“VLAAMSE” CANON IS UITERAARD FLAMINGANTISCH PROPAGANDA-INSTRUMENT – LE CANON “FLAMAND” EST EVIDEMMENT UN OUTIL DE PROPAGANDE FLAMINGANT – “FLÄMISCHE” KANON IST SELSBSTVERSTÄNDLICH EIN FLAMINGANTISCHE PROPAGANDAINSTRUMENT

Foto – Image – Bild: Chambre de Commerce (Lille, dans la Flandre française) – Kamer van Koophandel (Rijsel in Frans-Vlaanderen) – Handelskammer (Lille, französisch Flandern); Bron – Source – Quelle: wikipedia

EEN VERSPILLING VAN OVERHEIDSGELD

De zogenaamde “Canon van Vlaanderen” is zowel elektronisch als in boekvorm verschenen. De B.U.B. vraagt zich af waar dit nationalistisch project goed voor is.

Doorheen zestig thema’s wordt de geschiedenis van het zogenaamde “Vlaanderen” gecanoniseerd, van het einde van de laatste Ijstijd tot de hedendaagse migratie. In dat laatste thema lezen we hoe “volkeren” zelden “homogene, gesloten gemeenschappen” vormen. Daarmee wordt al meteen het problematische punt in deze hele “canon” blootgelegd. Die is immers, ongeacht de inhoud, een “Vlaams”-nationalistisch propaganda-instrument, omdat hij de lezer dwingt het debat over het zogenaamde “Vlaanderen” in de nationalistische en foutieve zin van het woord te voeren en niet in de correcte betekenis als verzamelnaam van het tweetalige gebied bestaande uit West-, Oost-, Zeeuws- en Frans-Vlaanderen. We worden er anders gezegd, toe aangespoord om de hele realiteit en met name de hele geschiedenis vanuit een taalnationalistische invalshoek te bekijken.

Vanwaar komt dit “Vlaams”-nationalisme? In de “canon” lezen we hoe tijdens de Eerste Wereldoorlog de “Duitse bezetter” een “zogenaamde Flamenpolitik” voerde. “Door radicale elementen in de Vlaamse beweging, de zogenoemde ‘activisten’ te steunen, hoopte Duitsland in Vlaanderen een anti-Belgische en pro-Duitse houding te kweken”. Dat klopt maar ten dele. Het was immers de Flamenpolitik die het activisme in het leven riep. Maar, belangrijker, in de canon lezen we dat er pas tijdens de Eerste Wereldoorlog een anti-Belgisch “Vlaams”-nationalisme “gekweekt” werd door de Duitse bezetter. Verderop lezen we ook dat “uit het ongenoegen van de activisten” na de Eerste Wereldoorlog het “politieke Vlaams-nationalisme ontstond” (bedoeld wordt: het partijpolitieke anti-Belgische flamingantisme, het zogenaamde “activisme”, was immers ook al een politieke stroming tijdens de Eerste Wereldoorlog).

Met andere woorden, een anti-Belgisch “Vlaams” nationaal gevoel ontstond amper honderd jaar geleden en dan nog niet eens bij de Nederlandstalige bevolking, maar wel bij een (klein) deel van de “Vlaamse” beweging. Nochtans is het dit anti-Belgisch gevoelen waarbij enkel uitgegaan wordt van een zogenaamde “Vlaamse” realiteit waarop de canon zich beroept om tienduizend jaar geschiedenis te herinterpreteren!

Omdat het zogenaamde “Vlaanderen” in de foutieve betekenis van het woord, d.w.z. het Nederlandstalig deel van België al dan niet met het tweetalige Brussel erbij, een onwetenschappelijk concept is, is het ook onmogelijk om vanuit die invalshoek aan ernstige geschiedschrijving te doen. Daarom ook moet de canon zich bij het onderwerp 1302 (een onderwerp dat nota bene tweemaal voorkomt, eenmaal bij de historische gebeurtenis en eenmaal bij het boek van Conscience) noodgedwongen beperken tot de sociale revoluties in het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant (die overigens tweetalige vorstendommen waren). Over het graafschap Loon (het huidige Limburg) vernemen we niets. Veelvuldig moet men zich beroepen op “de Nederlanden” of gewoon op België, waarvan de geschiedenis natuurlijk veel ouder en rijker is dan die van het zogenaamde “Vlaanderen”. Het is ook geen toeval dat de auteurs bij “Sport” gekozen hebben voor het wielrennen, waarin traditioneel relatief meer Nederlandstalige sporters actief zijn, maar niet voor andere sporten, zoals voetbal bijvoorbeeld. Die raken immers aan het Belgisch identiteitsbesef en in de “canon” is Belgisch onverenigbaar met “Vlaams”. Voorts lezen we elders over “de Vlaamse eetcultuur”. Alsof die zou verschillen van de Belgische eetcultuur die gedurende honderden jaren is gegroeid en duidelijk verschilt van die van onze buurlanden.

