DE B.U.B. WIL MEER INVESTERINGEN IN DE ZORGSECTOR – LE B.U.B. SOUHAITE DAVANTAGE D’INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DES SOINS – DER B.U.B. WILL MEHR INVESTITIONEN IN DAS GESUNDHEITSWESEN

Ziekenwagen in Ukkel, Brabant (april 2020); Ambulance à Uccle, Brabant en avril 2020; Ambulanz in Ukkel, Brabant, April 2020 (foto, photo, Bild: B.U.B).

DE PARTICRATIE RESPECTEERT DE ZORGSECTOR NIET EN NEEMT ABSURDE MAATREGELEN

De verschillende overheden die ons land “rijk” is, wijzen tijdens de aanslepende covid-crisis voortdurend naar de Belgische burger die zich verantwoordelijk en solidair zou moeten opstellen t.a.v. de sanitaire situatie. Telkens worden nieuwe maatregelen opgelegd en nog steeds dreigen de intensieve zorgen overbelast te raken.

De dieperliggende oorzaak van de crisis in de gezondheidszorgen is dat de zorgsector in België sedert de jaren 1990 verwaarloosd wordt. Zo waren er in 1990 nog 56.000 bedden voor 9,9 miljoen Belgen. Dertig jaar later, in 2019, bleven er echter nog maar 52.000 bedden over en dit voor 11,5 miljoen Belgen. Die nefaste ontwikkeling is alleen de schuld van het wanbeleid van de particratie en niet van de burger, of die nu gevaccineerd is of niet. Naast het versnipperde beleid (zie lager) speelt het feit dat sedert de invoering en de hervorming van de financieringswet (resp. in 1989 en in 2014) de federale overheid met een chronisch geldtekort kampt, een rol in deze bestuurlijke catastrofe.  Daarom is België niet meer in staat om het hoofd te bieden aan voorspelbare catastrofes. Het gaat dan niet enkel om pandemieën, maar ook om ernstige overstromingen, een grote aardbeving, een oorlog of de explosie van een nucleaire centrale.

Wat dat betreft herinneren we eraan dat tijdens de vorige legislatuur vier van de zes kazernes van de civiele bescherming gesloten werden door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, de beruchte separatist Jan Jambon (N-VA). Tijdens de overstromingen van de zomer van 2021 werden de rampzalige gevolgen van deze hervorming reeds duidelijk. Wat meer is : geen enkele van die kazernes ligt centraal in België. In een parlementaire commissie wees luitenant-kolonel Patrick Broeckx erop dat de kazerne van Crisnée zelfs niet zou kunnen tussenkomen bij een ramp in de kerncentrale van Tihange. Net zoals de B.U.B., acht het ACOD het noodzakelijk dat er een kazerne per provincie komt (zie onze tekst), (bron: ACOD)

Helemaal schandalig is dat deze verwaarlozing niet gestopt is sedert het begin van de pandemie in België, in maart 2020. Op geen enkel moment heeft de overheid massaal geïnvesteerd in de bouw van nieuwe ziekenhuizen en zorginfrastructuren of de zoektocht naar medisch personeel, desnoods in het buitenland. Bovendien wordt het beroep van verpleegkundige nog steeds ondergewaardeerd zoals de betogingen van de zorgsector aantonen. En indien het geld aanwezig is maar zoals sommigen beweren, niet gebruikt wordt (RTBF- radio, 6 december 2021) waarom wordt het dan niet gebruikt om met name de salarissen in de sector te verhogen? 

Het is de particratie zelf die verantwoordelijk is voor het tekort aan ziekenhuisbedden Ze is dus ook verantwoordelijk voor de zeer restrictieve maatregelen die de Belgische burgers sedert bijna twee jaar opgelegd worden en waarvan de efficiëntie nog helemaal niet bewezen is. De laatste nieuwe maatregel is het verplicht mondmasker voor kinderen op school vanaf zes jaar! Indien er genoeg bedden waren en als er genoeg personeel aanwezig was op de intensieve zorgen waren dergelijke idiote maatregelen overbodig en overigens kan er ernstig getwijfeld worden aan hun efficiëntie alsook aan hun overeenstemming met de rechten van het kind zoals die ingeschreven staan in artikel 22bis van de Belgische Grondwet. Dat artikel bepaalt:

Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.

Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen.

Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen.

Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind”.

Ook is het de particratie die zich een decennium geleden 541 (!) dagen lang in regeringsonderhandelingen gestort heeft die de organisatie van de gezondheidszorgen, door de zogenaamde zesde ( ! ) “staatshervorming”, over verschillende beleidsniveaus versnipperd heeft.

Vandaag zijn er naast de federale minister van Volksgezondheid, liefst zeven gemeenschapsministers (één per gemeenschap, behalve in de Franse gemeenschap die er twee telt, en drie in het Brussels gewest) en een gewestelijke minister (in het “Waals” gewest). Deze negen “excellenties”  of een deel van hen ontmoeten elkaar in het overlegcomité, dat op 3 december 2021 reeds voor de derde keer in evenveel weken samengeroepen werd. Dat is mede het gevolg van de voortdurende wankele compromissen die gesloten worden tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus. Die zijn niet het gevolg van de bekommernis om een goed bestuur, of om de gezondheid van de Belgen, maar wel van een particratische koehandel.

En die koehandel is dan nog volledig onnodig, daar de federale overheid krachtens de pandemiewet het recht heeft om door een eenvoudig Koninklijk Besluit het volledige covid-beleid zelf te bepalen. We stippen overigens dat na elke vergadering van het overlegcomité een dergelijk besluit gepubliceerd wordt, waardoor de nutteloosheid van dit orgaan aangetoond wordt.

Alsof dat alles nog niet genoeg is, heeft de regering zich voorgenomen om – in navolging van het programma van het racistische “Vlaams” Belang – de gezondheidszorgen (nog verder) op te splitsen (zie onze tekst). Dit terwijl het een ware schande is dat er in het kleine België negen ministers voor hetzelfde bevoegd zijn en blijkbaar blijven.

Hoeveel doden moeten er nog vallen tijdens deze pandemie om terug te keren naar één minister van gezondheid en om nieuwe investeringen in de gezondheidszorgen en een verhoging van de ziekenhuiscapaciteit te zien? De afschaffing van het peperdure, nutteloze en schadelijke taalfederalisme kan voor de nodige geldmiddelen zorgen.

LA PARTICRATIE NE RESPECTE PAS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTE ET PREND DES MESURES IDIOTES

Dans le cadre de la crise actuelle du Covid, les différentes autorités de notre pays ne cessent de montrer du doigt les citoyens belges. Selon nos multiples gouvernements, les Belges devraient adopter une attitude responsable et solidaire face à la situation sanitaire. A chaque fois, de nouvelles mesures sont imposées et pourtant les soins intensifs sont encore et toujours menacés de surcharge.

La cause profonde du malaise curatif est que le secteur des soins de santé en Belgique a été négligé depuis les années 1990. Ainsi en 1990, il y avait encore 56.000 lits pour 9,9 millions de Belges. Or, trente ans plus tard, en 2019, il n’y avait que 52.000 lits pour 11,5 millions de Belges. Cette évolution néfaste est uniquement la faute de la mauvaise gestion de la particratie et non du citoyen, qu’il soit vacciné ou non. Outre la gestion politique éparpillée (voir ci-dessous), le fait que depuis l’introduction et la réforme de la loi de financement (respectivement en 1989 et en 2014), le gouvernement fédéral est confronté à une insuffisance chronique de trésorerie joue un rôle dans cette catastrophe administrative. La Belgique n’est ainsi plus en mesure de faire face à des catastrophes prévisibles, non seulement les pandémies, mais également de graves inondations, un grand tremblement de terre, une guerre et l’explosion d’une centrale nucléaire…

Rappelons à cet égard que lors de la précédente législature, quatre des six casernes de protection civile ont été fermées par le ministre de l’Intérieur de l’époque, le séparatiste notoire Jan Jambon (N-VA). Lors des inondations de l’été 2021, les conséquences désastreuses de cette réforme étaient déjà apparues au grand jour. De plus, aucune de ces casernes n’occupe une position centrale en Belgique. Le lieutenant-colonel Patrick Broeckx a affirmé au sein d’une commission parlementaire qu’en cas de catastrophe dans la centrale nucléaire de Tihange, que la caserne de Crisnée ne serait même pas en mesure d’intervenir. L’ACOD tout comme le B.U.B. (voir notre texte) signalent la nécessité d’une caserne par province (source: CGSP).

Interpellant est aussi le fait que la négligence dans le secteur des soins de santé n’a pas cessé depuis le début de la pandémie en Belgique en mars 2020. A aucun moment les autorités n’ont-elles investi massivement dans la construction de nouveaux hôpitaux et d’infrastructures de soins ou dans la recherche de personnel infirmier, au besoin à l’étranger. De plus, le métier d’infirmier est toujours sous-valorisé comme les manifestations du secteur des soins de santé le démontrent. Et si l’argent est disponible, mais non utilisé, comme disent certains (RTBF radio, 6 décembre 2021) pourquoi n’est-il pas utilisé notamment pour augmenter les salaires dans le secteur ?  

C’est la particratie même qui est responsable de la pénurie de lits d’hôpitaux et de personnel infirmier. Elle est donc aussi responsable des mesures sanitaires très restrictives qui sont imposés aux citoyens belges depuis bientôt deux ans et dont l’effectivité n’est encore nullement prouvée. Dernière mesure en date : le masque obligatoire pour les enfants à l’école à partir de 6 ans ! S’il y avait assez de lits et assez de personnel aux soins intensifs, ce genre de mesures idiotes ne seraient pas nécessaires et encore peut-on douter sérieusement de leur efficacité ainsi que de leur conformité aux droits de l’enfant inscrits à l’article 22bis de la Constitution belge ! Cet article stipule :

Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.

La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant
.”

C’est également la particratie qui, il y a dix ans, s’est lancé dans 541 ( !) jours de négociations gouvernementales qui ont éparpillé l’organisation des soins de santé entre différents niveaux politiques par le biais de la soi-disant sixième ( ! ) “réforme” de l’État.

Aujourd’hui, outre le ministre fédéral de la Santé, il y a sept ministres communautaires (un par communauté, sauf en communauté française qui en compte deux, et trois en région bruxelloise) et un ministre régional (en région “wallonne”). Ces neuf “excellences”, ou une partie d’entre eux, se réunissent au sein du Comité de concertation, qui a été convoqué pour la troisième fois en autant de semaines le 3 décembre 2021. Cela est dû en partie aux compromis bancals qui sont conclus en permanence entre les différents niveaux de pouvoir. Ceux-ci ne sont pas le résultat d’un souci de bonne gouvernance ou de la santé des Belges, mais d’un marchandage particratique.
 
En outre, ce marchandage est parfaitement inutile, puisque le gouvernement fédéral a le droit, en vertu de la loi pandémie, de déterminer lui-même l’ensemble de la politique en matière corona par un simple arrêté royal. Notons d’ailleurs qu’un tel arrêté est publié à l’issue de chaque réunion du comité de concertation, soulignant ainsi l’inutilité de celui-ci.
 
Comme si tout cela ne suffisait pas, le gouvernement a décidé – à l’instar du programme du “Vlaams” Belang raciste – de scinder (davantage) les soins de santé (voir notre texte). Et tout cela sachant qu’il est vraiment honteux que dans la petite Belgique il y ait neuf ministres responsables de la même compétence, et apparemment ils le resteront.
 
