belgischeunie@unionbelge.be

WAAROM ZIJN DE BELGEN NIET BESCHERMD TEGEN NUCLEAIRE AANVALLEN? – POURQUOI LES BELGES NE SONT-ILS PAS PROTEGES CONTRE LES ATTAQUES NUCLEAIRES? – WARUM SIND DIE BELGIER NICHT VOR ATOMANGRIFFEN GESCHÜTZT?

WAAROM ZIJN DE BELGEN NIET BESCHERMD TEGEN NUCLEAIRE AANVALLEN? – POURQUOI LES BELGES NE SONT-ILS PAS PROTEGES CONTRE LES ATTAQUES NUCLEAIRES? – WARUM SIND DIE BELGIER NICHT VOR ATOMANGRIFFEN GESCHÜTZT?

Afbeelding – Image – Bild: atoombom – bombe atomique – Atombombe

Bron – Source – Quelle: https://pixabay.com/photos/atomic-bomb-mushroom-cloud-explosion-1011738/

DE OORLOG IN OEKRAÏNE LEGT DE BELGISCHE KWETSBAARHEID BLOOT

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Dit leidde tot een golf van verontwaardiging over de hele wereld, maar ook tot een militaire escalatie. Op 28 februari 2022 heeft Rusland zijn afschrikkingswapens in “verhoogde staat van paraatheid” gebracht. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de internationale situatie niet meer zo gevaarlijk geweest.

Uiteraard zijn we allemaal geschokt zijn door wat er in Oekraïne gebeurt. Het is duidelijk dat de invasie van een soevereine staat onaanvaardbaar is volgens het internationaal recht. Maar we moeten ook niet naïef zijn.

De NAVO heeft zonder overleg met Rusland en vaak tegen de zin van dat land zich sedert de instorting van de Sovjet-Unie (1991) enorm uitgebreid. Zo telde het militair bondgenootschap in 1989 zestien lidstaten. In 2004 waren dat er al 26. In 2020 steeg dit aantal tot 30. Daarbij werden niet alleen alleen alle landen van het voormalige Warschaupact in de alliantie opgenomen, maar zelfs drie oud-Sovjetstaten (met name de Baltische staten). Blijkbaar dacht het westen naïefweg dat dit nooit een Russische reactie zou uitlokken. Zou, indien morgen Canada, Mexico, Guatemala, Nicaragua en Hondarus lid zouden worden van een pro-Chinees bondgenootschap, dit eveneens geen reactie uitlokken van de Verenigde Staten?

In 2008 werd de deur opengezet voor het lidmaatschap van nog twee oud-Sovjetlidstaten: Georgië en Oekraïne. Dat laatste is een van de aanleidingen van de burgeroorlog die sedert 2014 in Oekraïne woedt. De regering staat er lijnrecht tegenover de door Rusland gesteunde separatisten in het oosten van het land (de Donbas). Dit conflict heeft al 14.000 levens gekost. Nochtans keerde het westen de situatie de rug toe. De westerse media maakten er tussen 2014 en 2022 nauwelijks melding van. Iedereen was dit Europese conflict vergeten of gaf er niet om. Toch was de oorlog er. In januari 2019 ging de voorzitter van de B.U.B., bezorgd als hij was om deze situatie, praten met een diplomaat op de Oekraïense ambassade in Brussel om van gedachten te wisselen over de situatie in de Donbas, waar elke dag slachtoffers vielen zonder dat de westerse landen er om gaven. Hij stelde een referendum voor in de Russischtalige regio over de onafhankelijkheid ervan, maar de diplomaat weigerde dit democratische voorstel categorisch, op dezelfde manier waarop de particratie in België weigert de Belgen te vragen naar de staatshervormingen. Er was geen flexibiliteit in zijn standpunt ondanks de dramatische en door het Westen genegeerde situatie. Het valt op dat de Oekraïnse onbuigzaamheid aan de onderhandelingstafel met de Russen vertonen. Zo zou een Oekraïnse onderhandelaar door de zijnen zelfs gedood zijn wegens « verraad ».

