EXCLUSIEF INTERVIEW VAN DE B.U.B. MET BEKENDE ACTRICE “CARMEN” – INTERVIEW EXCLUSIVE DU B.U.B. AVEC “CARMEN”, ACTRICE CONNUE AU NORD DU PAYS – EXKLUSIVES INTERVIEW DER B.U.B. MIT “CARMEN”, DER BEKANNTEN SCHAUSPIELERIN IM NORDEN DES LANDES

Foto – Image – Bild: foto van Loes Van den Heuvel zoals ze er vandaag uitziet: een vriendelijke, mooie en fitte dame; Photo de Loes Van den Heuvel telle qu’elle est aujourd’hui : une femme sympathique, belle et en forme; Foto von Loes Van den Heuvel, wie sie heute aussieht: eine freundliche, schöne und fitte Frau.

(bron – source – Quelle: fotograaf onbekend; photographe inconnu; Fotograf unbekannt)

LOES VAN DEN HEUVEL (“CARMEN” UIT FC DE KAMPIOENEN) IS EEN OVERTUIGD UNITARISTE !

De B.U.B. had de eer een interview te mogen afnemen van Bekende Belg Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” van de populaire TV-reeks “FC De Kampioenen”. De reeks dateert van oktober 1990 en liep tot 2011. Ze wordt nog regelmatig op de vroegere BRT (nu spijtig genoeg “VRT”, een absurde naamsverandering die de B.U.B. uiteraard ongedaan wil maken) heruitgezonden. De erg vriendelijke mevrouw Van den Heuvel blijkt dezelfde ideeën te hebben als de B.U.B., waarvoor ze overigens sympathie toont. Dat verheugt ons natuurlijk en we zijn er zeker van dat ons unitaristisch gedachtegoed ook gedeeld wordt door minstens de helft van de Belgen (zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt) en dat dit aantal in werkelijkheid wellicht zelfs oploopt tot 70 tot 80% van de Belgen, ook al willen de particratie en de pers dit verborgen houden. Loes verwoordt haar ideeën op zeer gevatte wijze en is uitgesproken unitariste. Hieronder leest u haar antwoorden op de gestelde vragen.

Wat vindt u ervan dat men ons kleine land steeds wil versnipperen? Is dat efficiënt?

Nee! Ik denk ook voortdurend aan de internationale uitstraling: we leven in België en dus moet men ook over België spreken. Opsplitsing, laat staan nog méér opsplitsing is enkel verwarrend en polariserend en overigens niet alleen schadelijk voor België maar ook voor Brussel, de hoofdstad van ons land. Eenheid is, zowel op politiek, economisch en cultureel vlak essentieel.

Kan u het begrijpen dat wij met slechts 12 miljoen inwoners 56 ministers en staatssecretarissen nodig hebben? Wat vindt u hiervan?

Ik “begrijp” het wel, maar zoals gezegd leidt het tot inefficiëntie, daar alles op de lange baan geschoven wordt en de verantwoordelijkheid of, desgevallend, de zwarte piet naar elkaar geschoven wordt. Het gevolg daarvan is dat men meestal achter de feiten aanholt en dat zeer veel geld – dat voor efficiëntere zaken gebruikt kan worden – verloren gaat.


Stel dat u op een Franstalige kandidaat zou willen stemmen, bv. uit Luik, zou u dat moeten kunnen? En waarom?

Uiteraard moet dat kunnen. Als deze persoon voor mij de meest geschikte kandidaat lijkt, moet ik over de taalgrenzen heen kunnen stemmen. Een politicus moet steeds het staatsbelang dienen en dient nooit afhankelijk te zijn van mogelijke stemmen in de toekomst, van partijbelangen of van taalverschillen.


Hoe staat u tegenover het huidig beleid? Vindt u dat de politici efficiënt werken? Zou het met minder beter kunnen?

Het zou absoluut met minder kunnen. Het is een cliché: de meeste politici zijn wel gedreven en geëngageerd, maar bekijken de zaken te theoretisch en hebben te weinig voeling met wat er echt leeft, met wat de mensen echt verlangen of belangrijk vinden.


