BELGIË IS TSJECHOSLOVAKIJE NIET – LA BELGIQUE N’EST PAS LA TCHECOSLOVAQUIE – BELGIEN IST NICHT DIE TSCHECHOSLOWAKEI

Afbeelding – Image – Bild: Praag; Prague; Prag – Bron; Source; Quelle: https://cdn.pixabay.com/photo/2020/09/13/13/00/charles-bridge-5568178_1280.jpg

SEPARATISME: EEN LUCHTSPIEGELING

“Vlaams”-nationalisten beweren vaak dat een eenvoudige zetelmeerderheid in het zogenaamde “Vlaams” parlement, bijvoorbeeld in een regering VB-NVA, volstaat om eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen en daarna eventueel de praktische modaliteiten van een splitsing met “Wallonië” te onderhandelen. Daarbij wordt dan verwezen naar het Tsjechoslovaakse voorbeeld. Dat land werd op 1 januari 1993 gesplitst in twee nieuwe staten, Tsjechië en Slovakije. De situatie in België en Tsjechoslovakije zijn echter volledig onvergelijkbaar.

1. De algemene grondwettelijke situatie in beide landen

Allereerst wijzen we erop dat België grondwettelijk niet uit een ‘Vlaanderen’ en een ‘Wallonië’ is samengesteld. België bestaat immers uit drie gemeenschappen en drie gewesten. Voorts zijn er ook nog drie gemeenschapscommissies in Brussel, waarvan er twee over een wetgevende en een uitvoerende macht beschikken (De ‘Franse’ gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie). België functioneert weliswaar grotendeels als een tweeledige federatie, maar is dat juridisch niet.

Tsjechoslovakije was tussen 1918 en 1968 een unitaire staat. Daarna werd het een federatie met daarin twee deelrepublieken, elk met een afgebakend grondgebied (in België overlappen de territoria van de deelstaten elkaar). Dat afgebakend grondgebied is (naast o.a. een eigen parlement en een democratische rechtsgang) volgens het internationaal recht nochtans onontbeerlijk om onafhankelijk te kunnen worden. 

2. Het zelfbeschikkingsrecht in de grondwet van beide landen

De federale Grondwet van Tsjechoslovakije voorzag voorts in een “onvervreemdbaar zelfbeschikkingsrecht” van de deelrepublieken. Een dergelijke constitutionele basis voor separatisme bestaat niet in het Belgische recht, waar de deelgebieden slechts over een zeer beperkte mate van constitutieve autonomie beschikken. Die beperkt zich tot zaken als het bepalen van het aantal leden van hun instellingen of het invoeren van een gewestelijke kieskring.

Dat de Tsjechoslovaakse Grondwet voorzag in dit zelfbeschikkingsrecht is belangrijk. We herinneren eraan dat het verstoren van de eenheid of de territoriale integriteit van een land – door een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring – immers in principe onverzoenbaar is met de principes van de VN (resolutie 1514 (XV) van de Verenigde Naties van 14 december 1960). Wel is er het (betwiste en niet-bindende) Kosovo-arrest van het internationale gerechtshof in Den Haag uit juli 2010 dat stelt dat het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van een land niet illegaal is.  

3. De eenzijdige afscheiding van Slovakije

Na de verkiezingen van 5 en 6 juni 1992, riep het Slovaakse parlement op 17 juli eenzijdig de soevereiniteit van de deelstaat uit. Dat was legaal volgens het Tsjechoslovaakse grondwettelijke recht (zie hoger) en niet strijdig met het internationale recht. Bovendien wou de internationale gemeenschap in Tsjechoslovakije een tweede Joegoslavisch scenario vermijden (de burgeroorlog in het Balkanland duurde van 1991 tot 1995). De Belgische context, met name dat van een stichtend lid van de EU, is natuurlijk volledig verschillend. Bovendien woedt er vandaag in Oost-Europa een oorlog waarbij de hele Europese Unie zich tegen de eenzijdige onafhankelijkheid van Russischtalige gebieden in Oekraïne kant.

Toen Catalonië zich in oktober 2017 eenzijdig onafhankelijk verklaarde, heeft geen enkel land ter wereld dit erkend. De eenzijdige afscheiding van de Krim en integratie van het gebied in de Russische federatie (2014) wordt door minder dan tien VN-lidstaten erkend. De integratie van vier andere Oekraïense provincies in Rusland wordt door minder dan vijf VN-lidstaten erkend.