Het Westen werd plotseling wakker bij het begin van de Russische invasie op 24 februari 2022. De lidstaten van de EU en de NAVO (in Europa vallen de lidstaten van de EU grotendeels samen met de lidstaten van de NAVO) kondigden een reeks maatregelen aan om Rusland te straffen. Daartoe behoren de afsluiting van (sommige) Russische banken van het Swift-systeem, de verlamming van de Russische centrale bank, economische sancties van allerlei aard, een verbod op het overvliegen van het luchtruim en de afsluiting van het luchtruim, het weren van de Russische media (waaronder Sputnik en RT).

Wat er ook van zij: het westen wil Rusland isoleren en er een tweede Noord-Korea van maken. Westerse multinationals verlaten het land en Rusland wordt uitgesloten van sportieve en culturele evenementen. Sommigen spreken zelfs van een anti-Russisch olie- en gasembargo terwijl de Verenigde Staten een verbod op elke Russische koolwaterstof op hun grondgebied in overweging nemen. “Wij zullen de instorting van de Russische economie veroorzaken” door westerse economische sancties, zo bevestigde op 1 maart de Franse minister van economie Bruno Le Maire.

Als kers op de taart is er de levering van wapens door de westerse staten aan Oekraïne. Die veroorzaken noodzakelijkerwijs nog meer doden en dan zwijgen we nog over het risico dat die wapens in Russische handen vallen. Niet te vergeten dat we van meetaf aan weten dat het Russische leger een grote kans heeft om de oorlog te winnen, wetende dat het een leger heeft dat bijna tien maal groter is dan dat van Oekraïne.

Oekraïne is echter noch lid van de NAVO, noch van de EU. België en de andere NAVO-lidstaten hebben dus geen wettelijke verplichtingen tegenover het land. In plaats van neutraal te blijven, zoals Mexico, Brazilië of India, steunt de Belgische regering het regime in Kiëv met wapens. We dachten dat het leveren van wapens aan oorlogvoerende partijen verboden was… Twee maten en twee gewichten? De militaire logica wil dat Rusland deze oorlog zal winnen. Elke weerstand kan dus alleen maar tot meer bloedvergieten en meer schade leiden.

Misschien had deze hulp gerechtvaardigd kunnen worden door de emotie in een wereld zonder atoomwapens, maar Rusland bezit het grootste kernwapenarsenaal ter wereld. Het land beschikt bovendien over onderzeeërs die deze wapens overal in de wereldzeeën kunnen vervoeren. Die onderzeeërs varen, zoals we weten, soms langs de Belgische kust. Volgens de beweringen van Rusland zouden haar raketten (zoals de beruchte Satan 2) niet alleen een heel land als Frankrijk of een staat als Texas kunnen vernietigen, maar zouden ze ook “supersonisch” zijn en de vijand niet eens de tijd laten om te reageren. Vandaar dat het verhaal van de “afschrikking” dat tijdens de Koude Oorlog gold, waarschijnlijk niet meer van toepassing is. Of men het nu wil of niet, Rusland is momenteel de baas. Dat is toch de indruk die men vandaag mag hebben en erom gokken is mogelijk levensgevaarlijk. Het is duidelijk dat dit een Russische roulette is waaraan het Westen niet kan deelnemen, zelfs niet als dat ten koste gaat van het bestaan van een niet-NAVO-land.

