De communautaire hardliner Hendrik Bogaert (CD&V) - Hendrik Bogaert, le zélote communautaire (bron-source: http://politiekwatch.blogspot.be/; foto-photo: Belga)

De communautaire hardliner Hendrik Bogaert (CD&V) – Hendrik Bogaert, le zélote communautaire (bron-source: http://politiekwatch.blogspot.be/; foto-photo: Belga)

NIEUWE STAATSHERVORMING WORDT ONWAARSCHIJNLIJK

Het valt op dat de N-VA sedert een tijdje de communautaire trom roert. Eerst was er een aanval op de vroegere (30.12.16, zie onze tekst) en de huidige Koning (21.02.17, zie onze tekst) omdat deze laatste een lans brak voor de provincies, vervolgens was er een eis tot regionalisering van Belgocontrol door ”Vlaams” minister Ben Weyts (De Tijd, 23.02.17), nadien een pleidooi voor de splitsing van het ”interfederaal gelijkekansencentrum” Unia (De Standaard, 27.02.17) en tenslotte gaf voorzitter Bart De Wever een interview in Het Belang van Limburg (8.03.17) waarin hij aankondigde dat de N-VA in 2019 radicaal voor een confederaal België (link) (t.t.z. een verdrag tussen een onafhankelijk « Vlaanderen » en een onafhankelijk « Wallonië »)  opteert.

Waarschijnlijk wil de partij de aandacht afleiden van de cumuls en de corruptie die aan het licht kwamen in februari 2017 door het Publipart- en Telenet-schandaal

pro memoria: Une section de la N-VA brûle le drapeau belge (septembre 2007) – een N-VA-sectie verbrandt de Belgische vlag (september 2007) (source-bron: http://janice-laureyssens-visie.skynetblogs.be/)

pro memoria: Une section de la N-VA brûle le drapeau belge (septembre 2007) – een N-VA-sectie verbrandt de Belgische vlag (september 2007) (source-bron: http://janice-laureyssens-visie.skynetblogs.be/)

De Wever herhaalt zijn stellingen uit 2016

Herinnert u zich nog het interview van De Wever in L’Echo van 14 september 2016? Daarin sprak hij zijn voorkeur uit voor een voortzetting van de huidige coalitie (N-VA, CD&V, VLD, MR). En hij voegde eraan toe: “als de kiezer ons dwingt om met de PS te spreken, dan zullen we ons communautaire programma op tafel leggen”.

Anders gezegd, zonder de PS zou het ”confederalisme” alweer in de communautaire koelkast verdwijnen. De uitspraken zorgden voor zoveel deining binnen de separatistische partij dat twee Kamerleden – Hendrik Vuye en Veerle Wouters – uit de partij stapten. Het begin 2016 met veel bombarie opgerichte Objectief V van de N-VA (o.l.v. laatstgenoemden toen ze nog lid waren van de partij), een denktank die het ”confederalisme”  een zoveelste maal moest voorbereiden (zie onze tekst) werd gereduceerd tot een zeepbel die overigens sedert drie maanden geen teken van leven meer vertoont.

In Het Belang van Limburg verklaarde De Wever nu (8.03.17): “Als de kiezer ons bij de verkiezingen van 2019 de juiste kaarten geeft, dan zal ik geen regering vormen met de PS zonder akkoord over confederalisme”.

Eigenlijk is dit een herhaling van wat hij in september 2016 zei. Volgens de leider van de separatistische, cumulerende en blijkbaar ook corrupte partij N-VA (zie onze tekst over Telenet) stapt hij nooit in een regering met de PS zonder een integrale uitvoering van de ”institutionele blauwdruk” van zijn partij.  Van klassieke staatshervormingen wil de separatist niet meer weten. Hij voegde eraan toe dat ook wanneer de PS niet nodig was de institutionele agenda van zijn partij ”op tafel’‘ zou komen, hetgeen daarentegen in tegenspraak is met zijn eerdere uitspraken.

De PS: een verzwakte partij 

Raadselachtig is wel waarom De Wever lijkt te rekenen op een PS die ”incontournable” is. Bij de verkiezingen van 2010 haalde deze partij nog 36 procent van de stemmen in de Franse taalgroep van de Kamer. In 2014 was dat nog 31 procent. Volgens de laatste peiling blijft daar nog 21 procent van over (La Meuse, 18.02.17).

