IVOX: EEN LEUGENACHTIG EN SEPARATISTISCH PEILINGBUREAU – IVOX: UN BUREAU DE SONDAGES SEPARATISTE ET MENSONGER – MANIPULATION DER WÄHLER DURCH TRÜGERISCHE UMFRAGEN

Beeld – Image – Bild: In de IVOX-peilingen zijn er steeds tussen 30 en 50% Nederlandstalige separatisten. In elke andere, ernstige peiling schommelt dat aantal tussen 5 en 15% – Dans les sondages IVOX, il y a toujours entre 30 et 50% de séparatistes néerlandophones. Dans tous les autres sondages sérieux, ce nombre oscille entre 5 et 15% – Bei den IVOX-Umfragen liegt die Zahl der niederländischsprachigen Separatisten stets zwischen 30 und 50 %. Bei allen anderen seriösen Umfragen schwankt diese Zahl zwischen 5 und 15 %. (Bron – Source – Quelle: B.U.B.)

MANIPULATIE VAN DE KIEZERS DOOR BEDRIEGLIJKE PEILINGEN

Op 18 april 2024 publiceerde Het Laatste Nieuws een peiling waaruit moest blijken dat 40,2% van de zogenaamde “Vlamingen” voorstander zou zijn van onafhankelijkheid van hun “gewest” of “gemeenschap”. Dit resultaat staat in schril contrast met de peilingen van de afgelopen decennia, waaruit blijkt dat het aantal separatisten in het noorden van België tussen 5% en 15% schommelt. De reden is niet ver te zoeken: de peiling werd afgenomen door IVOX, een bureau dat regelmatig dubieuze peilingen wereldkundig maakt.

We wijzen erop dat IVOX sedert twee decennia peilingen organiseert. Deelnemers kunnen er zich gratis inschrijven met meerdere profielen en er nog prijzen mee winnen ook (http://ivoxpanel.be/). Zoals gekend, sparen de separatisten kosten noch moeite om aan massamanipulatie te doen (ze ontvangen dan ook miljoenen euro’s subsidies van de Belgische staat). Het manipuleren van peilingen hoort daar uiteraard bij. Erger is het nog wanneer sommige media zich op de resultaten van dit soort pseudo-wetenschappelijke peilingen baseren.

De volgende peilingen, afgenomen door IVOX, bewijzen dat de instelling niet aan zijn proefstuk toe is.

Zo maakte VTM op 24 augustus 2007 bekend dat 45,8% van de “Vlamingen” wenste dat “Vlaanderen” de onafhankelijkheid moest uitroepen (link). ’s Anderendaags, op 25 augustus, publiceerde Het Nieuwsblad het volgende bericht: “Bijna vier Vlamingen op de tien (38,8 %) vinden dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden” (link). Een daling van 7 % op amper 24 uur dus! Dat is hoger dan elke aanvaardbare foutenmarge.

Peiling – Sondage – Umfrage IVOX 2007 (bron – source Quelle: lvb.net, VTM)

Op 23 september 2007 schreef hetzelfde dagblad dat het aantal zogenaamd “Vlaamse” separatisten 39,1% bedroeg. Uit die peiling moest ook blijken dat “nu al 12,7 procent van de Franstalige ondervraagden bereid is om België op te geven” (link). Vier dagen later schreef Het Laatste Nieuws: “Indien Kris Peeters [de toenmalige “Vlaamse” minister-president van CD&V, B.U.B.] er niet in slaagt een staatshervorming uit de brand te slepen, vindt 44% van de Vlamingen dat Vlaanderen dan maar onafhankelijk moet worden” (HLN, 27 september 2007). Het dagblad bevestigde dat cijfer op 5 november 2007. Een maand later bedroeg het aantal, volgens Het Nieuwsblad, 32%.