Op de koop toe heeft de Russische president Poetin op 28 februari gedreigd zijn nucleaire arsenaal te gebruiken. Hij zei: Ik geef de minister van Defensie en de generale staf opdracht de afschrikkingsmiddelen van het Russische leger in verhoogde staat van paraatheid te zetten“. Dit was niet de eerste keer. Reeds op 7 februari, waarschuwde het hoofd van het Kremlin het westen. Aan de hand van het voorbeeld van de Krim, die sinds 2014 door Rusland is geannexeerd, presenteerde Poetin een oorlogshypothese: Als Oekraïne lid wordt van de NAVO en de Krim met militaire middelen zal terugnemen, zouden de Europese landen automatisch in het conflict met Rusland worden betrokken. Natuurlijk zijn de mogelijkheden van een verenigde NAVO en Rusland niet vergelijkbaar, maar Rusland is een kernmacht, en u zou tegen uw wil in dit conflict worden betrokken. U zou niet eens tijd hebben om te reageren…, aldus Putin. Op 24 februari waarschuwde hij dat iedereen die probeert ons in de weg te staan gevolgen zal ondervinden die u in uw geschiedenis nog nooit heeft gezien. Op 6 maart, verklaarde hij dat « [de] sancties die opgelegd worden, op een oorlogsverklaring lijken […] Maar God zij dank, zijn we nog niet op dat punt aanbeland ».

Zijn deze verklaringen niet duidelijk genoeg als bedreiging?

De NAVO zal Poetin dus toegevingen moeten doen of men dat nu gepast vindt of niet… Dat is de harde logica van de immorele, nucleaire wapenwedloop in de huidige stand van zaken…  Dat massavernietigingswapens in de hele wereld zouden moeten verboden worden (net als chemische wapens dat zijn), is evident, maar dat zal helaas niet gauw gebeuren omdat er altijd schurkenregimes zullen zijn die kernwapens zullen behouden of ontwikkelen. 

Wat onze premier ook zegt, België zou een van de eerste doelwitten zijn, aangezien ten eerste onze regering heeft besloten oorlogswapens te leveren aan Ruslands grootste vijand en ten tweede in ons land, en met name in Brussel, de hoofdzetel van de NAVO en de Europese Unie is gevestigd.
 
Het leveren van wapens helpt niet bij het vinden van een vreedzame oplossing. Hetzelfde geldt voor de militaire versterking van de oostflank van de NAVO. Het is olie op het vuur gieten.

De B.U.B. is teleurgesteld over deze politieke klasse die moraallessen geeft, maar ze zelf niet respecteert en de mensheid aan de rand van de afgrond brengt. Onze partij is ook verbaasd over het gebrek aan empathie, het gebrek aan kennis over de oorzaken van deze oorlog en het gebrek aan begrip voor het karakter van een verstokte en vastberaden nationalist en imperialist als Poetin. Zoals Poetin zelf duidelijk heeft gemaakt: een wereld zonder Rusland is waardeloos. Het Westen haat Poetin, maar helaas is hij de president van het grootste land ter wereld. Daarom is het van belang hem niet te provoceren en hem van tijd tot tijd willens nillens iets toe te geven om een destructief wereldconflict te voorkomen. De westerse mogendheden moeten druk uitoefenen op de Oekraïense regering om een eervolle vrede met Rusland te sluiten.

Sommigen vergelijken de aanval op Oekraïne met de annexatie van het Sudetenland in Tsjechoslovakije in 1938. Hadden we Hitler toen niet militair moeten stoppen, in plaats van een verzoeningspolitiek te voeren? Ten eerste gaat het argument dat Poetin een nieuwe Hitler is die heel Europa wil veroveren, niet op. En zelfs als dat wel zo was, is het agressieve gedrag van de NAVO en de EU gevaarlijk. Hitler had geen kernwapens in zijn bezit. Ten derde zijn de EU in het algemeen en België in het bijzonder vandaag eenvoudigweg niet beschermd tegen deze wapens. Volgens een deskundige (De Morgen, 1 maart 2022) beschikt de NAVO over een antiraketsysteem, “maar werkt dit systeem niet“!

Hoe is het mogelijk dat de lidstaten van de NAVO in het algemeen en België in het bijzonder nog steeds niet beschermd zijn tegen kernwapens, bijna 80 jaar na het eerste gebruik ervan en ondanks de grote dreiging van de Koude Oorlog die tot 1991 heeft geduurd? De B.U.B. is van mening dat de NAVO onmiddellijk de nodige maatregelen moet nemen om het gehele NAVO-grondgebied te beschermen tegen een nucleaire aanval, ook tegen Russische supersonische raketten. Het overleven van de aarde staat op het spel! Een thermonucleaire bom kan heel België in een paar uur wegvagen.
 
