belgischeunie@unionbelge.be

« MIDDEN-BRABANT » OF ANTWERPEN ? – « BRABANT CENTRAL » OU ANVERS ?

« MIDDEN-BRABANT » OF ANTWERPEN ? – « BRABANT CENTRAL » OU ANVERS ?

PROVINCIE ANTWERPEN IS VERUIT DE BESTE NAAM

N-VA, CD&V en VLD wensen de provincie Antwerpen om te dopen in de provincie “Midden-Brabant” omdat ze de stad Antwerpen om één of andere duistere reden uit de provincie willen lichten. Ook op 31 augustus 2008 diende het xenofobe en anti-Belgische Vlaams Belang een wetsvoorstel in om de provincie Antwerpen dezelfde naam te geven, met name Midden-Brabant. Het voorstel werd toen weggestemd. 

Op 13 november 2014 stelden in het zogenaamde “Vlaams” parlement de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en OPEN VLD voor om de naam van de provincie Antwerpen te veranderen in “Midden-Brabant”. De redenen die ze opgaven waren dat volgens het regeerakkoord de grootstad Antwerpen uit het provinciale werkingsgebied zou gehaald worden. Men wil dan ook zogezegd verwarring tussen de stads- en de provincienaam vermijden. Bovendien zou de naam historisch accurater zijn omdat de provincie Antwerpen enerzijds op “Vlaams”- en “Waals”-Brabant aansluit en anderzijds op het Nederlandse Noord-Brabant. Tenslotte zou de huidige naam Antwerpen geen recht doen aan de diversiteit van de provincie, die uit kleinere onderdelen – zoals de Kempen en Klein-Brabant – zou bestaan.

Hoe moeten we dit voorstel nu evalueren?

De B.U.B. ziet tien nadelen en slechts twee (ironische) voordelen.

Eerst de nadelen en ongerijmdheden:

1)      De B.U.B. ziet niet in hoe de stad Antwerpen beter gaat bestuurd worden als de voogdijbevoegdheid van de provincie wegvalt. Niet alleen zal het (overbodige) “Vlaams” gewest zijn voogdijbevoegdheid behouden, maar bovendien schrijft de grondwet nu al voor dat de gemeenten alles regelen wat van gemeentelijk belang is. De stad Antwerpen (net als de andere grootsteden in België) heeft dus al ruime bevoegdheden, die spijtig genoeg door de gewesten (en niet de provincies) beknot worden, bijvoorbeeld wat economie betreft.

2)      Het “Vlaams” regeerakkoord en meer bepaald de passage over steden die aan de provincies onttrokken worden, is ongrondwettelijk. Immers, enkel de “federale” overheid mag gebieden aan provincies onttrekken (art. 5, 2de lid Belgische Grondwet).

3)      Op wat slaat die nieuwe naam als men weet dat bijvoorbeeld Klein-Brabant dat nu tot de provincie Antwerpen behoort, vroeger Vlaams grondgebied was, d.w.z. van het Graafschap Vlaanderen ? Bovendien mag men niet vergeten dat het markgraafschap Antwerpen of de mark Antwerpen van de elfde tot de zestiende eeuw eeuw het gebied van het Heilig Roomse Rijk rond de steden Antwerpen en Breda (nu in Nederlands Brabant) was. Het markgraafschap heeft zelfs een tijd los van het Hertogdom Brabant bestaan. Antwerpen is dus een even goede naam voor de provincie als “Midden-Brabant”.

4)      Wat kost een naamswijziging en wie vraagt hierom? Daarop geven de politici die dit voorstel indienden geen antwoord. De B.U.B. heeft al dikwijls opgemerkt dat de particratie zich niets van de mening van de Belgische (en hier Antwerpse) burgers aantrekt. Minstens zouden ze het lef moeten hebben om hierover desnoods een referendum te organiseren, maar gelet op het feit dat ze dat nooit voor de staatshervormingen hebben gedaan, vreest de B.U.B. het ergste.

