Minderhedenverdrag is geen gevaar maar een oplossing – Convention-cadre sur la protection des minorités: une opportunité, pas un danger

Minderhedenverdrag geen gevaar, maar oplossing

Er is heel wat opschudding in de Belgische politiek over het verslag van de gezant van de Raad van Europa, Mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de minderheden in België. Volgens haar zouden de Franstaligen die wonen in het Vlaams Gewest en de Nederlandstaligen die wonen in het Waals Gewest minderheden zijn die speciale bescherming nodig hebben. De Vlaamse politici zijn het hier niet mee eens. Zowat elke andere Europeaan wel. Wie heeft gelijk?

Tijdens haar bezoek in België vorig jaar heeft de Zwitserse gezante duidelijk verklaard dat België Zwitserland niet is. Elke meertalige democratie vereist aangepaste oplossingen die rekening houden met de culturele, historische, economische en sociale achtergrond van dat land.

Daartegenover staat dat internationale verdragen, in casu het Europees Verdrag op de Bescherming van de Minderheden, in principe in hun geheel dienen aanvaard te worden. Wanneer een verdrag door een staat unilateraal gewijzigd wordt of eigenzinnig geïnterpreteerd wordt, verliest het zijn waarde. Nochtans laat dit kaderverdrag aan elke staat de mogelijkheid het begrip “minderheid” zelf te bepalen.

Maar wat staat er nu juist in dit verdrag van de Raad van Europa? De volgende samenvatting beperkt zich wel tot die bepalingen die van rechtstreeks belang zijn voor België.

Het verdrag werd aangenomen door de Raad van Europa op 01/02/1995.

De preambule stelt onder andere dat het kaderverdrag tot doel heeft de eenheid tussen de lidstaten van de Raad van Europa te vergroten en dat de Europese geschiedenis aangetoond heeft dat de bescherming van de nationale minderheden essentieel is voor de stabiliteit, de veiligheid en de vrede op het continent.

Het eerste artikel schrijft de bescherming van de nationale minderheden in in de internationale mensenrechten. Wat opvalt is dat het verdrag de term minderheid niet definieert. Dat geeft natuurlijk toepassingsproblemen. Haidegger meent dat de Franstaligen die in Nederlandstalig België wonen zo’n minderheid vormen. De vraag is natuurlijk hoeveel mensen een minderheid moet tellen. Blijkbaar is een “minderheid” ook relatief. Hoewel de Franstaligen in België een minderheid vormen (zowat 4 miljoen op een bevolking van 10 miljoen), moeten ze op nationaal vlak toch niet als minderheid worden beschouwd volgens Haidegger omdat ze grondwettelijke gelijkheidsgaranties hebben gekregen.

Artikel 5 proclameert de vrijheid van cultuur en taal en stelt dat een assimilatiepolitiek uit den boze is. Zo komt rechtstreeks de omzendbrief Peeters in gevaar, die de Franstaligen in de Brusselse rand verplicht telkens weer hun documenten in de Franse taal aan te vragen.

De overheden moeten de tolerantie en het respect tussen de burgers aanmoedigen, ongeacht hun etnische, culturele, taalkundige of religieuze identiteit, meerbepaald in de domeinen van onderwijs, cultuur en media. Juist die bevoegdheden behoren in België toe aan de gemeenschappen zodat samenwerking op dit niveau aangewezen is (artikel 6).

De nationale minderheden kunnen vrij hun kranten uitgeven en mogen in het kader van de vigerende wetgeving hun eigen televisie- en radiostations oprichten (artikel 9). In België zal de Vlaamse overheid dus dergelijke initiatieven van de Franstalige minderheid in het eentalig Vlaams Gewest niet mogen hinderen.

In die gebieden waar traditioneel een groot aantal mensen wonen die tot een nationale minderheid behoren, moet de overheid, wanneer de minderheid dat vraagt en wanneer die vraag met een echte behoefte overeenkomt, ervoor zorgen dat de minderheidstaal kan gebruikt worden tussen deze minderheid en de administratieve overheid (artikel 10.2). Dit doet uiteraard denken aan de Belgische faciliteitengemeenten. Hiermee krijgen de faciliteiten een internationale rechtsbasis zodat ze nog moeilijk kunnen afgeschaft worden. Theoretisch gezien wordt hier ook de deur op een kier gezet voor de uitbreiding van de faciliteiten naar andere Belgische gemeenten waar een grote minderheid anderstaligen wonen.

