belgischeunie@unionbelge.be

STAATSHERVORMING (5): DE ARBEIDSMARKT: NOG MEER VERSNIPPERING ! – REFORME DE L’ETAT (5): UN MARCHE DE L’EMPLOI DAVANTAGE EPARPILLE !

STAATSHERVORMING (5): DE ARBEIDSMARKT: NOG MEER VERSNIPPERING ! – REFORME DE L’ETAT (5): UN MARCHE DE L’EMPLOI DAVANTAGE EPARPILLE !

ARBEIDSMARKT: NOG MEER VERSNIPPERING !

In onze vijfde tekst over de zesde “staatshervorming” bestuderen we de zogenaamde “homogenisering” van bevoegdheden op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om de arbeidsbemiddeling, de loopbaanonderbreking voor het personeel van de gemeenschappen en de deelstaten en, tenslotte, om de economische migratie.

1) DE ARBEIDSBEMIDDELING

Wat de arbeidsbemiddeling betreft – die reeds in 1988 geregionaliseerd werd – worden de gewesten bijkomend bevoegd voor:

1. De programma’s voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners (art. 60/61 OCMW-wet). Het gaat hier om programma’s waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Zo krijgen de gewesten onrechtstreeks greep op de federale sociale zekerheid.

Nochtans was het behoud van de federale sociale zekerheid een belangrijk strijdpunt voor de Franstalige partijen en de vakbonden… Ze hebben dus hun kiezers en hun leden verraden !

2. De PWA’s: Momenteel zijn er in België ca. 20.000 personen die een PWA-arbeidsovereenkomst afsloten. Ze kunnen activiteiten uitoefenen voor privé-personen, lokale overheden, VZW’s, onderwijsinstellingen en in de landbouwsector. De PWA-werknemers opereren vanuit de gemeenten en voeren een aantal activiteiten die niet in de normale arbeidscircuits worden uit. Ze voldoen aan de vraag naar werk vanwege de langdurige werklozen, de leefloners en sommige begunstigden van financiële maatschappelijke hulp. Na de regionalisering kunnen de gewesten zelf beslissen om de PWA’s al dan niet te behouden. Indien ze dit doen, zal de federale overheid de werkloosheidsuitkeringen (maar niet de uitkeringen voor hun PWA-activiteiten) betalen.

Het systeem zal enkel nog gelden voor de langdurige werklozen en zij die ver van de arbeidsmarkt staan. Daaruit valt af te leiden dat deze regionalisering ook asociaal is: tot vandaag kunnen bijv. alle werkzoekenden die recht hebben op het leefloon gebruik maken van het PWA-systeem. Dat zal in de toekomst dus niet meer het geval zijn. Terloops dient ook opgemerkt te worden dat deze overheveling het federale voogdijrecht over de gemeenten verder uitholt.

3. Inzake outplacement (de begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien) is er sprake van een gedeelde bevoegdheid. Zo worden de gewesten bevoegd voor de terugbetaling van outplacementkosten aan de bedrijven, het opleggen van sancties aan werkgevers bij gebrek aan outplacement en de inhoudelijke vereisten die niet vastliggen in CAO nrs. 51 en 82.

Dat impliceert echter dat de federale overheid bevoegd blijft voor outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, alsook voor het toepassingsgebied, de instemming van de werknemer, de verbintenissen van het outplacement-bureau enz.

Kortom, alweer een nodeloze en onlogische versnippering van middelen alsook een vermindering van de synergie.

2) LOOPBAANONDERBREKING VOOR HET PERSONEEL VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

Vandaag zijn de gemeenschappen en de gewesten bevoegd voor de criteria inzake de loopbaanonderbreking van hun eigen personeel. Dit communautair akkoord voegt er nog de bevoegdheid inzake de financiering en de voorwaarden aan toe. Deze defederalisering heeft ook betrekking op het onderwijspersoneel (met uitsluiting van contractuele personeelsleden die onder het tijdskrediet vallen).