Op 11 juli 2008 kopte De Standaard: “Vlaming meer en meer Vlaamsgezind”. “België”, zo schreef het dagblad suggestief, “mag blijven bestaan, maar dan moeten de Franstaligen eindelijk bereid zijn tot toegevingen”. Uit die peiling moest blijken dat 30 % van de zogenaamde “Vlamingen” separatistisch was. Ondertussen had Het Laatste Nieuws er nog een schep bovenop gedaan: liefst 49,7% van de “Vlamingen zou separatistisch zijn (HLN, 7 juni 2008). Niemand stelde zich blijkbaar de vraag hoe de cijfers in twee peilingen, op een maand afgenomen, ongeveer 20% ( ! ) van elkaar konden afwijken.

De Standaard (11 juli 2008) baseert zich op een IVOX-peiling – De Standaard (11 juillet 2008) se base sur un sondage IVOX – De Standaard (11. Juli 2008) stützt sich auf eine IVOX-Umfrage (bron – source – Quelle: De Standaard)

Op 27 april 2010 moest uit een IVOX-peiling van RTL blijken dat 32% van de “Vlamingen” “een of andere vorm van onafhankelijkheid” wenste. Met de confederalisten aan “Vlaamse” zijde erbij (alsof dat niet “een of andere vorm” van onafhankelijkheid is) steeg dat aantal zelfs tot 49% (link). Ook meldde de zender dat 32,2% van de Franstalige Belgen een “unitaire staat met minder autonomie voor de regio’s wenste” (link). Maar in een unitaire staat zijn er helemaal geen regio’s die over autonomie beschikken! Op 9 september 2010 publiceerde dezelfde zender een peiling waaruit zou moeten blijken dat niet minder dan 36% van de Franstalige Belgen vond dat het tijd was om een onafhankelijke staat voor te bereiden (link). Op 26 oktober 2010 meldde een peiling, wederom uitgevoerd in opdracht van RTL, dan weer dat 32 % van de ”Vlamingen” een onafhankelijke staat wilde.

Op 14 juni 2011 publiceerden de dagbladen van de groep Sud Presse een peiling waaruit moest blijken dat slechts 15,4% van de “Walen” zich “Waal” voelde (wat absurd weinig is na méér dan veertig jaar federalisme). 64,4%, aldus de peiling, voelt zich in de eerste plaats Belg (wat niet uitsluit dat er zich bij de overige respondenten ook personen zich Belg voelden). Toch beweerde dezelfde peiling dat slechts 59,8% vond dat “Wallonië niet moet scheiden van Vlaanderen” tegenover 26,8% van wel (link). De contradictie is duidelijk: hoe kunnen méér mensen zich Belg voelen dan er mensen zijn die België willen behouden? En hoe aannemelijk is het dat tegenover op drie en een half jaar een verdubbeling is van het aantal “Waalse” separatisten, zeker gelet op het feit dat amper 15% zich “Waal” voelt?

In dezelfde lijn meldde VTM op 31 oktober 2013 dat 46 % van de zogenaamde ”Vlamingen” vond dat België een confederatie (een unie tussen onafhankelijke staten) moest worden.

IVOX levert ook peilingen aan het separatistische “Vlaams” Belang af. Zo bestelde deze partij in de aanloop naar de verkiezingen van 2014 bij IVOX een peiling. Ze deed dat in samenspraak met de beruchte professor Frank Thevissen. Die werd in 2008 om academische redenen bij de VUB  ontslagen. Zijn internetpeiling ”De Stemmenkampioen” die Het Laatste Nieuws eerderpubliceerde was deontologisch zo betwistbaar dat het dagblad er in 2007 zelf mee stopte. Dat belette het VB niet zijn peiling voor ”99 % betrouwbaar” te beschouwen. De separatistische partij besloot uit die peiling dat het VB voor “de Vlaming” (sic) de zweeppartij bij uitstek was, die over grote thema’s de meerderheid van de bevolking een stem gaf. Het VB verloor echter 60 % van zijn kiespubliek in 2014.

En IVOX stond niet alleen ten dienste van het VB. Ook van het VNZ (het “Vlaams” en Neutraal Ziekenfonds). Dit ziekenfonds publiceerde op 10 maart 2024 een peiling waarin de N-VA 22,7% haalde en, samen met haar zusterpartij het VB, zelfs 49,3% (link). Walter Pauli, redacteur van het weekblad Knack stelde zich naar aanleiding daarvan de retorische vraag: “Er zijn weinig recente peilingen waarin de N-VA het goed doet. Behalve die ene vanzou toeval bestaan? – het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ)”.