Ook straatnamen en topografische aanduidingen in de minderheidstaal krijgen een juridische basis (artikel 11.3).

De minderheden hebben eveneens het recht hun eigen private scholen op te richten (artikel 13). Dit is weer een bepaling die in België politiek zeer moeilijk ligt.

De verschillende gemeenschappen dienen op vlak van onderwijs samen te werken teneinde de contacten tussen hun wederzijdse leerlingen en leerkrachten te vergemakkelijken (artikel 12.1 en 12.2). Anderzijds kan de gemeenschap er zelfs toe verplicht worden om in gebieden met een belangrijke of historische minderheid de anderstaligen te helpen bij het aanleren van hun minderheidstaal (artikel 14.2).

Het is echter een open vraag of een gemeenschap in België financieel mag helpen bij de oprichting van anderstalige media en scholen in een andere gemeenschap aangezien de gemeenschappen niet bevoegd zijn in een ander eentalig gebied.

Er wordt wel de nadruk gelegd op het feit dat het verdrag niet het recht geeft aan individuen om de nationale wet te overtreden. Het richt zich dus alleen tot staten en heeft daardoor geen directe werking (artikel 21).

Ondertussen is het verdrag in werking getreden binnen de Raad van Europa en reeds ondertekend door België, hoewel de parlementen het nog niet hebben goedgekeurd. België behoudt zich ook het recht voor zelf de term “minderheden” te definiëren in het kader van een interministeriële conferentie.

Mevrouw Haidegger meent dat dit verdrag, dat België dus nog niet heeft geratificeerd, geschonden is omdat de Franstalige minderheid in het Vlaams Gewest en de Nederlandstalige minderheid in het Waals Gewest niet voldoende beschermd worden. De deelgebieden zijn immers bevoegd voor taal, cultuur, onderwijs en media, de sleutelbevoegdheden van het verdrag.

Uiteraard dient men een onderscheid te maken tussen de tweetalige gebieden (Brussel en de faciliteitengemeenten) waar de bescherming wel duidelijk aanwezig is en andere gebieden waar er geen is. Het is vooral voor een uitbreiding van de faciliteiten voor de Franstaligen en dus de uitbreiding van de territoriale tweetaligheid in Nederlandstalig België dat de Vlaamse politici beducht zijn. Ook de mogelijke oprichting van eentalig Franstalige scholen in Vlaams gebied ligt bij hen moeilijk.

Nochtans hoeft het zo’n vaart niet te lopen en eigenlijk stuurt de gezante hier helemaal niet op aan.

Het rapport, hoewel niet juridisch bindend voor België, is juist een uitgelezen kans om de lacunes van de Belgische taalpolitiek bloot te leggen. Steeds meer en meer wordt de individuele talenkennis van de Belg verwaarloosd door de overheid. Nochtans is individuele tweetaligheid de sleutel naar een duurzame communautaire pacificatie in dit land.

Mevrouw Haidegger heeft dan ook groot gelijk wanneer ze stelt dat de gemeenschappen een akkoord dienen te sluiten over de TCOM-bevoegdheden (taal, cultuur, onderwijs en media). Beter nog zou er hierover in de parlementen een speciale nationale kaderwet moeten gestemd worden.

De tijd is immers aangebroken om de energie- en geldverslindende taalstrijd voorgoed te beëindigen door de andere landstaal op een serieuze manier te onderwijzen in álle Belgische scholen, bijvoorbeeld ¼ van de tijd verplicht en ¼ van de tijd optioneel. Deze anderstalige lessen worden best gegeven door leerkrachten die de onderwijstaal als moedertaal hebben. Uitwisseling van leerkrachten en leerlingen over de taalgrens heen is eveneens een mogelijkheid. Ook de uitbouw van een echte tweetalige televisie (met taalafwisseling per programma of zelfs tweetalige programma’s) zou alle Belgen op gelijke “taalvoet” zetten.