Combien de décès supplémentaires doivent survenir au cours de cette pandémie pour que nous puissions revenir à un seul ministre de la Santé et voir de nouveaux investissements dans les soins de santé ainsi qu’une augmentation de la capacité hospitalière ? L’abolition du fédéralisme linguistique, extrêmement dispendieux, inutile et nuisible, pourrait fournir les fonds nécessaires.

DIE PARTICRATIE MISSACHTET DAS GESUNDHEITSWESEN UND ERGREIFT IDIOTISCHE MASSNAHMEN

Während der anhaltenden Kovid-Krise zeigen die verschiedenen Regierungen unseres Landes ständig mit dem Finger auf den belgischen Bürger, der eine verantwortungsvolle und unterstützende Haltung gegenüber der Situation im Gesundheitswesen einnehmen sollte. Jedes Mal werden neue Maßnahmen ergriffen, und dennoch droht die Intensivstation überlastet zu werden.

Skandalös ist auch, dass die Vernachlässigung des Gesundheitswesens seit dem Ausbruch der Pandemie in Belgien im März 2020 nicht aufgehört hat. Die tiefere Ursache für die Malaise im Heilwesen ist, dass der Pflegesektor in Belgien seit den 1990er Jahren vernachlässigt wurde. So gab es im Jahr 1990 noch 56.000 Betten für 9,9 Millionen Belgier. Aber dreißig Jahre später, im Jahr 2019, gab es nur noch 52.000 Betten für 11,5 Millionen Belgier. Schuld an diese verhängnisvolle Entwicklung ist allein das Misswirtschaft der Partikratie und nicht der Bürger, ob er nun geimpft ist oder nicht. Neben der fragmentierten Politik (siehe unten) spielt bei dieser administrativen Katastrophe auch die Tatsache eine Rolle, dass die Föderalregierung seit der Einführung und Reform des Finanzierungsgesetzes (1989 bzw. 2014) mit chronischem Geldmangel konfrontiert ist. Dadurch ist Belgien nicht mehr in der Lage, auf vorhersehbare Katastrophen zu reagieren, nicht nur auf Pandemien, sondern auch auf schwere Überschwemmungen, ein großes Erdbeben, einen Krieg oder die Explosion eines Atomkraftwerks…

Darum sei daran erinnert, dass in der letzten Legislaturperiode vier der sechs Zivilschutzkasernen vom damaligen Innenminister, dem notorischen Separatisten Jan Jambon (N-VA), geschlossen wurden. Bei den Überschwemmungen im Sommer 2021 traten die katastrophalen Folgen dieser Reform bereits offen zutage. Hinzu kommt, dass keine dieser Kasernen eine zentrale Position in Belgien einnimmt. Oberstleutnant Patrick Broeckx behauptete in einem parlamentarischen Ausschuss, dass im Falle einer Katastrophe im Atomkraftwerk von Tihange die Kaserne in Crisnée nicht einmal in der Lage wäre, einzugreifen. Die AZÖD, wie auch der B.U.B. (siehe unseren Text), weisen auf die Notwendigkeit einer Kaserne pro Provinz hin (Quelle: AZÖD).

Skandalös ist auch, dass die Vernachlässigung des Gesundheitswesens seit dem Ausbruch der Pandemie in Belgien im März 2020 nicht aufgehört hat. Zu keinem Zeitpunkt hat die Behörden massiv in den Bau neuer Krankenhäuser und Pflegeinfrastrukturen oder bei der Suche nach Pflegepersonal, notfalls auch im Ausland, investiert. Darüber hinaus ist der Beruf des Krankenpflegers immer noch unterbewertet, wie die Demonstrationen im Gesundheitssektor zeigen. Und wenn das Geld vorhanden ist, aber nicht genutzt wird, wie einige sagen (RTBF Radio, 6. Dezember 2021), warum wird es dann nicht insbesondere zur Erhöhung der Löhne in diesem Sektor verwendet? 

Es ist die Partikratie selbst, die für den Mangel an Krankenhausbetten und Pflegepersonal verantwortlich ist. Sie ist daher auch für die sehr restriktiven Gesundheitsmaßnahmen verantwortlich, die den belgischen Bürgern seit fast zwei Jahren auferlegt werden und deren Effektivität noch in keiner Weise bewiesen ist. Die neueste Maßnahme ist die Maskenpflicht für Kinder in der Schule ab 6 Jahren!

Wenn es genügend Betten und genügend Personal auf der Intensivstation gäbe, wären solche idiotischen Maßnahmen nicht notwendig, und selbst dann kann man ernsthaft an ihrer Wirksamkeit sowie an ihrer Übereinstimmung mit den in Artikel 22bis der belgischen Verfassung verankerten Kinderrechten zweifeln! Dieser Artikel legt fest:

Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung vor seiner moralischen, körperlichen, geistigen und sexuellen Unversehrtheit.

Jedes Kind hat das Recht, sich in allen Angelegenheiten, die es betreffen, zu äußern; seiner Meinung wird unter Berücksichtigung seines Alters und seines Unterscheidungsvermögens Rechnung getragen.

Jedes Kind hat das Recht auf Maßnahmen und Dienste, die seine Entwicklung fördern.

Das Wohl des Kindes ist in allen Entscheidungen, die es betreffen, vorrangig zu berücksichtigen.

Das Gesetz, das Dekret oder die in Artikel 134 erwähnte Regel gewährleistet diese Rechte des Kindes
”.

Es ist auch die Partikratie, die sich vor einem Jahrzehnt in 541 (!) Tage dauernde Regierungsverhandlungen gestürzt hat, die die Organisation des Gesundheitswesens durch die so genannte sechste ( ! ) “Staatsreform” auf verschiedene politische Ebenen aufgesplittert hatte.

Heute gibt es neben dem föderalen Gesundheitsminister sieben Gemeinschaftsminister (einen pro Gemeinschaft, außer in der französischen Gemeinschaft, die zwei Minister hat, und drei in der Region Brüssel) und einen Regionalminister (in der ‘wallonischen’ Region). Diese neun “Exzellenzen”, oder ein Teil von ihnen, treffen sich im Konsultationsausschuss, der am 3. Dezember 2021 zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen einberufen wurde. Dies ist zum Teil auf die ständigen wackeligen Kompromisse zurückzuführen, die zwischen den verschiedenen Kompetenzniveaus geschlossen werden. Sie sind nicht das Ergebnis einer Sorge um eine gute Regierungsführung oder um die Gesundheit der Belgier, sondern eines partikratischen Kuhhandels.

Und dieses Geschacher ist völlig unnötig, da die föderale Regierung nach dem Pandemiegesetz das Recht hat, die gesamte Covid-Politik durch einen einfachen Königlichen Erlass selbst zu bestimmen. Wir stellen außerdem fest, dass ein solcher Erlass nach jeder Sitzung des Konsultationsausschusses veröffentlicht wird, was die Nutzlosigkeit dieses Gremiums beweist.
 
Als ob all dies nicht schon genug wäre, hat die Regierung – dem Programm des racistischen “Vlaams” Belang folgend – beschlossen, die Gesundheitsfürsorge (noch weiter) aufzuspalten (siehe unseren Text). ist es eine echte Schande, dass im kleinen Belgien neun Minister für ein und dieselbe Kompetenz zuständig sind und es offenbar auch bleiben werden.

Wie viele Todesfälle muss es im Laufe dieser Pandemie noch geben, damit wir wieder einen einzigen Gesundheitsminister bekommen, neue Investitionen in die Gesundheitsversorgung tätigen können und eine Erhöhung der Krankenhauskapazität sehen? Die Abschaffung des sehr teuren, nutzlosen und schädlichen Sprachföderalismus kann die notwendigen Mittel bereitstellen.