DE B.U.B. NEEMT DEEL AAN DE NATIONALE VERKIEZINGEN IN 2024 – LE B.U.B. PARTICIPE AUX ÉLECTIONS NATIONALES DE 2024 – DER B.U.B. NIMMT AN DEN NATIONALEN WAHLEN IM JAHR 2024 TEIL

Foto – Photo – Bild: Vlag met logo B.U.B. – Drapeau avec le logo du B.U.B. – Flagge mit Logo B.U.B. Bron – Source – Quelle: B.U.B.

UW BIJDRAGE HELPT DE B.U.B. OOK IN 2024! IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

Op 9 juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Belgisch Parlement, met name voor de Kamer en (onrechtstreeks) voor de Senaat. Ook worden er Europese verkiezingen georganiseerd, net als verkiezingen voor de talloze peperdure, overbodige, ongrondwettelijke en inefficiënte parlementen die België “rijk” is. Voor wat de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreft, zal u (als alles goed gaat) overal in België voor onze partij en beweging kunnen stemmen.

Na de verkiezingen van 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 en 2019, zal de B.U.B. ook in 2024 aan de verkiezingen deelnemen. Het betreft de tiende verkiezingen in iets meer dan twee decennia waaraan onze partij en beweging deelneemt. Dat is geen geringe prestatie, temeer daar we al aan elke verkiezing op elk beleidsniveau hebben deelgenomen, op het Europese na. Overigens ontving de B.U.B. geen eurocent staatssubsidie op twintig jaar i.t.t. de tientallen miljoenen euro’s die de traditionele partijen en zelfs de openlijk separatistische partijen krijgen. En partijen als de N-VA of de PS krijgen op een voormiddag 10 X méér media-aandacht dan de B.U.B. in twintig jaar.

Omdat de B.U.B. in tegenstelling tot de taalgesplitste particratie in héél België opkomt, zullen we elf lijsten in totaal neerleggen. Met name in Luxemburg, Limburg, Luik, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Oost- en West-Vlaanderen, Namen en Brabant (“Vlaams”- en “Waals”-Brabant, Brussel). Ook als Belg in het buitenland kan u natuurlijk op ons stemmen.

Die permanente deelnames zijn belangrijk voor de B.U.B.. Zo kunnen we ons bekender maken, onze standvastigheid aantonen en onze vraag naar een institutioneel referendum verdedigen.

Het eerste en voornaamste doel van de B.U.B. blijft het herstel van het unitaire België. Anders gezegd, van een België met een enkel parlement (Kamer en Senaat) en een enkele regering. De talloze overbodige gewest- en gemeenschappen met hun even overbodige parlementen en regeringen moeten afgeschaft worden. Hun taken worden dan ofwel naar de nationale staat overgeheveld, ofwel naar de negen historische provincies ofwel naar beide. We willen, kortom, een unitair België als constitutionele, parlementaire monarchie, gedecentraliseerd op basis van 9 provincies. Het taalfederalisme is een mislukking en moet worden afgeschaft. Het confederalisme (een vrijblijvend verdrag tussen twee of meerdere onafhankelijke staten) komt neer op separatisme, is ongewenst en leidt nergens toe. Het wordt tijd dat de Belgen zich in een referendum kunnen uitspreken over de toekomst van hun land!

De B.U.B. zoekt nog kandidaten voor onze lijsten. Indien u ons daarbij wil steunen, kan u ons daarvan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar ons adres belgischeunie@unionbelge.be . Met uw hulp zorgen we voor een eengemaakt, efficiënt en betaalbaar unitair België waar élke Belg recht op heeft!

In tegenstelling tot de particratie, daarin begrepen de openlijk anti-Belgische partijen  ontvangt de Belgischgezinde B.U.B. geen eurocent staatssteun.