In de recentste IVOX-peiling (18 april 2024) antwoordt, zoals gezegd, 40,2% van de respondenten positief op de vraag of “Vlaanderen” “op termijn” onafhankelijk moest worden. Gevraagd naar het gegeven of “Vlaanderen” voor alles bevoegd moest worden, behalve voor Buitenlandse Zaken en Defensie, stijgt dat aantal zelfs tot 46,7%. In Het Laatste Nieuws lezen we aangaande die tweede vraag dat ze er kwam om ook de “gematigde posities” in kaart te brengen.

Alles splitsen, behalve defensie (hetgeen al grotendeels op NAVO-niveau wordt geregeld) en Buitenlandse Zaken (waarbij de deelgebieden al over bevoegdheden beschikken inzake hun bevoegdheidsdomeinen) is dus een “gematigde positie”? Dat standpunt wordt bovendien omschreven als “Geen resolute onafhankelijkheid [] maar wel verregaande autonomie. Of met een beladen woord: confederalisme” (zie link). Nochtans is confederalisme een internationaal verdrag tussen twee (of meer) staten.

In een artikel in Knack (18 april 2022) wordt overigens brandhout gemaakt van de methodologie van dit onderzoek.

De B.U.B. heeft natuurlijk niets tegen peilingen, wel tegen valse peilingen en een gewilde beïnvloeding van het democratisch proces. Mensen zijn niet geneigd om te stemmen op partijen die weinig succes hebben in peilingen. Ze zijn al helemaal niet geneigd om te stemmen op partijen die ondanks participatie aan alle verkiezingen op alle niveaus sedert twintig jaar niet eens vermeld worden (zoals de B.U.B.). Peilingbureaus, waarvan de invloed op de kiezers zeker is, zouden aan een strikte deontologische code moeten onderworpen worden, waarin zelfs sancties voorzien zijn. Een onafhankelijke kiescommissie bestaande uit juristen en professoren zou de peilingen en de peilingbureaus constant moeten kunnen controleren.

De IVOX-peiling van 18 april 2024 – Le sondage IVOX du 18 avril 2024 – Die IVOX-Umfrage von 18. April 2024 (bron – source – Quelle: Het Laatste Nieuws)

MANIPULATION DES ELECTEURS PAR DES SONDAGES TROMPEURS

Le 18 avril 2024, Het Laatste Nieuws a publié un sondage montrant que 40,2 % des “Flamands” seraient favorables à l’indépendance de leur «région » ou « communauté ». Ce résultat contraste fortement avec les sondages des dernières décennies, qui montrent que le nombre de séparatistes dans le nord de la Belgique oscille entre 5 et 15 %. La raison n’est pas à chercher bien loin: le sondage a été réalisé par IVOX, une agence qui publie régulièrement des sondages douteux.

Soulignons que IVOX organise des sondages depuis deux décennies. Les participants peuvent s’y inscrire gratuitement au moyen de plusieurs profils tout en pouvant gagner des prix (http://ivoxpanel.be/). Comme on le sait, les séparatistes ne lésinent pas sur les efforts pour manipuler l’opinion publique. Bien sûr, manipuler les sondages en fait partie. Pire encore, certains médias se basent sur les résultats de ce genre de sondages pseudo-scientifiques.

Les sondages suivants, réalisés par IVOX, prouvent que l’institution n’en pas novice à la matière.

Ainsi, le 24 août 2007, VTM répandait la nouvelle que 45,8% des soi-disant «Flamands» voulaient que la “Flandre” devait proclamer son indépendance (lien). Le, lendemain, le 25 août 2007, le journal Het Nieuwsblad publiait le message suivant: “Près de quatre Flamands sur dix (38,8%) pensent que la Flandre devrait devenir indépendante” (lien). Il s’agit donc d’une diminution de 7 % en seulement 24 heures! C’est plus élevé que toute marge d’erreur acceptable.

