HERDENKING VAN DE TROONSBESTIJGING VAN KONING LEOPOLD II – COMMEMORATION DE L’INTRONISATION DU ROI LEOPOLD II

De troonsbestijging van Koning Leopold II - L'intronisation du Roi Leopold II (bron-source: http://geschiedenisvanbelgie.blogspot.be/2013/04/historia-album-v-deel-2.html)
De troonsbestijging van Koning Leopold II – L’intronisation du Roi Leopold II (bron-source: http://geschiedenisvanbelgie.blogspot.be/2013/04/historia-album-v-deel-2.html)

DE GROOTSTE KONING DER BELGEN

150 jaar geleden, op 17 december 1865, legde Koning Leopold II de grondwettelijke eed als tweede Koning der Belgen af voor de Kamers. Tijdens zijn koningschap, dat van 1865 tot 1909 duurde, werd België een economische macht op wereldschaal.

Koning Leopold II droeg bij tot de economische ontwikkeling die België aan het einde van de 19de eeuw kende door de industriële vooruitgang te stimuleren. De door de staat in het leven geroepen Generale Maatschappij van België groeide uit tot de hoeksteen van de Belgische economie. Tegelijkertijd voerde de Belgische overheid een sociale politiek en financierde ze naast ambitieuze openbare werken ook het openbaar vervoer. In 1884 werd de NMVB, de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen, opgericht. Deze performante en klantvriendelijke organisatie bestond 104 jaar, tot de schandalige en absurde regionalisering door de regering Martens VIII in 1988.

De bliksemsnelle opmars ging verhoudingsgewijs sneller dan die van onze buurlanden. Belgische tramlijnen werden van Frankrijk tot Rusland gegeerd. De Parijse metro werd in het begin van de 20ste eeuw door een vennootschap van de Belgische baron Empain aangelegd. In de elektriciteitssector nam België eveneens het voortouw, meerbepaald door de stichting van Tractebel in 1890. Tijdens deze periode organiseerde België meerdere wereldtentoonstellingen, waardoor het zijn economische vooruitgang aan de hele wereld toonde. De resultaten waren zo impressionant dat België de tweede economische macht ter wereld werd (na het Verenigd Koninkrijk).

De Koning droeg tijdens de ‘Belle Epoque’ eveneens bij tot het stedenbouwkundig uitzicht van België , door grote infrastructuurwerken te laten uitvoeren : de verfraaiing van Brussel, Oostende en Antwerpen (naar het voorbeeld van Keizer Napoleon III in Parijs).

Volgend op de Conferentie van Berlijn  in 1885 werd Congo-Vrijstaat, waarvan Koning Leopold II met toestemming van het Belgisch parlement het staatshoofd was, internationaal erkend. In 1908 werd Congo een Belgische kolonie, een situatie die 52 jaar zou duren, waardoor bijgedragen werd tot de welvaart van zowel de Congolese als de Belgische bevolking.

Nochtans was de koninklijke politiek in Congo-Vrijstaat aan het begin van de vorige eeuw het mikpunt van de Britse politieke klasse en media, die hun eigen gruwelen in Zuid-Afrika wilden maskeren. De Britten richtten ondermeer de eerste concentratiekampen uit de geschiedenis op, die bedoeld waren om de Boeren, de afstammelingen van de Nederlandse koloniale bevolking, te interneren. Het sprak voor zich dat de imperialistische Britten eveneens jaloers waren op de kostbare persoonlijke bezitting van een Koning van zo’n klein land. Congo bezat immers ertsen die broodnodig waren voor de tweede industriële revolutie. De Britten vonden zelfs een verhaal uit over een genocide en bijna geplande wreedheden op grote schaal tegen de Congolezen. Hoewel de huurlingen in Congo misdaden hebben begaan, voerde de Koning nooit een uitroeiingspolitiek tegenover de Congolezen (die trouwens geen enkel economisch nut zou gehad hebben). Wat zich in Congo-Vrijstaat afspeelde, was trouwens niet verschillend van wat de Britten en Fransen in hun kolonies deden: menselijke uitbuiting voor economische doeleinden. Jammer genoeg was deze houding die we vandaag verwerpelijk vinden erg normaal in de 19de eeuw, een periode die gekenmerkt werd door ultraliberalisme en ‘laisser-faire’. De Koning heeft trouwens zelf een internationale onderzoekscommissie opgericht met als doel de excessen in Congo te onderzoeken. Het was ook dankzij de Koning dat de slavernij in Congo in 1890 afgeschaft werd.

