50 JAAR GELEDEN: HET BEGIN VAN DE FEDERALISTISCHE CATASTROFE – IL Y A 50 ANS : LE DEBUT DE LA CATASTROPHE FEDERALISTE

Afbeelding – image: Gaston Eyskens, de grootste flamingant aller tijden… – Gaston Eyskens, le plus grand flamingant de l’histoire (bron – source: wikipedia; auteur: onbekend – inconnu)

DE WAARHEID OVER DE CREATIE VAN HET TAALFEDERALISME

Het Belgische taalfederalisme is één van de belangrijkste oorzaken van de huidige politiek-communautaire problemen. Dit tweeledige apartheidssysteem zet voortdurend de Nederlandstalige en Franstalige Belgen tegen elkaar op. In deze tekst onderzoeken we de oorsprong van het taalfederalisme. Hoe is het zover kunnen komen? Een intrigerend verhaal dat tot nadenken stemt en ons confronteert met de menselijke domheid alsook de macht van enkele separatistische of opportunistische individuen, die de eenheid van een heel land op het spel kunnen zetten.

Tussen januari 1967 en februari 1970 werd het Belgische unitarisme voorlopig ten grave gedragen. Natuurlijk is dit gebeuren niet enkel het resultaat van de gebeurtenissen tijdens die drie jaren. Sedert decennia was de macht van Vlaams-nationalisten enerzijds en “Waalse” regionalisten anderzijds binnen de Belgische samenleving toegenomen. Nochtans had het nooit zover moeten komen, indien de betrokken partijen meer staatsmanszin aan de dag gelegd hadden en naar de vroegere waarschuwingen van hun eigen partijen hadden geluisterd. In deze context kan men dan ook spreken van een kapitale bestuursfout met grote en nefaste gevolgen.

1. De drie traditionele partijen verzetten zich tegen het federalisme

Tijdens de jaren 60 van de 20ste eeuw werd er op een aantal partijcongressen gedebatteerd over het federalisme. In de winter van 1960-1961 was er de staking tegen de zgn. “Eenheidswet”, o.l.v. de linkse regionalist André Renard die alle heil van het federalisme verwachtte.

Een jaar later, in december 1961, maakte het CVP-PSC Congres gewag van de “gevaarlijke spanning tussen de gemeenschappen”. Drie oplossingen waren mogelijk volgens de christendemocratische partij: 1) separatisme; 2) federalisme; 3) unitarisme met culturele autonomie. Separatisme en federalisme werden ondubbelzinnig verworpen.

Waarom verwierp de CVP separatisme? Allereerst meende de partij dat het begrip “dubbelzinnig” was. Hoe sterk het Belgische federalisme op confederalisme lijkt, merken we inderdaad vandaag. Ten tweede zou federalisme zorgen voor de volledige soevereiniteit van de samenstellende delen zonder inmenging van de federale staat. Dit is in het Belgische “coöperatieve federalisme” vandaag inderdaad het geval. Ten derde zouden de deelstaten een vetorecht verwerven, ook in federale materies. Bovendien zouden de deelstaten betrokken worden in de grondwetsherzieningen. Dat is vandaag het geval, vooral sinds de creatie van de Senaat van de gemeenschappen sinds de staatshervorming van 2012-2014. Tenslotte was de methode om tot een bevoegdheidsverdeling te komen onduidelijk. Dat is wel het minste wat men kan zeggen na 50 jaar chaotische versnippering van bevoegdheden. Deze bedenkingen waren dan ook visionair. De partij concludeerde: “een dualistisch federalisme leidt fataal naar separatisme […] We staan voor het geïnstitutionaliseerde conflict. Een federalistische politiek, een ware economische nonsens die voor onze welvaart rampzalige gevolgen zou hebben, druist in tegen een historische beweging die thans overal in de wereld op een hergroepering van de volkeren aanstuurt” (P. MENU, Congresresoluties van de Vlaamse politieke partijen, II., De Christelijke Volkspartij 1945, Gent, 1993, p. 135-149).

De liberale partij PVV-PLP was nog meer uitgesproken in zijn aanval tegen het federalisme. Zo verklaarde de partij begin oktober 1967: “om de Belgische staat te kunnen moderniseren, moet definitief een einde gesteld worden aan de twisten die de Belgen vaak op kunstmatige wijze tegenover elkaar stellen, ingevolge de demagogische actie van sommige groepen […] De PVV verwerpt iedere federalistische oplossing voor de Belgische staat, omdat zij ervan overtuigd is dat het federalisme het land zou leiden naar het separatisme, het economisch avontuur en de achteruitgang van zijn welvaart. De PVV verwerpt alle immobilisme, wil een nieuwe sfeer in het land scheppen, een sfeer van solidariteit en vertrouwen in een gemeenschappelijke toekomst.” In dit kader wilde de liberale partij maatregelen nemen op het vlak van onderwijs (bevordering tweede landstaal, uitwisseling leerkrachten over de taalgrens), media, economie en staatsinrichting (o.a. inrichting van een Senaat met een nationale kieskring en provinciaal gecoöpteerde Senatoren)”, kortom zowat het programma van de B.U.B. vandaag (“Voor een nieuw België”, IXde Congres PVV-PLP, Knokke, 29-30 september, 1 oktober 1967, www.liberaalarchief.be).

2. Wie was premier Gaston Eyskens?

Een aantal maanden eerder, namelijk op 5 januari 1967, bezorgde Gaston Eyskens aan Koning Boudewijn een nota aangaande de problematiek van het federalisme. 

Vooreerst is het van belang te vermelden dat Gaston Eyskens zich in de jaren 1930 op een triestige manier heeft onderscheiden door zijn splitsingsplan van de Belgische katholieke partij in een Franstalige en een Nederlandstalige vleugel en dat hij een kortstondige samenwerking tussen die flamingantische vleugel (de KVV) en de in de VNV verenigde fascisten en separatisten van Staf De Clercq heeft op poten gezet, die met de partij REX van Léon Degrelle en tijdens de tweede wereldoorlog met de nazi’s collaboreerde (Memoires van Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 76 en v.).  

Eyskens was vóór de tweede wereldoorlog lid van de ultra-flamingantische studentenvereniging KVHV en hield toespraken op uitnodiging van het Davidsfonds en het Vlaams Economisch Verbond (VEV), twee flamingantische organisaties… Men kan bijgevolg stellen dat Gaston Eyskens de grootste flamingant van de geschiedenis is, hoewel zijn vader extreem pro-Belgisch was omdat hij de flaminganten haatte wegens hun collaboratie met de Duitsers tijdens de eerste wereldoorlog. Gaston Eyskens zag hierin een banaal generatieconflict (Memoires van Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 27). In de jaren 1930 stelde de jonge universiteitsprofessor Gaston Eyskens zelfs de afschaffing van de provincies en hun vervanging door « gouwraden » voor Brussel, « Wallonië » et « Vlaanderen » voor (Memoires van Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 66). Hij wenste ook de oprichting van een flamingantische volkspartij, de Katholieke Vlaamse Volkspartij genaamd, en wilde samenwerken met het separatistische en fascistische VNV (Memoires van Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 74-76). In een artikel in de Standaard van 3 juni 1936 verklaarde Gaston Eyskens zelfs onder de titel : « Naar een volksfront van alle Vlaamse strijdformaties. Laat het katholieke Vlaanderen bouwen aan een eigen huis » :

« Vlaanderen had behoefte aan een bezielende politieke idee, een gemeenschappelijke politiek en een ware offergeest voor grote idealen. Om die tot stand te brengen, betoogde ik, was het nodig dat de Vlamingen zich in één groot strijdfront verenigden om radicaal en agressief en met alle propagandamiddelen op te rukken tegen alle volksvernietigende krachten […]”

“Ik besloot dat een machtig strijdfront van alle gezonde en volkse krachten tot stand moest komen voor het vestigen van een christelijke en volkse orde in Vlaanderen. Dat was de weg die bewandeld moest worden. Het was hoog tijd, schreef ik ten slotte, dat dergelijke taal in de katholieke partij gesproken werd.”