Het verbod op eenzijdige afscheiding geldt echter niet niet wanneer de grondwet van een land dit toelaat, hetgeen in Tsjechoslovakije het geval was. Bovendien was er binnen de Slovaakse politieke klasse ook een ruim draagvlak voor die soevereiniteitsverklaring. Immers, in juli 1992 stemde van de 150 Slovaakse volksvertegenwoordigers slechts 24 tegen de soevereiniteitsverklaring. 113 stemden voor (75%) en 13 onthielden zich. Een duidelijke 2/3de meerderheid dus. Dat is alsof in het “Vlaams” parlement 93 parlementairen op 124 de onafhankelijkheid zouden steunen. Welnu, tot op heden wordt een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring enkel door het “Vlaams” Belang (23 zetels) gesteund. Zelfs indien de N-VA zich daarachter zou scharen, heeft men nog maar 58 zetels! 

Terloops gezegd is het “Vlaams” parlement niet bevoegd voor de gewestelijke instellingen in Brussel. Met een onafhankelijkheidsverklaring zou het zich ipso facto buiten zijn eigen hoofdstad plaatsen. 

Maar er is meerIn een  resolutie van het “Vlaams” parlement aangaande de Catalaanse situatie die op 4 oktober 2017 (nota bene de dag dat de Belgische onafhankelijkheid 187 jaar oud was) unaniem werd goedgekeurd, onderstreepte deze overbodige raad “het belang van het respecteren van de [Spaanse] rechtsstaat en van de internationale rechtsorde”. Het voorstel werd ingediend door Van Esbroeck (N-VA), Van Besien (Groen), Daems (VLD) en Kennes (CD&V). Die laatste particraat laakte terecht de houding van de Catalaanse regering en voegde eraan toe dat een uitspraak van het [Spaans] Grondwettelijk Hof niet vrijblijvend is. Rik Daems benadrukte dan weer dat “provocatie en escalatie” van beide kanten kwam. Anders gezegd, de Catalaanse overheid is volgens hem medeverantwoordelijk voor de situatie. Hij voegde eraan toe dat men onpartijdig moest blijven.

Het is onvoorstelbaar dat de twee separatistische partijen, de N-VA en het VB deze resolutie goedkeurden. De partijen erkennen hiermee immers in een document dat de rechtstaat – in casu de Spaanse, maar bij uitbreiding ook de Belgische – gerespecteerd moet worden.

De resolutie vermeldde ook niet: 1) de erkenning van de legitimiteit en de uitslag van het referendum; 2) de erkenning van Catalonië als een nieuwe staat van zodra het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid zal uitgeroepen hebben. Een resolutie van het VB in die zin werd verworpen. Juridisch gezien sluit die resolutie alleszins uit dat het “Vlaams” parlement eenzijdig de onafhankelijkheid kan uitroepen.

4. De ratificatie van de splitsing op federaal niveau

Overigens werd er ook op federaal niveau op 24 november 1992 een constitutioneel amendement betreffende de opdeling van de federatie gestemd. Van de aanwezige parlementsleden stemden 183 voor (68%), 30 tegen en waren er 55 onthoudingen. Hier werd dus eveneens een 2/3demeerderheid bereikt. Bovendien waren er amper tegenstemmen.

Interessant in dat opzicht is het feit dat op 5 oktober 2017 Vuye en Wouters, dissidenten van de N-VA, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een amendement ingediend dat betrekking had op de fiscale maatregelen van de Belgische regering. Het ging eigenlijk om een voorwendsel want het viseerde het geval dat Catalonië zijn onafhankelijkheid zou uitroepen (o.a. de uitwisseling van fiscale gegevens tussen België en de nieuwe Catalaanse regering). 

Het amendement bevatte eveneens een oproep aan het adres van de Belgische regering om onderhandelingen op te starten, van zodra het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid zou uitroepen. Welnu, alle volksvertegenwoordigers (behoudens die van het VB en enkele parlementairen van de CDH (vandaag: Les Engagés), die zich volgens Vuye vergist hadden tijdens de stemming) hebben dit amendement verworpen. Zelfs de N-VA heeft het dus verworpen.De separatistische partij heeft zich niet eens onthouden. Dit is een belangrijk precedent.

5. Nieuwe ontwikkelingen binnen het internationale recht

Een relatief nieuw criterium dat de internationale gemeenschap bij de aanvaarding van nieuwe staten hanteert, is de democratische manier waarop een afscheiding tot stand komt. Uiteraard is democratie afwezig wanneer een regio zich (1) eenzijdig afscheidt; (2) zonder referendum (in Montenegro legde de EU in 2006 een referendum op); en (3) met een gewone meerderheid in het regionale parlement. In Catalonië was er enkel een betwist referendum. In een “Vlaams”-nationaal afscheiding-scenario is zelfs dat afwezig. 

Bij eenzijdige afscheiding is het hoogst haalbare een Kosovaars scenario, i.e. die van een betwist gebied dat door sommige landen erkend wordt. Maar zelfs dat is voor “Vlaanderen” en “Wallonië” twijfelachtig. Want in Kosovo was er al in 1991 een onafhankelijkheidsreferendum geweest. Dat was weliswaar ongrondwettelijk, maar 99% ( ! ) van de Kosovaren stemden voor onafhankelijkheid. En het opkomstpercentage bedroeg 87%. Ter vergelijking: in Catalonië was dat maar 42%. In 2008 stemde 100% ( ! ) van het Kosovaars parlement voor die onafhankelijkheid.

Kortom, er is geen realistisch scenario waarin “Vlaanderen” of ‘Wallonië’ onafhankelijk wordt. De dreiging met het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid is dus volledig absurd en is niets meer dan taalnationalistische propaganda.

LE SEPARATISME: UN MIRAGE

Les nationalistes “flamands” prétendent souvent qu’une majorité simple au parlement “flamand”, par exemple dans un gouvernement VB-NVA, suffit pour déclarer unilatéralement l’indépendance et éventuellement négocier ensuite les modalités pratiques d’une scission avec la “Wallonie”. L’exemple de la Tchécoslovaquie est ensuite évoqué. Ce pays a été scindé en deux nouveaux Etats, la république tchèque et la Slovaquie, le 1er janvier 1993. Or, la situation de la Belgique et celle de la Tchécoslovaquie sont tout à fait incomparables.

1. La situation constitutionnelle générale dans les deux pays

Tout d’abord, il convient de préciser que la Belgique n’est constitutionnellement pas composée d’une “Flandre” et d’une “Wallonie”. En effet, la Belgique se compose de trois communautés et de trois régions. En outre, il existe également trois commissions communautaires à Bruxelles, dont deux ont des pouvoirs législatifs et exécutifs (la Commission Communautaire “française” et la Commission Communautaire Commune). Si la Belgique fonctionne largement comme une fédération bipolaire, ce n’est pas le cas sur le plan juridique.

La Tchécoslovaquie a été un Etat unitaire entre 1918 et 1968. Elle est ensuite devenue une fédération comprenant deux républiques, chacune avec un territoire délimité (en Belgique, les territoires des entités fédérées se chevauchent). Or, ce territoire délimité (en plus d’avoir, entre autres, un propre parlement et un processus judiciaire démocratique) est indispensable, selon le droit international, pour obtenir indépendance.

2. Le droit à l’autodétermination dans les constitutions des deux pays

La constitution fédérale de la Tchécoslovaquie prévoyait en outre un “droit inaliénable à l’autodétermination” pour les républiques. Il n’existe pas de base constitutionnelle pour le séparatisme en droit belge, où les entités fédérées n’ont qu’un degré très limité d’autonomie constitutive. Celle-ci se limite à des questions telles que la détermination du nombre de membres de leurs institutions ou l’introduction d’une circonscription régionale.

Le fait que la Constitution tchécoslovaque ait prévu ce droit à l’autodétermination est important. Nous rappelons que la rupture de l’unité ou de l’intégrité territoriale d’un pays – par une déclaration unilatérale d’indépendance – est fondamentalement inconciliable avec les principes de l’ONU (résolution 1514 (XV) des Nations Unies du 14 décembre 1960). Il y a cependant l’arrêt (contesté et non contraignant) de la Cour internationale de justice de La Haye sur le Kosovo de juillet 2010, qui stipule que la déclaration unilatérale d’indépendance d’un pays n’est pas illégale.