5)      Is dit geen nieuw manoeuvre om de Noord-Belgische bevolking te dwingen bij Nederland aan te sluiten? We herinneren eraan dat de N-VA een partij is die streeft naar de vernietiging van de Belgische staat. Artikel 1 van haar statuten bevat de zin:  “de Nieuw-Vlaamse Alliantie [kiest] logischerwijs voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen, lidstaat van een democratische Europese Unie. Het Vlaanderen van de N-VA stelt zich open voor internationale samenwerking en kijkt hiervoor in de eerste plaats naar Nederland.”. Indien men tussen het zogenaamde “Vlaams”-Brabant en het Nederlandse Noord-Brabant een provincie Midden-Brabant wil creëren, dan is dit (minstens voor de N-VA) vooral om een confederatie tussen het zogezegde “Vlaanderen” en Nederland voor te bereiden, of zelfs de Anschluss van Noord-België door Nederland. De N-VA weet immers dat een “onafhankelijk” “Vlaanderen” het verlies van Brussel impliceert, alsook een uitsluiting uit alle internationale instellingen van het republiekje. Omdat dat “Vlaanderen” niet levensvatbaar is, moet het dus door Nederland opgeslorpt worden. Aan dit project kunnen misschien 5% Noord-Belgen hun goedkeuring geven, maar zeker niet meer.

6)      Waarom zou de provincienaam Antwerpen geen recht doen aan de onderdelen van de provincie? Doet de naam “Vlaanderen” recht aan het hele noorden van België terwijl Brabant, Antwerpen en Limburg nooit tot het Graafschap Vlaanderen hebben behoord ? Of “Vlaams”-Brabant aan het noorden van Brabant terwijl men weet dat Brabant nooit tot het Graafschap Vlaanderen heeft behoord? Het lijkt er opnieuw op dat de flaminganten, die het liefst van al de Belgische provincies zouden willen afschaffen om hun centralistisch en jakobijns “Vlaams” gewest meer armslag te geven, erop uit zijn om de Belgische provincies zoveel mogelijk te verzwakken in voorbereiding van hun afschaffing.

7)      Een naamwijziging van de provincies veronderstelt een wijziging van artikel 5 van de Grondwet dat de namen van de provincies opsomt en dus een 2/3de meerderheid. Indien men dit artikel voor herziening vatbaar verklaart, kan men in de volgende legislatuur meteen de provincies afschaffen, hetgeen mogelijkerwijs de dieperliggende bedoeling van dit voorstel is. Nochtans zijn de provincies de nuttigste onderdelen van de Belgische staat omdat ze wegens hun beperkte grootte geen nationalistische en separatistische pretenties hebben en de gemeenten doen samenwerken op domeinen die deze laatste niet alleen aankunnen.

8)      Het idee kwam initieel uit de schoot van het “Vlaams” Belang, een separatistische en xenofobe partij. Het blijkt zo nogmaals dat het “cordon sanitaire” rond het “Vlaams” Belang volledig afgebrokkeld is, nu voorstellen van die partij letterlijk overgenomen worden, niet alleen door de separatistische N-VA, maar ook door confederalistische of pseudo-federalistische partijen als VLD en CD&V.

9)      Als men de provincie Antwerpen “Midden-Brabant” noemt om te verwijzen naar het centrale deel van het vroegere Hertogdom Brabant, waarom herenigt men dan niet “Vlaams”- en “Waals”-Brabant en Brussel tot “Zuid-Brabant”? Dat zou pas logisch zijn, maar de B.U.B. ziet dat niet gebeuren omdat die oplossing dan weer veel te “Belgisch” is voor de particratie.

10)  Deze discussie geeft weer aan dat de particratie zich niet met de echte problemen bezighoudt (bijv. strijd tegen particratie, bureaucratie, afschaffing federalisme, invoering basisinkomen enz.), maar met futiliteiten, die een louter “Vlaams”-nationalistische beweegreden hebben, waar minstens 95% van de Belgische bevolking hoegenaamd niet mee gediend is.

Maar er zijn ook twee “voordelen” aan deze discussie:

1)      door te verwijzen naar het historische Hertogdom Brabant, geven de politici ook toe dat de splitsing van Brabant haaks staat op de geschiedenis van België alsook dat Brabant in se niets met Vlaanderen heeft te maken;

2)      net zoals we dat gezien hebben tijdens de jarenlange discussie over het kiesarrondissement “Brussel-Halle-Vilvoorde” (van het arrest van het grondwettelijk hof in 2003 tot de splitsing ervan in 2013) gaat de discussie weer over de provincies ondanks het feit dat de nationalistische particratie ze het liefst van al wil afschaffen. Blijkbaar is het historisch en sociologisch belang van de provincies zo groot dat zelfs een provincie-hatende particratie er geen afstand van kan doen.