(Memoires van Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 71).

Precies een toespraak van Joseph Goebbels, de nazi-minister voor propaganda…

Een positief punt betreffende deze sinistere figuur, die sommigen een staatsman noemen (maar van welke Staat ?) is het volgende : in 1970 wilde hij niet meer raken aan het bestaan van de provincies noch aan de provinciale samenstelling van de Senaat, die volgens hem behouden diende te worden.

3. Een nota van premier Gaston Eyskens

Maar we moeten terug naar de vermelde nota. In zijn brief aan Koning Boudewijn van 5 januari 1967 verklaarde Gaston Eyskens in essentie het volgende:

1) de taalproblemen zorgden voor ernstige twisten tussen de taalgemeenschappen. Anderzijds stond de meerderheid van de bevolking er onverschillig tegenover, behoudens “Vlaams”-gezinde organisaties en de arbeiders in “Wallonië”. Eyskens bedoelde met name de “Waalse” politieke en syndicale leiders die het federalisme afschilderden als de mogelijkheid om grondige economische hervormingen door te voeren en de economische “wederopstanding” van hun gewest te realiseren.

2) Persoonlijk was hij ervan overtuigd dat in een referendum over de keuze tussen de eenheidsstaat en een federale staat een ruime meerderheid van de Belgen zich voor de eerste formule zou uitspreken. De eenheidsstaat bestond sedert de onafhankelijkheid van ons land. Onze instellingen, partijen en organisaties waren op basis van die unitaire structuur georganiseerd. De bevolking had nooit een andere staatsvorm gekend. “Gehecht zijn aan de eenheidsstaat was voor velen synoniem met vaderlandsliefde en trouw aan onze instellingen. Andere formules waren voor velen gelijk aan diepe verdeeldheid, versnippering van het gezag, ondermijning van de nationale geest of het begin van separatisme, dat tot riskante avonturen zou leiden”.

3) Nochtans, zo merkte hij op, waren het in de politiek meestal actieve en agressieve minderheden en de acties van intellectuelen die dikwijls de doorslag gaven en die hervormingsplannen doordrukten.

4) Sommigen hoopten dat “de internationalisering van de politieke en economische vraagstukken, de toenemende internationale samenwerking en vooral de eenmaking van Europa de spanningen tussen “Vlamingen” en “Walen” zouden doen afnemen. Vooralsnog was dat niet het geval. Integendeel, de eenheidsstaat werd van vele zijden ondergraven door voorstellen voor decentralisatie, deconcentratie, culturele autonomie in verschillende graden, federalisatie en federalisme”.

5) Tenslotte waren de drie nationale partijen meer en meer onderhevig geworden aan interne communautaire spanningen. De eenheid van de CVP was een fictie geworden. Eind 1966 werd aangekondigd dat begin 1967 zogenaamde “Waalse” en “Vlaamse” socialisten afzonderlijk zouden congresseren. De meeste “Waalse” socialistische leiders verdedigden sedert verscheidene jaren het federalisme. De PVV behield naar buiten toe haar eenheid. Maar dat gebeurde, volgens Eyskens, waarschijnlijk “vooral om tactische redenen”. Het Liberaal Vlaams Verbond schaarde zich echter geleidelijk achter diegenen die meer “Vlaamse” autonomie wensten.

4. Het woelige jaar 1968

In 1968 viel de regering over de kwestie “Leuven-Vlaams”. In de daaropvolgende verkiezingen, die sterk communautair geladen waren, gingen de zogenaamde taalpartijen sterk vooruit. De VU ging van 12 naar 20 zetels in de Kamer en het RW haalde in één klap 6 zetels.

Op 17 juni 1968 legde de regering Gaston Eyskens IV de eed af. Deze regering was samengesteld uit de CVP/PSC en de BSP/PSB, maar beschikte niet over een 2/3de meerderheid. Het volumineuze regeerakkoord voorzag in vier maatregelen: 1) culturele autonomie; 2) verregaande administratieve decentralisatie naar de provincies; 3) economische decentralisatie door de oprichting van gewestelijke economische raden en ontwikkelingsmaatschappijen; 4) het waarborgen van de rechten van ideologische minderheden en taalminderheden.

In oktober 1968 dienden de twee ministers, belast met gemeenschapsrelaties, hun voorstellen in het Parlement in. Het voorstel van Tindemans (CVP) bevatte volgende elementen: a) bepaalde gebieden konden aan de provincies onttrokken worden om er een apart statuut aan te geven (Voeren); b) België zou grondwettelijk in vier taalgebieden ingedeeld worden; c) de parlementsleden zouden in twee taalgroepen ingedeeld worden. Voor sommige wetten zou dus een meerderheid in beide taalgroepen vereist zijn; c) twee raden van Senatoren zouden worden opgericht, respectievelijk voor de Nederlandstalige gemeenschap en de Franstalige gemeenschap. Deze raden zouden bevoegd zijn voor een uitgebreide reeks culturele materies, zoals de bescherming en de luister van de taal, het beleid inzake radio en tv, de cultuur- en jeugdpolitiek, de kunsten en letteren, de culturele relaties met de andere taalgemeenschap en het buitenland, en een aantal onderwijsmateries; d) er zou een zgn. “alarmbelprocedure” ingevoerd worden. Het voorstel van zijn Franstalige tegenhanger, de socialist Terwagne, voorzag in de oprichting van “gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen”. Deze zouden zeer beperkte bevoegdheden hebben: de inventarisering van de economische streekbehoeften, het ontwerpen van een regionaal geörienteerde politiek en (bindende) planning.

Het protest tegen deze plannen was heftig. De PVV-PLP vond de culturele autonomie te vergaand. Volgens haar was die in strijd met de wet omdat artikel 26 van de grondwet bepaalde dat de Koning, de Kamer en de Senaat gezamenlijk de wetgevende macht uitoefenden. De liberalen stelden voor om cultuurraden op te richten, waarvan de besluiten door de Koning zouden worden bekrachtigd. De partij was ook niet te vinden voor de oprichting van gewestraden en eiste provinciale decentralisatie. Anderzijds vond de VU de culturele autonomie te limitatief. De partij eiste eigen regionale parlementen en regeringen met een eigen financiering en tekende bezwaren aan bij de “grendelgrondwet”. Over de economische decentralisatie was er aan “Waalse” socialistische zijde een offensief op gang gekomen om de gewestelijke economische raden wetgevende bevoegdheden toe te kennen. Hoe dan ook bereikte de kabinetsraad op 28 februari 1969 een akkoord over de uitbreiding van de bevoegdheden van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (socialistische eis). Ook zou de economische raad van Brabant dezelfde bevoegdheden als de twee andere gewestraden verkrijgen (eis PSC), maar paritair samengesteld worden (eis CVP).