Vindt u het goed dat er in België zes regeringen en evenveel parlementen zijn? Vindt u dat de zogenaamde “Vlamingen” en “Walen” daar recht op hebben?

Ik denk niet in termen van “Vlamingen” en “Walen”. Vroeger kwamen er veel inkomsten via de “Waalse” industrie en nu is het omgekeerd. Bovendien beschikt “Wallonië” – helaas – niet over havens [tenzij de binnenhavens van Luik en Namen, noot van de B.U.B.]. Het parlement is belangrijk, maar er zou er maar één – Belgisch – mogen zijn en één – Belgische – regering. De opsplitsing van België wordt opzettelijk op de spits gedreven en in stand gehouden.

 
De verschillen in sommige belastingen, zoals registratiebelasting of erfenisrechten in de verschillende regio’s, zijn soms heel groot, vindt u dat iedereen dezelfde belastingen moet betalen in gelijk welk landsdeel?

Het is belangrijk dat deze in elke regio dezelfde zijn en dat regio’s niet op eigen initiatief regels en normen mogen invoeren. Iedereen gelijk voor de wet!

 
Sinds decennia zijn dezelfde partijen aan de macht. Hoe staat u tegenover de particratie?

Deze vorm van aan politiek doen, heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Ik geloof echt in de kracht van de burger, in een nieuwe soort maatschappij, waarin ook bijvoorbeeld wetenschappers vrij en ongecensureerd kunnen debatteren en alle leiders en volksvertegenwoordigers vrij en rechtstreeks kunnen verkozen worden. Hierbij is transparantie zeer belangrijk.


U vertoeft graag in Spanje. Vindt u dat het daar structureel en politiek beter geregeld is? Zijn de Spanjaarden gelukkiger dan de Belgen?

Het is daar goed vertoeven, maar met de politieke en structurele werking van het land heb ik weinig tot geen ervaring.


Voelt u zich eveneens een unitarist zoals meer dan 70% van de Belgen?

Inderdaad !

Hoe staat u tegenover de verschillende crises in de maatschappij zoals de oorlog in Oekraïne, de coronacrisis en de opwarming van de aarde? Moeten de burgers zich schuldig voelen?

Er bestaat zoiets als gedeelde verantwoordelijkheid met zovele mensen zodat niemand zich verantwoordelijk of schuldig voelt. De bewustwording komt altijd veel te laat en is een traag proces, waardoor men meestal achter de feiten aanholt. In die context is het zeer moeilijk om mensen te overtuigen van de ernst van de zaak of ze zover te brengen dat ze hun denk- en levenswijze willen wijzigen. Zolang ze het niet echt voelen, gebeurt er niet veel en in dit debat is “schuld” een zeer beperkende en verengende term. Het komt erop aan om zich bewust te zijn van de essentie, maar helaas heeft de globalisering, de onuitputtelijke verdedigingsmechanismen om de koopkracht aan te sturen en bijgevolg ook de wegwerpmaatschappij een haast ondoordringbaar mistgordijn opgeworpen.

LOES VAN DEN HEUVEL (“CARMEN” DANS LA SERIE “FC DE KAMPIOENEN”) EST UNE UNITARISTE CONVAINCUE !

Le B.U.B. a eu l’honneur d’interviewer la célèbre Belge Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” de la série télévisée populaire “FC De Kampioenen”. La série date d’octobre 1990 et a été diffusée jusqu’en 2011. Elle est encore régulièrement rediffusée sur l’ancienne BRT (aujourd’hui malheureusement nommé “VRT”, un changement de nom absurde que le B.U.B. veut évidemment défaire). La très sympathique Mme Van den Heuvel semble avoir les mêmes idées que le B.U.B., pour lequel, d’ailleurs, elle manifeste de la sympathie. Nous en sommes bien sûr heureux et nous sommes sûrs que nos idées unitaristes sont également partagées par au moins la moitié des Belges (comme le montrent les sondages scientifiques) et qu’en réalité ce nombre pourrait même atteindre 70 à 80% des Belges, même si la particratie et la presse veulent le cacher. Loes exprime ses idées avec beaucoup d’enthousiasme et est une unitariste convaincue. Vous pouvez lire ci-dessous ses réponses aux questions posées par le B.U.B..

