belgischeunie@unionbelge.be

11.11.1918 – 11.11.2018

11.11.1918 – 11.11.2018

Une délégation du B.U.B. était présente à la commémoration de l’armistice du 11 novembre 2018 à Bruxelles. Een delegatie van de B.U.B. was bij de herdenking van de wapenstilstand in Brussel op 11 november 2018 aanwezig.

Une délégation du B.U.B. était présente à la commémoration de l’armistice du 11 novembre 2018 à Bruxelles. Een delegatie van de B.U.B. was bij de herdenking van de wapenstilstand in Brussel op 11 november 2018 aanwezig. C’était une belle commémoration avec une allocution émouvante du Roi. Het was een mooie herdenking met een ontroerende toespraak van de Koning. Es war eine schöne Gedenkfeier mit einer ergreifenden Ansprache des Königs.

BELGIE HERDENKT EINDE EERSTE WERELDOORLOG

Op 11 november hebben de Belgen de wapenstilstand herdacht die een einde stelde aan de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden. De iure werd de oorlog beëindigd door verschillende opeenvolgende verdragen van 1919 en 1920 met Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk. Door het verdrag van Versailles van 1919 werd België zeer karig gecompenseerd voor het enorme offer dat tijdens de oorlog gebracht werd. Ons land verkreeg slechts de Oostkantons en het mandaat over de Duitse kolonie Ruanda-Urundi in Afrika.

De Eerste Wereldoorlog was het bloedigste conflict dat de wereld tot dan gekend had. In het westen werd die oorlog gedurende vier jaar van 1914 tot 1918 hardnekkig doorgezet. Duitsland wou immers de veroverde gebieden (België (grotendeels) en Noord-Frankrijk) niet opgeven.

Op 4 augustus 1914 was Duitsland België binnengevallen, hoewel het één van de garanten van de aan België in 1839 opgelegde neutraliteit was. Zo werd ons land meegesleept in een oorlog tussen de grote mogendheden waarmee ons land niets te maken had. Er zouden 9.000 Belgische burgers en 40.000 soldaten omkomen. Dat hadden er nog veel méér kunnen zijn indien Koning Albert I niet geweigerd had om onze troepen in te zetten bij de nutteloze slachtpartijen, o.a. bij Verdun en de Somme in het midden van de oorlog.

België bleef immers gedurende de hele oorlog neutraal. Ondanks de aanzienlijke verwoestingen en de duizenden onschuldige burgers die vermoord of gedeporteerd werden door het Duitse leger, ligt de grootste betekenis van de oorlog voor ons land op het politieke vlak.

Sedert 1831 kende België een stabiel, parlementair regime. Toen de oorlog uitbrak, werd de socialistische voorman Emile Vandervelde (BWP) tot Minister van Staat benoemd. Daarmee had België de eerste socialistische minister van Europa. In 1916 werd het katholieke kabinet, dat sinds 1884 ( ! ) onafgebroken aan de macht was uitgebreid met liberalen en socialisten. Samen met de invoering van het algemeen enkelvoudig mannelijk stemrecht (1919) na de fameuze ‘coup de Loppem’ van november 1918 en het enorme prestige van de Koning hebben deze maatregelen ertoe bijgedragen dat de Belgische democratie met glans het interbellum doorstond. Anders dan in de meeste Europese landen was er geen doorbraak van radicaal-linkse of radicaal-rechtse partijen, laat staan de invoering van een dictatuur al dan niet na een revolutie of staatsgreep. We kunnen het ons nu nog moeilijk voorstellen, maar eind jaren 1930 telde Europa meer dictaturen dan democratieën.

Anderzijds was de oorlog en dan meer bepaald de Duitse Flamenpolitik erop gericht om België te vernietigen, minstens aanzienlijk te verzwakken door het aanwakkeren van twisten tussen de taalgroepen. Er werd een voordien onbestaande anti-Belgische stroming binnen de “Vlaamse” beweging in het leven geroepen (zie ons artikel). Ook de frontbeweging achter de Ijzer van soldaten die eerst kloegen over taaltoestanden in het Belgisch leger en vervolgens “zelfbestuur” gingen eisen, kwam niet uit de lucht vallen. Nadat de Duitse overheid in 1916 de universiteit van Gent vernederlandst had en de Belgische regering-in-ballingschap geen Nederlandstalige universiteit na de oorlog in het vooruitzicht stelde, radicaliseerden sommige soldaten achter het front. Ze bezagen de Duitse maatregelen als een “gift” aan de zogenaamde “Vlamingen”, die hun eigen regering hen niet toekende. Spoedig zochten ze toenadering tot de “activisten”, de flamingantische collaborateurs.

Kortom, de Flamenpolitik stimuleerde zowel in het bezette land als achter het front een anti-Belgisch bewustzijn. Die collaboratie bleef wel zeer beperkt (0,2% van de Belgische bevolking), maar sloeg een diepe bres binnen de “Vlaamse” beweging.

Indien België in 1914, net als Denemarken in 1940, slechts een symbolische weerstand geboden had en zich gewillig had laten inlijven bij het Duitse Rijk, was deze verdeelpolitiek nooit gevoerd geweest. Dan had er ook nooit een anti-Belgische „Vlaamse“ beweging bestaan. België zou dan na de Duitse nederlaag bevrijd zijn geweest, net als Luxemburg, dat tijdens de oorlog ook onder Duitse controle stond, maar zijn regering kon behouden.