5. De ramp van oktober 1969

Ondanks enorm veel voorbereidend parlementair werk, raakten de besprekingen in het slop. Nochtans zorgde op 21 augustus 1969 een gesprek tussen Gaston Eyskens en Pierre Descamps, die in juni Omer Vanaudenhove als voorzitter van de PVV-PLP was opgevolgd, voor de deblokkering. Descamps bevestigde dat zijn partij niet bereid was aan de grondwetsherziening mee te werken zolang de regeringsvoorstellen als basis werden genomen en dat de PVV-PLP problemen bleef hebben met de culturele autonomie. Eyskens stelde voor om een Werkgroep op te richten, bestaande uit de regeringspartijen, de PVV-PLP en de “taalpartijen”. De regeringsvoorstellen zouden weliswaar als basis dienen, maar konden geamendeerd worden. Voor de eerste maal in de Belgische geschiedenis werden alle politieke partijen betrokken bij een communautair overleg.

Maar het resultaat van dat gezamenlijk overleg was allesbehalve positief. Op 24 september 1969 startte de “Werkgroep van 28”. De besprekingen werden gehouden in de Wetstraat 16. Eyskens zat de werkgroep voor, geflankeerd door de ministers Tindemans en Terwagne. Aan zijn rechterzijde, naast Tindemans, zat de delegatie van de CVP-PSC: Robert Houben, Robert Vandekerckhove, Léon Servais, Renaat Van Elslande, Raf Hulpiau en Paul de Stexhe. Aan zijn linkerzijde, naast Terwagne, zat de BSP-delegatie: Léo Collard, Elie Van Bogaert, Frans Gelders, Henri Simonet, Jos Van Eynde en Fernand Dehousse. De PVV-PLP-delegatie zat recht tegenover Eyskens: Pierre Descamps, Gérard Delruelle, August De Winter, Basile Risopoulos, Carlos De Baeck, Herman Vanderpoorten. Links en rechts van de liberalen zaten de vertegenwoordigers van de kleine partijen: Frans Van der Elst, Wim Jorissen en Frans Baert (van de fameuze Baert-doctrine die in stappen uitlegt hoe “Vlaamse” onafhankelijkheid moest bekomen worden) voor de VU, Jean Duvieusart, François Perin en André Lagasse voor het FDF-RW (= Front des Francophones en Rassemblement wallon), en ten slotte Mare Drumeaux voor de communistische partij. Achteraf zou blijken dat de inbreng van de zes vertegenwoordigers van de taalpartijen doorslaggevend zou zijn.

Over de culturele autonomie werd vrij snel een consensus bereikt. De cultuurraden kregen een wetgevende bevoegdheid. Ze werden samengesteld uit Senatoren, omdat het uitgesloten was dat een wetgevende bevoegdheid buiten het Parlement zou worden uitgeoefend. De liberalen waren het op dat vlak met de christen-democraten eens.

Na de bespreking van de culturele autonomie, volgde de administratieve decentralisatie. Het regeerakkoord voorzag in dat verband in de overheveling van talrijke bevoegdheden naar de provincies en de omvorming van de bestendige deputaties tot een soort provinciale regering. De consensus die hierover bestond, werd echter onmiddellijk onder vuur genomen. De “Waalse” regionalist François Perin eiste een normatieve beslissingsbevoegdheid van de “gewesten” op economisch gebied, met een mogelijkheid voor die entiteiten om belastingen te heffen. Eyskens repliceerde daarop dat een nationale economische politiek noodzakelijk was. Bovendien waren er binnen de nationale regering al twee staatssecretarissen voor streekbeleid. In sommige aangelegenheden bestond er al een verdeelsleutel van het nationaal budget over wat later de drie gewesten zouden worden. Breidde men de bevoegdheden van de “gewesten” nog uit, dan zouden de problemen die nu terzake al bestonden nog groter worden. De doos van pandora was echter geopend. In een spiraal van communautair opbod vroeg Frans Van der Elst (VU) een uitbreiding van de culturele autonomie tot andere bevoegdheden. Robert Houben (PSC) kon zich wel neerleggen bij culturele autonomie, maar verwierp elke vorm van economische autonomie. Dat laatste zou immers een “totaal federalisme” betekenen en, zo meende hij, in een latere fase naar separatisme leiden. Houben, de laatste voorzitter van de unitaire CVP-PSC had in december 1966 een vorm van beperkt provinciaal federalisme uitgewerkt. Zijn wens was dat de bevoegdheden in verband met cultuur, onderwijs, openbare werken, volksgezondheid, huisvesting, land- en stedenbouw naar de provincies overgeheveld zouden worden. Ook verdedigde hij een provinciale Senaat waarin elke provincie door een gelijk aantal afgevaardigden vertegenwoordigd zou zijn.

Op 2 oktober 1969 werd het spoor van de provinciale decentralisatie voorgoed verlaten, toen de PVV-PLP, hierin gevolgd door de BSP, verkondigde dat zulk een decentralisatie tot “niets” zou leiden. Daarmee bliezen liberalen en socialisten het luik aangaande de provincies – dat nochtans een grote plaats in het regeerakkoord innam – op. De gewestvorming, want daarover ging het nu, was iets heel anders dan de “economische decentralisatie” waarover tot dan toe gesproken was (Advocaat Jean-Pierre Debandt noemde dit in 1993 de “ontsporing” van de jaren 1960, zie G. VAN ISTENDAEL, J.-M. DEHOUSSE, J. GOL et. al., Het Nut van België, Antwerpen, 1993, p. 78).

Dat impliceerde immers een defederalisering van de unitaire staat waarbij deze laatste alle controle over de gewesten en gemeenschappen zou verliezen… Men kan zonder overdrijving stellen dat 2 oktober 1969 de zwartste dag van de geschiedenis van België in vredestijd was…

Een paar maanden na het einde van het voorzitterschap van unitarist Vanaudenhove (PVV-PLP) werd België, onder impuls van het RW en de VU – later gesteund door liberalen en socialisten – op heel korte tijd in de richting van het dualistisch taalfederalisme, dat alle partijen tot dan toe hadden veroordeeld, gestuwd. De werkgroep kwam van 24 september 1969 tot 13 november 1969 samen en al na iets meer dan een week werd het principe van provinciale decentralisatie zonder de minste motivering naar de prullenmand verwezen. De regering, die over geen 2/3de meerderheid beschikte, had onderhandeld met nationalisten en gaandeweg de nationalistische principes overgenomen…

6. Van 1970 tot 1980

Op 21 februari 1970 legde Gaston Eyskens volgende verklaring af in het Parlement: “de unitaire Staat, met zijn structuur en zijn werkwijze zoals die thans door de wetten nog geregeld zijn, is door de gebeurtenissen achterhaald. De gemeenschappen en de gewesten moeten hun plaats innemen in vernieuwde staatsstructuren die beter aangepast moeten zijn aan de eigen toestanden van het land.”

Na verschillende maanden getouwtrek werd de staatshervorming uiteindelijk door de twee Kamers in december 1970 goedgekeurd. De laatste stemming vond plaats in de Senaat op 22 december 1970. Het is tekenend vast te stellen dat ondanks het feit dat de Volksunie de stemming geboycot heeft, er daarna een hartelijke ontmoeting tussen de eerste minister Gaston Eyskens en de voorzitter van de flamingantische nationalisten Frans Van der Elst tijdens dewelke de eerste minister zich erop beroemde een schitterende staatshervorming doorgevoerd te hebben zonder belangrijke toegevingen aan de Franstaligen Belgen en de Belgische unitaristen (bron : Memoires van Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 853-854). Eyskens heeft zich dus als een « goede flamingant » gedragen, wat de leider van de VU heeft erkend. Deze laatste heeft hem zelfs gefeliciteerd en heeft zich geëxcuseerd voor het gedrag van zijn partijleden in het parlement (!).

De “constituante” heeft echter in 1970 twee artikels ingevoegd, namelijk artikel 59bis dat “gemeenschappen” moest creëren en artikel 107quater dat “gewesten” zou creëren. Nochtans had de “preconstituante” in 1968 niet in zo’n grondwetswijziging voorzien. M.a.w., bij de grondwetswijziging van 1970 werden artikels in de grondwet ingevoerd, namelijk die over de gewesten en de gemeenschappen, die niet in de verklaring tot herziening van de grondwet van 1968 vermeld stonden. Dat is verboden en maakt het hele federale systeem ongrondwettelijk. Anders gezegd: het federalisme is dus niet alleen het gevolg van een barslecht bestuur, maar ook – en dat is nog erger – van een misdrijf.

Vandaag ondervinden we nog de rampzalige gevolgen van de ontsporing van 1969. Deze hervorming bevatte de kern van heel de huidige structuur van het taalfederalisme met zijn gewesten en gemeenschappen. De 5 andere staatshervormingen van 1980, 1988, 1993, 2001 en 2013 waren niet meer dan de uitvoering van het separatistische project van Gaston Eyskens. Hij was dus echt de auteur van dit complexe, dure, inefficiënte en discriminerende systeem in zo’n klein land. Objectief gezien was Eyskens een groot politicus, maar in de eerste plaats voor de flaminganten. Aan België en zijn bevolking heeft hij veel schade berokkend waar ze vandaag nog altijd dagelijks onder lijden.

Ook na de staatshervorming van 1970 waren er nog waarschuwende stemmen. Zo verklaarde Leo Tindemans in 1971: “Ik heb geen enkel, maar ook geen enkel vooroordeel tegen een federaal systeem. Indien het ons land beter zou organiseren, met minder wrijvingen en zonder verlies van welvaart, dan zou men wel gek zijn het niet te aanvaarden. Maar de grootste specialisten in de wereld die ik daarover geconsulteerd heb, hebben mij gezegd dat het federalisme met twee […] een contradictio in terminis is. Federalisme met twee, zeggen ze mij, is geen federalisme; het is de juxtapositie van twee volken die een tegenovergestelde richting uitgaan.” Leo Tindemans (CVP) in de Senaat, 7 juli 1971 (Parlementaire Handelingen Senaat, p. 2368)

François Perin, die de lont aan het kruitvat stak, verklaarde tien jaar later niet meer in België te geloven (gegeven dat hij er al ooit in geloofd had !).

Uit de VU, opvolgster van de collaborateurs van het VNV, kwamen achtereenvolgens de “nieuwe” separatistische en extreemrechtse partijen VB en N-VA voort.

Na de staatshervorming van 1970 kwam die van 1980. Wilfried Martens (CVP) was toen premier. Opnieuw werden de duidelijke waarschuwingen van de jaren 1960 volledig in de wind geslagen. Deze “hervorming” (lees: staatsafbraak) heeft de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten gevoelig uitgebreid, ook al heeft Martens niet geraakt aan de structuur van het taalfederalisme van 1970.

7. De staatshervormingen vanaf 1988

De “staatshervorming” van 1988 was eveneens het werk van premier Martens. Deze hervorming was even drastisch als die van 1980. België werd meer en meer “uitgekleed”, vooral in het voordeel van de gewesten, die alleen aan hun eigen belang dachten. Zelfs tijdens deze zgn. “derde fase” van de staatshervorming waren kritische stemmen niet afwezig, maar alweer werden ze niet gehoord. Zo waarschuwde Senator en staatsman Ludo Dierickx (Agalev) in 1988 in Le Soir de toenmalige Eerste Minister, Wilfried Martens: “Ce fédéralisme ethnique à deux va-t-il enfin satisfaire et apaiser la classe politique de notre pays? La réforme de l’Etat donne à deux nationalismes des institutions, des parlements, des gouvernements, des pouvoirs, des milliards et surtout beaucoup de matières à conflit. Pensez-vous qu’un fédéralisme à deux ou à trois puisse fonctionner et ne pas mener au séparatisme?” (“Tribune Libre – Six questions à M. Martens”, Le Soir, 21 november 1988).

Vertaling: „Zal dit tweeledige etnische federalisme eindelijk de politieke klasse van ons land tevreden en geruststellen ? De staatshervorming geeft aan twee nationalismen instellingen, parlementen, regeringen, bevoegdheden, miljarden en vooral veel twistappels. Denkt u dat een federalisme met twee of drie kan werken en niet tot separatisme zal leiden ?”  

Door de vierde staatshervorming van 1993-94 onder impuls van Jean-Luc Dehaene (CVP) werd België officieel een federale staat (grondwet van 17 februari 1994), maar die beslissing riep een nieuwe nationalistische dynamiek in het leven, wat resulteerde in de staatshervorming van 2001 van premier Verhofstadt (VLD) en later de zesde staatshervorming van eerste minister Elio Di Rupo (PS) van 2012 tot 2014. Deze laatste hervorming heeft nog meer bevoegdheden aan de gewesten toegekend en heeft zelfs een deel van de sociale zekerheid, nl. de kinderbijslagen, aan de gemeenschappen toegekend.

8. Besluit

Als men de huidige federalisering van België vergelijkt met de waarschuwingen van de partijcongressen van de jaren 1960, wie durft dan nog te beweren dat de nationalisten geen heel eind gevorderd zijn in het ontmantelen van de Belgische staat? Wie denkt dan nog dat de “staatshervormingen” een goede zaak zijn voor België en de Belgen? Wie heeft dan nog niet begrepen dat federalisme een codewoord is voor separatisme ?  De B.U.B. doet een plechtige oproep aan elke Belg die zijn land respecteert om het taalfederalisme als een zware vergissing uit de nationale geschiedenis te verwerpen. België is eerst en vooral nood aan een intellectuele revolutie (‘ein grosses Umdenken’, zoals men het zo goed in het Duits zegt) om de weg naar een nieuw unitair en drietalig België op basis van de 9 historische provincies vrij te maken.

LA VERITE SUR LA CREATION DU FEDERALISME LINGUISTIQUE

Le fédéralisme linguistique belge constitue l’une des plus importantes causes des problèmes politico-communautaires actuels. Ce système d’apartheid bipolaire oppose constamment les Belges néerlandophones aux Belges francophones et inversément. Dans ce texte, nous étudierons les origines du fédéralisme linguistique. Comment en sommes-nous arrivés là ? On verra que le premier ministre Gaston Eyskens, qui a un passé très flamingant, a mis en marche la machine infernale du fédéralisme linguistique et qu’il a jeté toutes les bases de la catastrophe fédéraliste. Les réformes de l’Etat subséquentes ne sont que l’exécution de ce projet séparatiste. La première réforme de l’Etat est une histoire intrigante qui donne à réfléchir et qui nous confronte à la stupidité humaine ainsi qu’au pouvoir de quelques individus séparatistes ou opportunistes qui peuvent mettre en danger l’unité du pays. 

Entre janvier 1967 et février 1970, l’unitarisme belge a été temporairement enterré. Naturellement, cet événement n’est pas uniquement le résultat des événements de ces trois années. Pendant des décennies, le pouvoir des nationalistes flamands et des régionalistes “wallons” s’est accru au sein de la société belge. Cependant, cela n’aurait jamais dû arriver si les partis impliqués avaient fait preuve de plus d’esprit d’État et avaient écouté les avertissements précédents de leurs propres partis. Dans ce contexte, on peut donc parler d’une erreur de gestion capitale avec des conséquences majeures et néfastes. 

1. Les trois partis traditionnels s’opposent au fédéralisme

Au cours des années 60 du 20e siècle, le fédéralisme a été débattu lors de plusieurs congrès de partis. À l’hiver 1960-1961, une grève se déroula contre la “loi unique”, notamment à l’instigation du régionaliste de gauche André Renard, qui voyait le fédéralisme comme une solution.

Un an plus tard, en décembre 1961, le Congrès CVP-PSC a discuté la “tension dangereuse entre les communautés”. Trois solutions étaient possibles selon le parti chrétien-démocrate: 1) le séparatisme; 2) le fédéralisme; 3) l’unitarisme avec autonomie culturelle. Le séparatisme et le fédéralisme ont été rejetés sans équivoque. 

Pourquoi le CVP a-t-il rejeté le séparatisme? Tout d’abord, le parti a estimé que le terme était “ambigu”. Nous constatons en effet aujourd’hui à quel point le fédéralisme belge ressemble fortement au confédéralisme. Deuxièmement, le fédéralisme garantirait la pleine souveraineté des entités fédérées sans l’intervention de l’État fédéral (c’est aujourd’hui effectivement le cas dans notre “fédéralisme coopératif”). Troisièmement, les États obtiendraient un droit de veto, également dans des matières fédérales. De plus, les entités fédérées seraient impliquées dans les révisions constitutionnelles. C’est aujourd’hui le cas, surtout depuis la création d’un Sénat des communautés par la réforme de l’Etat de 2012-2014. Enfin, la méthode permettant de parvenir à un partage des pouvoirs n’était pas claire. C’est le moindre que l’on puisse dire après 50 ans de fragmentation chaotique des pouvoirs. Ces préoccupations étaient donc tout simplement visionnaires. Le parti a conclu: «Un fédéralisme dualiste conduit fatalement au séparatisme […] Nous sommes confrontés à un conflit institutionnalisé. Une politique fédéraliste, un véritable non-sens économique qui aurait des conséquences désastreuses sur notre prospérité, et qui va à l’encontre d’un mouvement historique qui vise actuellement à regrouper les peuples dans le monde entier » (P. MENU, Congresresoluties van de Vlaamse politieke partijen, II., De Christelijke Volkspartij 1945, Gand, 1993, p. 135-149).

Le parti libéral PVV-PLP était encore plus franc dans son attaque contre le fédéralisme. Début octobre 1967, le parti a déclaré : «pour pouvoir moderniser l’État belge, il faut mettre définitivement un terme aux différends qui opposent les Belges les uns aux autres de manière artificielle, à la suite de l’action démagogique de certains groupes […]. Le PVV rejette toute solution fédéraliste pour l’État belge, car il est convaincu que le fédéralisme mènerait le pays au séparatisme, à l’incertitude économique et au déclin de sa prospérité. Le PVV rejette tout immobilisme, et souhaite créer une nouvelle atmosphère dans le pays, une atmosphère de solidarité et de confiance dans un avenir commun.“ Dans ce contexte, le parti libéral souhaitait prendre des mesures dans le domaine de l’éducation (promotion de la seconde langue nationale, échange d’enseignants au-delà de la frontière linguistique), les médias, l’économie et l’organisation de l’État (notamment par la mise en place d’un Sénat composé sur base d’une circonscription nationale et de sénateurs cooptés par la province). En bref, il s’agissait du programme du B.U.B. aujourd’hui. (“Voor een nieuw België”, IXde Congres PVV-PLP, Knokke, 29-30 septembre, 1er octobre 1967, www.liberaalarchief.be). 

2. Qui était le premier ministre Gaston Eyskens?

Quelques mois auparavant, le 5 janvier 1967, Gaston Eyskens (CVP) avait adressé au Roi Baudouin une note sur la problématique du fédéralisme.

Préalablement, il faut savoir que ce monsieur s’était tristement distingué dans les années 1930 par son projet de scission du parti catholique belge en une aile francophone et une aile néerlandophone et qu’il a mis sur pied une collaboration éphémère entre cette aile flamingante (la KVV) et les fascistes et séparatistes de Staf De Clercq réunis dans le VNV, qui collaborait avec le parti REX de Léon Degrelle et avec les nazis pendant la deuxième guerre mondiale (Mémoires de Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 76 et s.).

Avant la deuxième guerre mondiale, ce triste sire était membre de l’organisation estudiantine ultra-flamingante KVHV et qui tenait des discours à l’invitation du Davidsfonds  et le Vlaams Economisch Verbond (VEV), deux organisations flamingantes… On peut dire par conséquent que Gaston Eyskens est le plus grand flamingant de l’Histoire, même si son père était extrêmement pro-belge car il détestait les flamingants en raison de leur collaboration avec les Allemands pendant la première guerre mondiale. Gaston Eyskens y voyait un banal conflit de générations (Mémoires de Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 27). Dans les années 1930, le jeune professeur d’université Gaston Eyskens proposa même la suppression des provinces et leur remplacement par des « gouwraden » pour Bruxelles, la « Wallonie » et la « Flandre » (Mémoires de Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 66). Il voulait aussi la création d’un parti populaire flamingant nommé Katholieke Vlaamse Volkspartij et souhaitait collaborer avec la VNV séparatiste et fasciste (Mémoires de Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 74-76). Dans un article paru au Standaard le 3 juin 1936, Gaston Eyskens a même déclaré sous le titre : « Naar een volksfront van alle Vlaamse strijdformaties. Laat het katholieke Vlaanderen bouwen aan een eigen huis » (Traduction: “Vers un front populaire de toutes les formations de combat flamandes. Faites la Flandre catholique construire sa propre maison ») :

« Vlaanderen had behoefte aan een bezielende politieke idee, een gemeenschappelijke politiek en een ware offergeest voor grote idealen. Om die tot stand te brengen, betoogde ik, was het nodig dat de Vlamingen zich in één groot strijdfront verenigden om radicaal en agressief en met alle propagandamiddelen op te rukken tegen alle volksvernietigende krachten […]”

« Ik besloot dat een machtig strijdfront van alle gezonde en volkse krachten tot stand moest komen voor het vestigen van een christelijke en volkse orde in Vlaanderen. Dat was de weg die bewandeld moest worden. Het was hoog tijd, schreef ik ten slotte, dat dergelijke taal in de katholieke partij gesproken werd.”

Traduction:

“La Flandre avait besoin d’une idée politique enthousiasmante, une politique commune et un vrai esprit de sacrifice au profit de grands idéaux. Pour mettre cela en œuvre, déclarais-je, il était nécessaire que les Flamands se rassemblent dans un grand front de combat afin d’affronter radicalement et agressivement et à l’aide de tous les moyens de propagande toutes les forces détruisant le peuple […] »

« Je concluais qu’un puissant front de combat de toutes les forces saines et populaires devait voir le jour pour la réalisation d’un ordre chrétien et populaire en Flandre.  Cela, c’était la voie à suivre. Il était grand temps, ajoutais-je enfin, qu’un tel langage soit tenu au sein du parti catholique. »

(Mémoires de Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 71).

On dirait un discours de Joseph Goebbels, ministre de la propagande des nazis…

Un point positif tout de même sur ce sinistre personnage que certains appellent homme d’Etat (mais duquel ?) est le suivant : en 1970, il ne voulait plus toucher à l’existence des provinces ni à la composition provinciale du Sénat, ce dernier devant être maintenu, selon lui.

3. Une lettre au Roi du premier ministre

Mais revenons à sa lettre précitée adressée au Roi Baudouin du 5 janvier 1967.  Le flamingant Gaston Eyskens y déclara en substance : 

1) les problèmes linguistiques ont provoqué de graves conflits entre les communautés linguistiques. En revanche, la majorité de la population y était indifférente, à l’exception des organisations flamingantes et des travailleurs de “Wallonie”. Eyskens visait ainsi les dirigeants politiques et syndicaux “wallons” qui décrivaient le fédéralisme comme une occasion de mettre en œuvre des réformes économiques approfondies et de relancer l’économie de leur région. 

2) Il était personnellement convaincu que lors d’un référendum sur le choix entre l’État unitaire et l’État fédéral, une large majorité de Belges appuierait la première formule. L’État unitaire existait depuis l’indépendance de la Belgique. Les institutions, partis et organisations belges ont été organisés sur la base de cette structure unitaire. La population n’avait jamais connu une autre forme étatique. «Pour beaucoup de gens, être attaché à l’État unitaire était synonyme de patriotisme et de loyauté envers nos institutions. D’autres formules étaient pour bon nombre de personnes équivalentes à une division profonde, à une fragmentation de l’autorité, à une atteinte à l’esprit national ou au début du séparatisme qui conduirait à des risques incertains. »

3) Cependant, a-t-il fait observer, en politique, ce sont principalement les minorités actives et agressives ainsi que les actions d’intellectuels qui sont décisives et qui font aboutir les plans de réforme. 

4) Certains espéraient que “l’internationalisation des questions politiques et économiques, la coopération internationale croissante et, surtout, l’unification de l’Europe, atténueraient les tensions entre “Flamands” et “Wallons”. Pour le moment, ce n’était pas le cas. Au contraire, l’Etat unitaire était attaqué de tous les côtés par des propositions de décentralisation, de déconcentration, d’autonomie culturelle à différents niveaux, de fédéralisation et de fédéralisme. »

5) Enfin, les trois partis nationaux étaient de plus en plus sujets aux tensions communautaires internes. L’unité du CVP était devenue une fiction. Fin 1966, il a été annoncé que, début 1967, les socialistes dits “wallons” et “flamands” se réuniraient séparément. La plupart des leaders socialistes “wallons” défendaient le fédéralisme depuis plusieurs années. Le PVV a conservé son unité en apparence. Mais, selon Eyskens, c‘était “principalement pour des raisons tactiques”. Cependant, l’association libérale flamande ‘Liberaal Vlaams Verbond ‘ a progressivement soutenu ceux qui souhaitaient davantage d’autonomie “flamande”. 

4. 1968: une année très tumultueuse

En 1968, le gouvernement Vanden Boeynants est tombé en raison de l‘affaire “Leuven-Vlaams”. Lors des élections suivantes, très communautarisées, les partis communautaires se sont considérablement renforcés. La VU est passée de 12 à 20 sièges à la Chambre et le RW a obtenu 6 sièges d’un coup. 

Le 17 juin 1968, le gouvernement Gaston Eyskens IV a prêté serment. Ce gouvernement était composé du CVP / PSC et du BSP / PSB, mais ne disposait pas d’une majorité des deux tiers. Le volumineux accord de coalition prévoyait quatre mesures: 1) l’autonomie culturelle; 2) une décentralisation administrative poussée vers les provinces; 3) la décentralisation économique par la mise en place de conseils économiques régionaux et de sociétés de développement; 4) garantir les droits des minorités idéologiques et des minorités linguistiques. 

En octobre 1968, les deux ministres responsables des relations intercommunautaires ont présenté leurs propositions au Parlement. La proposition de Tindemans (CVP) contenait les éléments suivants: a) certaines zones pourraient être retirées des provinces pour leur attribuer un statut séparé (p.ex. Les Fourons); b) la Belgique serait constitutionnellement divisée en quatre zones linguistiques; c) les députés seraient divisés en deux groupes linguistiques et certaines lois exigeraient une majorité dans les deux groupes linguistiques; d) deux conseils sénatoriaux seraient créés, un pour la communauté néerlandophone et un pour la communauté francophone. Ces conseils seraient compétents pour un large éventail de questions culturelles, telles que la protection de la langue, la radio et télévision, la politique culturelle et de la jeunesse, les arts et lettres, les relations culturelles avec les autres communautés linguistiques et avec l’étranger ainsi qu’un certain nombre de questions d’éducation; d) une “procédure de sonnette d’alarme” serait introduite. La proposition de son homologue francophone, le socialiste Terwagne, prévoyait la création de “sociétés de développement régional”. Celles-ci auraient des pouvoirs très limités: l’identification des besoins économiques régionaux, la conception d’une politique régionale et la planification (contraignante). 

La protestation contre ces projets était féroce. Le PVV-PLP a jugé l’autonomie culturelle trop étendue. Selon eux, elle était contraire à la loi puisque l’article 26 de la Constitution stipulait que le Roi, la Chambre et le Sénat exerçaient conjointement le pouvoir législatif. Les libéraux ont proposé la création de conseils culturels dont les décisions seraient ratifiées par le Roi. Le parti n’était pas non plus favorable à la création de conseils régionaux et a demandé une décentralisation provinciale. D’autre part, la VU a jugé l’autonomie culturelle trop restrictive. Le parti a demandé des parlements et gouvernements propres à chaque région disposant d’un financement propre et a soulevé des objections à l’encontre de la “constitution verrouillée” (« grendelgrondwet »). En ce qui concerne la décentralisation économique, une offensive a été lancée du côté socialiste “wallon” pour accorder des pouvoirs législatifs aux conseils économiques régionaux. Quoi qu’il en soit, le 28 février 1969, le cabinet des ministres parvint à un accord sur l’extension des pouvoirs des sociétés de développement régional (à la demande des socialistes). On attribuerait également les mêmes pouvoirs au conseil économique du Brabant qu’aux deux autres conseils régionaux (exigence du PSC), mais il serait composé de manière paritaire (exigence du CVP). 

5. La catastrophe d’octobre 1969

Malgré un considérable travail parlementaire préparatoire, les discussions étaient un échec. Cependant, le 21 août 1969, une conversation entre Gaston Eyskens et Pierre Descamps, qui avait succédé à Omer Vanaudenhove en tant que président du PVV-PLP en juin, a conduit au déblocage. Descamps a confirmé que son parti n’était pas disposé à coopérer à la révision de la constitution tant que les propositions du gouvernement étaient prises comme base et que le PVV-PLP continuait à avoir des problèmes avec les propositions d’autonomie culturelle. Eyskens a proposé de créer un groupe de travail composé des partis gouvernementaux, du PVV-PLP et des “partis communautaires”. Les propositions du gouvernement serviraient de base, mais pourraient être amendées. Pour la première fois dans l’histoire de la Belgique, tous les partis politiques ont été impliqués dans une consultation communautaire. 

Toutefois, le résultat de cette concertation conjointe était tout sauf positif. Le “groupe de travail des 28” a débuté le 24 septembre 1969. Les discussions se sont tenues au 16 rue de la Loi. Eyskens a présidé le groupe de travail, accompagné des ministres Tindemans et Terwagne. Sur le côté droit, à côté de Tindemans, se trouvait la délégation du CVP-PSC: Robert Houben, Robert Vandekerckhove, Léon Servais, Renaat Van Elslande, Raf Hulpiau et Paul de Stexhe. À sa gauche, à côté de Terwagne, se trouvait la délégation du BSP: Léo Collard, Elie Van Bogaert, Frans Gelders, Henri Simonet, Jos Van Eynde et Fernand Dehousse. La délégation du PVV-PLP était directement en face d’Eyskens: Pierre Descamps, Gérard Delruelle, August De Winter, Basile Risopoulos, Carlos De Baeck et Herman Vanderpoorten. À gauche et à droite des libéraux se trouvaient les représentants des petits partis: Frans Van der Elst, Wim Jorissen et Frans Baert (de la célèbre doctrine Baert qui explique par étapes comment l’indépendance “flamande” devrait être réalisée) pour la VU, Jean Duvieusart , François Perin et André Lagasse pour le FDF-RW (= Front des francophones et Rassemblement wallon), et enfin Mare Drumeaux pour le parti communiste. Après, il s’avérerait que la contribution des six représentants des partis linguistiques fut décisive. 

Un consensus s’est rapidement dégagé sur l’autonomie culturelle. Les conseils culturels ont reçu un pouvoir législatif. Ils étaient composés de sénateurs, car il était jugé impossible que des pouvoirs législatifs soient exercés en dehors du Parlement. Les libéraux étaient d’accord avec les chrétiens-démocrates à ce sujet. 

Après la discussion sur l’autonomie culturelle, les négociateurs abordaient la décentralisation administrative. Dans ce contexte, l’accord de coalition prévoyait le transfert de nombreux pouvoirs aux provinces et la transformation des députations permanentes en une sorte de gouvernements provinciaux. Cependant, le consensus qui existait a été immédiatement critiqué. Le régionaliste wallingant François Périn (RW) a demandé un pouvoir de décision normatif dans le domaine économique pour les “régions”, leur donnant la possibilité de prélever des taxes. Eyskens a ensuite répondu qu’une politique économique nationale était nécessaire. De plus, il y avait déjà deux secrétaires d’État chargés de la politique régionale au sein du gouvernement national. Dans certains cas, il existait déjà une clé de répartition du budget national sur ce qui allait devenir les trois régions. Si les compétences des “régions” étaient encore étendues, les problèmes qui existaient déjà dans ce domaine deviendraient encore plus importants. La boîte de Pandore était cependant ouverte. Dans une spirale de surenchère communautaire, Frans Van der Elst (VU) a ensuite demandé l’extension de l’autonomie culturelle à d’autres compétences. Robert Houben (PSC) pouvait accepter l’autonomie culturelle, mais a rejeté toute forme d’autonomie économique. Sinon, on aboutirait, selon lui, au “fédéralisme total qui conduirait au séparatisme à un stade ultérieur ». Houben, le dernier président du CVP-PSC unitaire, avait élaboré une forme de fédéralisme provincial restreint en décembre 1966. Il souhaitait que les compétences en matière de culture, d’éducation, de travaux publics, de santé publique, de logement, d’agriculture et d’urbanisme soient transférées aux provinces. Il a également défendu un Sénat provincial dans lequel chaque province serait représentée par un nombre égal de représentants. 

Le 2 octobre 1969, la proposition de décentralisation provinciale a été définitivement abandonnée, lorsque le PVV-PLP, suivi du BSP, a annoncé qu’une telle décentralisation ne mènerait « à rien ». Ce faisant, libéraux et socialistes ont rayé le volet des provinces de l’accord de coalition. La régionalisation, parce que c’est ce dont il s’agissait maintenant, était très différente de la “décentralisation économique” qui avait été discutée jusqu’à présent (l’avocat Jean-Pierre Debandt l’appelait en 1993 le “déraillement” des années 1960, voy. G. VAN ISTENDAEL, J.-M. DEHOUSSE, J. GOL et. al., Het Nut van België, Anvers, 1993, p. 78). puisqu’elle impliquait une dé-fédéralisation de l’État unitaire, par laquelle ce dernier perdrait tout contrôle sur les régions et les communautés… On peut dire sans exagération que le 2 octobre 1969 a été le jour le plus noir de l’histoire de la Belgique en période de paix… 

Quelques mois après la fin de la présidence de l’unitariste Vanaudenhove (PVV-PLP), la Belgique, sous l’impulsion du RW et de la VU – soutenus plus tard par les chrétiens-démocrates, les libéraux et les socialistes – s’est rapidement dirigée vers un fédéralisme linguistique dualiste, que tous les partis avaient auparavant condamné. Le groupe de travail s‘est réuni du 24 septembre 1969 au 13 novembre 1969, mais déjà après un peu plus d’une semaine, le principe de la décentralisation provinciale était rayé de la carte sans le moindre motif. Le gouvernement, qui n’avait pas la majorité des 2/3, a négocié avec les nationalistes et a progressivement adopté leurs principes nationalistes… 

6. De 1970 à 1980

Le 21 février 1970, Gaston Eyskens a déclaré devant le Parlement: “L’État unitaire, avec sa structure et son mode de fonctionnement tels que réglementés par la loi, est devenu obsolète en raison des événements. Les communautés et les régions doivent s’inscrire dans des structures étatiques renouvelées, qui doivent être mieux adaptées à leurs propres situations. “

Après plusieurs mois de tractations, la réforme de l’Etat fut finalement approuvée par les deux Chambres en décembre 1970, le dernier vote étant celui du Sénat le 22 décembre 1970. Il est significatif de voir que malgré que la Volksunie a boudé le vote, il y a eu après ce dernier une rencontre cordiale entre le premier ministre Gaston Eyskens et le président des nationalistes flamingants Frans Van der Elst lors de laquelle le premier ministre s’est vanté d’avoir fait passer une réforme de l’Etat grandiose sans concessions notables aux Belges francophones et aux unitaristes belges (source : Mémoires de Gaston Eyskens, Lannoo, Tielt, 1993, p. 853-854). Eyskens s’est donc comporté en « bon flamingant », ce que le leader de la VU a reconnu. Ce dernier l’a même félicité et s’est excusé du comportement des membres de son parti au parlement (!).

En outre, la “constituante” a inséré deux articles, notamment l’article 59bis qui devait créer des “communautés” et l’article 107quater qui devait créer les “régions”.  Néanmoins, en 1968, la “préconstituante” n’avait pas  proposé la révision de ces deux articles. Autrement dit, lors de la révision de la constitution de 1970, certains articles qui n’étaient pas mentionnés dans la révision de la constitution de 1968 ont été introduits dans la constitution, notamment ceux concernant les régions et les communautés. Ceci est interdit et rend l’ensemble du système fédéral inconstitutionnel. Autrement dit, le fédéralisme est non seulement le résultat d’une mauvais gestion, mais – pire encore – d’un acte illicite.

Nous subissons encore aujourd’hui les conséquences désastreuses du déraillement de 1969-1970. Cette réforme contenait en germe toute la structure actuelle du fédéralisme linguistiques avec ses communautés et régions. Les autres 5 réformes de l’Etat de 1980, 1988, 1993, 2001 et 2013 n’étaient que l’exécution du projet séparatiste de Gaston Eyskens. Celui-ci était donc vraiment l’auteur de ce système complexe, coûteux, inefficace et discriminatoire dans un si petit pays. De façon objective, Eyskens était un grand politicien, mais en premier lieu pour les flamingants. A la Belgique et sa population, il a causé de sérieux dommages dont elles souffrent encore quotidiennement à l’heure actuelle.

Même après la réforme de l’État de 1970, l’on entendait encore des avertissements. Leo Tindemans, par exemple, qui a lui-même aidé Gaston Eyskens à réaliser la première « destruction de l’Etat », si on peut dire, a déclaré en 1971: «Je n’ai aucun, mais vraiment aucune crainte d’un système fédéral. S’il organisait mieux notre pays, avec moins de frictions et sans perte de prospérité, il serait fou de ne pas l’accepter. Mais les plus grands spécialistes du monde que j’ai consultés à ce sujet m’ont dit que le fédéralisme à deux […] était une contradiction. Le fédéralisme à deux, me dit-on, n’est pas du fédéralisme; c’est la juxtaposition de deux nations allant dans une direction opposée”. (Leo Tindemans (CVP) au Sénat le 7 juillet 1971 (Annales parlementaires du Sénat, p. 2368). Toutefois, c’est exactement ce fédéralisme, qui est en réalité un fédéralisme à deux (« Flandre » contre « Wallonie »), qui a été mis en place dès 1970, notamment à l’instigation de ce même Tindemans. Il était donc un peu tard de s’en plaindre !

François Perin, qui a aidé à mettre le feu aux poudres en 1969, a déclaré dix ans plus tard ne plus croire en la Belgique (si à tout le moins il y a jamais cru !).

La Volksunie, successeur des collaborateurs du VNV, a plus tard engendré les « nouveaux » partis séparatistes et d’extrême droite VB et N-VA. 

Après la réforme de l’État de 1970 est venue celle de 1980. Wilfried Martens (CVP) était alors Premier ministre. Encore une fois, les avertissements clairs des années 1960 ont été complètement ignorés. Cette “réforme” (lire: démolition de l’État) a sérieusement élargi les compétences des régions et communautés, même si Martens n’a plus touché à la structure du fédéralisme linguistique de 1970.

7. Les réformes de l’Etat à partir de 1988

La “réforme de l’Etat” de 1988 fut également le travail du Premier ministre Martens. Cette réforme était aussi drastique que celle de 1980. La Belgique était de plus en plus « déshabillée », notamment au profit des régions, qui ne pensaient qu’à leurs propres intérêts. Même pendant cette soi-disant “troisième phase” de la réforme de l’État, les voix critiques n’étaient pas absentes, mais encore une fois, elles n’étaient pas entendues. En 1988, le Sénateur et homme d’État Ludo Dierickx (Agalev) avait mis en garde le Premier ministre Wilfried Martens dans Le Soir en ces termes : “Ce fédéralisme ethnique à deux va-t-il enfin satisfaire et apaiser la classe politique de notre pays? La réforme de l’Etat confère à deux nationalismes des institutions, des parlements, des gouvernements, des pouvoirs, des milliards et surtout beaucoup de matières à conflit. Pensez-vous qu’un fédéralisme à deux ou à trois puisse fonctionner et ne pas mener au séparatisme?” (“Tribune Libre – Six questions à M. Martens”, Le Soir, 21 novembre 1988).

Avec la quatrième réforme de l’État de 1993-1994, la Belgique, sous l’impulsion de Jean-Luc Dehaene (CVP), est officiellement devenue un État fédéral (constitution du 17 février 1994), mais cette décision a créé une nouvelle dynamique nationaliste, entraînant la réforme de l’État de 2001 du Premier ministre Verhofstadt (VLD) et plus tard la sixième réforme de l’Etat du premier ministre Elio Di Rupo (PS) de 2012 à 2014. Cette dernière réforme a accordé encore plus de compétences aux régions et a même transféré une partie de la sécurité sociale, c’est-à-dire les allocations familiales, aux communautés.

8. Conclusion

Si l’on compare la fédéralisation actuelle de la Belgique aux avertissements lancés par les congrès des partis des années 1960, qui ose encore prétendre que les nationalistes n’ont pas fort avancé dans le démantèlement de l’État belge ? Qui pense encore que les “réformes de l’Etat” sont une bonne chose pour la Belgique et les Belges ? Qui n’a pas encore compris que le fédéralisme est l‘antichambre du séparatisme ?  Le B.U.B. lance un appel solennel à chaque Belge qui respecte son pays de rejeter le fédéralisme linguistique comme une grave erreur de l’Histoire nationale. La Belgique a d’abord besoin d’une révolution intellectuelle (‘ein grosses Umdenken’, comme on dit si bien en allemand) afin de préparer la voie vers une nouvelle Belgique unitaire et trilingue basée sur les 9 provinces historiques.