info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

CORONAVIRUS: HET GEVAARLIJKSTE VIRUS IS HET FEDERALISME – CORONAVIRUS: LE VIRUS LE PLUS DANGEREUX EST LE FÉDÉRALISME

Op 12 maart 2020 kondigde de regering aan dat de ‘’federale fase’’ van het rampenplan in werking trad. Dat gebeurde na een zitting van de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de bestrijding van het coronavirus (covid19). Parallel daarmee werden een aantal zeer vergaande maatregelen getroffen die een impact zullen hebben op het leven van alle Belgen. De “federale fase’’ van het rampenplan kan geactiveerd worden wanneer er een situatie ontstaat die van bovenprovinciaal belang is, de hele bevolking bedreigt alsook de coördinatie van verschillende ministeries en een algemene informatie van de bevolking vereist.

Le 12 mars 2020, après une session du Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (covid19), le gouvernement a annoncé que la «phase fédérale» du plan d’urgence entrerait en vigueur. Parallèlement, un certain nombre de mesures de grande envergure ont été prises. Elles auront un impact sur la vie de tous les Belges. La «phase fédérale» du plan d’urgence peut être activée lorsqu’une situation survient qui dépasse le cadre provincial, lorsqu’elle menace l’entièreté de la population, ou encore qu’elle nécessite la coordination de différents ministères et l’information de la population.

Jérémy Charlier, vice-président du B.U.B. - ondervoorzitter van de B.U.B. (photo-foto: B.U.B.)

LE VIRUS DE LA PARTICRATIE – HET PARTICRATISCHE VIRUS

Certains partis traditionnels ont élu ou vont encore élire leur nouveau président de parti. Le B.U.B. observe que ces nouveaux présidents comme Coens (CD&V) et probablement Lachaert à (Open VLD) prétendent que pour sauver la Belgique il faut absolument continuer à “réformer” (lire: scinder davantage) le pays. Ils défendent un Etat fédéral à quatre régions ou, pire encore, le confédéralisme.

Sommige traditionele partijen hebben hun nieuwe partijvoorzitter gekozen of moeten ze nog kiezen De B.U.B. merkt op dat de nieuwe partijvoorzitters zoals Coens (CD&V) en waarschijnlijk Lachaert (Open VLD) beweren dat het om België te redden absoluut noodzakelijk is om door te gaan met het “hervormen” (lees: verder splitsen) van het land. Ze verdedigen een federale staat met vier gewesten of, erger nog, confederalisme.

CORONAVIRUS: TAALFEDERALISME SCHAADT DE GEZONDHEID ! – CORONAVIRUS: LE FÉDÉRALISME LINGUISTIQUE NUIT A LA SANTE !

De bestrijding van het coronavirus in België gebeurt op een chaotische wijze. De reden daarvoor ligt voor de hand: de hallucinante bevoegdheidsversnippering in de gezondheidszorgen die een resultaat is van het waanzinnige taalfederalisme.

La lutte contre le coronavirus en Belgique se déroule de manière chaotique. La raison est évidente: l’éparpillement hallucinant des compétences en matière de soins de santé, résultat de l’absurde fédéralisme linguistique.

LES TROIS CAUSES ET SOLUTIONS DE LA CRISE POLITIQUE – DE DRIE OORZAKEN EN OPLOSSINGEN VAN DE POLITIEKE CRISIS

La crise politique en Belgique s’éternise. Un an et cinquante jours après la chute du gouvernement Michel, il n’y a toujours pas de nouveau gouvernement national. Pour le B.U.B., les causes de la crise sont évidentes. Les solutions aussi. Mais celles-ci devront être très drastiques.

De politieke crisis in België houdt niet op. Eén jaar en 50 dagen na de val van de regering Michel is er nog steeds geen nieuwe nationale regering. Voor de B.U.B. zijn de oorzaken van de crisis duidelijk. De oplossingen ook. Maar ze zullen heel drastisch moeten zijn.

BOUCHEZ ZEGT GEWOON WAT DE MEERDERHEID VAN DE BELGEN DENKT – BOUCHEZ DIT TOUT SIMPLEMENT CE QUE LA MAJORITÉ DES BELGES PENSENT

Georges Louis Bouchez, de jonge voorzitter van de Franstalige liberalen van de MR, verklaarde tijdens een interview met het magazine Wilfried (23.01.20) voorstander van een unitair België te zijn. Nooit eerder sedert het begin van het federaliseringsproces in België sprak een partijvoorzitter van de particratie zich zo sterk tegen het taalfederalisme uit. De koninklijke informateur heeft tegelijk alleen maar de mening van de meeste Belgen uitgedrukt. Die mening wordt door de B.U.B. al sinds het jaar 2000 verdedigd: de terugkeer naar het unitaire België. Het is niet alleen een mooi, maar ook een noodzakelijk project.

Georges Louis Bouchez, le jeune président des libéraux francophones (MR), a déclaré lors d’un entretien historique accordé au magazine Wilfried (23.01.20) être en faveur d’une Belgique unitaire. Jamais depuis le début du processus de fédéralisation en Belgique, un président d’un parti de la particratie s’est opposé de manière si claire au fédéralisme linguistique. En même temps, l’informateur royal n’a fait qu’exprimer l’opinion de la plupart des Belges, défendue déjà depuis l’an 2000 par le B.U.B.: le retour à la Belgique unitaire. Il s’agit d’un projet à la fois beau et nécessaire.