U kan ons echter steunen door als sympathisant een bijdrage van 25 € (10 € voor jongeren onder 25 jaar) te storten op het volgend rekeningnummer:


IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

(zie ook: https://www.unionbelge.be/#contact)

VOTRE CONTRIBUTION AIDERA LE B.U.B. EGALEMENT EN 2024! IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

Le 9 juin 2024 auront lieu les élections pour le Parlement belge, plus précisément pour la Chambre et (indirectement) pour le Sénat. Il y aura également des élections européennes, ainsi que des élections pour les nombreux parlements excessivement dispendieux, inutiles, inconstitutionnels et inefficaces en Belgique. En ce qui concerne la Chambre des Représentants, vous pourrez (si tout va bien) voter pour notre parti et notre mouvement partout en Belgique.

Après les élections de 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 et 2019, le B.U.B. participera également aux élections de 2024. Ce sera la dixième élection en un peu plus de deux décennies à laquelle notre parti et mouvement participera. Ce n’est pas une mince affaire, d’autant plus que nous avons déjà participé à toutes les élections à tous les niveaux politiques, à l’exception des élections européennes. Par ailleurs, le B.U.B. n’a pas reçu un centime d’euro de subvention de l’État en 20 ans, contrairement aux dizaines de millions d’euros que reçoivent les partis traditionnels et même les partis ouvertement séparatistes. Notons que des partis comme la N-VA ou le PS reçoivent 10 fois plus d’attention médiatique un matin que le B.U.B. en 20 ans.

Parce que, contrairement à la particratie linguistique, le B.U.B. se présente dans toute la Belgique, nous déposerons 11 listes au total. Notamment au Luxembourg, au Limbourg, à Liège, à Anvers, au Hainaut, à Liège, en Flandre orientale et occidentale, à Namur et dans le Brabant (Brabant flamand et wallon, Bruxelles). Bien entendu, en tant que Belge vivant à l’étranger, vous pouvez également voter pour nous.

Ces participations permanentes sont importantes pour le B.U.B.. Elles nous permettent de mieux nous faire connaître, de démontrer notre fermeté et de défendre notre demande de référendum institutionnel.

Le premier objectif du B.U.B. reste la restauration de la Belgique unitaire. Autrement dit, d’une Belgique avec un seul parlement (Chambre et Sénat) et un seul gouvernement. Les nombreuses régions et communautés superflues, avec leurs parlements et gouvernements tout aussi superflues, doivent être supprimées. Leurs tâches seront alors transférées soit à l’Etat national, soit aux neuf provinces historiques, soit aux deux niveaux de pouvoir. En bref, nous voulons une Belgique unitaire en tant que monarchie parlementaire constitutionnelle, décentralisée sur la base des neuf provinces. Le fédéralisme linguistique est un échec et doit être aboli. Le confédéralisme (un traité non contraignant entre deux ou plusieurs Etats indépendants) équivaut au séparatisme, n’est pas souhaitable et ne mène à rien. Il est temps que les Belges s’expriment par référendum sur l’avenir de leur pays !

Le B.U.B. est toujours à la recherche de candidats pour ses listes. Si vous souhaitez nous soutenir, faites-le nous savoir en envoyant un e-mail à notre adresse belgischeunie@unionbelge.be . Avec votre aide, nous assurerons une Belgique unitaire, efficace et abordable à laquelle chaque Belge a droit!

Contrairement à la particratie, qui comprend des partis ouvertement anti-belges, le B.U.B. pro-belge ne reçoit pas un seul centime d’euro d’aide publique.

Toutefois, vous pouvez nous soutenir en tant que sympathisant en versant une contribution de 25 € (10 € pour les moins de 25 ans) sur le numéro de compte suivant :

IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

(Voir aussi : https://www.unionbelge.be/#contact)

IHR BEITRAG WIRD DEM B.U.B. AUCH IM JAHR 2024 HELFEN ! IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

Am 9. Juni 2024 finden die Wahlen zum belgischen Parlament statt, zwar für die Kammer und (indirekt) für den Senat. Es werden auch Europawahlen stattfinden, sowie Wahlen für die zahlreichen übermäßig teuren, unnötigen, verfassungswidrigen und ineffizienten Parlamente der Teilgebiete. Was die Abgeordnetenkammer betrifft, so werden Sie (wenn alles gut geht) überall in Belgien für unsere Partei und Bewegung stimmen können.

Nach den Wahlen 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 und 2019 wird die B.U.B. auch an den Wahlen 2024 teilnehmen. Dies wird die zehnte Wahl in etwas mehr als zwei Jahrzehnten sein, an der unsere Partei und Bewegung teilnehmen wird. Das ist eine beachtliche Leistung, zumal wir bereits an allen Wahlen auf allen politischen Ebenen außer der Europawahl teilgenommen haben. Übrigens hat die B.U.B. in 20 Jahren keinen einzigen Eurocent an staatlicher Subvention erhalten, im Gegensatz zu den dutzende Millionen Euro, die traditionelle Parteien und sogar offen separatistische Parteien erhalten. Und Parteien wie die N-VA oder die PS erhalten an einem Vormittag zehnmal mehr Medienaufmerksamkeit als die B.U.B. in zwanzig Jahren.

Da die B.U.B., im Gegensatz zu den sprachlich gespaltenen Parteien, in ganz Belgien antritt, werden wir insgesamt 11 Listen aufstellen. Insbesondere in Luxemburg, Limburg, Lüttich, Antwerpen, Hennegau, Lüttich, Ost- und Westflandern, Namur und Brabant (flämisches und wallonisches Brabant, Brüssel). Natürlich können Sie auch als im Ausland lebender Belgier auch für uns stimmen.

Diese ständigen Teilnahmen sind für die B.U.B. wichtig. Sie ermöglichen es uns, uns besser bekannt zu machen, unsere Standhaftigkeit zu demonstrieren und unsere Forderung nach einem institutionellen Referendum zu verteidigen.

Das erste und wichtigste Ziel der B.U.B. bleibt die Wiederherstellung eines einheitlichen Belgiens. Mit anderen Worten, ein Belgien mit einem einzigen Parlament (Kammer und Senat) und einer einzigen Regierung. Die zahlreichen überflüssigen Regionen und Gemeinschaften mit ihren ebenso überflüssigen Parlamenten und Regierungen müssen abgeschafft werden. Ihre Aufgaben würden dann entweder dem Nationalstaat, den neun historischen Provinzen oder beiden übertragen werden. Wir wollen, kurz gesagt, ein unitärische Belgien als konstitutionelle, parlamentarische Monarchie, dezentralisiert auf der Grundlage von neun Provinzen. Der Sprachföderalismus ist ein Misserfolg und muss abgeschafft werden. Der Konföderalismus (ein unverbindlicher Vertrag zwischen zwei oder mehreren unabhängigen Staaten) kommt einem Separatismus gleich, ist unerwünscht und führt zu nichts. Es ist an der Zeit, dass die Belgier in einem Referendum über die Zukunft ihres Landes abstimmen!

Die B.U.B. sucht noch Kandidaten für unsere Listen. Wenn Sie uns unterstützen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an unsere Adresse belgischeunie@unionbelge.be. Mit Ihrer Hilfe werden wir für ein einheitliches, effizientes und bezahlbares Belgien sorgen, auf das jeder Belgier ein Anrecht hat!

Im Gegensatz zu den Parteien, einschließlich der öffentlich anti-belgischen Parteien, erhält die belgischgesinnte B.U.B. keinen einzigen Eurocent an staatlicher Hilfe.

Sie können uns jedoch unterstützen, indem Sie einen Beitrag von 25 € (10 € für die Jugendliche jünger als 25 Jahr) als Sympathisant leisten auf dem folgenden Kontonummer:

IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB