BEGROTING EN FEDERALISME: DE ECHTE VERSPILLING WORDT NOG STEEDS NIET AANGEPAKT – BUDGET ET FEDERALISME: LE VRAI GASPILLAGE N’EST TOUJOURS PAS SUPPRIME

BEGROTING EN FEDERALISME: DE ECHTE VERSPILLING WORDT NOG STEEDS NIET AANGEPAKT

Op 30 maart 2013 bereikte de regering een akkoord over de begrotingscontrole. Initieel zou ze op zoek gaan naar 2,5 miljard euro. Zelfs op die manier zou er geen begroting in evenwicht komen, maar zou het tekort op de begroting tot 2,15% van het BBP beperkt blijven. De Europese Commissie gaf echter op 25 maart jl. toestemming om die begrotingsnorm te lossen in ruil voor “structurele maatregelen”. Uiteindelijk bedraagt het tekort 2,46%, maar structurele maatregelen blijven uit.

1. De onderfinanciering van de federale staat

In het akkoord is sprake van 1/3de belastingverhogingen (zonder evenwel nieuwe belastingen in te voeren) en 2/3de nieuwe besparingen. Op die manier vond de regering uiteindelijk 1,02 miljard euro. Op zich is dat een verdedigbaar compromis.  Nochtans ligt de bijdrage die de gemeenschappen en gewesten leveren – 681 miljard euro –  beduidend lager dan die van de centrale overheid en dit ondanks het feit dat ze over enorme budgetten beschikken die de Belgische staat hen verleent. Bovendien is alleen de nationale overheid  verantwoordelijk  voor de  staatsschuld, hoewel onder andere het bestaan van de deelstaten die staatsschuld zo hoog heeft gemaakt.

Overigens deed de Belgische regering zelf bij de opmaak van de begroting al een inspanning van bijna 2 miljard euro. Kortom, de regio’s genieten van de lusten van het taalfederalisme, zonder er evenwel de lasten van te dragen.

Daardoor heeft de federale staat vandaag onvoldoende middelen om haar taken te financieren, een probleem dat in de nabije toekomst nog acuter zal worden. Niet dat het geld er niet is, maar het zit – door de financieringswet – geblokkeerd bij de deelstaten, met name de gewesten en de gemeenschappen, en elk jaar vergroot de overdracht van financiële middelen naar die deelstaten zodat de federale overheid binnen enkele jaren in zware financiële moeilijkheden komt.

De nieuwe financieringswet waarin het politiek akkoord omtrent de zesde “staatshervorming” van 2011 voorziet, zal deze situatie niet verbeteren, integendeel. Niemand minder dan de voormalige vice-premier Vincent Van Quickenborne (OPEN VLD) verwoordde het op 24 september 2011 als volgt: “[de verliezer van de] nieuwe financieringswet [is de] federale staat”.

2. Besparingen in nationale ministeries en overheidsbedrijven

Het gevolg van die situatie is dat de besparingen nationale ministeries en overheidsbedrijven allerminst ontzien. Zo moet het ministerie van defensie – dat vorig jaar al 100 miljoen euro diende te besparen – het met nogmaals 25 miljoen euro minder stellen. De verdere ontmanteling van het Belgische leger wordt als een besparing in de werkingsmiddelen voorgesteld. Voor de nationale feestdag van 21 juli zal men zelfs geen geld hebben om een luchtdéfilé te organiseren, zoals de pers begin april 2013 aankondigde.

Zoals gewoonlijk wordt ook bespaard op de NMBS. Na de tientallen miljoenen euro’s besparingen die de regering de laatste jaren oplegde en die voornamelijk de infrastructuur en de treinen viseerden, wordt nogmaals 30 miljoen euro aan de Belgische spoorwegen onttrokken, waardoor de schuld van de NMBS-groep nog zal stijgen. Blijkbaar zijn het goede functioneren van de NMBS en de veiligheid van de reizigers ook na de treinrampen van Pécrot (2001) en Buizingen (2010) nog steeds geen prioriteit…

Ook Bpost en de OCMW’s worden niet ontzien, terwijl het ministerie van ontwikkelingssamenwerking het na de begrotingsrondes van de laatste twee jaar met maar liefst een half miljard euro minder moet stellen. Zo benadeelt het dure taalfederalisme onrechtstreeks ook de ontwikkelingslanden.

3. Onaanvaardbare plannen aangaande de verkoop van staatsdividenden

De regering wou voldoen aan de Europese verzuchting om de (torenhoge) Belgische schuldgraad onder de 100% te brengen door staatsparticipaties te verkopen. Het zou gaan om de verkoop van een deel van de Belgacom-aandelen of van het overheidsaandeel in BNP-Paribas of de restbank van Fortis. Uiteraard verzet de B.U.B. zich tegen de verkoop van staatsaandelen in die cruciale bedrijven: de staat ontvangt immers dividenden. Bovendien betreft het hier geen structurele maatregelen, tenzij de regering het niet-verdedigen van Belgische belangen als dusdanig aanziet. Dat laatste is niet onwaarschijnlijk… De Tijd (30.03.13) meldde dat er “sprake is” van een verkoop van activa (van de staat), “al werden daarbij niet meer details vrijgegeven”. Anderzijds wist Le Soir (30.03.13) dat de regering rekent op de inkomsten van 333 miljoen euro aan dividenden uit Belgacom en Fortis.

