belgischeunie@unionbelge.be

100 JAAR GELEDEN BEGON DE “VLAAMS”-NATIONALE MISERIE – IL Y A CENT ANS, CE FUT LE DEBUT DE LA MISERE FLAMINGANTE

100 JAAR GELEDEN BEGON DE “VLAAMS”-NATIONALE MISERIE – IL Y A CENT ANS, CE FUT LE DEBUT DE LA MISERE FLAMINGANTE

scannenpz3Bronnen van afbeeldingen onbekend – sources des images inconnues

“VLAAMS”-NATIONALISME ONTSTOND TIJDENS WO I

Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger het neutrale België binnen. Vier jaar lang zou ons land door de oorlog en door een brutale bezetting geteisterd worden. Bovendien zette de Duitse bezetter een klein groepje radicale flaminganten aan tot openlijke of heimelijke collaboratie. De nefaste gevolgen van dit ontluikende “Vlaams”-nationalisme zijn tot op vandaag zichtbaar in de Belgische politiek en de Belgische staatsstructuur.

Verloop van het begin van de oorlog

De door een Servische nationalist gepleegde moord op de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Franz Ferdinand op 28 juni 1914 in Sarajevo (zie ons artikel) deed een sinds geruime tijd sluimerend Europees conflict escaleren. Op 5 juli 1914 beloofde Duitsland zijn steun aan Oostenrijk-Hongarije in zijn strijd tegen Servië, een bondgenoot van Rusland. Op 28 juli verklaarde Oostenrijk-Hongarije Servië de oorlog waarop Rusland tot algemene mobilisatie besloot. Op 1 augustus verklaarde Duitsland Rusland de oorlog. Een dag later nam Duitsland het Groot-Hertogdom Luxemburg in.

schlieffenZo werd het in de jaren 1890 ontworpen plan van Duitsland uitgevoerd. Eerst zou Frankrijk in een korte veldtocht worden verpletterd om dan alle troepen in het oosten in te zetten. Door een grote sikkelbeweging zou het Franse leger omsingeld worden. Daarvoor was het echter nodig om de Belgische (en Luxemburgse) neutraliteit te schenden. Een opmars die louter langs de Franse oostgrens verliep maakte een groot manoeuvre onmogelijk en bovendien was die grens stevig gefortificeerd.

Op 2 augustus ontving België een ultimatum waarin de Duitsers een vrije doortocht vroegen door ons land. Volgens het Keizerrijk immers rukten de Fransen op naar de Maas, wat niet zo was. Indien België zich neutraal zou opstellen, zo luidde het, zou ons land niet vijandig behandeld worden en zouden na de oorlog de integriteit en onafhankelijkheid van ons grondgebied zogezegd gegarandeerd worden. Als België zich echter zou verzetten, al was het maar door het vernielen van infrastructuur, zou Duitsland ons land als vijand aanzien. De Belgische regering weigerde en op 4 augustus viel Duitsland België binnen wat Groot-Britannië, als garant van de Belgische neutraliteit, ertoe dwong om België militair bij te springen.

Het Verdrag van Londen (1839) dat de definitieve onafhankelijkheid van ons land garandeerde, bepaalde immers dat België eeuwigdurend neutraal zou blijven. Die neutraliteit werd door de grootmachten – het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Frankrijk en Pruisen (waarvan Duitsland vanaf 1871 de rechtsopvolger was) – gegarandeerd. Daarom was de schending van onze neutraliteit door het Keizerrijk flagrant in strijd met het internationaal recht. Het vormde de directe aanleiding voor het Verenigd Koninkrijk om tussen te komen in het continentaal conflict. Alleen om het bezit van het economisch welvarende België, met zijn uitstekend spoorwegennet, zijn binnen- en zeehavens, steenkolen en koloniale bezittingen zou de oorlog in het westen vier jaar duren. 

Tegen alle verwachting in bood het Belgische leger een hardnekkige weerstand. De forten van Luik zouden tot 16 augustus 1914 dapper standhouden en in verschillende veldslagen onderscheidde het Belgische leger zich door een uitzonderlijke moed tegen een enorme overmacht. Pas op 20 augustus bezetten de Duitse troepen Brussel. Antwerpen werd pas na een lange belegering op 10 oktober veroverd en Gent twee dagen later. Onder andere door deze weerstand werd de opmars van het Duitse leger naar Parijs gestuit. Nadat het tweede Duitse ultimatum dat België tot een wapenstilstand op 7 augustus 1914 opriep, door Koning en regering verworpen werd, werd de Duitse doortocht meer en meer een strafexpeditie, met duizenden burgerslachtoffers o.a. in Visé, Dinant, Aarschot en Leuven.   

In de herfst werden de Duitse troepen door de Belgische, Franse en Britse legers aan de Ijzer in West-Vlaanderen tot stilstand gebracht. Het vrije België beperkte zich vier jaar lang tot de Westhoek en Koning Albert I, als oppperbevelhebber van de strijdkrachten, vestigde zijn hoofdkwartier in De Panne, vlak aan de Franse grens.

Flamenpolitik en activisme

19170303De oorspronkelijke bedoeling van Duitsland was om van België een soort Duitse vazalstaat te maken, wellicht met de Koning als staatshoofd. Maar de houding van Duitsland wijzigde al in de eerste  oorlogsdagen in een anti-Belgische richting. De directe aanleiding daartoe was de rechtlijnige diplomatieke houding van België die geen wapenstilstand met Duitsland wou. De moedige houding van het Belgische leger en de Duitse leugen als zouden Belgische burgers (“francs-tireurs”)  op hun soldaten schieten, versterkten de anti-Belgische sfeer in Duitsland. Al vóór de oorlog in de loopgraven verzandde, zocht Berlijn naar een middel om België ook na de oorlog onder Duitse invloed te houden, ook indien Duitsland zich terugtrok. Dat was de Flamenpolitik  (zie ons artikel).

Om België te ontwrichten, zelfs politiek te vernietigen, diende de “Vlaamse” beweging ingeschakeld te worden. Nochtans was deze beweging vóór de oorlog nooit anti-Belgisch (integendeel). Het duurde dan ook anderhalf jaar eer een klein deel van de “Vlaamse” beweging – de zogenaamde “activisten”  (in tegenstelling tot de gematigde flaminganten of “passivisten”) – in min of meerdere mate van België losgemaakt werd. Deze beweging was een eerder zielig verlengstuk van de Duitse bezettingspolitiek. Zoals Prof. Em. Lode Wils het verwoordde: “Het woord marionettenbeweging is niet fraai. Men kan voorstellen het uit onze woordenschat te schrappen. Maar indien er ooit en ergens marionettenbewegingen hebben bestaan, dan was het activisme daar zeker bij, zowel in zijn oorsprong als in zijn verdere evolutie” (L. WILS, Flamenpolitik en aktivisme, Leuven, 1974, p. 259).

Maar ook al konden de Duitsers de Belgen niet verdelen en zelfs de Nederlandstalige Belgen niet tegen elkaar opzetten – na de oorlog spuwden die de flamingantische collaborateurs uit, volgens de Vlaams-nationalistische historicus Hendrik Elias uit (H.J. ELIAS, Vijfentwintig Jaar Vlaamse Beweging, I, Antwerpen, 1969, p. 178) –, toch hadden ze na vier jaar noeste strijd een barst(je) binnen de “Vlaamse” beweging veroorzaakt. Die was nu gesplitst in een loyaal Belgisch-unitair deel en een federalistisch, of zelfs separatistisch deel.  Om verschillende redenen zou die tweespalt nooit meer verdwijnen en naar gelang de “gematigde” flaminganten – inclusief het federalistische deel – na de oorlog de bovenhand kregen in de Belgische (unitaire) politiek, bleef er voor de “Vlaamse” beweging niet veel meer over dan te streven naar de vernietiging van de Belgische staat.

Kortom, de grootste betekenis van de Eerste Wereldoorlog voor België ligt niet op economisch of op sociaal gebied, maar wel op politiek vlak. Als ons land geen verzet tegen de Duitse invaller had geboden, zoals bijvoorbeeld Denemarken in 1940, dan was de geschiedenis een andere richting ingeslagen. Sinds dan is België door de anti-Belgische ideologie van een buitenlandse agressor getekend, net zoals in de 19de eeuw de hogere klassen in België het Frans als voertaal aannamen, daar waar ze vroeger meestal de streektaal hanteerden.

E_0001078740In de door de gemeenschappen gesubsidieerde media zal u hier uiteraard niets of zeer weinig over vernemen. Hoewel liberalen er geen probleem mee hebben om toe te geven dat hun ideologie teruggaat op de Franse Revolutie (1789) of marxisten aanvaarden dat zij schatplichtig zijn aan het werk van Marx en Engels zal geen enkele Vlaams-nationalist toegeven dat zijn ideologie door de Duitse overheid werd ingevoerd. Integendeel, de hedendaagse “Vlaams”-nationalisten, de geestelijke en ideologische erfgenamen van de activistische collaboratie, en in de eerste plaats de “Vlaamse” regering, hebben de Noord- en West-Belgische herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog gekaapt onder het voorwendsel dat de oorlog enkel een militaire en menselijke verschrikking was en dat de flaminganten aan het front dapper tegen de indringer hebben gestreden zonder te vermelden dat een deel ervan net met diezelfde indringer actief samengewerkt heeft.

De gebeurtenissen van die fatale augustusmaand tekenen het leven van iedere Belg tot op heden. Men kan zich afvragen waar een unitair België zonder eerste wereldoorlog en dus zonder politiek-communautaire en nationalistische twisten vandaag had gestaan… Ongetwijfeld zou België dan even welvarend zijn geweest als Zwitserland vandaag.

400px-World_War_1_Headlines_R01LE NATIONALISME “FLAMAND” EST NE DURANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Le 4 août 1914, l’armée allemande envahissait la Belgique neutre. Pendant quatre ans, notre pays fut ravagé par la guerre et par une occupation brutale. Qui plus est, l’occupant allemand incitait un petit groupe de flamingants radicaux à collaborer ouvertement ou en cachette avec lui. Les conséquences désastreuses de  ce nationalisme “flamand” naissant sont visibles jusqu’à l’heure actuelle tant dans la politique que dans la structure étatique belges.  

Déroulement du début de la guerre

L’assassinat de l’archiduc de l’Empire austro-hongrois, Franz Ferdinand, par un nationaliste serbe le 28 juin à Sarajevo (voir notre article) a mené à une escalade d’un conflit européen, qui existait en germe depuis plusieurs années. Le 5 juillet 1914, l’Allemagne apporta son soutien inconditionnel à l’Autriche-Hongrie dans sa lutte contre la Serbie, un allié de la Russie. Le 28 juillet, l’Autriche-Hongrie déclara la guerre à la Serbie, ce qui a motivé la Russie à procéder à la mobilisation générale. Le 1er août, l’Allemagne déclara la guerre à la Russie. Un jour plus tard, l’Empire envahit le Grand-Duché de Luxembourg.

Ainsi, le plan que l’Allemagne avait conçu dans les années 1890 fut mis à exécution. D’abord, la France serait écrasée lors d’une courte campagne pour ensuite  déplacer toute l’armée vers l’Est. Dans un mouvement de faucille, l’armée française serait encerclée. Pour cela, il fut toutefois nécessaire de violer la neutralité belge (et luxembourgeoise). Une avance limitée à la frontière française aurait rendu une grande manoeuvre impossible et, de plus, cette frontière était très fortifiée.

Le 2 août, la Belgique reçut un ultimatum des Allemands exigeant un libre passage à travers notre pays. L’Empire affirmait que les Français étaient en marche vers la Meuse, ce qui n’était pas exact. Si la Belgique gardait la neutralité, selon l’Allemagne, notre pays ne serait pas considéré comme un ennemi et après la guerre, l’intégrité et l’indépendance de notre territoire seraient garanties. Mais si la Belgique s’opposait au passage, ne fût-ce qu’en détruisant de l’infrastructure, l’Allemagne traiterait notre pays comme un ennemi. Le gouvernement belge refusa et le 4 août, l’Allemagne envahit la Belgique contraignant la Grande-Bretagne, comme garante de la neutralité belge, à aider la Belgique militairement.

Le Traité de Londres (1839), qui garantissait l’indépendance définitive de notre pays, stipulait en effet que la Belgique devait garder sa neutralité à perpétuité. Celle-ci fut garantie par les grandes puissances : le Royaume Uni, l’Autriche, la Russie, la France et la Prusse (dont l’Allemagne était à partir de 1871 son ayant droit). C’est pourquoi la violation de notre neutralité par l’Empire fut manifestement en contradiction avec le droit international. Elle était le motif direct pour que le Royaume Unie intervienne dans le conflit continental. Seulement pour la possession de la Belgique économiquement prospère avec son réseau de chemins de fer excellent, ses ports intérieurs et maritimes, charbons et ses possessions coloniales la guerre dans l’Ouest continuerait durant quatre années

Contre toute attente, l’armée belge résistait de façon persévérante. Les forteresses de Liège ont tenu héroïquement jusqu’au 16 aout 1914 et pendant plusieurs batailles l’armée belge se distinguait par un courage exceptionnel contre une suprématie énorme. Ce n’est que le 20 août que Bruxelles fut occupée. Anvers fut prise le 10 octobre après un long siège, Gand 2 jours plus tard. C’est entre autres par cette résistance que l’avance de l’armée allemande vers Paris fut arrêtée. Après que le deuxième ultimatum allemand du 7 août, appelant la Belgique à un cessez-le-feu, fut rejeté par le Roi et le gouvernement, le passage allemand se transformait en une action punitive, avec des milliers de morts civiles, notamment à Visé, Dinant, Aarschot et Louvain. 

En automne, les armées belges, françaises et britanniques ont arrêté  l’armée allemande à  l’Yser en Flandre Occidentale. La Belgique libre se confinait durant quatre années au “Westhoek” et le Roi Albert Ier, le chef de l’armée,  établissait son quartier général à La Panne, proche de la frontière française.  

Flamenpolitik et activisme

L’intention initiale allemande fut de transformer la Belgique en une espèce d’Etat fantoche, probablement avec le Roi comme chef d’Etat. Cependant, déjà durant les premiers jours de la guerre, l’attitude allemande évoluait dans une direction antibelge. La cause directe en était le comportement diplomatique rigide de la Belgique qui refusait un cessez-le-feu. Le comportement héroïque de l’armée belge ainsi que le mensonge allemand comme quoi des civils belges (“francs-tireurs”)  tireraient sur leurs soldats, renforçaient l’atmosphère antibelge en Allemagne. Déjà avant l’enlisement de la guerre dans les tranchées, Berlin cherchait un moyen pour garder la Belgique également dans sa sphère d’influence après la guerre et même si l’Allemagne se retirait. Cette politique était la Flamenpolitik (voir notre article).

Pour disloquer, voire détruire la Belgique politiquement il fallait faire usage du mouvement “flamand”. Néanmoins, ce mouvement ne fut jamais anti-belge avant la guerre (au contraire). C’est pourquoi il fallait une année et demie pour détacher dans une certaine mesure de la Belgique une petite partie du mouvement “flamand”, les soi-disant “activistes” en opposition avec les flamingants modérés, les “passivistes”. Ce mouvement “activiste” fut un prolongement plutôt pathétique de la politique d’occupation allemande. Le Prof. ém. Lode Wils le formulait ainsi: “Le nom de ‘mouvement de marionnettes’ n’est pas flatteur. On peut proposer de le rayer de notre vocabulaire. Mais s’il y a eu jamais et quelque part des mouvements de marionnettes, l’activisme en faisait certainement partie, tant dans ses origines que dans son évolution ultérieure” (L. WILS, Flamenpolitik en aktivisme, Louvain, 1974, p. 259).

borms_afb_25bMais même si finalement les Allemands n’ont pas réussi à diviser les Belges, ni même à semer la discorde entre les Belges néerlandophones – ces derniers, selon l’historien flamingant Hendrik Elias, crachaient sur les collaborateurs flamingants après la guerre (H.J. ELIAS, Vijfentwintig Jaar Vlaamse Beweging, I, Anvers, 1969, p. 178) –, ils avaient malgré tout, après un combat féroce de quatre années, causé  une (petite) fracture au sein du mouvement “flamand”. Celui-ci se trouvait désormais divisé en une partie loyale à la Belgique unitaire et une partie fédéraliste, voire séparatiste. Pour différentes raisons, cette division ne disparaîtrait plus et au fur et à mesure que les flamingants “modérés” – y compris la partie fédéraliste – prenaient le dessus dans la politique belge (unitaire), le mouvement “flamand” n’avait plus d’autre choix que de militer activement pour la destruction de l’Etat belge.

Bref, la plus grande signification de la Première Guerre Mondiale pour la Belgique ne se situe pas au niveau économique ou social, mais au niveau politique. Si notre pays n’avait pas résisté à l’envahisseur allemand, comme par exemple le Danemark en 1940, l’Histoire aurait pris un autre cours. Depuis lors, la Belgique est  marquée par une idéologie anti-belge provenant d’un agresseur extérieur, tout comme au 19ième siècle la bourgeoisie belge adoptait la langue française comme langue véhiculaire tandis qu’elle utilisait son dialecte local auparavant.

Les médias subventionnés par les communautés ne vous en diront rien ou pas grand chose. Quoique les libéraux ne voient pas d’inconvénient à avouer que leur idéologie remonte à la Révolution française (1789) ou que les marxistes acceptent que leur point de vue trouve son origine dans l’oeuvre de Marx et d’Engels, aucun nationaliste flamand n’avouera que son idéologie a été importée par l’autorité allemande. Au contraire, les nationalistes “flamands” contemporains, qui sont les héritiers spirituels et idéologiques de la collaboration activiste, et en premier lieu le gouvernement “flamand”, se sont accaparés des commémorations qui ont lieu dans le Nord et dans l’Ouest de la Belgique en prétextant que la guerre fut seulement une horreur militaire et humaine et que les flamingants se sont battus vaillamment contre l’envahisseur passant sous silence le fait qu’une partie des flamingants ait activement collaboré avec ce même envahisseur.

Les événements de ce mois d’août catastrophique marquent la vie de chaque belge jusqu’à l’heure actuelle. On peut se demander quelle aurait été la situation de la Belgique unitaire sans Première Guerre Mondiale et donc sans querelles politico-communautaires et nationalistes… Sans doute, la Belgique aurait été aussi prospère que la Suisse aujourd’hui.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)