Le 23 septembre 2007, le même quotidien écrivait que le nombre de séparatistes dits “flamands” s’élevait à 39,1 %. Ce sondage était également censé montrer que “déjà 12,7 % des sondés francophones sont prêts à abandonner la Belgique” (lien). Quatre jours plus tard, Het Laatste Nieuws écrivait : “Si Kris Peeters [le ministre-président “flamand” du CD&V, B.U.B.] ne parvient pas à obtenir une réforme de l’Etat, 44% des Flamands pense que la Flandre devrait devenir indépendante” (HLN, 27 septembre 2007). Le quotidien a confirmé ce chiffre le 5 novembre 2007. Un mois plus tard, selon Het Nieuwsblad, ce chiffre s’élevait à 32 %.

Le 11 juillet 2008, De Standaard titrait : “Le Flamand est de plus en plus flamingant “. “La Belgique“, écrivait le quotidien de manière suggestive, “peut continuer à exister, mais alors les francophones doivent enfin être prêts à faire des concessions“. Un sondage était censé montrer que 30 % des soi-disant “Flamands” étaient séparatistes. Entre-temps, Het Laatste Nieuws avait monté d’un cran : 49,7 % des “Flamands” seraient séparatistes (HLN, 7 juin 2008). Personne ne s’est apparemment demandé comment les chiffres de deux sondages, réalisés en un mois, pouvaient différer d’environ 20 % ( ! ).

Le 27 avril 2010, un sondage IVOX réalisé par RTL devait montrer que 32% des “Flamands” souhaitaient “une certaine forme d’indépendance“. En incluant les confédéralistes du côté flamand (comme cela ne fut pas d’une “certaine forme” d’indépendance), ce chiffre s’élevait même à 49% (lien). La chaîne indiquait également que 32,2% des Belges francophones souhaitent un “Etat unitaire avec moins d’autonomie pour les régions” (lien). Cependant dans un Etat unitaire, il n’y a pas de régions autonomes ! Le 9 septembre 2010, la même chaîne avait publié un sondage qui devrait montrer que pas moins de 36% des Belges francophones pensent qu’il est temps de se préparer à un Etat indépendant (lien). Par ailleurs, le 26 octobre 2010, un sondage, toujours commandé par RTL, indiquait que 32% des “Flamands” souhaitaient un Etat indépendant.

Le 14 juin 2011, les journaux du groupe Sud Presse publiaient un sondage montrant que seuls 15,4 % des “Wallons” se sentaient des “Wallons” (ce qui est absurdement bas après plus de 40 ans de fédéralisme). 64,4%, selon le sondage, se sentaient avant tout Belges (ce qui n’exclut pas la possibilité que des autres répondants se sentent également Belges). Pourtant, le même sondage affirmait que seulement 59,8% des personnes interrogées pensent que “la Wallonie ne devrait pas se séparer de la Flandre”, contre 26,8% qui pensaient le contraire (lien). La contradiction est évidente : comment se fait-il que plus de personnes se sentent Belges qu’il n’y a de personnes qui veulent garder la Belgique ? Et est-il plausible qu’en trois ans et demi, le nombre de séparatistes “Wallons ait doublé, surtout si l’on considère qu’à peine 15% d’entre eux se sentent “Wallons?

Dans la même ligne, VTM signalait le 31 octobre 2013 que 46 % des soi-disant «Flamands» estimaient que la Belgique devait évoluer vers une confédération (une union entre États indépendants).

IVOX fournit également de sondages au parti séparatiste “Vlaams” “Belang”. Ce parti a en effet commandé un sondage auprès d’IVOX pour les élections de 2014. Le bureau l’a fait en concertation le professeur notoire Frank Thevissen. Celui-ci fut licencié par le VUB pour raisons académiques en 2008. Son sondage internet  ”De Stemmenkampioen” (“Le Champion des voix”) qui était publié auparavant par Het Laatste Nieuws était tellement critiquable sur le plan déontologique que le journal l’a arrêté en 2007.  Cela n’a pas empêché le VB de qualifier son sondage de ”99% fiable”. Le parti séparatiste en déduisait que le VB fut pour “le Flamand” (sic) le parti de pression par excellence, donnant une voix à la majorité de la population quant aux enjeux majeurs. Or, en 2014, le VB a perdu 60 % de son électorat.