4. De E.U. en de nationale begrotingen

Terloops wijzen we er even op dat de nationale begrotingen meer en meer een materie geworden zijn die aan de nationale soevereiniteit ontrokken wordt. Vandaag al is het de Europese Unie die bepaalt aan welke criteria de nationale begroting moet beantwoorden. Door een recent akkoord (20.02.13) versterkte de E.U. deze controle nog door in de toekomst eerst zelf de begrotingen te controleren en ze vervolgens nog aan de nationale parlementen voor te leggen, al dan niet met opgelegde bijsturingen. In België oefent de federale overheid helemaal geen controle over de begrotingen van de gemeenschappen en gewesten uit hoewel dit (ongrondwettelijke) onderdelen van de staat zijn die dan nog eens rijkelijk betaald worden met het geld van alle Belgische belastingbetalers.

5. De enige structurele oplossing: het taalfederalisme afschaffen

Dat brengt ons bij het laatste en meest cruciale punt. In plaats van halfslachtige maatregelen te treffen, zou de regering beter eindelijk het dure, verspillende, inefficiënte, taalracistische, illegale, polariserende en zelfs staatsbedreigende taalfederalisme opdoeken. Een klein land als België heeft absoluut geen nood aan zes regeringen en zes parlementen, 60 ministers en 600 parlementsleden. Die afschaffing zou België minstens 10 miljard euro per jaar opbrengen (indirecte besparingen inbegrepen) en eindelijk ruimte laten voor een nieuw, verfrissend beleid. De zesde “staatshervorming” daarentegen zal de zaken er enkel nog erger op maken: het federalisme zal uitgediept worden, de instellingen zullen nog complexer worden en de belastingsdruk zal nog stijgen.

Of, zoals zelfs de extreme flamingant Peter De Roover (VVB) opmerkte:  “De gevolgen [van het federalisme] vertalen zich in de combinatie [van] massale overheidsschuld, hoog overheidsbeslag [en een] ondermaats functionerende publieke sector. Twee overheden uitbouwen op één zakdoek leidt tot verspilling van middelen en democratische inefficiëntie”. (DS, 19 maart 2013, zie onze tekst).

De B.U.B. van zijn kant kiest alvast ondubbelzinnig voor een unitair België op basis van de negen historische provincies: de enige uitweg uit het federalistische moeras dat niet alleen de begrotingscontrole, maar de hele Belgische politiek verlamt.

BUDGET ET FEDERALISME: LE VRAI GASPILLAGE N’EST TOUJOURS PAS SUPPRIME

Le 30 mars 2013, le gouvernement a conclu un accord sur le contrôle budgétaire. Au départ, il fallait trouver 2,5 milliards d’euros. Même dans ce cas, le budget ne serait pas en équilibre, mais le déficit budgétaire serait limité à 2,15% du PIB. Toutefois, le 25 mars 2013, la Commission européenne a autorisé la Belgique de s’écarter de la règle budgétaire en échange de “mesures structurelles”. Finalement, le déficit s’élève à 2,46%, mais des mesures structurelles sont absentes.

1. Le sous-financement de l’Etat fédéral

L’accord consiste en 1/3 de hausses d’impôts (sans pour autant introduire de nouvelles taxes) et en 2/3 de nouvelles économies. Ainsi, le gouvernement a finalement obtenu  1,02 milliards €. En soi, il s’agit d’un compromis défendable. Toutefois, le montant contribué par les communautés et les régions – 681 milliards d’euros – reste nettement inférieur à celui du gouvernement central et cela malgré le fait qu’elles disposent des budgets énormes accordés par l’Etat belge. En outre, seul le gouvernement national est responsable de la dette publique, même si, notamment, l’existence des entités fédérées est la cause de cette dette publique élevée.

Le gouvernement belge avait d’ailleurs déjà réalisé lors de l’établissement du budget un effort de près de 2 milliards d’euros. Bref, les régions profitent donc des avantages du fédéralisme linguistique, sans toutefois en porter le fardeau.

Par conséquent, l’Etat fédéral ne dispose pas de moyens suffisants pour remplir ses fonctions, un problème qui deviendra plus aigu dans un avenir proche. Il y a assez d’argent, mais il est bloqué – par la loi de financement – au niveau des entités fédérées, à savoir les régions et communautés. De plus, chaque année, le transfert de moyens financiers vers les entités fédérées s’accroît, le résultat étant que le gouvernement fédéral aura de graves difficultés financières dans quelques années.

La nouvelle loi de financement qui est prévue dans l’accord politique  sur la sixième “réforme de l’Etat” de 2011 ne va pas améliorer cette situation, bien au contraire. Personne d’autre que l’ancien vice-premier ministre Vincent Van Quickenborne (OPEN VLD) déclara le 24 septembre 2011: “[le perdant de la] nouvelle loi de financement [c’est] l’Etat fédéral”.

2. Les économies dans les ministères nationaux et les entreprises publiques

La conséquence de cette situation est que les économies n’épargnent pas les ministères nationaux et les entreprises publiques. A titre d’exemple, le ministère de la Défense – qui a économisé déjà l’an dernier 100 millions d’euros – devra se contenter de 25 millions d’euros de moins. La poursuite du démantèlement de l’armée belge est présenté comme un gain dans les frais de fonctionnement. Pour la fête nationale du 21 juillet, on n’aura même pas l’argent pour organiser un défilé aérien, comme la presse a annoncé début avril 2013.

Comme d’habitude, on effectue des économies dans la SNCB. Après les dizaines de millions d’euros d’économies que le gouvernement avait imposées ces dernières années et qui visaient principalement les infrastructures et les trains, il est demandé encore 30 millions d’euros d’économies supplémentaires aux chemins de fer belges. La dette du Groupe SNCB va donc continuer à augmenter. Apparemment, le bon fonctionnement de la SNCB et la sécurité des passagers après les catastrophes ferroviaires de Pecrot (2001) et Buizingen (2010) ne sont toujours pas une priorité …

Bpost et les CPAS ne sont eux-aussi pas épargnés, tandis que le ministère de la Coopération au développement perdra après les sessions budgétaires des deux dernières années près d’un demi-milliard d’euros. Le fédéralisme linguistique touche donc indirectement aussi les pays en voie de développement.

3. Des plans inacceptables concernant la vente des dividendes de l’Etat

Le gouvernement voulait satisfaire au souhait européen de réduire le niveau (colossal) de la dette belge en-dessous de 100% en vendant des parts de l’Etat. Il s’agirait de la vente d’une partie des actions de Belgacom ou de la participation du gouvernement dans BNP-Paribas ou la banque résiduaire de Fortis.

Bien entendu, le B.U.B s’oppose à la vente des actions de l’Etat dans ces secteurs cruciaux : l’Etat en perçoit en effet des dividendes. En outre, il ne s’agit ici pas de mesures structurelles, à moins que le gouvernement considère comme telles l’abandon des intérêts belges, ce qui ne serait finalement pas improbable… De Tijd  (30.03.13) signala qu’il est question de la vente d’actifs (de l’Etat), « même si les détails ne sont pas encore connus ». Par ailleurs, selon Le Soir  (30.03.13), le gouvernement comptait sur les revenus de 333 millions d’euros grâce aux dividendes de Belgacom et de Fortis.

4. L’U.E. et les budgets nationaux

Soulignons en passant que les budgets nationaux deviennent de plus en plus une matière qui n’est plus gérée par les Etats souverains. Aujourd’hui déjà, c’est l’Union européenne qui détermine à quels critères un budget national doit répondre. Par un accord récent (20.02.13), l’U.E. a encore renforcé ce rôle en contrôlant à l’avenir les budgets nationaux avant même qu’ils ne soient soumis aux parlements nationaux, avec éventuellement des consignes d’adaptation. En Belgique, le gouvernement fédéral n’exerce en outre aucun contrôle sur les budgets des communautés et des régions alors que ces parties (inconstitutionnelles) de l’Etat sont pourtant abondamment subsidiées par l’argent de tous les contribuables belges.

5. L’unique solution structurelle : supprimer le fédéralisme linguistique

Cela nous emmène au dernier point qui est le plus crucial. Au lieu de prendre des mesures bâtardes, le gouvernement ferait mieux de mettre finalement fin au fédéralisme linguistique: un système dispendieux, inefficace, basé sur un racisme linguistique, polarisant, illégal qui constitue même une menace pour l’Etat.

Un petit pays comme la Belgique n’a absolument pas besoin de six gouvernements et de six parlements, de 60 ministres et de 600 parlementaires. Cette suppression rapporterait à la Belgique au moins 10 milliards d’euros par année (les économies indirectes incluses) et laisserait enfin de l’espace à une politique nouvelle et rafraîchissante. Mais ce n’est pas gagné parce que la sixième « réforme de l’état » va encore aggraver les choses: le fédéralisme sera approfondi, les institutions seront encore plus complexes et la pression fiscale va augmenter. Comme le remarquait même le flamingant pur et dur Peter De Roover (VVB): « Les conséquences [du fédéralisme] se traduisent en la combinaison d’une dette publique massive et de services publics coûteux mais pourtant de qualité médiocre. Elaborer deux autorités publiques sur un mouchoir de poche mène au gaspillage de moyens et à l’inefficacité de la démocratie ». (De Standaard, 19 mars 2013 ; voir notre texte).

Le B.U.B, quant à lui, opte résolument pour une Belgique unitaire, sur base des neuf provinces historiques ; c’est  la seule possibilité pour sortir du marécage fédéraliste qui compromet non seulement le contrôle du budget, mais qui paralyse toute la politique belge.