Anders gezegd: de ene splitsing “rechtvaardigt” zogezegd nieuwe splitsingen.

3) ECONOMISCHE MIGRATIE

Inzake economische migratie reiken de gewesten vandaag de arbeidsvergunningen voor vreemde werknemers uit, met dien verstande dat de regelgeving federaal is. Het gaat om de arbeidskaart A (voor werknemers), B (voor arbeidsmigranten) en C (voor migranten met een onzeker verblijfsstatuut). Dit akkoord draagt de regelgevende vergunning voor de arbeidskaarten A en B – maar niet voor C – aan de gewesten over. Ook wordt de regelgevende bevoegdheid inzake de beroepskaart voor zelfstandigen geregionaliseerd. Het verblijfsrecht wordt evenwel niet geregionaliseerd.

Zo wordt er niet alleen een nieuw onontwarbaar regelgevend kluwen, maar ook een nieuwe manifeste ongelijkheid gecreëerd: de werknemer die een arbeidskaart A in één van de gewesten krijgt, kan immers op basis van diezelfde vergunning eveneens in de twee andere gewesten werken. (Waarom moet de vergunning dan geregionaliseerd worden?) Maar de zelfstandige die in één gewest een beroepskaart heeft gekregen kan zich niet in een ander gewest vestigen, maar er wel zijn activiteit uitoefenen.

Overigens is de particratie blijkbaar snel vergeten dat ze beloofde om in de toekomst nog maar met één groot ministerie van immigratie te werken…

En als ze het niet vergeten is, wordt die immigratie blijkbaar in enge zin opgevat. Dat had men er ons maar beter meteen bij gezegd.

Besluit
 
Het eufemisme “homogenisering” van de bevoegdheden staat hier synoniem voor een machtsuitbreiding van de deelstaten door splitsingen. Voor wie versnippering, complexiteit en onoverzichtelijkheid hoog in het vaandel draagt, moet deze ‘staatshervorming’ een ware zegen zijn… Efficiëntie en taalnationalisme zijn duidelijk antagonismen. Tevens blijkt de particratie er niet voor de Belgische burgers te zijn maar alleen voor zichzelf… (maar dat wisten we natuurlijk al).

 

UN MARCHE DE L’EMPLOI DAVANTAGE EPARPILLE !

Dans notre cinquième texte dédié à la sixième “réforme” de l’Etat, nous examinons la soi-disant “homogénéisation” des compétences concernant le marché de l’emploi. Il s’agit notamment du placement des travailleurs, de l’interruption de carrière pour le personnel des entitées fédérées et, finalement, de la migration économique.

1) LE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS

En ce qui concerne le placement des travailleurs – qui fut déjà regionalisé en 1988 – les régions seront additionnellement compétentes pour:

1. Les programmes  d’accompagnement visant à réinsérer les bénéficiaires d’un revenu  d’intégration sur le marché du travail (art. 60/61 Loi-CPAS). Il s’agit ici de programmes où le CPAS offre un emploi à quelqu’un qui a quitté le marché de l’emploi. Le but est de les intégrer à nouveau dans le système de la sécurité sociale et dans le marché du travail. Ainsi, les régions auront une mainmise indirecte sur la sécurité sociale fédérale.

Pourtant, le maintien d’une sécurité sociale forte au niveau fédéral fut un point litigieux important pour les partis francophones et pour les syndicats… Ils ont donc trahi leurs électeurs et leurs membres !

2. Les ALE: A l’heure actuelle, il y a environ 20.000 Belges qui ont conclu un contrat ALE. Ils peuvent exercer des activités pour les personnes privées, les autorités locales, les ASBL, les écoles et dans le secteur agricole. Les travailleurs ALE exercent leurs activités dans les communes et exercent un nombre d’activités situées en dehors des circuits de travail normaux. Ils répondent à une demande d’emploi de la part des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires du revenu d’intégration et de certains bénéficiaires d’aide sociale financière. Après la régionalisation, la décision de maintenir les ALE appartiendra aux régions. Si les régions décident de maintenir un dispositif ALE, le niveau fédéral poursuivra le financement des allocations de chômage (mais non des allocations pour leurs activités ALE).