Indien men de PVDA op het niveau van het ”Waals” en Brussels gewest alsook de “Franse” gemeenschap, wil uitsluiten, dient dan allicht een regering met de PS gevormd te worden en is de partij inderdaad “incontournable”, maar dan enkel op het niveau van de deelstaten. Nochtans kan de samenstelling van de regeringen van de deelgebieden en van de Belgische regering verschillen, wat trouwens vandaag al het geval is.

De pers lijkt de separatistische dreigingen niet ernstig meer te nemen 

Hoe serieus moeten we dit nog allemaal nemen? Het is veelzeggend dat bijvoorbeeld La Libre Belgique amper enkele lijnen aan het incident besteedde (LLB, 9.03.17, p. 7), terwijl dezelfde confederalistische uitlatingen van De Wever in 2016 nog de voorpagina’s van de (Franstalige) pers haalden.

Jonas Muylaert, het hoofd politiek van De Morgen, analyseert in een zeer interessant editoriaal de situatie als volgt. Volgens hem is de communautaire strategie van de N-VA mislukt. De bedoeling van de partij in 2014 was om door een federale machtsdeelname een rechts beleid te voeren waardoor de PS zelf om een staatshervorming zou vragen. Zo liep het niet.  Muylaert meent dat wat De Wever zegt een ”duidelijke aanloop (is) naar de voortzetting van deze regering” (dus zonder staatshervorming).

De N-VA is een systeempartij, zo vervolgt hij, die zich tegelijkertijd voordoet als uitdager van het systeem. De radicale ”Vlaams”-nationalistische achterban wordt dus gesust met onuitvoerbare communautaire eisen (DM, 8.03.17).

Ook volgens Bart Sturtewagen, hoofdredacteur van De Standaard (De Standaard, 9.03.17) zit de N-VA strategisch op een dood spoor. De Wever doet volgens Wim Winckelmans (De Standaard, 8.03.17) dan ook een « niet heel overtuigend bod ». En in de lijn van zijn collega bij De Morgen stelt hij vast : «  Een herhaling van de huidige regering, die het communautaire in de koelkast heeft geplaatst, is […] niet uitgesloten ».

De PS is, zo meent Sturtewagen (De Standaard, 9.03.17)  in navolging van Muylaert, communautair niet op de knieën gedwongen door een rechts beleid. Volgens Sturtewagen is het echter op termijn voor de N-VA onmogelijk om tegelijk uitdager en drager van het systeem te zijn. Terecht stelt de editorialist vast dat de opeenvolgende staatshervormingen een ”ondoordringbare constitutionele wirwar hebben gebracht” en dat een communautair akkoord noodzakelijkerwijze ”vereenvoudiging en efficiëntie’‘ moet brengen.

Maar het is naïef om, zoals Sturtewagen, te denken dat dit mogelijk is met toestemming van de PS en de N-VA door ”een onderhandeling en een compromis”. We hebben in 2010 en 2011 gezien tot wat dit leidt: nog minder België en een nog méér ingewikkelde, dure en inefficiënte staatsstructuur. Nog erger is dat Sturtewagen meent dat zo’n onderhandeling voorbereid moet worden middels ”discrete contacten” en zonder inspraak van de Belgen. Dat is echter altijd al zo gebeurd en we hebben gemerkt tot welke catastrofale gevolgen dat leidt.

de flamingantische dissident Hendrik Vuye -le dissident flamingant Hendrik Vuye - bron-source: demorgen.be; foto-photo: ©Bas Bogaerts

de flamingantische dissident Hendrik Vuye -le dissident flamingant Hendrik Vuye – bron-source: demorgen.be; foto-photo: ©Bas Bogaerts

De zwakte van het « Vlaams »-nationalisme 

Ondertussen schetst super-flamingant Hendrik Vuye een somber beeld van de ”Vlaamse” beweging (De Standaard, 8.03.17). Hij stelt vast dat in de Kamer communautaire dossiers nog amper aan bod komen; dat het aantal flamingantische fanatici afneemt (er zijn er nog wel, zoals Hendrik Bogaert van de CD&V); dat de N-VA het studiecentrum Objectief V heeft opgedoekt; dat het ”Vlaams” parlement voor het eerst sedert 1995 geen communautair initiatief neemt; dat het VB heel wat medewerkers heeft moeten ontslaan; dat de VVB (Vlaamse Volksbeweging) geen oplossingen aanbiedt en dat de « Vlaams »-nationalisten niet investeren in contacten over de taalgrens met het oog op institutionele hervormingen.

Vuye vergeet er zelfs nog bij te zeggen dat deze regering, waar een openlijk separatistische partij deel van uitmaakt, de eerste is sedert 1970 zonder communautair programma.

Eveneens stelt Hendrik Vuye net als de B.U.B. terecht: “Bij de staatshervorming van 1970 werden er gemeenschappen en gewesten opgericht buiten de verklaring tot herziening van de Grondwet” (Doorbraak, 8.03.17).

De B.U.B. heeft als eerste deze ongrondwettelijke daad aangeklaagd (zie onze tekst). Aangezien het federalisme dus ongrondwettelijk is, moet het unitarisme zo snel mogelijk hersteld worden.

 

UNE NOUVELLE REFORME DE L’ETAT DEVIENT IMPROBABLE

Il est assez frappant que la N-VA mène depuis un certain temps une campagne communautaire. D’abord, il y avait une attaque contre l’ancien Roi (30.12.16, voir notre texte), puis contre le Roi actuel (21.02.17, voir notre texte) parce que ce dernier se prononça en faveur des provinces. Ensuite, le ministre ”flamand” Ben Weyts exigeait la régionalisation de Belgocontrol (De Tijd, 23.02.17) après quoi le parti demandait la scission du ”centre interfédéral pour l’égalité des chances’‘ Unia (De Standaard, 27.02.17). Enfin, le président de la N-VA, Bart De Wever, annonçait dans un entretien accordé au quotidien Het Belang van Limburg (8.03.17) que son parti opterait en 2019 de manière radicale pour une Belgique confédérale (lien) (c.-à-d. pour un traité entre une « Flandre » et une « Wallonie » indépendantes). 

Apparemment, le parti souhaite détourner l’attention des cumuls et de la corruption mis à jour par le scandale de Publipart et de Telenet en février 2017.

De Wever répète ses propos de 2016 

Vous souvenez-vous de l’interview de De Wever dans L’Echo du 14 septembre 2016? Il y exprima sa préférence pour une continuation de la coalition actuelle (N-VA, CD&V, VLD, MR). Et il y ajoutait: “si l’électeur exige qu’on discute avec le PS, nous présenterons notre programme communautaire”.

En d’autres termes, sans le PS, le ”confédéralisme” serait remis à nouveau au frigo communautaire. Les propos avaient provoqué autant de remous au sein de la N-VA séparatiste que deux membres de la Chambre – notamment Hendrik Vuye et Veerle Wouters – quittèrent le parti. L’« Objectief V » de la N-VA, un groupe de réflexion dirigé par ces derniers lorsqu’ils étaient encore membres du parti et ayant comme tâche de préparer pour la énième fois le confédéralisme (voir notre texte), fut par la suite réduite à zéro.

Et maintenant De Wever déclarait dans Het Belang van Limburg (8.03.17): ”Si les électeurs nous donnent de bonnes cartes lors aux élections de 2019, je ne formerai pas un gouvernement avec le PS sans un accord sur le confédéralisme”. En réalité, il répète ces propos de 2016. Selon le leader de la N-VA, parti séparatiste, cumulard et apparemment également corrompu (voir notre texte sur Telenet), il n’entrera jamais dans un gouvernement avec le PS sans la mise en œuvre intégrale de son ”projet institutionnel”. Le séparatiste n’en veut plus des réformes de l’Etat classiques. Il y ajoutait également que même si le PS n’était pas nécessaire, il mettrait l’agenda institutionnel de son parti ”sur la table”, ce qui est en outre en contradiction avec ses déclarations antérieures.

De neergang van de regionalistische PS - la descente aux enfers du PS régionaliste (grafiek-graphique: B.U.B.)

De neergang van de regionalistische PS – la descente aux enfers du PS régionaliste (grafiek-graphique: B.U.B.)

Le PS : un parti fort affaibli

On ne comprend pas très bien pourquoi De Wever semble compter sur un PS devenu ”incontournable”. Lors des élections de 2010, ce parti a encore obtenu 36 pourcents des votes au groupe francophone de la Chambre. En 2014, il ne s’agissait plus que de 31 pourcents. Selon le dernier sondage, il en reste encore 21 pourcents (La Meuse, 18.02.17).

Si l’on veut exclure le PTB du niveau de pouvoir de la région ”wallonne”, de la région bruxelloise et de la communauté française, il faudra former probablement un gouvernement avec le PS. Ainsi, ce parti deviendrait en effet incontournable, mais seulement au niveau des entités fédérées. Or, la composition des gouvernements des entités fédérées peut différer de celui du gouvernement belge, comme c’est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui.

La presse ne semble plus prendre les menaces séparatistes au sérieux

Dans quelle mesure faut-il prendre tout cela encore aux sérieux? Il est à cet égard édifiant que La Libre Belgique, par exemple, n’a consacré que quelques lignes à cet incident  (LLB, 9.03.17, p. 7), tandis qu’en 2016 les mêmes déclarations confédéralistes de De Wever faisaient encore la une des journaux (francophones).

Dans un éditorial fort intéressant, Jonas Muylaert, le chef politique de De Morgen, a analysé la situation de la manière suivante. Selon lui, la stratégie communautaire de la N-VA a échoué. Le but du parti en 2014 était notamment de mener une politique de droite et, par conséquent, de manœuvrer le PS dans la position de demandeur d’une réforme de l’Etat. Les évènements ont cependant pris un autre cours. Muylaert voit dans les propos de De Wever un signe clair en faveur de la continuation du gouvernement actuel (donc sans réforme de l’Etat). Le N-VA est un parti du système, poursuit-il, se présentant à la fois comme challenger de ce système. L’arrière-ban radical du parti est donc apaisé par des demandes communautaires impraticables (De Morgen, 8.03.17).

Quant à lui, Bart Sturtewagen, le rédacteur en chef du Standaard (De Standaard, 9.03.17) estime également que la N-VA se trouve sur une voie stratégique sans issue. C’est pourquoi De Wever fait, selon le rédacteur Wim Winckelmans (De Standaard, 8.03.17) « une offre pas très convaincante ». Et dans la lignée de son collègue de De Morgen, il constate : « Une réédition du gouvernement actuel qui a mis le communautaire au frigo n’est […] pas exclu ». Tout comme Muylaert, Sturtewagen (DS, 9.03.17) estime que le PS n’a pas été mis à genoux par une politique de droite. Pourtant, selon Sturtewagen, il est impossible à long terme pour la N-VA d’être à la fois tant le challenger que le pilier du système.

A juste titre l’éditorialiste constate que les réformes de l’Etat consécutives ont amené ”un désordre constitutionnel impénétrable” et qu’un accord communautaire doit absolument engendrer ”de la simplification et de l’efficacité”.

Cependant, il est naïf de penser, comme Sturtewagen, que cela est possible par “une négociation et un compromis” entre le PS et la N-VA. En 2010 et on 2011, l’on a vu à quoi cela mène : encore moins de Belgique et une structure étatique qui est encore plus complexe, dispendieuse et inefficace. Sturtewagen estime qu’il faut préparer une telle négociation par le bais de ”contacts discrets”, autrement dit à huis clos et sans la moindre participation des Belges. Cela s’est pourtant toujours passé ainsi et le résultat est catastrophique.

La faiblesse dud naionalisme “flamand”

Entretemps, Hendrik Vuye brosse un sombre tableau du mouvement ”flamand” (DS, 8.03.17). Il constate que les dossiers communautaires ne sont encore à peine traités à la Chambre; que le nombre de fanatiques flamingants diminue (bien qu’il y en ait encore, comme Hendrik Bogaert du CD&V); que la N-VA a supprimé le centre d’études Objectief V; que pour la première fois depuis 1995, le parlement ”flamand” ne prend aucune initiative communautaire; que le VB a dû mettre à la porte beaucoup de collaborateurs; que le VVB (Vlaamse Volksbeweging, Mouvement populaire flamand) n’apporte pas de solutions et que – très important  – les flamingants n’investissent pas de temps dans les contacts au-delà de la frontière linguistique afin de préparer des réformes institutionnelles.

Vuye oublie même de mentionner que ce gouvernement dont un parti ouvertement séparatiste fait partie est le premier depuis 1970 à ne pas avoir un programme communautaire.

Tout comme le B.U.B., Hendrik Vuye observa aussi à juste titre : “Lors de la réforme de l’Etat de 1970, les communautés et les régions ont été créées sans déclaration de révision de la Constitution” (Doorbraak, 8.03.17).

Le B.U.B. a été le premier à dénoncer cet acte anticonstitutionnel (voir notre texte). Vu que le fédéralisme est donc inconstitutionnel, il faut rétablir l’unitarisme au plus vite.

Post Navigation