VOOR WANNEER NU DIE « FORZA FLANDRIA » ? – POUR QUAND LA « FORZA FLANDRIA »?


VOOR WANNEER NU DIE « FORZA FLANDRIA » ?

Kan een coalitie van Vlaams-nationalisten de socialistische dominantie in Antwerpen breken ? Het is alvast de mening van Filip Dewinter (Vlaams Belang) die kort geleden zijn hand uitstak naar zijn goede vriend Bart De Wever (N-VA). Het idee van een separatistisch front – zowel lokaal als nationaal – is niet nieuw. Al in 2004, op het moment waarop het VB een score van 980.000 stemmen neerzette, werd al een oproep in die zin aan de N-VA gelanceerd.

Op dat moment was de N-VA nog een klein partijtje dat in kartel was met CD&V. Begin verleden jaar blies de voorzitter van het VB, Bruno Valkeniers, het idee nieuw leven door te mikken op de vorming van een groot « Vlaams » front. De B.U.B. staat niet onwelgevallig tegenover zo’n scenario, dat tenminste het voordeel van de duidelijkheid biedt. Vandaag doen deze openlijk separatistische partijen wel alsof ze elkaar bestrijden, maar wanneer het om de essentie gaat – de vernietiging van België – vinden ze elkaar wonderwel.

Meerdere organisaties verzekeren de banden tussen de Vlaams-nationalisten : het VNJ (dat dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert), de VVB (Vlaamse Volksbeweging) en het NSV (Nationalistisch Studenverbond), om er maar drie te noemen. Wist u trouwens dat de voorzitster van Jong-N-VA, de Leuvense Kim Van Cauteren, lid was van het NSV, toch een openlijk fascistische groepering ? De kersverse voorzitster heeft al aangekondigd om binnen de N-VA de harde lijn te bewandelen en het NSV heeft van zijn kant niet geaarzeld om openlijk te verklaren dat « een vooroordeel weerlegd is, met name de mythe dat het NSV een Vlaams Belang-club is […] Inderdaad, veel Vlaams Belang-leden hebben zich aangesloten bj het NSV, maar er zijn ook een pak personen die binnen het NSV actief zijn […] en een lidkaart van de N-VA op zak hebben“.

Meer nog, de hergroepering van de Vlaams-nationale krachten is niet iets waar de openlijk separatistische partijen een monopolie op bezitten. Zo riep op 28 maart 2011 de zogenaamde « Vlaamse » « minister-president » Kris Peeters alle partijen van het noorden des lands (het VB dus inbegrepen !) op om opnieuw een gezamenlijke lijn te volgen in de communautaire onderhandelingen : die van het « Vlaams » regeerakkoord, gekend onder de naam « Octopusnota ». Ook moesten, zo Peeters, de « Vlaamse » partijen stoppen met voorstellen te lanceren die zich verwijderden van deze leidraad (hij doelde op het ideetje van de sp.a die een zogenaamde Belgische « Unie » wil creëren met vier deelstaten). De Octopusnota – niet te verwarren met het nooit uitgevoerde Octoupusakkoord van februari 2008, waarin o.a. de splitsing van de wegcode, het huurrecht en de sociale economie ingeschreven stond – is een document van de « Vlaamse » regering. In die tekst vinden we de beruchte geactualiseerde resoluties van het Vlaams Parlement uit 1999 terug, anders gezegd : de splitsing van ongeveer alle federale bevoegdheden (justitie, politie en de hele personenbelasting incluis). Met zo’n totalitaire opstelling – elke partij moet hetzelfde eisen – vragen we ons af of de Vlaams-nationalisten nog wel zin hebben om een institutioneel akkoord af te sluiten. Het antwoord is negatief waarvoor we ze, terloops gezegd, feliciteren.

Op het ideologisch vlak is het fameuze cordon sanitaire rond het VB al lang gesneuveld. De N-VA is een kloon van die partij, maar ook de andere Nederlandstalige partijen bieden geen noemenswaardig verzet tegen de nationalistische theses van het Vlaams Belang, wel integendeel. Ze willen immers, net als de nationalistische krachten die ze in de kaart spelen, steeds verder gaan in de sloop van België. Dat gegeven relativeert de omvang van het succes van de N-VA. Of je nu voor De Wever of Vande Lanotte stemt, het komt op hetzelfde neer. Wist u trouwens dat 59% van de N-VA-stemmers en de helft van het VB-kiespubliek voorstander zijn van een referendum over de vraag of het Brussels gewest al dan niet moet uitgebreid worden (LLB, 19.03.11) ? Er is dus geen directe band tussen een stem voor de nationalisten en een Vlaams-nationale opstelling. In afwachting van de hergroepering van de Vlaams-nationale krachten verzinken de institutionele onderhandelingen steeds dieper in het federalistisch moeras weg. Des te beter voor de eenheid van België.