Que pensez-vous du fait que l’on veut toujours éparpiller notre petit pays? Est-ce efficace?

Non, pas du tout! Je pense aussi constamment à notre image internationale: nous vivons en Belgique, nous devons donc aussi parler de la Belgique. L’éparpillement existant, sans parler d’un éparpillement encore plus poussé, ne fait que semer la confusion et la polarisation. Il n’est pas seulement nuisible pour la Belgique mais aussi pour Bruxelles, la capitale de notre pays. L’unité est essentielle sur le plan politique, économique et culturel.

Pouvez-vous comprendre qu’avec seulement 12 millions d’habitants, nous ayons besoin de 56 ministres et secrétaires d’État ? Que pensez-vous de cela?

Je le “comprends”, mais comme je l’ai dit, cela conduit à l’inefficacité, car tout est mis en veilleuse et la responsabilité ou, selon le cas, la faute est rejetée sur l’autre. Par conséquent, la plupart du temps, nous sommes à la traîne des événements et beaucoup d’argent – qui pourrait être utilisé pour des choses plus efficaces – est gaspillé.

Si vous voudriez voter pour un candidat francophone, par exemple de Liège, cela devait être possible? Et pourquoi?

Bien sûr, je devrais pouvoir le faire. Si cette personne semble être le candidat le plus approprié pour moi, je devrais pouvoir voter au-delà des frontières linguistiques. Un politicien doit toujours servir l’intérêt de l’Etat et ne doit jamais dépendre d’éventuels votes futurs, des intérêts d’un parti ou des différences linguistiques.

Que pensez-vous de la politique actuelle? Pensez-vous que les politiciens travaillent efficacement? Pourrait-on faire mieux avec moins?

On pourrait certainement le faire avec moins. C’est un cliché: la plupart des politiciens sont motivés et engagés, mais ils envisagent les choses de manière trop théorique et ne ressentent pas assez ce qui se passe réellement, ce que les gens veulent vraiment ou ce qui est important pour eux.

Trouvez-vous normal qu’il y ait six gouvernements et autant de parlements en Belgique ? Pensez-vous que les soi-disant “Flamands” et “Wallons” y ont droit?

Je ne pense pas en termes de “Flamands” et de “Wallons”. Autrefois, beaucoup de revenus provenaient de l’industrie “wallonne” et aujourd’hui c’est l’inverse. De plus, la “Wallonie” n’a malheureusement pas de ports [sauf les ports intérieurs de Liège et de Namur, note du B.U.B.]. Le parlement est important, mais il ne devrait y avoir qu’un seul – au niveau belge – ainsi qu’un seul gouvernement, toujours au niveau belge. La division de la Belgique est délibérément aggravée et perpétuée.

Les différences entre certaines taxes, comme les droits d’enregistrement ou les droits de succession dans les différentes régions, sont parfois très importantes. Pensez-vous que tout le monde devrait payer les mêmes taxes dans n’importe quelle région du pays ?

Il est important qu’elles soient les mêmes dans toutes les régions et que les régions ne soient pas autorisées à introduire des règles et des normes de leur propre initiative. Tout le monde est égal devant la loi !

Les mêmes partis sont au pouvoir depuis des décennies. Quelle est votre position sur la particratie ?

Cette forme de politique a atteint sa date de péremption. Je crois vraiment au pouvoir du citoyen, à un nouveau type de société, dans laquelle, par exemple, les scientifiques peuvent débattre librement et sans censure et tous les dirigeants et représentants du peuple peuvent être élus librement et directement. La transparence est très importante ici.