België werd na honderden jaren een gemeenschappelijk nationaal bestaan te hebben gekend, onafhankelijk in 1830 en uit het nationale enthousiasme rond de Belgische Revolutie ontstond een Nederlandstalige beweging in Noord-België. Die hield zich aanvankelijk enkel bezig met het opwaarderen van de volkstaal, maar zou na enkele decennia politieke eisen op taalvlak gaan stellen. Pas tijdens de Eerste Wereldoorlog, onder invloed van de Duitse bezetter werd een klein deel van de flaminganten anti-Belgisch. Gaandeweg zou dit deel de hele “Vlaamse” beweging radicaliseren. Deze evolutie kreeg een enorme impuls toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de hele “Vlaamse” beweging collaboreerde. Vandaag wil deze “Vlaamse” beweging België vernietigen en de geschiedenis moet ten dienste staan van dat project. Dat een overheid de geschiedenis zo misbruikt, is verwerpelijk.

Zoals een zekere Bart De Wever, de huidige voorzitter van de N-VA verklaarde (De Standaard, 27 februari 2002): “Evenmin is het de taak van een parlement om een politieke interpretatie van historische feiten op te leggen. […] Geschiedenis laat zich niet canoniseren tot absolute en eeuwige waarheid. Een officiële versie van het verleden opleggen, als dienstmaagd voor het politieke heden, is typisch voor totalitaire regimes”.

UN GASPILLAGE DE DENIERS PUBLICS

Le soi-disant “Canon flamand” est paru à la fois sous forme électronique et sous forme de livre. Le B.U.B. se demande à quoi sert ce projet nationaliste.

Au travers de soixante thèmes, l’histoire de la “Flandre” est canonisée, depuis la fin de la dernière période glaciaire jusqu’aux migrations contemporaines. Dans ce dernier thème, on apprend que les “peuples” forment rarement des “communautés homogènes et fermées”. Cela met immédiatement en évidence le point problématique de tout ce “canon”. En effet, indépendamment de son contenu, il s’agit d’un outil de propagande nationaliste “flamande”, car il oblige le lecteur à débattre de la “Flandre” au sens nationaliste et erroné du terme, et non au sens correct de nom collectif de la région bilingue composée de la Flandre occidentale, orientale, zélandaise et française. En d’autres termes, nous sommes invités à considérer toute la réalité et surtout toute l’histoire sous l’angle du nationalisme linguistique.

D’où vient ce nationalisme “flamand” ? Dans le “canon”, nous lisons que pendant la Première Guerre mondiale, l’”occupant allemand” a mené une soi-disant Flamenpolitik. “En soutenant les éléments radicaux du mouvement flamand, les “activistes”, l’Allemagne espérait encourager une attitude anti-belge et pro-allemande en Flandre”. Ce n’est que partiellement vrai. En effet, c’est la Flamenpolitik qui a créé l’activisme. Mais, plus important encore, nous lisons dans le canon que ce n’est que pendant la Première Guerre mondiale que le nationalisme “flamand” anti-belge a été “cultivé” par l’occupant allemand. Plus loin, nous lisons également que “le mécontentement des activistes” après la Première Guerre mondiale a donné naissance au “nationalisme politique flamand” (plus précisément: au nationalisme “flamand” partisan, le soi-disant “activisme”, étant aussi un mouvement politique pendant la Première Guerre mondiale).

En d’autres termes, un sentiment national “flamand” anti-belge est né il y a à peine cent ans, et pas même au sein de la population néerlandophone, mais dans une (petite) partie du mouvement “flamand”. Or, c’est sur ce sentiment anti-belge basé uniquement sur une soi-disant réalité “flamande” que le canon s’appuie pour réinterpréter dix mille ans d’histoire!