Naast deze cruciale bescherming heeft de wereld behoefte aan de-escalatie, d.w.z. redelijke, goed geïnformeerde, verzoenende en intelligente mensen die geen olie op het vuur gooien door wapens te leveren aan een land in oorlog. Rusland volledig isoleren zal het nog gevaarlijker maken. 

Op dit moment glijden we echter af naar de Derde Wereldoorlog zonder dat de Belgen worden beschermd. Na twee jaar pandemie, hadden we dat zeker niet nodig. De NAVO moet nu eindelijk eens tonen dat het in staat is om haar burgers te beschermen in een nucleaire wapenwedloop die de Russen een duidelijk overwicht geeft. Zo niet is deze organisatie levensgevaarlijk voor ons, Belgen.

LA GUERRE EN UKRAINE DEVOILE LA VULNERABILITE DE LA BELGIQUE

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine. Cela a entraîné une vague d’indignation dans le monde entier, mais aussi une surenchère militaire. Le 28 février 2022, la Russie a mis ses armes de dissuasion « en état de préparation renforcée ». Jamais depuis la Deuxième Guerre Mondiale, la situation internationale n’a été aussi dangereuse.

Nous sommes évidemment tous choqués par ce qui se passe en Ukraine. Il est évident que l’invasion d’un État souverain est inacceptable du point de vue du droit international. Mais nous ne devons pas non plus être naïfs.

L’OTAN s’est énormément étendu depuis l’effondrement de l’Union soviétique (1991). Cela s’est passé sans consulter la Russie et souvent contre sa volonté. En 1989, l’alliance militaire comptait seize Etats membres. En 2004, il y en avait 26. En 2020, ce nombre passait à 30. Non seulement tous les pays de l’ancien Pacte de Varsovie ont été inclus dans l’alliance, mais même trois anciens républiques soviétiques (notamment les Etats baltes). Apparemment l’Occident pensait naïvement que tout cela n’allait jamais entrainer une reaction russe. Or, si demain le Canada, le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua et le Honduras rejoignaient une alliance pro-chinoise, cela ne provoquerait-il pas une réaction des États-Unis?

En 2008, la porte a été ouverte à l’adhésion de deux autres anciens républiques soviétiques, à savoir la Géorgie et l’Ukraine. Ce dernier fait est une des raisons de la guerre civile qui fait rage en Ukraine depuis 2014. Elle y oppose le gouvernement et les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est du pays (le Donbas). Ce conflit a déjà coûté 14.000 vies tandis que l’Occident tournait le dos. Les médias occidentaux en parlaient à peine entre 2014 et 2022. Tout le monde avait oublié ce conflit européen ou s’en foutait. Pourtant, la guerre était bien là.

En janvier 2019, le président du B.U.B., soucieux de la situation, est allé discuter avec un diplomate à l’ambassade de l’Ukraine à Bruxelles pour échanger des vues sur la situation au Donbas où des victimes tombaient tous les jours sans que les pays occidentaux ne s’en émeuvent. Il y a proposé la tenue d’un référendum au Donbas russophone sur l’indépendance de la région, mais le diplomate a catégoriquement refusé cette proposition démocratique, un peu comme la particratie en Belgique refuse d’interroger les Belges sur les réformes de l’Etat. Il n’y avait aucune flexibilité dans sa position malgré la situation dramatique et ignorée par l’Occident. On voit cette même inflexibilité des Ukrainiens à la table de négociations avec les Russes. Un négociateur ukrainien serait même tué par les siens pour cause de « traîtrise ».

L’Occident s’est subitement réveillé au début de l’invasion russe le 24 février 2022. Les Etats membres de l’UE et de l’OTAN (en Europe, les Etats membres de l’UE coïncident largement avec les Etats membres de l’OTAN) ont annoncé toute une série de mesures visant à punir la Russie. Il s’agit entre autres d’une déconnexion de (certaines) banques russes du système Swift, de la paralysie de la banque centrale russe, de sanctions économiques de tous ordres, d’une interdiction de survol et de fermeture des espaces aériens, d’une mise hors jeu des médias russes (dont Sputnik et RT).

