belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DE INSTITUTIONELE WARBOEL – LE MAQUIS INSTITUTIONNEL – DAS GEWIRR DER INSTITUTIONEN

De huidige coronaviruscrisis is ook een uitgelezen ogenblik om kennis te nemen van de ingewikkelde versnippering van bevoegdheden die eigen is aan het federale België. Het blijkt dan dat er een manifest gebrek is aan coördinatie en solidariteit, die in een unitaire staat erg normaal zijn.

L’actuelle crise du coronavirus est un moment excellent pour se rendre compte de l’éparpillement des compétences au sein de la Belgique fédérale. Il y a clairement un manque de coordination et de solidarité, qui sont évidents dans un Etat unitaire.

Die heutige Coronavirus-krise ist auch eine gute Gelegenheit, von den komplizierten Kompetenzverteilungen im föderalen Belgien Kenntnis zu nehmen. Wir sehen dass, Koordination und Solidarität, die in einem unitären Staat sehr gewöhn sein, hier fehlen.

HET FEDERALISME DOODT OPNIEUW ! – LE FEDERALISME TUE DE NOUVEAU ! – DER FÖDERALISMUS TÖTET ERNEUT !

Op 7 april 2020 maakte de zogezegde “Vlaamse’’ minister van welzijn Wouter Beke (CD&V) bekend dat er 619 nog niet aan het federale niveau gerapporteerde mensen in de Noord-Belgische rusthuizen bijkomend overleden waren aan de gevolgen van het coronavirus. Zo zijn momenteel meer dan 2.000 inwoners van België aan het virus overleden, wat proportioneel meer is dan in de ons omringende landen. Deze belangrijke informatie omtrent de toestand in de rusthuizen werd bewust door de flamingantische “regering” verzwegen. Ook is de coördinatie met het “federale” niveau ondermaats, wat vele mensenlevens kost…

Le 7 avril 2020, le soi-disant ministre « flamand » de l’aide sociale Wouter Beke (CD&V) a annoncé que 619 personnes supplémentaires et non encore rapportées sont décédées dans des maisons de repos du nord de la Belgique suite aux effets du coronavirus. Ainsi, le nombre total de victimes de ce virus dépasse les 2.000 en Belgique, ce qui est proportionnellement plus que dan les pays voisins (un sur 5.000 Belges). Cette information importante relative à la situation dans les maisons de repos a été délibérément cachée par le « gouvernement » flamingant. Aussi la coordination avec le niveau « fédéral » est-elle déplorable, ce qui coûte beaucoup de vies humaines…

CORONAVIRUS: HET GEVAARLIJKSTE VIRUS IS HET FEDERALISME – CORONAVIRUS: LE VIRUS LE PLUS DANGEREUX EST LE FÉDÉRALISME

Op 12 maart 2020 kondigde de regering aan dat de ‘’federale fase’’ van het rampenplan in werking trad. Dat gebeurde na een zitting van de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de bestrijding van het coronavirus (covid19). Parallel daarmee werden een aantal zeer vergaande maatregelen getroffen die een impact zullen hebben op het leven van alle Belgen. De “federale fase’’ van het rampenplan kan geactiveerd worden wanneer er een situatie ontstaat die van bovenprovinciaal belang is, de hele bevolking bedreigt alsook de coördinatie van verschillende ministeries en een algemene informatie van de bevolking vereist.

Le 12 mars 2020, après une session du Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (covid19), le gouvernement a annoncé que la «phase fédérale» du plan d’urgence entrerait en vigueur. Parallèlement, un certain nombre de mesures de grande envergure ont été prises. Elles auront un impact sur la vie de tous les Belges. La «phase fédérale» du plan d’urgence peut être activée lorsqu’une situation survient qui dépasse le cadre provincial, lorsqu’elle menace l’entièreté de la population, ou encore qu’elle nécessite la coordination de différents ministères et l’information de la population.

Jérémy Charlier, vice-président du B.U.B. - ondervoorzitter van de B.U.B. (photo-foto: B.U.B.)

LE VIRUS DE LA PARTICRATIE – HET PARTICRATISCHE VIRUS

Certains partis traditionnels ont élu ou vont encore élire leur nouveau président de parti. Le B.U.B. observe que ces nouveaux présidents comme Coens (CD&V) et probablement Lachaert à (Open VLD) prétendent que pour sauver la Belgique il faut absolument continuer à “réformer” (lire: scinder davantage) le pays. Ils défendent un Etat fédéral à quatre régions ou, pire encore, le confédéralisme.

Sommige traditionele partijen hebben hun nieuwe partijvoorzitter gekozen of moeten ze nog kiezen De B.U.B. merkt op dat de nieuwe partijvoorzitters zoals Coens (CD&V) en waarschijnlijk Lachaert (Open VLD) beweren dat het om België te redden absoluut noodzakelijk is om door te gaan met het “hervormen” (lees: verder splitsen) van het land. Ze verdedigen een federale staat met vier gewesten of, erger nog, confederalisme.

CORONAVIRUS: TAALFEDERALISME SCHAADT DE GEZONDHEID ! – CORONAVIRUS: LE FÉDÉRALISME LINGUISTIQUE NUIT A LA SANTE !

De bestrijding van het coronavirus in België gebeurt op een chaotische wijze. De reden daarvoor ligt voor de hand: de hallucinante bevoegdheidsversnippering in de gezondheidszorgen die een resultaat is van het waanzinnige taalfederalisme.

La lutte contre le coronavirus en Belgique se déroule de manière chaotique. La raison est évidente: l’éparpillement hallucinant des compétences en matière de soins de santé, résultat de l’absurde fédéralisme linguistique.