Het is schandalig dat er vandaag in het Belgische parlement partijen zitten die het activisme, thans ““Vlaams”-nationalisme” genaamd, dat een erfenis van de Duitse Flamenpolitik is, nog altijd uitdragen. Dat is een belediging aan het adres van de 40.000 Belgische soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Duitsland heeft zich overigens nooit verontschuldigd voor deze poging om onze staatsstructuur te vernietigen. Het land zou dat een eeuw later wel eens mogen doen.

 

LA BELGIQUE A COMMEMORE LA FIN DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Le 11 novembre, les Belges ont commémoré l’armistice qui mit, maintenant il y a cent ans, fin à la Première Guerre Mondiale. Sur le plan du droit la guerre fut terminée par différents traités consécutifs de 1919 et de 1920 conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et l’Empire Ottoman. Par le traité de Versailles de 1919 la Belgique a été maigrement compensée pour son sacrifice. Notre pays n’obtenait que les cantons de l’Est et le mandat sur le Ruanda-Urundi, une colonie allemande en Afrique.

La Première Guerre mondiale était le conflit le plus sanglant que le monde ait connu jusqu’alors. À l’ouest, cette guerre se poursuivait inlassablement pendant quatre ans de 1914 à 1918. En effet, l’Allemagne ne voulait pas abandonner les territoires conquis (la Belgique (en grande partie) et le nord de la France).

Le 4 août 1914, bien qu’elle eût été un des garants de la neutralité imposée à la Belgique en 1839, l’Allemagne envahissait la Belgique. Ainsi, notre pays a été entraîné dans une guerre entre les grandes puissances, guerre avec laquelle elle n’avait rien à voir. 9.000 civils belges et  40.000 soldats belges y ont laissé la vie. Ce nombre pouvait être encore beaucoup plus élevé si le Roi Albert Ier n’avait pas refusé de mobiliser nos troupes dans des massacres inutiles, tels que ceux de la Somme et de Verdun au milieu de la guerre.

La Belgique a en effet gardé son statut de neutralité durant toute la guerre. En dépit des destructions immenses et des milliers de civils innocents tués ou déportés par l’armée allemande, c’est au niveau politique que cette guerre a laissé le plus de traces pour notre pays.

Depuis 1831, la Belgique connaissait un régime parlementaire stable. Lorsque la guerre éclata, le chef socialiste Emile Vandervelde (POB) a été nommé ministre d’Etat. Ainsi, un Belge devint le premier ministre socialiste en Europe. En 1916, le Cabinet catholique, au pouvoir depuis 1884 (!), a été étendu aux libéraux et aux socialistes. Avec l’introduction du droit de vote simple masculin général (1919) après le fameux “coup de Loppem” de novembre 1918 renforcé encore par l’énorme prestige du Roi, ces mesures ont contribué au fait que la démocratie belge ait brillamment résisté pendant l’entre-deux-guerres. Contrairement à la plupart des pays européens, il n’y a pas eu de percée de partis radicaux de gauche ou de droite et encore moins de dictature, que ce soit suite à une révolution ou un coup d’État.Nous pouvons à peine l’imaginer aujourd’hui, mais à la fin des années 1930, l’Europe comptait plus de dictatures que de démocraties.

D’autre part, la guerre et plus précisément la Flamenpolitik, avait pour but de détruire ou du moins d’affaiblir considérablement la Belgique en attisant les querelles entre les groupes linguistiques. Ainsi, un mouvement antibelge, auparavant absent, fut créé au sein du mouvement “flamand” (voir notre article). Aussi la “frontbeweging” (“frontisme”) composée de soldats derrière l’Yser qui se plaignaient d’abord de situations linguistiques à l’armée belge pour ensuite réclamer de “l’autonomie”  n’était pas tombée du ciel. Après que les autorités allemandes avaient néerlandisé l’université de Gand en 1916 et que le gouvernement belge en exil s’était refusé de promettre une université néerlandophone après la guerre, certains soldats derrière le front se radicalisaient. Pour eux, les mesures allemandes étaient considérées comme un don aux soi-disant “Flamands”, don qui leur était refusé par leur propre gouvernement. Ensuite, ils allaient se rapprocher des “activistes”, les collaborateurs flamingants.

Bref, la Flamenpolitik a stimulé à la fois dans le pays occupé et derrière le front un sentiment antibelge. La collaboration, quoique d’importance très limitée (0,2% de la population belge), battait en brèche lemouvement “flamand”.

Si la Belgique en 1914 ne s’était résistée que symboliquement et s’était laissée annexer volontairement par l’Empire allemand, comme le Danemark en 1940, cette  politique de division n’aurait jamais étémenée. Par conséquent, il n’y aurait pas eu de mouvement “flamand” antibelge. La Belgique aurait été libérée après la défaite allemande, tout comme le Luxembourg qui était également placé sous contrôle allemand tout en pouvant garder son gouvernement pendant la guerre.

Il est scandaleux qu’au sein du parlement belge il existe des partis qui propagent toujours l’activisme, aujourd’hui appelé « nationalisme “flamand” », qui constitue un héritage de la Flamenpolitik allemande. C’est une insulte à l’adresse des 40.000 soldats belges qui ont péri pendant la Première Guerre Mondiale. Par ailleurs, l’Allemagne ne s’est jamais excusée pour cette tentative de détruire notre structure étatique. Un siècle plus tard, il est temps que le pays le fasse enfin.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)