zo niet dient men ook rekening te houden met de eventuele verschillende resultaten tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, Limburgers en Antwerpenaren, zelfstandigen en werknemers etc.

Referendum: oui, mais…

L’idée du président du PS d’organiser un referendum sur l’avenir de la Belgique est bonne, mais le B.U.B. pose quelques conditions.

D’abord, il faut que les unitaristes et les fédéralistes d’union (c’ est-à-dire au moins 2,5 millions de Belges) puissent avoir accès aux médias, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Ils devront avoir accès à tous les débats sur la question, sinon la campagne sera tronquée.

Ensuite, il faut que les questions du référendum soient courtes et claires. Donc pas de longues phrases suggestives, mais des questions objectives comme : souhaitez-vous une Belgique unitaire, fédérale ou la fin de la Belgique ? Dans ce cas, il faudra donc trois réponses possibles : l’unitarisme, le fédéralisme ou le séparatisme. Les questions auxquelles il faut répondre par oui ou non sont trop réductrices et ne suscitent pas assez de réflexion.

En outre, il faut une obligation de vote comme pour les élections, sinon le risque de manipulation de tout genre est trop grand.

Enfin, il doit être interdit de comparer le résultat entre régions. Uniquement le résultat national peut compter. Sinon, il faudra aussi tenir compte des résultats éventuellement divergents entre hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, Limbourgeois et Anversois, indépendants et travailleurs etc.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)