3. La sécession unilatérale de la Slovaquie

Après les élections des 5 et 6 juin 1992, le parlement slovaque a déclaré unilatéralement la souveraineté de la Slovaquie le 17 juillet. Cette déclaration était légale en vertu du droit constitutionnel tchécoslovaque (voir ci-dessus) et n’était pas contraire au droit international. De plus, la communauté internationale voulait éviter un deuxième scénario yougoslave en Tchécoslovaquie (la guerre civile dans ce pays des Balkans a duré de 1991 à 1995). Le contexte belge, en particulier celui d’un membre fondateur de l’UE, est bien sûr complètement différent. Par ailleurs, une guerre fait rage aujourd’hui en Europe de l’Est, où l’ensemble de l’Union européenne s’oppose à l’indépendance unilatérale des régions russophones d’Ukraine.

Lorsque la Catalogne a déclaré unilatéralement son indépendance en octobre 2017, aucun pays au monde ne l’a reconnue. La sécession unilatérale de la Crimée et l’intégration de la région dans la Fédération Russe (2014) sont reconnues par moins de 10 États membres de l’ONU. L’intégration de quatre autres provinces ukrainiennes à la Russie est reconnue par moins de cinq Etats membres de l’ONU.

Toutefois, l’interdiction de la sécession unilatérale ne s’applique pas lorsque la constitution d’un pays l’autorise, ce qui était le cas en Tchécoslovaquie. En outre, cette déclaration de souveraineté a bénéficié d’un large soutien au sein de la classe politique slovaque. En effet, en juillet 1992, sur 150 députés slovaques, seuls 24 ont voté contre la déclaration de souveraineté. 113 ont voté pour (75 %) et 13 se sont abstenus. Ils s’agissait d’une nette majorité des 2/3. C’est comme si, au parlement flamand, 93 parlementaires sur 124 étaient favorables à l’indépendance. Or, à ce jour, une déclaration unilatérale d’indépendance n’est soutenue que par le Vlaams Belang (23 sièges). Même si la N-VA la soutenait, elle ne disposerait que de 58 sièges !

En outre, le parlement “flamand” n’est pas compétent pour les institutions régionales à Bruxelles. Avec une déclaration d’indépendance, il se placerait ipso facto en dehors de sa propre capitale.

Mais ce n’est pas tout. Dans une résolution du parlement “flamand” sur la situation catalane, adoptée à l’unanimité le 4 octobre 2017 (exactement le jour où l’indépendance de la Belgique fut proclamée il y a 187 ans), ce conseil superflu a souligné l’importance de respecter l’Etat de droit [espagnol] et l’ordre juridique international”. La proposition a été introduite par Van Esbroeck (N-VA), Van Besien (Groen), Daems (VLD) et Kennes (CD&V). Ce dernier particrate a à juste titre désapprouvé le comportement du gouvernement catalan tout en y ajoutant qu’une décision de la Cour constitutionnelle [espagnole]  n’est pas facultative. Rik Daems a souligné que la “provocation et l’escalade” venaient des deux camps. En d’autres termes, selon lui, le gouvernement catalan est coresponsable de la situation. Il y a ajouté que l’on devait rester neutre.

Il est incroyable que les deux partis séparatistes, la N-VA et le VB, aient approuvé cette résolution. Ainsi, ils ont reconnu en effet dans un document officiel que l’Etat de droit – le cas échéant l’Etat espagnol, mais par extension également l’Etat belge – doit être respecté. 

De plus, cette résolution n’impose pas de 1)  reconnaître sans ambiguïté la légitimité et le résultat du référendum; 2) reconnaître la Catalogne comme Etat indépendant aussitôt que le parlement catalan aura proclamé l’indépendance de la région. Une résolution du VB en ce sens fut rejetée. D’un point de vue juridique, cette résolution exclut que le parlement “flamand” puisse déclarer l’indépendance de façon unilatérale.

4. Ratification de la scission au niveau fédéral

La modification constitutionnelle concernant la scission de la fédération a également été votée au niveau fédéral le 24 novembre 1992. Parmi les députés présents, 183 ont voté pour (68 %), 30 contre et 55 se sont abstenus. La majorité des 2/3 a donc également été atteinte. En outre, il n’y a pratiquement pas eu de votes négatifs.

Notons à cet égard que les dissidents de la N-VA, Vuye et Wouters, avaient déposé le 5 octobre 2017 à la Chambre de Représentants un amendement relatif à des dispositions fiscales du gouvernement belge. En réalité, il s’agissait d’un prétexte puisque ce document visait à régler des problèmes fiscaux dans le cas où la Catalogne déclarerait son indépendance (notamment l’échange de données fiscales entre la Belgique et le nouveau gouvernement catalan). L’amendement contenait également un appel au gouvernement belge à commencer des pourparlers ayant comme but de reconnaitre la Catalogne indépendante, dès que le parlement catalan autrait proclamé l’indépendance. Or, tous les représentants hormis ceux du VB et quelques députés du CDH (aujourd’hui: les Engagés) qui s’étaient, selon Vuye, trompés lors du vote) ont rejeté cet amendement. La N-VA l’a donc également rejetée. Le parti séparatiste ne s’est même pas abstenu. Il s’agit d’un précédent important

5. Nouveaux développements dans le droit international

Un critère relativement nouveau utilisé par la communauté internationale pour accepter de nouveaux Etats est le caractère démocratique de la sécession. Il est évident que la démocratie est absente lorsqu’une région fait sécession (1) unilatéralement; (2) sans référendum (au Monténégro, l’UE avait imposé un référendum en 2006) ; et (3) avec une majorité simple au parlement régional. En Catalogne, il n’y a eu qu’un référendum contesté. Dans un scénario de sécession nationale “flamande”, même cela n’existe pas.

Avec une sécession unilatérale, le scénario le plus probable est celui du Kosovo, c’est-à-dire celui d’un territoire contesté et reconnu par certains pays. Mais même ce scénario est douteux pour la “Flandre” et la “Wallonie”. En effet, au Kosovo, il y a déjà eu un référendum sur l’indépendance en 1991. Bien qu’inconstitutionnel, 99% ( ! ) des Kosovars ont voté pour l’indépendance. Et le taux de participation a été de 87 %. À titre de comparaison, en Catalogne, ce taux n’était que de 42 %. En 2008, 100 % ( ! ) du parlement kosovar a voté en faveur de l’indépendance.

En bref, il n’existe aucun scénario réaliste dans lequel la “Flandre” ou la “Wallonie” deviendrait indépendante. La menace d’une déclaration unilatérale d’indépendance est donc totalement absurde et n’est rien d’autre que de la propagande nationaliste.

SEPARATISMUS: EINE LUFTSPIEGELUNG

“Flämische” Nationalisten behaupten oft, dass eine einfache Sitzmehrheit im so genannten “flämischen” Parlament, zum Beispiel in einer VB-NVA-Regierung, ausreicht, um einseitig die Unabhängigkeit zu erklären und dann möglicherweise die praktischen Modalitäten einer Abspaltung von “Wallonien” auszuhandeln. In diesem Zusammenhang wird auf das tschechoslowakische Beispiel verwiesen. Dieses Land wurde am 1. Januar 1993 in zwei neue Staaten, die Tschechische Republik und die Slowakei, geteilt. Die Situation in Belgien und der Tschechoslowakei ist jedoch völlig unvergleichbar.

1. Die allgemeine verfassungsrechtliche Situation in beiden Ländern

Zunächst weisen wir darauf hin, dass Belgien verfassungsmäßig nicht aus einem “Flandern” und einem “Wallonien” besteht. Belgien besteht aus drei Gemeinschaften und drei Regionen. Außerdem gibt es in Brüssel drei Gemeinschaftskommissionen, von denen zwei legislative und exekutive Befugnisse haben (die “französische” Gemeinschaftskommission und die gemeinsame Gemeinschaftskommission). Belgien funktioniert zwar weitgehend wie eine zweiseitige Föderation, ist es aber rechtlich nicht.

Die Tschechoslowakei war zwischen 1918 und 1968 ein Einheitsstaat. Danach wurde sie zu einer Föderation mit zwei Republiken, die jeweils ein abgegrenztes Gebiet haben (in Belgien überschneiden sich die Gebiete der Teilgebieten). Dieses abgegrenzte Gebiet ist jedoch nach internationalem Recht unabdingbare Voraussetzung für die Unabhängigkeit (u. a. neben ein eigenes Parlament und ein demokratisches Gerichtsverfahren).

2. Das Selbstbestimmungsrecht in den Verfassungen der beiden Länder

Die föderale Verfassung der Tschechoslowakei sieht außerdem ein “unveräußerliches Selbstbestimmungsrecht” der Republiken vor. Im belgischen Recht gibt es keine derartige verfassungsrechtliche Grundlage für Separatismus, da die Teilgebiete nur über ein sehr begrenztes Maß an konstitutiver Autonomie verfügen. Diese beschränkt sich auf Fragen wie die Festlegung der Anzahl der Mitglieder ihrer Organe oder die Einführung eines regionalen Wahlkreises.

Dass die tschechoslowakische Verfassung dieses Selbstbestimmungsrecht vorsieht, ist wichtig. Wir erinnern daran, dass die Störung der Einheit oder territorialen Integrität eines Landes – durch eine einseitige Unabhängigkeitserklärung – mit den Grundsätzen der Vereinten Nationen grundsätzlich unvereinbar ist (Resolution 1514 (XV) der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1960). Allerdings gibt es das (umstrittene und nicht bindende) Kosovo-Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag vom Juli 2010, das besagt, dass die einseitige Unabhängigkeitserklärung eines Landes nicht illegal ist.

3. Die einseitige Abspaltung der Slowakei

Nach den Wahlen vom 5. und 6. Juni 1992 erklärte das slowakische Parlament am 17. Juli einseitig die Souveränität des Staates. Dies war nach tschechoslowakischem Verfassungsrecht legal (siehe oben) und stand nicht im Widerspruch zum Völkerrecht. Außerdem wollte die internationale Gemeinschaft ein zweites jugoslawisches Szenario in der Tschechoslowakei vermeiden (der Bürgerkrieg in dem Balkanland dauerte von 1991 bis 1995). Der belgische Kontext, insbesondere der eines Gründungsmitglieds der EU, ist natürlich ein völlig anderer. Darüber hinaus tobt heute ein Krieg in Osteuropa, da sich die gesamte Europäische Union gegen die einseitige Unabhängigkeit der russischsprachigen Regionen der Ukraine wehrt.

Als Katalonien im Oktober 2017 einseitig seine Unabhängigkeit erklärte, wurde dies von keinem Land der Welt anerkannt. Die einseitige Abspaltung der Krim und die Eingliederung des Gebiets in die russische Föderation (2014) wird von weniger als 10 UN-Mitgliedstaaten anerkannt. Die Integration von vier weiteren ukrainischen Provinzen in Russland wird von weniger als fünf UN-Mitgliedstaaten anerkannt.

Das Verbot der einseitigen Abspaltung gilt jedoch nicht, wenn die Verfassung eines Landes dies zulässt, was in der Tschechoslowakei der Fall war. Im Übrigen fand diese Souveränitätserklärung auch in der politischen Klasse der Slowakei breite Unterstützung. So stimmten im Juli 1992 von 150 slowakischen Abgeordneten nur 24 gegen die Souveränitätserklärung. 113 stimmten dafür (75%) und 13 enthielten sich der Stimme. Eine klare 2/3-Mehrheit, mit anderen Worten. Das ist so, als ob im “flämischen” Parlament 93 von 124 Abgeordneten die Unabhängigkeit unterstützen würden. Nun, bis jetzt wird eine einseitige Unabhängigkeitserklärung nur vom “Vlaams” Belang (23 Sitze) unterstützt. Selbst wenn die N-VA sie unterstützen würde, hätte sie nur 58 Sitze!

Das “flämische” Parlament ist übrigens nicht für die regionalen Institutionen in Brüssel zuständig. Mit einer Unabhängigkeitserklärung würde es sich ipso facto außerhalb seiner eigenen Hauptstadt stellen.

Aber das ist noch nicht alles. In einer Entschließung des “flämischen” Parlaments zur Lage in Katalonien, die am 4. Oktober 2017 einstimmig angenommen wurde (notabene an dem Tag, an dem sich die belgische Unabhängigkeit zum 187. Mal jährte), betonte dieser überflüssige Rat “die Bedeutung der Achtung der [spanischen] Rechtsstaatlichkeit und der internationalen Rechtsordnung“. Der Vorschlag wurde von Van Esbroeck (N-VA), Van Besien (Groen), Daems (VLD) und Kennes (CD&V) eingebracht. Der letztgenannte Partikrat prangerte zu Recht die Haltung der katalanischen Regierung an und fügte hinzu, dass ein Urteil des [spanischen] Verfassungsgerichts nicht optional sei. Rik Daems betonte seinerseits, dass “Provokation und Eskalation” von beiden Seiten ausgingen. Mit anderen Worten: Die katalanische Regierung sei mitverantwortlich für die Situation. Er fügte hinzu, dass man unparteiisch bleiben müsse.

Es ist unvorstellbar, dass die beiden separatistischen Parteien, die N-VA und der VB, dieser Resolution zugestimmt haben. Immerhin erkennen die Parteien damit in einem Dokument an, dass die Rechtsstaatlichkeit – in diesem Fall die spanische, aber auch die belgische – respektiert werden muss.

In der Entschließung wurde auch nicht erwähnt: 1) die Anerkennung der Legitimität und des Ergebnisses des Referendums; 2) die Anerkennung Kataloniens als neuer Staat, sobald das katalanische Parlament die Unabhängigkeit erklärt haben wird. Eine diesbezügliche Entschließung des VB wurde abgelehnt. Rechtlich gesehen schließt diese Entschließung jede Möglichkeit aus, dass das “flämische” Parlament einseitig die Unabhängigkeit erklärt.

4. Ratifizierung der Spaltung auf föderaler Ebene

Übrigens wurde am 24. November 1992 auch auf föderaler Ebene über eine Verfassungsänderung abgestimmt, die die Teilung der chzechoslovakische Föderation betraf. Von den anwesenden Abgeordneten stimmten 183 dafür (68 %), 30 dagegen und es gab 55 Enthaltungen. Somit wurde auch hier eine 2/3-Mehrheit erreicht. Außerdem gab es kaum Gegenstimmen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die N-VA-Abgeordneten Vuye und Wouters am 5. Oktober 2017 in der Abgeordnetenkammer einen Änderungsantrag einbrachten, der die Steuermaßnahmen der belgischen Regierung betraf. Dabei handelte es sich eigentlich um einen Vorwand im Hinblick auf den Fall der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens (einschließlich des Austauschs von Steuerdaten zwischen Belgien und der neuen katalanischen Regierung).

Der Änderungsantrag enthielt auch einen Appell an die belgische Regierung, die Verhandlungen aufzunehmen, sobald das katalanische Parlament seine Unabhängigkeit erklärt. Nun, alle Abgeordneten, mit Ausnahme der Abgeordneten der VB und einiger Abgeordneter der CDH (heute: Les Engagés), die sich laut Vuye bei der Abstimmung geirrt hatten) lehnten diesen Änderungsantrag ab. Auch die N-VA hat ihn abgelehnt, die separatistische Partei hat sich nicht einmal der Stimme enthalten. Dies ist ein wichtiger Präzedenzfall.

5. Neue Entwicklungen im internationalen Recht

Ein relativ neues Kriterium, das die internationale Gemeinschaft bei der Anerkennung neuer Staaten anwendet, ist die demokratische Art und Weise, in der eine Abspaltung zustande gekommen ist. Offensichtlich fehlt es an Demokratie, wenn sich eine Region (1) einseitig abspaltet, (2) ohne Referendum (in Montenegro erzwang die EU 2006 ein Referendum) und (3) mit einer einfachen Mehrheit im Regionalparlament. In Katalonien gab es nur ein umstrittenes Referendum. In einem “flämisch”-nationalen Sezessionsszenario fehlt selbst das.

Bei einer einseitigen Abspaltung ist das höchste erreichbare Szenario das kosovarische, d.h. das eines umstrittenen und von einigen Ländern anerkannten Gebiets. Aber selbst das ist für “Flandern” und “Wallonien” zweifelhaft. Denn im Kosovo hatte es bereits 1991 ein Unabhängigkeitsreferendum gegeben. Obwohl es verfassungswidrig war, stimmten 99 % (!) der Kosovaren für die Unabhängigkeit. Und die Wahlbeteiligung lag bei 87 %. Im Vergleich dazu lag sie in Katalonien bei nur 42 %. Im Jahr 2008 stimmten 100 % (! ) des kosovarischen Parlaments für diese Unabhängigkeit.

Kurz gesagt, es gibt kein realistisches Szenario, in dem “Flandern” oder “Wallonien” unabhängig werden. Die Drohung, einseitig die Unabhängigkeit zu erklären, ist also völlig absurd und nichts weiter als nationalistische Propaganda.