Deze oplossingen zouden de creatie van uitsluitend Franstalige scholen in Nederlandstalig gebied vermijden en de televisiekijkende Franstalige – waar hij ook woont in België – een flinke dosis Nederlandse taal en cultuur meegeven.

De Vlaamse politieke ongerustheid is dus totaal ongegrond en zou moeten plaats ruimen voor een optimistisch en toekomstgericht beleid van tweetaligheid, zowel in het noorden als in het zuiden van het land.

Er is dus meer hoop voor onze meertalige democratie dan sommigen dat vandaag denken.

Convention-cadre sur la protection des minorités: une opportunité, pas un danger

Lily Nabholz-Haidegger, l’envoyée spéciale du Conseil de l’Europe, a bouleversé le monde politique belge avec son rapport sur la protection des minorités en Belgique. D’après elle, les francophones vivant dans la Région flamande, de même que les néerlandophones vivant dans la Région wallonne, seraient des minorités qui ont droit à une protection spéciale. Les politiciens flamands ne partagent pas cet avis, contrairement à tout autre Européen. Qui a raison ?

Lors de sa visite en Belgique l’année passée, l’envoyée suisse a clairement affirmé que la Belgique n’est pas la Suisse. Toute démocratie plurilingue nécessite des solutions adaptées en fonction du contexte culturel, historique, économique et social du pays en question.

Par contre, les conventions internationales, dans ce cas la Convention européenne des Droits de l’homme, doivent en principe être acceptées dans leur intégralité. Lorsqu’une convention est modifiée unilatéralement ou interprétée obstinément par un Etat, elle perd de sa valeur. Pourtant, cette convention-cadre permet à chaque Etat d’interpréter soi-même le concept «minorité».

Mais cette convention du Conseil de l’Europe, qu’implique-t-elle exactement ? Le présent résumé se limitera aux stipulations qui concernent directement la Belgique.

La convention a été approuvée par le Conseil de l’Europe le 01/02/1995.

Le préambule affirme entre autres que la convention-cadre a pour but de renforcer l’unité entre les Etats membres du Conseil de l’Europe et que l’histoire de l’Europe a démontré que la protection des minorités nationales est essentielle pour la stabilité, la sécurité et la paix sur le continent.

Le premier article de la protection de minorités nationales renvoie à la Déclaration universelle des Droits de l’homme. Chose étonnante : la convention ne définit pas le terme minorité. Cela donne évidemment lieu à des problèmes d’interprétation. Haidegger estime que les francophones vivant en Belgique néerlandophone forment une telle minorité. Reste évidemment à savoir combien de personnes une minorité doit compter. Apparemment, ce concept est relatif. Bien que les francophones de Belgique constituent une minorité (quelque 4 millions sur une population de 10 millions), ils ne doivent toutefois pas, selon Haidegger, être considérés comme une minorité puisqu’ils ont reçu des garanties d’égalité représentative par la Constitution.

L’article 5 proclame la liberté de culture et de langue et exclut toute politique d’assimilation. Ceci remet directement en question la circulaire Peeters, qui oblige les francophones de la périphérie bruxelloise à demander leurs documents administratifs en français à chaque contact avec les autorités administratives.

Les autorités doivent encourager la tolérance et le respect entre les citoyens, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, surtout dans les domaines de l’enseignement, de la culture et des médias. Puisque ce sont justement ces compétences qui, en Belgique, ressortissent aux Communautés, une collaboration à ce niveau est conseillée (article 6).

Les minorités nationales peuvent librement publier leurs journaux et créer, dans le cadre de la législation en vigueur, leurs propres chaînes de télévision et de radio (article 9). En Belgique, les autorités flamandes ne pourront donc pas gêner de telles initiatives organisées par la minorité francophone dans la Région flamande unilingue.

Dans les régions où habitent traditionnellement un grand nombre de personnes appartenant à une minorité nationale, les autorités doivent, à la demande de cette minorité et à condition que cette demande corresponde à un besoin réel, faire en sorte que la langue minoritaire puisse être utilisée entre cette minorité et les autorités administratives (article 10.2). On pense ici bien sûr aux communes à facilités belges. Les facilités acquièrent donc une base juridique internationale si bien qu’elles pourront difficilement être supprimées. D’un point de vue théorique, on envisage également l’extension des facilités aux autres communes belges où vit une minorité non négligeable d’allophones.

