LE PREMIER MANIFESTE UNITARISTE DE L’HISTOIRE DE LA BELGIQUE !  – HET EERSTE UNITARISTISCHE MANIFEST IN DE GESCHIEDENIS VAN BELGIË ! 

A l’occasion du 20ième anniversaire du groupe de pression unitariste et parti Belgische Unie – Union belge (B.U.B.), vous pouvez lire en intégral le « manifeste pour une nouvelle Belgique unitaire » écrit par notre président et fondateur Hans Van de Cauter. 

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de unitaristische drukkingsgroep en partij Belgische Unie – Unie belge (B.U.B.) kan u hier de volledige tekst lezen van het “manifest voor een nieuw unitair België” geschreven door onze voorzitter en stichter Hans Van de Cauter. 

LE B.U.B. FÊTE SES 20 ANS – DE B.U.B. BESTAAT 20 JAAR – DER B.U.B. FEIERT SEIN 20 JÄHRIGES BESTEHEN

Le 1er juillet 2000 fut fondé à Bruxelles (Laeken) “Nouvelle Belgique”, un groupement unitariste. Deux ans plus tard, le 5 juillet 2002, le parti et groupe de pression unitariste B.U.B. a été fondé Rue aux Laines à Bruxelles. Depuis deux décennies, notre parti et notre mouvement sont les seuls à lutter pour une Belgique unitaire, c’est-à-dire un État doté d’un seul parlement (Chambre et Sénat) et d’un seul gouvernement pour l’ensemble de la Belgique, sur la base des neuf provinces historiques. Simple, efficace et bon marché. Il est temps de revenir sur l’histoire et les réalisations de notre parti.  

Op 1 juli 2000 werd in Brussel (Laken) “Nieuw België” opgericht, een unitaristische groepering. Twee jaar later,  op 5 juli 2002 werd in de Wolstraat in Brussel de partij en unitaristische drukkingsgroep B.U.B. opgericht. Al twee decennia strijdt onze partij en beweging als enige voor een unitair België, dus een staat met een enkel parlement (Kamer en Senaat) en een enkele regering voor héél België, gebaseerd op de negen historische provincies. Simpel, efficiënt én goedkoop. Tijd voor een terugblik op onze partijgeschiedenis en -verwezenlijkingen. 

Am 1. Juli 2000 wurde in Brüssel (Laken) “Neu Belgien” gegründet, eine unitaristische Gruppe. Zwei Jahre später, am 5. Juli 2002, wurde in der Rue aux Laines in Brüssel die partei- und unitaristische Interessengruppe B.U.B. gegründet. Seit zwei Jahrzehnten ist unsere Partei und Bewegung die einzigen, die für ein einheitliches Belgien kämpfen, d.h. einen Staat mit einem einzigen Parlament (Kammer und Senat) und einer einzigen Regierung für ganz Belgien auf der Grundlage der neun historischen Provinzen. Einfach, effizient und billig. Zeit für einen Rückblick auf die Geschichte und die Errungenschaften unserer Partei.

UW BIJDRAGE HELPT DE B.U.B. OOK IN 2022 ! – VOTRE CONTRIBUTION AIDE LE B.U.B. EGALEMENT EN 2022 ! – IHR BEITRAG HILFT DEM B.U.B. AUCH IM JAHR 2022 ! IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

Net als in 2020 werd België ook in 2021 geconfronteerd met de aanhoudende covid-pandemie en het schrijnend onvermogen van “onze” politieke elite om hiermee om te gaan. Alsof dat nog niet genoeg was, werden in juli grote delen van het oosten van België, nl. de Ardennen, getroffen door een enorme wateroverlast. De particratie slaagde er niet alleen niet in om de verwoestingen die de overstromingen aanrichtten niet te voorkomen. Sterker nog: ze liet de bewoners van de getroffen streken achteraf in de kou staan.

Comme en 2020, en 2021, la Belgique a été confrontée à la pandémie continuelle du covid et à l’incapacité affligeante de “notre” élite politique à y faire face. Comme si cela ne suffisait pas, en juillet, de grandes parties de l’est de la Belgique, c’est-à-dire les Ardennes, ont été touchées par d’énormes inondations. Non seulement la particratie n’a pas réussi à empêcher la dévastation causée par les inondations, elle a aussi abandonné les habitants des zones sinistrées à leur sort.

Wie schon 2020 war Belgien auch 2021 mit der anhaltenden Covid-Pandemie und der erschreckenden Unfähigkeit “unserer” politischen Elite, damit umzugehen, konfrontiert. Und als wäre es damit nicht genug, wurden im Juli große Teile Ostbelgiens, d. h. die Ardennen, von enormen Überschwemmungen heimgesucht. Der Partikratie hat es nicht nur versäumt, die durch die Überschwemmungen verursachten Verwüstungen zu verhindern. Darüber hinaus wurden die Bewohner der betroffenen Gebiete anschließend im Stich gelassen.

LE BARRAGE AUX SEPARATISTES EST AUSSI LE MERITE DU B.U.B. – AFBLOKKEN SEPARATISTEN IS OOK VERDIENSTE VAN DE B.U.B.

Le 14 août 2020, les médias ont annoncé que les préformateurs Magnette (PS) et De Wever (N-VA) rendraient au Roi leur mission dans le cadre de la formation d’un nouveau gouvernement. Cette démission a été acceptée le 18 août et le Roi a désigné comme nouveau formateur le libéral Egbert Lachaert (OPEN VLD). La cause de l’échec du duo est la résistance libérale et écologique contre les plans institutionnels des deux partis. Le B.U.B. en est ravi. En effet, un accord entre les deux partis impliquerait un démantèlement accentué de l’État central. Sur internet, le B.U.B. a mené une campagne active contre ce projet d’accord.

Op 14 augustus 2020 maakten de media bekend dat preformateurs Magnette (PS) en De Wever (N-VA) hun opdracht als preformateur in het kader van de vorming van een nieuwe regering aan de Koning zouden teruggeven. Dit ontslag werd op 18 augustus aanvaard waarna de Koning de liberaal Egbert Lachaert (OPEN VLD) als formateur aanstelde. De oorzaak van de mislukking van het duo is het liberale en groene verzet tegen de institutionele plannen van beide partijen. De B.U.B. is opgetogen. Een akkoord tussen beide partijen zou immers een verregaande splitsing van de centrale staat impliceren. De B.U.B. heeft tegen dit ontwerpakkoord via internet actief campagne gevoerd.

“NOTA DE WEVER-MAGNETTE DOET AANTAL MINISTERS ONTPLOFFEN”- « L’ACCORD DE WEVER-MAGNETTE FAIT EXPLOSER LE NOMBRE DE MINISTRES »

Het aantal ministers zou tot meer dan 80 toenemen als De Wever en Magnette hun geplande splitsingen doorvoeren die in de nota staan. Dat heeft de unitaristische partij B.U.B. (Belgische Unie – Union Belge) berekend. “Absolute waanzin”, zegt voorzitter Hans Van de Cauter.

Le nombre de ministres augmenterait jusqu’à plus de 80 si De Wever et Magnette appliquaient les scissions prévues dans leur accord, a calculé le parti unitariste B.U.B. (Belgische Unie – Union Belge). “Une folie absolue”, déclare le président Hans Van de Cauter.