Le système ne s’appliquera qu’aux  chômeurs de longue durée et qu’à ceux qui sont très éloignés du marché de l’emploi. On peut en déduire que la régionalisation est également asociale: jusqu’à l’heure actuelle, tous les demandeurs d’emploi ayant droit à un revenu d’intégration peuvent utiliser le système-ALE. Ce ne sera donc plus le cas à l’avenir. En outre, il faut remarquer également que cette défédéralisation sape davantage la tutelle du gouvernement fédéral sur les communes.

3. En matière de reclassement (les services et les conseils d’accompagnement qui sont fournis de la part de l’employeur à l’employé pour lui permettre de trouver au plus vite un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle) il s’agit d’une compétence partagée. Ainsi, les régions deviennent compétentes pour le remboursement des frais de reclassement aux entreprises, les sanctions infligées aux employeurs qui ne proposent pas de mesure de reclassement et les sujets qui ne sont pas abordés par les CCT fédérales 51 et 82.

Ceci implique cependant que le niveau fédéral reste compétent pour le placement d’employés de 45 ans ou plus qui sont licenciés, tout comme pour le champ d’application, l’assentiment de l’employé, les engagements du bureau de placement etc.

Bref, de nouveau un éparpillement inutile et illogique de moyens tout comme une diminution de la synergie.

2) L’INTERRUPTION DE CARRIERE POUR LE PERSONNEL DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS

A l’heure actuelle, les communautés et régions sont compétentes pour les critères portant sur l’interruption de carrière de leur propre personnel. Cet accord communautaire y ajoute la compétence relative au financement et aux conditions. Cette défédéralisation porte également sur le personnel d’enseignement (à l’exclusion des agents contractuels de l’enseignement qui relèvent du crédit-temps).

Autrement dit: une scission “justifie” en quelque sorte de nouvelles scissions.

3) LA MIGRATION ECONOMIQUE

En matière de migration économique, les régions octroient les permis de travail aux travailleurs étrangers (cartes de travail A, B et C), mais la réglementation est une compétence fédérale. Il s’agit de la carte d’emploi A (pour les travailleurs), B (pour les travailleurs migrants) et C (pour les migrants avec un statut de séjour incertain). En vertu de l’accord communautaire, le pouvoir réglementaire pour les cartes de travail A et B – mais non C – sera transféré aux régions. Le pouvoir réglementaire concernant la carte professionnelle pour les indépendants sera également régionalisée. Toutefois, le droit de séjour ne sera pas régionalisé.

Ainsi on créé non seulement un enchevêtrement inextricable de compétences, mais aussi une nouvelle et manifeste inégalité: en effet, le travailleur qui  obtient un permis de travail A dans l’une des régions peut travailler dans les deux autres régions sur base de ce même permis. (Pourquoi faut-il alors régionaliser le permis?). Cependant, le travailleur indépendant qui a obtenu une carte professionnelle dans une région ne peut pas établir le siège de son activité dans une autre région bien qu’il puisse y exercer son activité.

Force est de constater que la particratie a apparemment oublié très vite sa promesse de créer un seul grand ministère de l’immigration…

Et si elle ne l’a pas oubliée, cette immigration est vraisemblablement interprétée au sens strict du mot. Mieux valait nous le dire tout de suite.

Conclusion

L’euphémisme de l’“homogénéisation” des compétences est synonyme d’agrandissement de pouvoir au profit des entités fédérées par le biais de scissions. Celui qui prône l’éparpillement, la complexité et l’opacité ne peut que se réjouir de cette “réforme de l’Etat”… L’efficacité et le nationalisme linguistique sont visiblement aux antipodes l’une de l’autre. En outre, la particratie ne semble pas servir les citoyens, mais seulement travailler dans son propre intérêt… (ce que l’on savait déjà évidemment).

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)