De même, les noms de rue et les indications topographiques acquièrent une base juridique dans la langue minoritaire (article 11.3).

Les minorités ont également le droit de créer leurs propres écoles privées (article 13), cette stipulation étant, elle aussi, très sensible en Belgique d’un point de vue politique.

Les différentes Communautés doivent coopérer en matière d’enseignement afin de faciliter les contacts entre leurs élèves et leurs enseignants respectifs (articles 12.1 et 12.2). Par ailleurs, dans les régions à une minorité importante ou historique, la Communauté peut être obligée à aider les allophones avec l’apprentissage de leur langue minoritaire (article 14.2).

Cependant, il n’est pas clair si une Communauté en Belgique peut aider financièrement à la création de médias et d’écoles pour allophones dans une autre Communauté étant donné que les Communautés ne sont pas compétentes dans une autre région unilingue.

On met toutefois l’accent sur le fait que la convention oblige les individus à respecter les lois nationales. Elle ne s’adresse donc qu’aux Etats qui, par conséquent, la mettent en œuvre de manière souveraine (article 21).

La convention est entre-temps entrée en vigueur au sein du Conseil de l’Europe et a été signée par la Belgique, bien que les parlements ne l’aient pas encore ratifiée. La Belgique se réserve également le droit de définir soi-même le terme «minorités» dans le cadre de la conférence interministérielle.

Lily Haidegger estime que cette convention, que la Belgique n’a donc pas encore ratifiée, a été violée puisque la minorité francophone dans la Région flamande et la minorité néerlandophone dans la Région wallonne ne sont pas suffisamment protégées. Les entités fédérées sont en effet compétentes en matière de langue, de culture, d’enseignement et de radio-télévision, qui sont les compétences clé de cette convention.

Il faut évidemment distinguer les régions bilingues (Bruxelles et les communes à facilités) où cette protection est bel et bien garantie des autres régions où elle ne l’est pas. Les politiciens flamands redoutent surtout une extension des facilités pour les francophones et donc l’extension du bilinguisme territorial en Belgique néerlandophone. Ils ne voient pas non plus d’un très bon œil l’éventuelle création d’écoles unilingues francophones en territoire flamand.

Il ne faut toutefois pas exagérer et l’envoyée ne manœuvre pas du tout dans ce sens. Le rapport, bien que non obligatoire pour la Belgique, est justement l’occasion idéale pour dénoncer les lacunes de la politique linguistique en Belgique. De plus en plus les autorités négligent les connaissances linguistiques individuelles des Belges bien que le bilinguisme individuel soit la clé d’une pacification communautaire durable dans ce pays.

Lily Haidegger a par conséquent amplement raison en affirmant que les Communautés doivent conclure un accord au sujet des compétences LCEM (langue, culture, enseignement et médias). Il serait encore mieux que, à cet effet, une loi-cadre spéciale nationale soit votée dans les parlements.

Le temps est effectivement venu d’en finir une bonne fois pour toutes avec les querelles linguistiques qui consomment beaucoup d’argent et d’énergie en enseignant sérieusement l’autre langue nationale dans toutes les écoles belges, par exemple 1/4 du temps obligatoire et 1/4 du temps facultatif. Ces cours dans une autre langue doivent de préférence être données par des enseignants dont c’est la langue maternelle. Les échanges d’enseignants et d’élèves au-delà de la frontière linguistique est également une possibilité. Le lancement d’une chaîne de télévision véritablement bilingue (avec des programmes alternativement en français ou en néerlandais, voire totalement bilingues) mettrait tous les Belges sur le même «pied d’égalité linguistique».

Ces solutions éviteraient la création d’écoles exclusivement francophones en région néerlandophone et permettraient au téléspectateur francophone – où qu’il habite en Belgique – d’apprendre dans les meilleures circonstances la langue et culture néerlandophone.

L’inquiétude politique flamande est donc totalement sans fondement et devrait faire place à une politique de bilinguisme optimiste et à long terme, tant au nord qu’au sud du pays.

Contrairement à ce que certains pensent, il y a donc encore de l’espoir pour notre démocratie plurilingue.