L’Occident veut isoler la Russie et en faire une deuxième Corée du Nord. Des multinationaux occidentaux quittent le pays, la Russie est bannie des événements sportifs et culturels. Certains parlent même d’un embargo sur le pétrole et le gaz russe, tandis que Les Etats-Unis envisagent d’interdire toute importation d’hydrocarbures russes sur leur territoire. “Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe” à travers les sanctions économiques occidentales, a affirmé le 1er mars 2022 le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire.

Comme cerise sur le gâteau les Etats occidentaux livrent des armes à l’Ukraine qui causent nécessairement encore plus de morts, sans mentionner le risque que ces armes tombent dans les mains de l’ennemi, dont on sait déjà dès le départ qu’il a de fortes chances de remporter la guerre car son armée est presque 10 fois plus grande que l’armée ukrainienne.

De plus, l’Ukraine n’est membre ni de l’OTAN ni de l’UE. La Belgique et les autres Etats membres de l’OTAN n’ont donc aucune obligation juridique envers ce pays. Au lieu de rester neutre, comme le Mexique, le Brésil ou encore l’Inde, le gouvernement belge soutient le régime à Kiev par les armes. On pensait pourtant que la livraison d’armes à des belligérants était interdite… Deux poids et deux mesures? La logique militaire veut que la Russie gagne cette guerre. Ainsi, toute résistance ne peut que conduire à plus de sang versé et plus de dégâts.

Peut-être que cette aide aurait pu être justifiée par l’émotion dans un monde sans armes atomiques, mais la Russie dispose du plus grand arsenal nucléaire au monde. Le pays dispose également de sous-marins qui peuvent transporter ces armes n’importe où dans les mers du monde et ces sous-marins passent parfois par la côte belge. On s’en souvient. Selon les affirmations de la Russie, ses missiles (tels que le redouté Satan 2) pourraient non seulement détruire un pays entier comme la France ou un Etat américain comme le Texas, mais seraient également “supersoniques” et ne laisseraient même pas à l’ennemi le temps de réagir. Par conséquent, la logique de la “dissuasion” qui s’appliquait pendant la Guerre Froide n’est probablement plus valable. Qu’on le veuille ou non, c’est la Russie qui est aux commandes aujourd’hui. C’est en tout cas l’impression que nous pouvons avoir aujourd’hui et parier sur l’issue d’une guerre atomique, c’est potentiellement mortel. Le constat est implacable : il s’agit d’une roulette russe à laquelle l’occident ne peut en aucun cas participer, même si c’est aux dépens de l’existence d’un pays non-membre de l’Otan.

Qui plus est, le 28 février, le président Poutine a menacé d’utiliser son arsenal nucléaire. Il a déclaré: J’ordonne au ministre de la Défense et au chef d’état-major de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat“. 

Ce n’était pas la première fois. Déjà le 7 février, le chef du Kremlin a mis en garde les Occidentaux. Prenant l’exemple de la Crimée, annexée par la Russie depuis 2014, Poutine présentait une hypothèse de guerre: Si l’Ukraine devient membre de l’Otan et va récupérer la Crimée par la voie militaire, les pays européens seraient entrainés automatiquement dans le conflit avec la Russie. Bien sûr que le potentiel de l’Otan uni et de la Russie ne sont pas comparables, mais la Russie est une puissance nucléaire, et vous seriez entrainés dans ce conflit malgré votre volonté. Vous n’auriez même pas le temps de réagir…, a t-il déclaré. Le 24 février, il a averti que quiconque tentera de nous mettre des bâtons dans les roues subira des conséquences que vous n’avez jamais vues dans votre histoire. Le 6 mars, il déclarait que « [les] sanctions qui sont mises en place, cela s’apparente à une déclaration de guerre […] Mais Dieu merci, on n’en est pas encore arrivé là ».