Vous aimez passer du temps en Espagne. Pensez-vous que les choses sont mieux organisées structurellement et politiquement là-bas ? Les Espagnols sont-ils plus heureux que les Belges ?

C’est bien d’y séjourner, mais je n’ai pas ou peu d’expérience du fonctionnement politique et structurel du pays.

Vous sentez-vous également unitariste comme plus de 70% des Belges?

En effet !

Que pensez-vous des différentes crises de la société telles que la guerre en Ukraine, la crise du coronavirus et le réchauffement climatique ? Les citoyens doivent-ils se sentir coupables?

Il existe une chose telle que le partage des responsabilités avec un grand nombre de personnes afin que personne ne se sente responsable ou coupable. La prise de conscience intervient toujours beaucoup trop tard et est un processus lent, de sorte que les gens restent généralement à la traîne. Dans ce contexte, il est très difficile de convaincre les gens de la gravité de la situation ou de les amener à changer leur façon de penser et de vivre. Tant qu’ils ne le ressentent pas vraiment, il ne se passe pas grand-chose, et dans ce débat, la “culpabilité” est un terme très limitatif et étroit. Il est important d’être conscient de l’essentiel, mais malheureusement la mondialisation, les mécanismes de défense inépuisables pour contrôler le pouvoir d’achat et, par conséquent, la société du jetable, ont créé un brouillard presque impénétrable.

LOES VAN DEN HEUVEL (“CARMEN” VOM FC DE KAMPIOENEN) IST EIN ÜBERZEUGTER UNITARIST!

Die B.U.B. hatte die Ehre, die bekannte Belgierin Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” aus der beliebten Fernsehserie “FC De Kampioenen”, zu interviewen. Die Serie begann im Oktober 1990 und lief bis 2011. Sie wird immer noch regelmäßig auf dem ehemaligen BRT ausgestrahlt (jetzt leider “VRT”, eine absurde Namensänderung, die die B.U.B. offensichtlich rückgängig machen will). Die sehr freundliche Frau Van den Heuvel scheint die gleichen Vorstellungen zu haben wie die B.U.B., für die sie übrigens Sympathie zeigt. Wir freuen uns natürlich darüber und sind sicher, dass unsere unitarischen Ideen auch von mindestens der Hälfte der Belgier geteilt werden (wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen) und dass diese Zahl in Wirklichkeit sogar auf 70 bis 80 % der Belgier ansteigen könnte, auch wenn die Partikratie und die Presse dies verbergen wollen. Loes drückt ihre Ideen sehr witzig aus und ist eine ausgesprochene Unitarist. Nachstehend können Sie ihre Antworten auf die gestellten Fragen lesen.

Was halten Sie von der Tatsache, dass sie unser kleines Land immer weiter zersplittern wollen? Ist sie effizient?

Nein! Ich denke auch ständig an das internationale Image: Wir leben in Belgien, also muss man auch von Belgien sprechen. Eine Zersplitterung, geschweige denn eine noch stärkere Zersplitterung, ist nur verwirrend und polarisierend und nicht nur für Belgien, sondern auch für Brüssel, die Hauptstadt unseres Landes, schädlich. Einigkeit ist auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene unerlässlich.

Können Sie verstehen, dass wir bei nur 12 Millionen Einwohnern 56 Minister und Staatssekretäre brauchen? Was halten Sie davon?

Ich “verstehe” es, aber wie gesagt, es führt zu Ineffizienz, da alles auf die lange Bank geschoben wird und die Verantwortung bzw. die Schuld auf die anderen abgewälzt wird. Das hat zur Folge, dass wir meist der Zeit hinterherhinken und viel Geld, das für effizientere Dinge verwendet werden könnte, verschwendet wird.

Angenommen, Sie wollten einen französischsprachigen Kandidaten wählen, zum Beispiel aus Lüttich, sollte das möglich sein? Und warum?

Natürlich sollte ich dazu in der Lage sein. Wenn diese Person für mich am besten geeignet erscheint, sollte ich über Sprachgrenzen hinweg wählen können. Ein Politiker sollte immer dem Interesse des Staates dienen und niemals von möglichen Wählerstimmen in der Zukunft, von Parteiinteressen oder von sprachlichen Unterschieden abhängig sein.

Was halten Sie von der derzeitigen Politik? Glauben Sie, dass Politiker effizient arbeiten? Könnte man es mit weniger besser machen?

Es ginge definitiv auch mit weniger. Es ist ein Klischee: Die meisten Politiker sind engagiert, aber sie betrachten die Dinge zu theoretisch und haben zu wenig Gespür dafür, was wirklich vor sich geht, was die Menschen wirklich wollen oder für wichtig halten.

Finden Sie es richtig, dass es in Belgien sechs Regierungen und ebenso viele Parlamente gibt? Glauben Sie, dass die so genannten “Flamen” und “Wallonen” ein Recht darauf haben?

Ich denke nicht in den Kategorien “Flamen” und “Wallonen”. In der Vergangenheit wurde ein großer Teil des Einkommens durch die wallonische Industrie erwirtschaftet, heute ist es genau umgekehrt. Außerdem hat “Wallonien” – leider – keine Häfen [außer den Binnenhafen von Lüttich und Namur, Anm. der B.U.B.]. Das Parlament ist wichtig, aber es sollte nur eine – belgische – und eine – belgische – Regierung geben. Die Teilung Belgiens wird bewusst verschärft und aufrechterhalten.

Die Unterschiede bei einigen Steuern, wie z. B. der Zulassungssteuer oder der Erbschaftssteuer in den verschiedenen Regionen, sind teilweise sehr groß. Sind Sie der Meinung, dass jeder in jedem Teil des Landes die gleichen Steuern zahlen sollte?

Es ist wichtig, dass sie in allen Regionen gleich sind und dass die Regionen nicht auf eigene Faust Regeln und Standards einführen dürfen. Vor dem Gesetz sind alle gleich!

Die gleichen Parteien sind seit Jahrzehnten an der Macht. Was halten Sie von der Partikratie?

Diese Form der Politik hat ihr Verfallsdatum erreicht. Ich glaube wirklich an die Macht des Bürgers, an eine neue Art von Gesellschaft, in der zum Beispiel Wissenschaftler frei und unzensiert debattieren können und alle Führer und Vertreter des Volkes frei und direkt gewählt werden können. Transparenz ist hier sehr wichtig.

Sie verbringen gerne Zeit in Spanien. Glauben Sie, dass die Dinge dort strukturell und politisch besser organisiert sind? Sind die Spanier glücklicher als die Belgier?

Es ist gut, dort zu bleiben, aber ich habe wenig oder keine Erfahrung mit der politischen und strukturellen Funktionsweise des Landes.

Fühlen Sie sich auch ein Unitarist wie mehr als 70 % der Belgier?

Das tue ich in der Tat!

Wie denken Sie über die verschiedenen gesellschaftlichen Krisen wie den Krieg in der Ukraine, die Korona-Krise und die globale Erwärmung? Sollten sich die Bürger schuldig fühlen?

Es gibt so etwas wie eine gemeinsame Verantwortung mit so vielen Menschen, dass sich niemand verantwortlich oder schuldig fühlt. Das Bewusstsein kommt immer viel zu spät und ist ein langsamer Prozess, so dass die Menschen meist hinterherhinken. In diesem Zusammenhang ist es sehr schwierig, die Menschen von der Ernsthaftigkeit der Sache zu überzeugen oder sie zu einer Änderung ihrer Denk- und Lebensweise zu bewegen. Solange sie es nicht wirklich spüren, passiert nicht viel, und “Schuld” ist in dieser Debatte ein sehr einschränkender und enger Begriff. Es ist wichtig, sich des Wesentlichen bewusst zu sein, aber leider haben die Globalisierung, die unerschöpflichen Abwehrmechanismen zur Kontrolle der Kaufkraft und folglich die Wegwerfgesellschaft einen fast undurchdringlichen Nebel geschaffen.