BELGISCHE OMWENTELING: INTERNATIONALE CONTEXT GUNSTIG VOOR DE BELGEN (III) – REVOLUTION BELGE: LE CONTEXTE INTERNATIONAL FAVORABLE AUX BELGES (III)

Sommigen beweren dat België een staat is die gevormd werd door de grootmachten. Dat is niet juist. De Belgen hebben zelf hun volledige onafhankelijkheid gewild nadat ze in 1814 semi-onafhankelijk waren geworden. Daarna werd België op het Congres van Wenen in een door de grootmachten opgedrongen unie met Nederland gedwongen. Dat wil echter niet zeggen dat de internationale context geen belangrijke rol heeft gespeeld bij de Belgische Revolutie van 1830. Dat zien we in deze derde aflevering van onze reeks over de omwenteling in België.

Certains prétendent que la Belgique est un État formé par les grandes puissances. Ce n’est pas correct. Les Belges eux-mêmes voulaient leur indépendance totale après être devenus semi-indépendants en 1814. Ensuite, au Congrès de Vienne, les grandes puissances imposaient une union des Belges avec les Pays-Bas. Mais cela ne veut pas dire que le contexte international n’a pas joué de rôle important dans la Révolution belge de 1830. On le voit dans ce troisième volet de notre série sur la révolte en Belgique.

DE PERS ONDERSCHRIJFT DE ANALYSE VAN DE B.U.B. – LA PRESSE SOUSCRIT A L’ANALYSE DU B.U.B.

Naar aanleiding van de barbaarse aanslagen van 22 maart 2016 in Brabant kwamen het taalfederalisme in het algemeen en de versnippering van bevoegdheden in het bijzonder zowel in de internationale als in de Belgische pers zwaar onder vuur te liggen. Hieronder vindt u de links naar de meest relevante artikels terzake.

Suite aux attentats barbares du 22 mars 2016 dans le Brabant le fédéralisme linguistique en général et l’éparpillement des compétences en particulier ont fait l’objet de vives critiques tant dans la presse belge que dans la presse internationale. Ci-dessous vous trouverez les liens vers les articles les plus pertinents à ce sujet.

JONGLEREN MET CONFEDERALISME – LA “CONFEDERATION BELGE” DE LA N-VA, UNE “FLANDRE” INDEPENDANTE QUI N’OSE PAS DIRE SON NOM –

Een interessant en degelijk opiniestuk van Dave Sinardet, politicoloog en professor aan de VUB en aan de universiteit Saint-Louis in Brussel (waar hij een cursus in het Nederlands doceert). Hij is gespecialiseerd in federalisme en in staatshervormingen.

Une opinion intéressante et bien étayée de Dave Sinardet, politologue et professeur à la VUB ainsi qu’à l’Université Saint-Louis de Bruxelles (où il enseigne un cours en néerlandais). Il est spécialisé dans le fédéralisme et les réformes de l’Etat.

CONFEDERALISME IN 15 VRAGEN EN ANTWOORDEN – LE CONFEDERALISME EN 15 QUESTIONS ET REPONSES

De evolutie naar een “confederaal België”, wat houdt dat eigenlijk in? Worden we daar met zijn allen beter van? Gaat het om een loutere aanpassing – of vervolmaking – van het systeem dat we vandaag kennen of is er meer aan de hand? Is het nu separatisme of net het tegendeel ervan, een tussen- of een eindstation of nog iets anders? Vijftien vragen voor reflectie aangeboden.

L’évolution vers une «Belgique confédérale», qu’est-ce que cela signifie vraiment? Nous en trouverons-nous tous mieux ? S’agit-il d’une simple adaptation – ou d’un achèvement – du système que nous connaissons aujourd’hui ou est-ce plus que cela? Est-ce du séparatisme ou tout le contraire, un stade intermédiaire ou final, ou encore autre chose? Voici quinze questions qui invitent à la réflexion.