ZAAK DEENE : WAAROM GEEN HERDENKING DOOR DE BENDE VAN NIJVEL? – AFFAIRE DEENE : POURQUOI PAS DE COMMEMORATION PAR LES TUEURS DU BRABANT?

foto-photo: hln.be; archief Belga; le Delhaize d’Alost - de Delhaize te Aalst
foto-photo: hln.be; archief Belga; le Delhaize d’Alost – de Delhaize te Aalst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA N-VA CHERCHE A JUSTIFIER LA TERREUR

Op 4 januari 2017 publiceerde de B.U.B. een artikel waarin ze de deelname van Karlijn Deene, N-VA-mandataris en medewerkster van “Vlaams” « minister-president » Bourgeois, op een pro-nazi feestje, de vriendenkring Sneyssens, aan de kaak stelde. Het was met name dankzij een verwijzing naar ons artikel door de bekende viroloog Marc van Ranst op zijn Facebook-pagina dat de geschreven pers een grote weerklank gaf aan dit ontluisterend nieuws. Daarentegen was de stilte hieromtrent van de « openbare » media, RTBF en VRT, alsook van hun commerciële tegenhangers, RTL en VTM, enigszins verwonderlijk. Men kan echter een band leggen met een fictief feest georganiseerd door oud-leden van de « Bende van Nijvel ».

Het was inderdaad onze partij die als eerste de aanwezigheid van Karlijn Deene (N-VA), gemeenteraadslid te Gent en schrijver van de toespraken van “Vlaams” “minister-president” Bourgeois, op de bijeenkomst van nazi’s onthulde. Ze pochte met haar aanwezigheid op haar Facebook-pagina. De grootvader van Deene – Obersturmbannführer Oswald van Ooteghem –  collaboreerde met het nazi-regime. De vader van Bourgeois ook. Men ziet zo door welke personen we geregeerd worden !

Op de bijeenkomsten van de vriendenkring Sneyssens kon het « Berkenkruis », een soort omgekeerd runeteken (zeer populair bij de SS), dat de dood en de oorlog symboliseert, « bewonderd » worden. We brengen eveneens in herinnering dat gedurende dit “pacifistisch” feest (scripsit Deene) de “Joelkaars” aangestoken werd. Een zekere Himmler, hoofd van de SS, alsook de architect van de holocaust, wou het Joelfeest instellen om het Kerstfeest te vervangen. Zijn doel was het christendom en onze humanistische samenleving uit te roeien en te vervangen door een racistische en Germaanse tirannie.

De N-VA meende echter dat de aanwezigheid van Karlijn Deene op de bijeenkomst van de groep een « privé-aangelegenheid» was. Deene heeft niet haar excuses aangeboden, maar ze haar bericht van haar Facebook-profiel gewist en het in privé-modus geplaatst.

Stelt u zich voor dat een lid van de CDU, de politieke partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, aanwezig zou zijn op een feest georganiseerd door nostalgici van het Derde Rijk. Merkel zou dan op staande voet ontslag moeten nemen.

Wat zou, op soortgelijke wijze, de oud-leden van de terroristische groep « de Bende van Nijvel » (Tueurs du Brabant) verhinderen om het (vermoedelijke) overlijden van één van hun leden tijdens de moorddadige roofoverval op de Delhaize in Aalst (Oost-Vlaanderen) op 9 november 1985 te herdenken ? Volgens de logica van de N-VA zou men dus hulde moeten brengen aan dit « slachtoffer »… Stelt u zich bovendien voor dat tegelijkertijd één van hun dochters de woordvoerster zou zijn van premier Michel… Te gek voor woorden toch?

Hoe absurd deze vergelijking ook overkomt, in de twee situaties gaat het om een herdenking van misdadigers door misdadigers. We zien geen fundamenteel verschil.

 

bron-source: http://www.military.be/
Berkenkruis – Croix de Bouleau; bron-source: http://www.military.be/

DE N-VA PROBEERT TERREUR TE VERGOELIJKEN

Le 4 janvier 2017, le B.U.B. a publié un article dénonçant la participation d’une mandataire N-VA et collaboratrice du « ministre-président » “flamand” Bourgeois, Karlijn Deene, à une fête pro-nazi, le vriendenkring Sneyssens (“cercle d’amis Sneyssens”). Grâce notamment à une référence vers notre article publiée par le virologue connu Marc Van Ranst sur sa page Facebook, la presse écrite a réservé un large écho à cette nouvelle consternante. En revanche, le silence à ce propos des chaînes “publiques”, RTBF et VRT, et commerciales, RTL et VTM, a quelque peu étonné. On peut cependant établir un lien avec une fête fictive organisée par les anciens membres des ‘Tueurs du Brabant’.

Notre parti a en effet été le premier à relever la présence de Karlijn Deene (N-VA), conseillère communale de la ville de Gand et  rédactrice des discours du “ministre-président” “flamand” Geert Bourgeois (N-VA), à une réunion de nazis. Elle se vantait de sa présence sur sa page facebook. Le grand-père de Deene – Obersturmbannführer Oswald van Ooteghem – fut collaborateur du régime nazi, tout comme le père de Bourgeois. On se rend compte par quels personnages nous sommes gouvernés !

Lors des réunions du cercle d’amis Sneyssens, on pouvait « admirer » la « Berkenkruis », une espèce de rune inversée (très populaire chez les SS), évoquant la mort et la guerre. Rappelons également que pendant cette fête “pacifiste” (scripsit Deene), la “bougie de Yule” fut allumée. Un certain Himmler, chef du SS et architecte de l’holocauste, a voulu instaurer la fête de Yule en remplacement de la fête de Noël. Son but était d’éradiquer le christianisme ainsi que notre civilisation humaniste pour la remplacer par une tyrannie raciste et germanique.

La N-VA considérait cependant que la présence de Karlijn Deene à la réunion du cercle était une « affaire privée ». L’intéressée ne s’est pas excusée, a effacé le message sur son profil Facebook et a mis ce dernier en mode privé.

Imaginez-vous qu’un membre du CDU, le parti politique de la chancelière allemande Angela Merkel soit présent à une fête organisée par des nostalgiques du Troisième Reich. Merkel devrait alors démissionner sur-le-champ.

Dans un registre similaire, qu’est-ce qui empêcherait les anciens membres du groupe terroriste « les Tueurs du Brabant » (‘Bende van Nijvel’) de commémorer le décès (présumé) d’un leurs membres lors de leur braquage meurtrier perpétré au Delhaize d’Alost (Flandre orientale) le 9 novembre 1985 ? Selon la logique de la N-VA, il faudrait donc rendre hommage à cette “victime”… Imaginez-vous en outre qu’en même temps une de leurs filles soit la porte-parole du premier ministre Michel? Ce serait tout à fait absurde, n’est-ce pas ?

Quelque absurde que nous paraisse cette comparaison, dans les deux cas de figure, il s’agit d’une commémoration de criminels par des criminels. On ne voit pas de différence fondamentale.

 

In de pers en op het web – dans la presse et sur le web:

Gazet van Antwerpen

De Standaard

Het Laatste Nieuws

De Morgen

7sur7

Apache

Socialisme.be

Het Nieuwsblad

Le Vif

DeWereldMorgen

RTBF (site)

Blog Marcel Sel

Metro

La Libre Belgique

LDH

HBVL

VMO (!)

La Nouvelle Gazette

La Meuse

Recuperando Memoria (Spanje-Espagne)