Parce que la “Flandre” au sens erroné du terme, c’est-à-dire la partie néerlandophone de la Belgique avec ou sans la region bruxelloise bilingue, est un concept non scientifique, il est également impossible de faire de l’historiographie sérieuse sous cet angle. C’est également la raison pour laquelle le canon doit se limiter aux révolutions sociales dans le comté de Flandre et le duché de Brabant (qui étaient des principautés bilingues) lorsqu’il s’agit du sujet 1302 (un sujet qui apparaît deux fois, une fois dans l’événement historique et une fois dans le livre de Conscience). Nous n’entendons pas parler du comté de Loon (l’actuel Limbourg). Il faut souvent se référer aux “Pays-Bas” ou simplement à la Belgique, dont l’histoire est bien sûr beaucoup plus ancienne et plus riche que celle de la “Flandre”. Ce n’est pas non plus un hasard si, dans la rubrique “Sport”, les auteurs ont choisi le cyclisme, sport dans lequel les sportifs néerlandophones sont traditionnellement relativement plus nombreux, mais pas d’autres sports, comme le football par exemple. En effet, ceux-ci touchent au sens de l’identité belge et, dans le “canon”, belge est incompatible avec “flamand”. En outre, nous lisons qu’il existe une “culture alimentaire flamande”. Comme si cette culture différait de la culture alimentaire belge qui s’est développée au cours de centaines d’années et qui est clairement différente de celle de nos pays voisins.

La Belgique est devenue indépendante en 1830 après des centaines d’années d’existence nationale commune et un mouvement néerlandophone a émergé dans le nord de la Belgique à la suite de l’enthousiasme national entourant la Révolution belge. Au départ, ce mouvement ne s’intéressait qu’à l’amélioration de la langue vernaculaire, mais après quelques décennies, il a commencé à formuler des demandes politiques en termes de langue. Ce n’est que pendant la Première Guerre mondiale, sous l’influence des occupants allemands, qu’une petite partie des flamingants est devenu anti-belge. Progressivement, cette partie radicalisera l’ensemble du mouvement “flamand”. Cette évolution a connu un essor considérable lorsque, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’ensemble du mouvement “flamand” a collaboré. Aujourd’hui, ce mouvement “flamand” veut détruire la Belgique et l’histoire doit servir ce projet. Un tel détournement de l’histoire par un gouvernement est condamnable.

Comme l’a déclaré un certain Bart De Wever, l’actuel président de la N-VA (De Standaard, 27 février 2002) : “Il n’appartient pas non plus à un parlement d’imposer une interprétation politique des faits historiques. L’histoire ne peut être canonisée en vérité absolue et éternelle. L’imposition d’une version officielle du passé, en tant que servante du présent politique, est typique des régimes totalitaires“.

EINE VERSCHWENDUNG VON ÖFFENTLICHEN GELDERN

Der so genannte “Kanon von Flandern” ist sowohl elektronisch als auch in Buchform erschienen ist. Die B.U.B. fragt sich, wozu dieses nationalistische Projekt gut ist.

In sechzig Themen wird die Geschichte des so genannten “Flandern” kanonisiert, vom Ende der letzten Eiszeit bis zur heutigen Migration. Im letzten Thema lesen wir, dass “Völker” selten “homogene, geschlossene Gemeinschaften” bilden. Damit wird sofort der problematische Punkt in diesem ganzen “Kanon” deutlich. Denn unabhängig von seinem Inhalt handelt es sich um ein “flämisches” nationalistisches Propagandainstrument, weil es den Leser zwingt, über das so genannte “Flandern” im nationalistischen und falschen Sinne des Wortes zu debattieren und nicht im korrekten Sinne als kollektive Bezeichnung des zweisprachigen Gebiets, das aus West-, Ost-, seeländischem und französischem Flandern besteht. Mit anderen Worten, wir werden dazu angehalten, die gesamte Realität und vor allem die gesamte Geschichte aus einem sprachnationalistischen Blickwinkel zu betrachten.

Woher kommt dieser “flämische” Nationalismus? Im “Kanon” lesen wir, wie während des Ersten Weltkriegs die “deutschen Besatzer” eine “sogenannte Flamenpolitik” betrieben. “Durch die Unterstützung radikaler Elemente in der flämischen Bewegung, der so genannten ‘Aktivisten’, hoffte Deutschland, eine antibelgische und prodeutsche Haltung in Flandern zu fördern“. Dies ist nur teilweise richtig. Schließlich war es die Flamenpolitik, die den Aktivismus hervorgebracht hat. Wichtiger ist jedoch, dass im Kanon zu lesen ist, dass der antibelgische “flämische” Nationalismus erst während des Ersten Weltkriegs von den deutschen Besatzern “kultiviert” wurde. Weiter heißt es, dass nach dem Ersten Weltkrieg “aus der Unzufriedenheit der Aktivisten” ein “politischer flämischer Nationalismus” entstanden sei. (das heißt: der parteipolitische anti-belgische Flamingantismus, der sogenannte “Aktivismus”, war ja auch eine politische Bewegung in dem Ersten Weltkrieg).

Mit anderen Worten, ein antibelgisches “flämisches” Nationalgefühl entstand vor kaum hundert Jahren, und zwar nicht einmal in der niederländischsprachigen Bevölkerung, sondern bei einem (kleinen) Teil der “flämischen” Bewegung. Es ist jedoch dieses antibelgische Gefühl, das nur auf einer so genannten “flämischen” Realität beruht, auf die sich der Kanon stützt, um zehntausend Jahre Geschichte neu zu interpretieren!

Da das so genannte “Flandern” im falschen Sinne des Wortes, d.h. der niederländischsprachige Teil Belgiens mit oder ohne das zweisprachige Brüssel, ein unwissenschaftliches Konzept ist, ist es auch unmöglich, eine ernsthafte Geschichtsschreibung unter diesem Gesichtspunkt zu betreiben. Das ist auch der Grund, warum sich der Kanon auf die sozialen Umwälzungen in der Grafschaft Flandern und dem Herzogtum Brabant (die zweisprachige Fürstentümer waren) beschränken muss, wenn es um das Thema 1302 geht (ein Thema, das zweimal vorkommt, einmal im historischen Ereignis und einmal im Buch von Conscience). Über die Grafschaft Loon (das heutige Limburg) wird nichts gesagt. Häufig muss man auf “die Niederlande” oder einfach auf Belgien verweisen, dessen Geschichte natürlich viel älter und reicher ist als die des sogenannten “Flandern”. Es ist auch kein Zufall, dass die Autoren im Bereich “Sport” den Radsport gewählt haben, in dem traditionell relativ viele niederländischsprachige Sportler aktiv sind, nicht aber andere Sportarten, wie z.B. Fußball. Denn diese berühren das belgische Identitätsgefühl, und im “Kanon” ist “belgisch” unvereinbar mit “flämisch”. Außerdem lesen wir an anderer Stelle von “flämischer Esskultur”. Als ob sich diese von der belgischen Esskultur unterscheiden würde, die über Hunderte von Jahren gewachsen ist und sich deutlich von der unserer Nachbarländer unterscheidet.

Nach Hunderten von Jahren gemeinsamer nationaler Existenz wurde Belgien 1830 unabhängig, und aus der nationalen Begeisterung für die belgische Revolution heraus entstand in Nordbelgien eine niederländischsprachige Bewegung. Zunächst ging es nur um die Aufwertung der Volkssprache, doch nach einigen Jahrzehnten begann sie, sprachpolitische Forderungen zu stellen. Erst während des Ersten Weltkriegs, unter dem Einfluss der deutschen Besatzer, wurde ein kleiner Teil der Flaminganten anti-belgisch. Nach und nach radikalisiert dieser Teil die gesamte “flämische” Bewegung. Diese Entwicklung erhielt einen enormen Auftrieb, als während des Zweiten Weltkriegs die gesamte “flämische” Bewegung kollaborierte. Heute will diese “flämische” Bewegung Belgien zerstören, und die Geschichte muss diesem Vorhaben dienen. Dass eine Regierung die Geschichte auf diese Weise missbraucht, ist verwerflich.

Wie ein gewisser Bart De Wever, der derzeitige Vorsitzende der N-VA, erklärte (De Standaard, 27. Februar 2002): “Es ist auch nicht die Aufgabe eines Parlaments, eine politische Interpretation der historischen Fakten durchzusetzen. […] Die Geschichte kann nicht als absolute und ewige Wahrheit kanonisiert werden. Das Aufzwingen einer offiziellen Version der Vergangenheit als Handlanger der politischen Gegenwart ist typisch für totalitäre Regime.