info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

VERSCHILLENDE HITTEGOLF-PLANNEN BEMOEILIJKEN HET LEVEN VAN DE BELGEN – PLUSIEURS PLANS CANICULE COMPLIQUENT LA VIE DES BELGES

De zomer van 2018 was uitzonderlijk warm. In juli en augustus kende België zelfs hittegolven waarbij de temperatuur van 35° C overschreden werd. Er waren meer zomerdagen dan tijdens de mythische zomer van 1976. Het was ook zo droog dat sommige overheden maatregelen moesten nemen om het gebruik van water in te perken. Nochtans merkte de B.U.B. vooral de kakofonie op in de politieke maatregelen, als die al genomen werden.

Il a fait très chaud cet été 2018. En juillet et août, la Belgique a même connu des vagues de chaleur dépassant les 35° C. Il y avait plus de jours estivaux que lors de l’été mythique de 1976. Il a fait aussi très sec de sorte que certaines autorités ont dû prendre des mesures de restriction de l’usage de l’eau. Toutefois, le B.U.B. a surtout remarqué la cacophonie dans les actions politiques, si actions il y avait.

PERS VERTELT LEUGENS OVER BELGISCH CONGO – LA PRESSE RACONTE DES MENSONGES SUR LE CONGO BELGE

Op het jaarlijkse Pukkelpop-muziekfestival in Hasselt (provincie Limburg) (15-18 augustus 2018) zou een Congolese vrouw uitgescholden zijn door racistische jongeren. De B.U.B. veroordeelt ten strengste elke vorm van racisme, maar is het niet eens met het feit dat dit incident misbruikt wordt om de Belgische koloniale periode in Congo in een verkeerd daglicht te stellen.

Lors du festival musical annuel de Pukkelpop à Hasselt (province du Limbourg) (15-18 août 2018) une femme congolaise aurait été victime d’insultes de la part de quelques jeunes racistes. Le B.U.B. condamne formellement chaque forme de racisme, mais n’est pas d’accord avec le fait qu’on abuse de l’incident pour diffamer la période coloniale belge au Congo.

DE BLOCK WENST HERFEDERALISERING GEZONDHEIDSZORGEN – DE BLOCK SOUHAITE REFEDERALISER LES SOINS DE SANTE

Op 9 juni 2018 hield minister van volksgezondheid Maggie De Block (VLD) in Het Belang van Limburg een opgemerkt pleidooi voor een herfederalisering van het gezondheidsbeleid, waar vandaag niet minder dan 8 ministers voor bevoegd zijn.

Le 9 juin 2018, le ministre de la santé publique a plaidé dans Het Belang van Limburg pour une refédéralisation des soins de santé. A l’heure actuelle, pas moins de 8 ministres sont chargés de cette matière.

PROPOSITION UNITARISTE DE CALVO (GROEN) VA DANS LE SENS DU B.U.B. – UNITARISTISCH VOORSTEL CALVO (GROEN) GAAT IN DE RICHTING B.U.B.

Dans son nouveau livre, le président du groupe à la Chambre de Groen-Ecolo, Kristof Calvo, propose notamment de supprimer 5 sur 6 parlements en Belgique. Le B.U.B. est évidemment d’accord, mais a des questions sur d’autres propositions et souhaite le maintien des provinces et du Sénat. Parcourons un peu les points positifs et négatifs de ses propositions publiées par la presse néerlandophone le 15 mai 2018.

In zijn nieuwste boek stelt de voorzitter van de Kamerfractie van Groen-Ecolo, Kristof Calvo, ondermeer voor om 5 van de 6 parlementen in België af te schaffen. De B.U.B. vindt dit natuurlijk zeer goed, maar heeft vragen over andere voorstellen en wil het behoud van de provincies en de Senaat. Laten we even de positieve en negatieve punten van zijn door de Nederlandstalige pers op 15 mei 2018 gepubliceerde voorstellen overlopen.