IVOX s’est mis également au service de la VNZ (le “Vlaams en Neutraal Ziekenfonds”). Cette institution a publié le 10 mars 2024 un sondage dans lequel la N-VA obtenait 22,7 % et, avec son parti frère, le VB, même 49,3 % (lien). En réponse, Walter Pauli, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Knack, s’est posé la question rhétorique suivante : Il y a peu de sondages récents dans lesquels la N-VA s’en sort bien. À l’exception de celui réalisé par – la coïncidence existe-t-elle ? – du Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ)“.

Comme mentionné ci-dessus, dans le dernier sondage IVOX (18 avril 2024), 40,2% des personnes interrogées ont répondu positivement à la question de savoir si la “Flandre” devrait devenir indépendante “à long terme”. A la question de savoir si la “Flandre” devrait devenir responsable de tout sauf des Affaires Etrangères et de la Défense, ce chiffre monte même à 46,7%. Dans Het Laatste Nieuws, on peut lire à propos de cette deuxième question qu’elle a été posée pour faire le point sur les “positions modérées“.

Or, la scission de tout tout sauf de la Défense (qui est déjà largement gerée au niveau de l’OTAN) et les Affaires Etrangères (où les entités fédérées ont déjà des compétences dans leurs domaines de compétence) est donc une “position modérée”? Cette position est d’ailleurs décrite comme “Pas d’indépendance résolue […] mais une autonomie poussée. Ou avec un mot chargé: le confédéralisme” (voir lien). Pourtant, le confédéralisme est un traité international entre deux (ou plusieurs) Etats.

Un article apparu dans Knack (18 avril 2022) met d’ailleurs en pièces la méthodologie de cette étude.

Le B.U.B. n’a évidemment rien contre les sondages, mais s’oppose à des faux sondages et à une manipulation volontaire du processus démocratique. Les gens ne sont pas enclins à voter pour des partis qui ont peu de succès dans les sondages. Ils sont encore moins prêts à voter pour des partis qui, malgré la participation à toutes les élections et à tous les niveaux depuis 20 ans (comme le B.U.B.) ne sont même pas mentionnés.  Les bureaux de sondage, dont l’influence sur l’électorat est certaine, devraient être soumis à un code de déontologie strict, dans lequel même des sanctions devraient être prévues. Une commission électorale indépendante composée de juristes et de professeurs devrait pouvoir surveiller constamment les sondages et les bureaux de sondage.

MANIPULATION DER WÄHLER DURCH TRÜGERISCHE UMFRAGEN

Am 18. April 2024 veröffentlichte die Zeitung Het Laatste Nieuws eine Umfrage, aus der hervorgehen soll, dass 40,2 % der so genannten “Flamen” die Unabhängigkeit von ihrer “Region” oder “Gemeinschaft” befürworten würden. Dieses Ergebnis steht in krassem Gegensatz zu den Umfragen der letzten Jahrzehnte, denen zufolge die Zahl der Separatisten in Nordbelgien zwischen 5 und 15 % schwankt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Umfrage wurde von IVOX durchgeführt, einer Agentur, die regelmäßig zweifelhafte Umfragen veröffentlicht.

Wir weisen darauf hin, dass IVOX seit zwei Jahrzehnten Umfragen durchführt. Die Teilnehmer können sich kostenlos und mit mehreren Profilen registrieren und selbst Preise gewinnen (http://ivoxpanel.be/). Wie wir wissen, scheuen die Separatisten keine Mühe, um Massenmanipulationen vorzunehmen (sie erhalten vom belgischen Staat Subventionen in Millionenhöhe). Dazu gehört natürlich auch die Manipulation von Umfragen. Noch schlimmer ist es, wenn sich einige Medien auf die Ergebnisse solcher pseudowissenschaftlicher Umfragen stützen.

Die folgenden Umfragen, die von IVOX durchgeführt wurden, beweisen, dass sich die Institution nicht im Versuchsstadium befindet.