Wat de particratie ook mag beweren, de provincies zijn en blijven belangrijk in en voor de Belgische samenleving. Wanneer de B.U.B. aan de macht komt, zullen de 9 historische provincies trouwens onmiddellijk in eer worden hersteld, net omdat ze een redelijke en niet-nationalistische oplossing voor de politiek-communautaire problemen bieden.

 

LA PROVINCE D’ANVERS EST DE LOIN LE MEILLEUR NOM

La N-VA, le CD&V et l’OPEN VLD souhaitent rebaptiser la province d’Anvers en province du “Brabant-Central” (« Midden-Brabant ») parce qu’ils entendent faire sortir la ville d’Anvers pour l’une ou l’autre raison obscure de la province. Le Vlaams Belang, un parti xénophobe et anti-belge a lui aussi  introduit une proposition de loi le 31 août 2008 pour octroyer le même nom à la province d’Anvers, à savoir le Brabant Central. A l’époque, la proposition fut rejetée.

 Le 13 novembre 2014, les partis qui composent la majorité au soi-disant parlement “flamand” – la N-VA, le CD&V et l’OPEN VLD – ont proposé de modifier le nom de la province d’Anvers en “Brabant Central”. La raison en était que selon l’accord du gouvernement « flamand », la  métropole anversoise devrait être soustraite à la province d’Anvers. Le but serait d’éviter la confusion entre le nom de la ville et le nom de la province. En outre, le nom de « Brabant central » serait historiquement plus correct parce que la province d’Anvers se trouve entre d’une part la province du Brabant “flamand” et du Brabant “wallon » etd’autre part la province du Brabant Septentrional aux Pays-Bas. Enfin, le nom actuel « Anvers » ne mettrait pas en valeur la diversité de la province, qui consisterait en plusieurs composants – comme les Campines et “Klein Brabant”.

Comment faut-il évaluer cette proposition?

Le B.U.B. y voit dix inconvénients et seulement deux avantages, quoique ironiques.

Enumérons d’abord les inconvénients et les contradictions:

1)      Le B.U.B. ne voit pas comment la ville d’Anvers serait mieux gérée si le pouvoir de tutelle de la province disparaissait. Non seulement la région “flamande” (superflue) garderait son pouvoir de tutelle, mais, de plus, déjà à l’heure actuelle la Constitution prescrit que les communes règlent tout ce qui est d’intérêt communal. La ville d’Anvers (tout comme les autres métropoles belges) possède donc déjà de larges compétences, qui sont malheureusement rabotées par les régions (et non par les provinces), par exemple sur le plan de l’économie.

2)      L’accord de gouvernement “flamand” et plus précisément le passage concernant les villes qui seront soustraites aux provinces est inconstitutionnel. En effet, uniquement l’autorité “fédérale” peut soustraire des territoires à des provinces (art. 5, 2ième alinéa de la Constitution belge).

3)      A quoi ce nouveau nom se réfère-t-il tandis que par exemple “Klein Brabant”, un territoire qui fait aujourd’hui partie de la province d’Anvers, fut jadis flamand, c.-à-.d. appartenait au Comté de Flandre? De plus, on ne peut oublier que du 11ième jusqu’au 16ième siècle, le Marquisat d’Anvers faisait partie du Saint Empire Romain et s’étendait de la ville d’Anvers à la ville de Breda (cette dernière étant aujourd’hui située dans le Brabant néerlandais). Le marquisat a même existé un temps en dehors du Duché du Brabant. Le nom Anvers est donc aussi approprié à la province que le nom du “Brabant-Central”.

4)      Combien ce changement de nom pourrait-il coûter et qui en est demandeur ? Les politiciens qui ont formulé cette proposition n’y donnent pas de réponse. Le B.U.B. à déjà remarqué à maintes reprises que la particratie ne se soucie pas de l’opinion des citoyens belges (et en l’occurrence donc des citoyens anversois). A tout le moins, ils devraient oser organiser un référendum à ce sujet, mais vu qu’ils ne l’ont pas fait pour les réformes de l’Etat, le B.U.B. craint le pire.

5)      Ne s’agit-il pas d’une manoeuvre visant à forcer la population du nord de la Belgique à se rattacher à la Hollande? On tient à rappeler que la N-VA est un parti qui a pour objectif la destruction de la Belgique. Le premier article de ses statuts contient la phrase: “la Nieuw-Vlaamse Alliantie [opte] logiquement pour la république indépendante flamande, Etat-Membre d’une Union Européenne démocratique. La Flandre de la N-VA s’ouvre à la coopération internationale et s’adresse à cet effet en premier lieu aux Pays-Bas”. Si l’on veut créer entre le soi-disant Brabant “flamand” et le Brabant Septentrional néerlandais, la province du Brabant Central, il s’agit (du moins pour la N-VA) d’un premier pas vers une confédération entre la soi-disant “Flandre” et les Pays Bas, voire même vers un Anschluss du Nord de la Belgique par les Pays Bas. La N-VA sait en effet que l’indépendance de la “Flandre” implique la perte de Bruxelles, ainsi que l’exclusion de toutes les institutions internationales de la petite république. Vu que cette “Flandre” n’est pas viable en soi, elle doit donc être absorbée par la Hollande. Peut-être que 5% des Belges au nord du pays aiment ce projet, mais certainement pas plus.

6)    Pourquoi le nom de la province d’Anvers ne ferait-il pas droit à ses composants ? Le nom de “Flandre” convient-il au nord de la Belgique, sachant que le Brabant, Anvers et le Limbourg n’ont jamais appartenu au Comté de Flandre? Ou le nom de Brabant “flamand” convient-il au nord du Brabant, lorsqu’on sait que le Brabant n’a jamais fait partie du Comté de Flandre? Il semble de nouveau que les flamingants, qui souhaitent abolir les provinces afin de rendre leur région “flamande” centraliste et jacobine encore plus puissante, entendent affaiblir au maximum les provinces en préparation de leur abolition.

7)      Un changement de nom des provinces suppose la modification de l’article 5 de la Constitution qui énumère les noms de provinces et requiert par conséquent une majorité de deux tiers. Si on déclare cet article ouvert à  révision, on pourra carrément abolir les provinces lors de la prochaine législature, ce qui est sans doute le motif  sousjacent de cette proposition. Néanmoins, les provinces constituent les composants les plus utiles de l’Etat belge parce qu’elles n’ont pas d’aspirations nationalistes et séparatistes en raison de leur superficie limitée et qu’elles font coopérer les communes dans des domaines qui sont pour ces dernières impossibles à gérer seul.

8)      Intialement l’idée provenait du “Vlaams” Belang, un parti séparatiste et xénophobe. Ainsi, il est à nouveau prouvé que le cordon sanitaire autour du “Vlaams” Belang n’existe plus puisque certaines propositions de ce parti sont littéralement reprises, non seulement par la N-VA séparatiste, mais également par des partis confédéralistes ou pseudo-fédéralistes comme le VLD et le CD&V.

9)      Si l’on nomme la province d’Anvers “le Brabant Central” pour se référer à la partie centrale de l’ancien Duché du Brabant, pourquoi ne réunifierait-on pas le Brabant “flamand”, le Brabant “wallon” et Bruxelles tout en nommant cette province le Brabant Méridional ? Ce serait logique, mais selon le B.U.B. irréaliste vu que cette solution est trop “belge” pour la particratie.

10)  Cette discussion démontre encore une fois que la particratie ne s’occupe pas des vrais problèmes (p. ex. la lutte contre la particratie et la bureaucratie, la suppression du fédéralisme, l’introduction du revenu de base etc.) mais de futilités, qui sont seulement inspirées de motifs flamingants, qui n’intéressent pas au moins 95% de la population.

Toutefois, cette discussion offre aussi deux avantages:

1)      en se référant au Duché du Brabant, les politiciens admettent que la scission du Brabant soit en contradiction avec l’histoire de la Belgique et que le Brabant n’a rien à voir avec la Flandre;

2)      comme on l’a vu pendant la discussion sur l’arrondissement électoral de “Bruxelles-Hal-Vilvorde”, qui a duré des années (de l’arrêt de la cour constitutionnelle en 2003 jusqu’à la scission en 2013), les provinces sont de nouveau au centre du débat malgré le fait que la particratie nationaliste préfère les abolir. Apparemment, les provinces ont une telle importance historique et sociologique que même la particratie ne peut pas s’en distancier.

Quoique la particratie puisse prétendre, les provinces sont et restent importantes dans et pour la société belge. Lorsque le B.U.B. arrive au pouvoir, les neuf provinces historiques seront d’ailleurs rétablies sans délai, notamment parce qu’elles offrent une solution raisonnable et anti-nationaliste aux problèmes politico-communautaires.

 

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)