POUR QUAND LA « FORZA FLANDRIA »?

Une coalition des nationalistes flamands peut-elle vaincre la domination socialiste à Anvers? C’est  en tout cas l’idée de Filip Dewinter (Vlaams Belang) qui vient de tendre la main à son ami Bart De Wever (N-VA). L’idée d’un front séparatiste – sur le plan local et sur le plan national – n’est pas neuve. Déjà en 2004, au moment où le VB obtenait un score de 980.000 voix, un appel en ce sens à la N-VA – à cette époque un petit parti en cartel avec le CD&V – était lancé.

Au début de l’année passée, le président du Vlaams Belang, Bruno Valkeniers, a réitéré cette idée en prônant la formation d’un grand front “flamand”. Le B.U.B. ne voit pas d’un mauvais oeil un tel scénario, qui a au moins le mérite de la clarté. Aujourd’hui les deux parties ouvertement separatistes font semblant de se combattre, mais quand il s’agit de l’essentiel – la destruction de la Belgique – ils s’entendent à merveille.

Plusieurs organisations assurent les liens entre les flamingants: la VNJ (Vlaams Nationaal Jeugdverbond), qui fête cette année son 50ième anniversaire, le VVB (Vlaamse Volksbeweging) et le NSV (Nationalistisch Studentenverbond) pour n’en nommer que trois. Saviez-vous d’ailleurs que la présidente des jeunes N-VA, la louvaniste Kim Van Cauteren, était membre du NSV, une association ouvertement fasciste? La nouvelle présidente a déjà promis de suivre la ligne dure au sein de la N-VA et le NSV de sa part n’a pas hésité à declarer ouvertement “qu’un préjugé est réfuté, notamment le mythe que le NSV n’est qu’un petit club du Vlaams Belang. […] En effet beaucoup de membres du VB ont adhèré au NSV, mais il y a aussi des tas de personnes, actives au sein du NSV […] qui sont membres de la N-VA“.

De plus, le regroupement des forces flamingantes n’est pas une exclusivité des partis ouvertement séparatistes. Ainsi, le 28 mars 2011, le soi-disant “ministre-président” “flamand”, Kris Peeters, a appelé tous les partis du nord du pays à retrouver une ligne commune – celle de l’accord du gouvernement « flamand » (le VB donc inclus !), connu sous la dénomination de « note “Octopus” » – dans les négociations communautaires et à cesser de lancer des propositions s’écartant de ce fil conducteur (Peeters vise ici notamment l’idée du SP.A qui soutient la création d’une soi-disant “Union” belge avec quatre entités fédérées). La note Octopus – à ne pas confondre avec l’accord Octopus de février 2008, un accord non exécuté prévoyant notamment la scission du code de la route, du droit de bail, de l’économie sociale etc. – est un document du gouvernement “flamand”. Dans ce texte, l’on trouve les fameuses résolutions actualisées du parlement flamand de 1999: la scission de presque toutes les compétences fédérales (dont entre autres la scission de la justice, de la police et la régionalisation totale de l’IPP).  Avec une telle attitude totalitaire – tous les partis doivent exiger la même chose – on se demande si les flamingants ont encore la volonté d’aboutir à un accord institutionnel – quod certe non – et on les en félicite au passage.

Sur le plan idéologique, le fameux cordon sanitaire autour du Vlaams Belang n’existe déjà plus depuis longtemps. La N-VA en est un clone, mais les autres partis néerlandophones ne s’opposent pas davantage aux thèses nationalistes du Vlaams Belang, bien au contraire, puisqu’ils veulent toujours aller plus loin dans la dislocation de la Belgique au profit des forces nationalistes. Ceci relativise évidemment la portée du succès de la N-VA. Voter pour Bart De Wever ou pour Johan Vande Lanotte revient en effet à la même chose. Saviez-vous d’ailleurs que 59% des électeurs de la N-VA et 50% des électeurs du Vlaams Belang sont favorables à l’organisation d’un référendum pour savoir s’il faut rattacher ou non certaines communes à la région bruxelloise (LLB, 19.03.11)? Il n’y a donc pas de lien étroit entre un vote pour les nationalistes et une conviction flamingante. En attendant ce regroupement des nationalistes flamingants, les négociations institutionnelles s’enlisent davantage. Et c’est tant mieux pour l’unité de la Belgique.