Ces déclarations ne sont-elles pas suffisamment claires comme menace?

L’OTAN devra donc faire des concessions à Poutine, que nous le jugions approprié ou non… Telle est la logique implacable de la course immorale aux armements nucléaires telle qu’elle se présente aujourd’hui… Que les armes de destruction massive doivent être interdites dans le monde entier (tout comme les armes chimiques et les mines personnelles le sont déjà) est évident, mais malheureusement cela n’arrivera pas si tôt car il y aura toujours des régimes voyous qui conserveront ou développeront des armes nucléaires.

Quoi que dise notre premier ministre, la Belgique serait une des premières cibles puisque d’abord notre gouvernement a décidé de livrer des armes de guerre à l’ennemi numéro 1 de la Russie et ensuite notre pays, et en particulier Bruxelles, héberge le siège de l’Otan et de l’Union européenne.

Livrer des armes n’aide en rien à trouver une solution pacifique. Il en est de même pour le renforcement militaire du flanc est de l’OTAN. C’est jeter de l’huile sur le feu.

Le B.U.B. est déçu par cette classe politique qui donne des leçons de morale, mais qui ne les respecte pas elle-même et qui amène l’humanité au bord du gouffre. Notre parti est aussi étonné par le manque d’empathie, de connaissance des causes de cette guerre et le manque de compréhension du caractère d’un nationaliste et impérialiste invétéré et décidé comme Poutine. Comme ce dernier l’a clairement dit lui-même : un monde sans la Russie n’a aucune valeur. L’occident déteste Poutine, mais il est malheureusement le président du plus grand pays du monde. Donc, il ne faut surtout pas le provoquer et de temps en temps, il faut lui concéder quelque chose bon gré mal gré pour éviter un conflit mondial destructeur. Les puissances occidentales doivent faire pression sur le gouvernement ukrainien pour que celui-ci conclue une paix honorable avec la Russie.

Certains comparent l’attaque contre l’Ukraine à l’annexion des Sudètes en Tchécoslovaquie en 1938. N’aurions-nous pas dû alors arrêter Hitler militairement au lieu de poursuivre une politique d’apaisement? Tout d’abord, l’argument selon lequel Poutine est un nouveau Hitler qui veut conquérir toute l’Europe ne tient pas la route. Et même si c’était le cas, le comportement agressif de l’OTAN et de l’UE est dangereux. Hitler n’avait pas d’armes nucléaires. Troisièmement, l’UE en général et la Belgique en particulier ne sont tout simplement pas protégées contre ces armes aujourd’hui. Selun un expert (De Morgen, 1er mars 2022), l’Otan dispose de missiles anti-missiles, « mais ce système ne fonctionne pas » !

Comment est-il possible que les Etats membres de l’Otan et la Belgique en particulier ne sont toujours pas protégés contre les armes nucléaires, presque 80 ans après leur première utilisation et malgré la grande menace de la guerre froide qui a duré jusqu’en 1991 ? Le B.U.B. trouve que l’Otan doit immédiatement prendre les mesures qui s’imposent pour protéger tout le territoire de l’Otan contre une attaque nucléaire, y compris contre les missiles supersoniques des Russes. Il s’agit ni plus ni moins de la survie de la terre ! Une bombe thermonucléaire peut en effet anéantir toute la Belgique en quelques heures.

Au-delà de cette protection cruciale, le monde a besoin d’une désescalade, donc de gens raisonnables, informés, conciliants et intelligents qui ne jettent pas de l’huile sur le feu en livrant des armes à un pays en guerre. Isoler totalement la Russie la rendra encore plus dangereuse. 

Cependant, pour le moment, on glisse tout droit vers la troisième guerre mondiale sans que les Belges ne soient protégés. Après deux ans de pandémie, on n’avait certainement pas besoin de cela. L’OTAN doit enfin montrer qu’elle est capable de protéger ses citoyens dans une course aux armements nucléaires qui donne un net avantage aux Russes. Sinon, cette organisation est dangereuse pour nous, Belges.