So verkündete VTM am 24. August 2007, dass 45,8 % der “Flamen” die Unabhängigkeit “Flanderns” wünschen (Link). Neulich, am 25. August, veröffentlichte Het Nieuwsblad den folgenden Bericht: “Fast vier von zehn Flamen (38,8%) sind der Meinung, dass Flandern unabhängig werden sollte” (Link). Also ein Rückgang von 7% in nur 24 Stunden! Das ist höher als jede akzeptable Fehlermarge.

Am 23. September 2007 schrieb dieselbe Tageszeitung, dass die Zahl der so genannten “flämischen” Separatisten 39,1 % beträgt. Diese Umfrage sollte auch zeigen, dass “bereits 12,7% der französischsprachigen Befragten bereit sind, Belgien aufzugeben” (Link). Vier Tage später schrieb Het Laatste Nieuws: “Wenn es Kris Peeters [dem damaligen “flämischen” Ministerpräsidenten von CD&V, B.U.B.] nicht gelingt, eine Staatsreform aus dem Feuer zu holen, sind 44% der Flamen der Meinung, dass Flandern dann unabhängig werden sollte” (HLN, 27. September 2007). Die Tageszeitung bestätigte diese Zahl am 5. November 2007. Einen Monat später lag die Zahl laut Het Nieuwsblad bei 32 %.

Am 11. Juli 2008 titelte De Standaard: “Fläming wird immer flämischer“. “Belgien“, schrieb die Tageszeitung suggestiv, “kann weiter bestehen, aber dann müssen die Französischsprachigen endlich bereit sein, Zugeständnisse zu machen“. Diese Umfrage sollte zeigen, dass 30 % der so genannten “Flamen” Separatisten sind. In der Zwischenzeit hatte Het Laatste Nieuws noch eine Schippe draufgelegt: 49,7 % der “Flamen” seien Separatisten (HLN, 7. Juni 2008). Offensichtlich hat niemand hinterfragt, wie die Zahlen in zwei Umfragen, die innerhalb eines Monats durchgeführt wurden, um 20 % (!) voneinander abweichen konnten.

Am 27. April 2010 sollte eine IVOX-Umfrage von RTL zeigen, dass 32 % der “Flamen” eine “gewisse Form der Unabhängigkeit” wünschen. Wenn man die Konföderalisten auf der “flämischen” Seite mit einbezieht (als ob das nicht eine “gewisse Form” der Unabhängigkeit wäre), stieg diese Zahl sogar auf 49 % (Link). Es wurde auch berichtet, dass 32,2% der französischsprachigen Belgier einen “Einheitsstaat mit weniger Autonomie für die Regionen” wollen (Link). Aber in einem Einheitsstaat gibt es überhaupt keine Regionen mit Autonomie! Am 9. September 2010 veröffentlichte derselbe Sender eine Umfrage, die zeigen sollte, dass nicht weniger als 36% der französischsprachigen Belgier der Meinung sind, dass es an der Zeit sei, sich auf einen unabhängigen Staat vorzubereiten (Link). Am 26. Oktober 2010 wiederum meldete eine ebenfalls von RTL in Auftrag gegebene Umfrage, dass 32 % der Flamen” einen unabhängigen Staat wollten.

Am 14. Juni 2011 veröffentlichten die Zeitungen der Gruppe Sud Presse eine Umfrage, aus der hervorging, dass sich nur 15,4 % der “Wallonen” als “Wallonen” fühlten (was nach mehr als 40 Jahren Föderalismus absurd niedrig ist). 64,4 %, so die Umfrage, fühlten sich in erster Linie als Belgier (was nicht ausschließt, dass es unter den übrigen Befragten auch Personen gab, die sich als Belgier fühlten). In der gleichen Umfrage waren jedoch nur 59,8 % der Meinung, dass “Wallonien sich nicht von Flandern trennen sollte“, während 26,8 % eine andere Meinung hatten (Link). Der Widerspruch liegt auf der Hand: Wie kann es sein, dass sich mehr Menschen belgisch fühlen, als es Menschen gibt, die Belgien behalten wollen? Und wie plausibel ist es, dass sich die Zahl der “wallonischen” Separatisten innerhalb von dreieinhalb Jahren verdoppelt hat, insbesondere wenn man bedenkt, dass sich kaum 15 % “wallonisch” fühlen?

In diesem Sinne berichtete VTM am 31. Oktober 2013, dass 46 % der sogenannten “Flamen” der Meinung sind, dass Belgien eine Konföderation (eine Union zwischen unabhängigen Staaten) werden sollte.

IVOX liefert auch Umfragen an den separatistischen “Vlaams” Belang. So hat diese Partei beispielsweise im Vorfeld der Wahlen 2014 eine Umfrage bei IVOX in Auftrag gegeben. Sie tat dies in Absprache mit dem berüchtigten Professor Frank Thevissen. Letzterer wurde 2008 aus akademischen Gründen von der VUB entlassen. Seine Internetumfrage “De Stemmenkampioen”, die zuvor von Het Laatste Nieuws veröffentlicht wurde, war deontologisch so fragwürdig, dass die Tageszeitung selbst sie 2007 einstellte. Das hinderte die VB jedoch nicht daran, seine Umfrage als “99 Prozent zuverlässig” zu betrachten. Die separatistische Partei schloss daraus, dass die VB für “den Flamen” (sic) die Einpeitscherpartei schlechthin sei, die der Mehrheit der Bevölkerung in wichtigen Fragen eine Stimme gebe.  Allerdings verlor die VB 2014 60 % ihrer Wählerschaft.

Und IVOX hat nicht nur für die VB funktioniert. Es hat auch für die VNZ (die “flämische” und neutrale Krankenkasse) funktioniert. Diese Krankenkasse veröffentlichte am 10. März 2024 eine Umfrage, in der die N-VA 22,7 % und zusammen mit ihrer Schwesterpartei VB sogar 49,3 % erreichte (Link). Walter Pauli, Redakteur der Wochenzeitung Knack, stellte sich daraufhin die rhetorische Frage: Es gibt nur wenige Umfragen in letzter Zeit, in denen die N-VA gut abschneidet. Außer der von – kann es Zufall sein? – der Flämischen & Neutralen Krankenkasse (VNZ)“.

In der letzten IVOX-Umfrage (18. April 2024) antworteten, wie bereits erwähnt, 40,2 % der Befragten positiv auf die Frage, ob “Flandern” “auf lange Sicht” unabhängig werden sollte. Auf die Frage, ob “Flandern” für alles außer Außenpolitik und Verteidigung zuständig sein sollte, steigt diese Zahl sogar auf 46,7 %. In Het Laatste Nieuws lesen wir zu dieser zweiten Frage, dass sie gestellt wurde, um auch die “gemäßigten Positionen” abzubilden. Die Aufteilung aller Bereiche mit Ausnahme der Verteidigung (die bereits weitgehend auf NATO-Ebene geregelt ist) und der auswärtigen Angelegenheiten (wo die Teilgebiete bereits Befugnisse in ihren Zuständigkeitsbereichen haben) ist also eine “moderate Position“? Diese Position wird im Übrigen als “keine entschiedene Unabhängigkeit […], sondern weitreichende Autonomie” beschrieben. Oder mit einem belasteten Wort: Konföderalismus” (siehe Link). Konföderalismus ist jedoch ein internationaler Vertrag zwischen zwei (oder mehr) Staaten.

Übrigens zerrist ein Artikel in Knack (18. April 2022) der Methodik dieser Studie.

Natürlich hat die B.U.B. nichts gegen Umfragen, aber sie hat etwas gegen falsche Umfragen und eine gewollte Beeinflussung des demokratischen Prozesses. Die Menschen sind nicht geneigt, für Parteien zu stimmen, die in Umfragen wenig Erfolg haben. Noch weniger sind sie geneigt, für Parteien zu stimmen, die nicht einmal erwähnt werden (wie die B.U.B.), obwohl sie seit 20 Jahren an allen Wahlen auf allen Ebenen teilnehmen. Die Meinungsforschungsinstitute, deren Einfluss auf die Wähler sicher ist, sollten einem strengen deontologischen Kodex unterworfen werden, der sogar Sanktionen vorsieht. Ein unabhängiger Wahlausschuss, der sich aus Juristen und Professoren zusammensetzt, sollte in der Lage sein, Umfragen und Wahlbüros ständig zu überwachen.