Het regnum van Koning Leopold II werd door een ander belangrijk feit gekenmerkt: op 14 december 1909 – 72 uren vóór zijn dood – tekende de Koning de wet op de algemene en verplichte militaire dienstplicht. Zo werd het oneerlijke stelsel waardoor soldaten uitgeloot werden en dat de rijken toeliet hun dienstplicht aan de armen of armsten te verkopen afgeschaft. Dit systeem zou nog 82 jaar in voege blijven. De gebeurtenissen van augustus 1914, toen ons land, hoewel het strikt neutraal was gebleven, door Duitsland binnengevallen werd, toonden de wijsheid van die nieuwe militaire politiek aan.

Ondanks de grote kwaliteiten en verdiensten van zijn opvolger, Koning Albert I, was ons tweede staatshoofd waarschijnlijk de grootste Koning der Belgen.

 

LE PLUS GRAND ROI DES BELGES

Le 17 décembre 1865, il y a 150 ans, le Roi Léopold II prêtait le serment constitutionnel devant les Chambres comme deuxième Roi des Belges. Sous son règne de 1865 à 1909, la Belgique devenait une puissance économique de premier rang.

Le Roi Leopold II a contribué à l’essor économique que la Belgique a connu à la fin du 19ième siècle en soutenant le développement industriel. La Société Générale de Belgique, créée par l’Etat, était la pierre angulaire de l’économie belge. L’Etat belge menait parallèlement une politique sociale et financait des travaux publics ainsi que les transports en commun (la SNCV, la société nationale des chemins vicinaux, a vu le jour en 1884. Cette société performante et soucieuse des intérêts du client a existé pendant 104 ans, jusqu’à sa régionalisation scandaleuse et absurde par le gouvernement Martens VIII en 1988.

Le développement fulgurant dépassait proportionnellement celui des pays voisins. Les tramways belges étaient convoités de France jusqu’en Russie. Le métro parisien a été construit au début du 20ième siècle par une société du baron Empain. Dans le secteur de l’électricité la Belgique prenait également le devant, notamment par la fondation de Tractebel en 1890. La Belgique organisait durant cette époque plusieurs expositions universelles, montrant ainsi son progrès économique au monde entier. Les résultats furent si impressionnants que la Belgique devint la deuxième puissance économique du monde (après le Royaume-Uni).

Le Roi a également contribué au visage architectonique de la Belgique de la “Belle Epoque” en ordonnant de grands travaux d’infrastructure et de monuments : l’embellissement de Bruxelles, d’Ostende et d’Anvers (suivant l’exemple de l’Empereur Napoléon III à Paris).

Suite à la Conférence de Berlin de 1885, l’Etat-libre du Congo, dont Léopold II était le souverain avec le consentement du parlement belge fut reconnu au niveau international. En 1908, le Congo devenait une colonie belge. Il l’est resté durant 52 ans, ainsi contribuant tant à l’essor de la Belgique qu’à celui de la population congolaise.

Dès le début du siècle passé, la politique du Roi dans l’Etat-libre du Congo, fut pourtant la cible de la classe politique et des médias anglais, soucieux de dissimuler leur propres atrocités en Afrique du Sud, dont les premiers camps de concentration de l’Histoire servant à interner les Boers, les descendants de la population coloniale néerlandaise. Evidemment, les Anglais de l’Empire étaient également jaloux de la précieuse possession coloniale d’un roi d’un si petit pays. Le Congo débordait en effet de mineraux dont la deuxième révolution industrielle avait grandement besoin. Les Anglais ont même cru bon d’inventer l’histoire d’un génocide des Congolais et d’atrocités à grande échelle, presque planifiées. Bien qu’il y ait eu des abus commis par des mercenaires au Congo, le Roi n’a jamais mené une politique d’extermination des Congolais, qui n’aurait d’ailleurs eu aucune utilité économique. Par ailleurs, ce qui se passait dans l’Etat-libre du Congo n’était pas différent de ce qui se passait dans d’autres colonies françaises et britanniques : l’exploitation humaine à des fins économiques. Malheureusement, cette mentalité que nous trouvons aujourd’hui abjecte était très normale au 19ième siècle, une période teintée d’ultralibéralisme et de laisser-faire. Le Roi a d’ailleurs institué lui-même une commission internationale d’enquête en 1904 ayant pour but d’examiner les excès commis au Congo. Egalement grâce au Roi, l’esclavage fut aboli au Congo en 1890.

Autre fait marquant du règne de Léopold II : le 14 décembre 1909 – 72 heures avant sa mort –  le Roi signait la loi sur le service militaire obligatoire abolissant le système injuste par lequel des soldats étaient tirés au sort et qui permettait aux riches de vendre leur conscription aux (plus) pauvres. Le service militaire obligatoire existerait encore 82 années en Belgique. Les événements d’août 1914, lorsque la Belgique – tout en ayant respecté scrupuleusement sa neutralité – fut envahie par l’Allemagne ont démontré la sagesse de cette nouvelle politique militaire.

Tout en reconnaissant les grandes qualités et les mérites de son successeur, le Roi Albert Ier, notre deuxième souverain a été probablement le plus grand Roi des Belges.