DER KRIEG IN DER UKRAINE ENTHÜLLT DIE VERWUNDBARKEIT BELGIENS

Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein. Dies führte nicht nur zu einer weltweiten Welle der Empörung, sondern auch zu einer militärischen Eskalation. Am 28. Februar 2022 versetzte Russland seine Abschreckungswaffen “in verstärkte Bereitschaft”. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war die internationale Lage so gefährlich.

Wir sind natürlich alle schockiert über die Geschehnisse in der Ukraine. Es ist klar, dass die Invasion eines souveränen Staates aus Sicht des Völkerrechts nicht akzeptabel ist. Aber wir dürfen auch nicht naiv sein.

Die NATO hat sich seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion (1991) enorm ausgeweitet. Dies geschah ohne Rücksprache mit Russland und oft gegen seinen Willen. 1989 zählte das Militärbündnis 16 Mitgliedsstaaten. Im Jahr 2004 waren es 26. Bis 2020 würde die Zahl auf 30 steigen. Nicht nur alle Länder des ehemaligen Warschauer Pakts wurden in das Bündnis aufgenommen, sondern sogar drei ehemalige Sowjetrepubliken (insbesondere die baltischen Staaten). Offenbar war der Westen der naiven Ansicht, dass all dies niemals zu einer russischen Reaktion führen würde. Aber wenn morgen Kanada, Mexiko, Guatemala, Nicaragua und Honduras einer pro-chinesischen Allianz beitreten würden, würde das nicht zu einer Reaktion der USA führen?

2008 wurde die Tür für den Beitritt von zwei weiteren ehemaligen Sowjetrepubliken geöffnet, nämlich Georgien und der Ukraine. Letzteres ist einer der Gründe für den Bürgerkrieg, der seit 2014 in der Ukraine tobt. Er findet dort zwischen der Regierung und den von Russland unterstützten Separatisten im Osten des Landes (Donbas) statt. Dieser Konflikt hat bereits 14.000 Menschenleben gekostet, während der Westen sich abwandte. In den westlichen Medien wurde zwischen 2014 und 2022 kaum darüber berichtet. Jeder hatte diesen europäischen Konflikt vergessen oder interessierte sich nicht dafür. Dennoch war der Krieg da.

Im Januar 2019 ging der besorgte B.U.B.-Vorsitzender zu einem Diplomaten in der ukrainischen Botschaft in Brüssel, um sich über die Lage im Donbas auszutauschen, wo täglich Opfer fielen, ohne dass die westlichen Länder sich darüber aufregten. Dort schlug er vor, im russischsprachigen Donbas ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region abzuhalten, doch der Diplomat lehnte diesen demokratischen Vorschlag kategorisch ab, ähnlich wie die Partikularisten in Belgien sich weigern, die Belgier über Staatsreformen zu befragen. Es gab keine Flexibilität in seiner Position trotz der dramatischen und vom Westen ignorierten Situation. Die gleiche Unflexibilität sehen wir bei den Ukrainern am Verhandlungstisch mit den Russen. Ein ukrainischer Verhandlungsführer soll sogar von seinen eigenen Leuten wegen “Verrat” getötet worden sein.

Der Westen wachte zu Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 plötzlich auf. Die Mitgliedstaaten der EU und der NATO (in Europa decken sich die EU-Mitgliedstaaten weitgehend mit den NATO-Mitgliedstaaten) kündigten eine ganze Reihe von Maßnahmen an, um Russland zu bestrafen. Dazu gehören unter anderem die Abkopplung (einiger) russischer Banken vom Swift-System, die Lahmlegung der russischen Zentralbank, Wirtschaftssanktionen aller Art, ein Überflugverbot und die Schließung von Lufträumen sowie die Ausschaltung der russischen Medien (darunter Sputnik und RT).

Der Westen will Russland isolieren und zu einem zweiten Nordkorea machen. Westliche multinationale Unternehmen verlassen das Land, