belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

L’HEURE EST À UNE TROISIÈME RÉVOLUTION BELGE ! – TIJD VOOR EEN DERDE BELGISCHE REVOLUTIE !

Pour le B.U.B., la coupe est pleine. Il semble que même les 9.000 décès suite au coronavirus ne suffisent pas à faire comprendre à certains particrates que le fédéralisme linguistique introduit depuis 1970 est un échec. Apparemment, pour eux, il n’y a pas encore assez de morts!

Voor de B.U.B. is de maat nu echt vol. 9.000 corona-doden zijn blijkbaar niet genoeg om bepaalde particraten te doen inzien dat het vanaf 1970 ingevoerde taalfederalisme een fiasco is. Voor hen zijn er blijkbaar niet genoeg doden gevallen.

LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT (19): LA SCISSION DU CONTROLE DES FILMS – ZESDE STAATSHERVORMING (19): SPLITSING FILMKEURING

Par la sixième “réforme” de l’Etat, le contrôle des films a été défédéralisé et cette scission a été liée à une « solution » pour Bruxelles. Qu’est-ce que impliquait ?

Met de zesde ”staatshervorming’’ werd de filmkeuring gedefederaliseerd en deze splitsing werd verbonden aan een “oplossing” voor Brussel. Wat hield dit in?

CORONAVIRUSCRISIS: DE ONDOELTREFFENDHEID VAN HET « MEXICAANS LEGER » VAN MINISTERS EN MINISTER-PRESIDENTEN – CRISE DU CORONAVIRUS: L’INEFFICACITE DE « L’ ARMÉE MEXICAINE » DE MINISTRES ET « MINISTRES-PRESIDENTS »

De coronacrisis zet het failliet van het taalfederalisme eens te meer in de verf. Net als bij de terreuraanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016), waar verschillende overheden elkaar voor de voeten liepen, is het nu weer duidelijk dat dit complex systeem met zijn zestigtal ministers en staatssecretarissen grote crisissen niet kan aanpakken. Het lijkt op een Mexicaans leger, d.w.z. een leger met méér generaals en kolonels dan soldaten. En die generaals en kolonels vinden zich allemaal even belangrijk…

La crise du coronavirus met à nouveau en évidence la faillite du fédéralisme linguistique. A l’époque des attentats terroristes de Paris (2015) et de Bruxelles (2016), lorsque les différents gouvernements se sont mis des bâtons dans les roues, il est de nouveau devenu clair que ce système complexe avec ses soixante ministres et secrétaires d’État, n’est pas en mesure de faire à face à des crises majeurs. Il ressemble à une armée mexicaine, c’est-à-dire à une armée comptant plus de généraux et de colonels que de soldats. Et ces généraux et colonels se considèrent tous aussi importants…

DE INSTITUTIONELE WARBOEL – LE MAQUIS INSTITUTIONNEL – DAS GEWIRR DER INSTITUTIONEN

De huidige coronaviruscrisis is ook een uitgelezen ogenblik om kennis te nemen van de ingewikkelde versnippering van bevoegdheden die eigen is aan het federale België. Het blijkt dan dat er een manifest gebrek is aan coördinatie en solidariteit, die in een unitaire staat erg normaal zijn.

L’actuelle crise du coronavirus est un moment excellent pour se rendre compte de l’éparpillement des compétences au sein de la Belgique fédérale. Il y a clairement un manque de coordination et de solidarité, qui sont évidents dans un Etat unitaire.

Die heutige Coronavirus-krise ist auch eine gute Gelegenheit, von den komplizierten Kompetenzverteilungen im föderalen Belgien Kenntnis zu nehmen. Wir sehen dass, Koordination und Solidarität, die in einem unitären Staat sehr gewöhn sein, hier fehlen.

HET FEDERALISME DOODT OPNIEUW ! – LE FEDERALISME TUE DE NOUVEAU ! – DER FÖDERALISMUS TÖTET ERNEUT !

Op 7 april 2020 maakte de zogezegde “Vlaamse’’ minister van welzijn Wouter Beke (CD&V) bekend dat er 619 nog niet aan het federale niveau gerapporteerde mensen in de Noord-Belgische rusthuizen bijkomend overleden waren aan de gevolgen van het coronavirus. Zo zijn momenteel meer dan 2.000 inwoners van België aan het virus overleden, wat proportioneel meer is dan in de ons omringende landen. Deze belangrijke informatie omtrent de toestand in de rusthuizen werd bewust door de flamingantische “regering” verzwegen. Ook is de coördinatie met het “federale” niveau ondermaats, wat vele mensenlevens kost…

Le 7 avril 2020, le soi-disant ministre « flamand » de l’aide sociale Wouter Beke (CD&V) a annoncé que 619 personnes supplémentaires et non encore rapportées sont décédées dans des maisons de repos du nord de la Belgique suite aux effets du coronavirus. Ainsi, le nombre total de victimes de ce virus dépasse les 2.000 en Belgique, ce qui est proportionnellement plus que dan les pays voisins (un sur 5.000 Belges). Cette information importante relative à la situation dans les maisons de repos a été délibérément cachée par le « gouvernement » flamingant. Aussi la coordination avec le niveau « fédéral » est-elle déplorable, ce qui coûte beaucoup de vies humaines…