FLAHAUT, LE DEMOCRATE OU L’HYPOCRITE ? – FLAHAUT, DEMOCRAAT OF HYPOCRIET ?

FLAHAUT DEFEND LA PARTICRATIE

Le président de la Chambre, André Flahaut, nous a “surpris” par deux propos tenus ces derniers jours. Le 6 novembre 2011, il disait que la crise actuelle n’est pas la faute des politiciens et le 16 novembre, il y ajoutait qu’il craignait un gouvernement de technocrates comme ceux qui viennent d’être mis en place en Grèce et en Italie pour juguler la crise financière qui s’aggrave. Deux fois, il a fait erreur.

Sur les ondes de la RTBF télé, André Flahaut déclara le 6 novembre que les politiciens ne sont aucunement responsables de la crise actuelle. C’est évidemment très contestable. Il est assez certain que les politiciens n’ont pas créé la crise bancaire en soi, mais en admettant le mélange entre l’épargne et la spéculation, ils en ont créé la base. De plus, les politiciens belges ont clairement aggravé la crise financière en participant à la spéculation (le sort dramatique du holding communal dirigé par des politiciens en est la meilleure preuve) et en discutant pendant au moins 5 mois sur une réforme de l’Etat totalement
inutile, incompréhensible et nuisible.

Face à cette incompétence de « nos » dirigeants, sa deuxième remarque sur l’arrivée au pouvoir des gouvernements technocratiques ressemble plus qu’à une défense de la particratie que celle de la démocratie. Les politiciens actuels ne sont en effet plus capables de diriger la Belgique de sorte qu’un gouvernement de technocrates puisse difficilement empirer les choses. Ce n’est évidemment pas une solution idéale, mais tant que la
particratie n’est pas redevenue une démocratie, qui donne également la parole aux nouvelles initiatives politiques comme le B.U.B., les propos de Flahaut restent hypocrites.

 

FLAHAUT VERDEDIGT DE PARTICRATIE

De voorzitter van de Kamer, André Flahaut, heeft ons de laatste dagen met twee uitspraken “verrast”. Op 6 november 2011 zei hij dat de huidige crisis niet de fout is van de politici en op 16 november voegde hij er nog aan toe dat hij een regering van technocraten vreesde zoals diegene die nu in Griekenland en Italië geïnstalleerd zijn om de erger wordende financiële crisis het hoofd te bieden. In beide gevallen vergist hij zich.

Op de RTBF-televisie verklaarde André Flahaut op 6 november 2011 dat de politici in
geen geval verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis. Dat is natuurlijk zeer betwistbaar. Het is vrij zeker dat de politici niet de bankencrisis op zich hebben gecreëerd, maar door de vermenging tussen spaargeld en speculatie toe te laten, hebben ze er wel de basis voor geschapen. Bovendien hebben de Belgische politici duidelijk de financiële crisis verergerd door aan de speculatie deel te nemen (het dramatisch lot van de door politici bestuurde gemeentelijke holding is er het beste bewijs van) en door minstens vijf maanden lang te
palaveren over een totaal nutteloze, onbegrijpelijke en schadelijke staatshervorming.

Rekening houdend met deze onbekwaamheid van “onze” politici lijkt de tweede opmerking over de installatie van technocratische regeringen meer op de verdediging van de particratie dan op die van de democratie. De huidige politici zijn immers niet meer in staat om België te besturen zodat een regering van technocraten de zaken moeilijk kan verergeren. Dit is uiteraard geen ideale oplossing, maar zolang de particratie geen democratie is geworden, die eveneens het woord verleent aan nieuwe politieke initiatieven zoals de B.U.B., blijven de woorden van Flahaut hypocriet.