belgischeunie@unionbelge.be

De B.U.B. klaagt openbare media aan – Le B.U.B. accuse les médias publics

De B.U.B. klaagt openbare media aan – Le B.U.B. accuse les médias publics

De B.U.B. klaagt openbare media aan

Zowel de VRT als de RTBF maken zich schuldig aan het discrimineren van de grote minderheid van unitaristische en unie-federalistische Belgen, namelijk die Belgen die voorstander zijn van méér nationale eenheid, de eerste groep in de vorm van een unitair België en de tweede in de vorm van een federaal België met méér bevoegdheden voor het Belgische niveau.

De openbare omroepen spreken wel veel over de non-discriminatie in de media van vrouwen en vreemdelingen, maar vergeten 40% van de Belgische bevolking (K.U.L.-studie van 1999), om nog maar te zwijgen van de 90% Belgen die tegen de splitsing van België zijn (opiniepeiling van het Nieuwsblad en Le Soir van eind 2004). Hiermee schenden de VRT en de RTBF hun eigen omroepdecreten.

Daarom lanceert de B.U.B. de nodige gerechtelijke procedures tegen deze twee openbare omroepen met het doel een minimale zendtijd te verkrijgen in het voordeel van de mening van de unitaristen en unie-federalisten.

Le B.U.B. accuse les médias publics

Tant la RTBF que la VRT se rendent coupables de discrimination vis-à-vis de la grande minorité de Belges unitaristes et fédéralistes d’union, c’ est-à-dire ces Belges qui souhaitent plus d’unité nationale, le premier groupe voulant une Belgique unitaire et le deuxième groupe une Belgique fédérale avec davantage de compétences pour le niveau belge.

Les médias publics parlent beaucoup de la non-discrimination des femmes et des étrangers dans les médias, mais oublient 40% de la population belge (étude de la K.U.L. de 1999), sans mentionner les 90% des Belges qui sont contre la scission de la Belgique (sondage du Soir et du Nieuwsblad de fin 2004). Ce comportement de la RTBF et de la VRT est contraire à leurs propres décrets.

Voilà pourquoi, le B.U.B. lance les procédures judiciaires nécessaires contre ces deux médias dans le but d’obtenir un temps d’antenne minimal au profit de l’opinion des unitaristes et des fédéralistes d’union.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)