info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DE N-VA IS TEGEN CONFEDERALISME ! – LA N-VA S’OPPOSE AU CONFEDERALISME !

Op 5 januari 2019 kondigde de Belgische minister van mobiliteit, F. Bellot (MR) aan dat hij het idee van een interfederaal agentschap voor de mobiliteit op de agenda wou zetten. Dit heeft als doel de files een halt toe te roepen en de populariteit van het openbaar vervoer te vergroten. Een initiatief dat – gelet op de beperkingen opgelegd door het federalisme – uiteraard op gezond verstand berust en zelfs enigszins “confederaal” van aard is aangezien de federale overheid in de huidige institutionele constellatie haar mening niet aan de deelstaten kan opleggen. Het is dan ook vreemd dat de flaminganten dit voorstel afkeuren.

Le 5 janvier 2019, le ministre belge de la mobilité, F. Bellot (MR), a annoncé qu’il allait mettre sur table l’idée d’une agence interfédérale de la mobilité.. Celui-ci a pour objectif de s’attaquer à la congestion du trafic et à renforcer la popularité des transports publics. Une initiative de pur bon sens – au vu des restrictions imposées par le fédéralisme bien entendu – qui est même quelque peu “confédérale” de nature puisque dans la constellation institutionnelle actuelle, l’autorité fédérale ne peut pas imposer son opinion aux entités fédérées. Il est donc étrange que les flamingants désapprouvent cette proposition. 

2018: L’ANNEE DU PREMIER ELU – HET JAAR VAN DE EERSTE VERKOZENE

La fin d’année invite toujours à un regard en arrière sur l’année écoulée et en avant vers l’année à venir. Il y a un paradoxe remarquable : le B.U.B. va bien, mais la Belgique va mal.

Het eindejaar nodigt altijd uit tot een blik achteruit op het afgelopen jaar en een blik vooruit naar het komende jaar. Er is een merkwaardige paradox : het gaat goed met de B.U.B., maar het gaat slecht met België.

LETTRE AU PREMIER MINISTRE – BRIEF AAN DE EERSTE MINISTER

Lors des élections provinciales et communales du 14 octobre 2018, de nouvelles irrégularités se sont produites avec les ordinateurs de vote. Le B.U.B. exige des élections honnêtes et contrôlables. C’est pourquoi le B.U.B. a envoyé une lettre au premier ministre Charles Michel début décembre. Vous pouvez la lire ci-dessous. Elle contient tant nos plaintes que des propositions constructives pour protéger de manière durable le vote électronique en Belgique. Le B.U.B. espère une réponse positive.

Tijdens de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben zich weer heel wat onregelmatigheden met de stemcomputers voorgedaan. De B.U.B. wil eerlijke en controleerbare verkiezingen. In die zin heeft de B.U.B. begin december een brief naar eerste minister Charles Michel gestuurd, die u hieronder kan lezen. Naast onze klachten, vindt u er ook constructieve voorstellen in om de elektronische stembusgang in België duurzaam te beschermen. De B.U.B. hoopt op een positief gevolg.

DES “GILETS JAUNES” CONTRE LE FEDERALISME – “GEELVESTEN” TEGEN FEDERALISME

Depuis plusieurs semaines, des groupes de personnes vêtues de gilets jaunes manifestent notamment contre les prix élevés des carburants. Le mouvement est né en France où il est devenu très vaste.

Sedert enkele weken betogen er in België groepen mensen in gele vestjes of geelvesten (‘hesjes’ zeggen de particratische en flamingantische media terwijl het ook in het Duits “Gelbwesten” en in het Engels “yellow vests” is) tegen ondermeer de hoge brandstofprijzen. De beweging vindt haar oorsprong in Frankrijk, waar ze zeer omvangrijk geworden is.

EERSTE B.U.B’ER TREEDT IN FUNCTIE – PREMIER MEMBRE DU B.U.B. ENTRE EN FONCTION – ERSTES MITGLIED DER B.U.B. TRITT IN AMT

Op de gemeenteraad van Ukkel van 3 december 2018 heeft onze voorzitter, Hans Van de Cauter, de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hij gaat daarmee de geschiedenis in als de eerste verkozene van de B.U.B. (via de lokale lijst ‘Ukkel Vooruit’) !

Au conseil communal à Uccle du 3 décembre 2018, notre président, Hans Van de Cauter, a prêté serment comme conseiller communal. Il entre ainsi dans l’histoire comme le premier élu du B.U.B. (via la liste locale ‘Uccle en Avant’) !

Auf dem Gemeinderat vom 3. Dezember 2018 in Ukkel hat unser Vorsitzender, Hans Van de Cauter, den Eid als Gemeinderatsmitglied abgelegt. Er geht so die Geschichte ein als der erster Gewählter der B.U.B. !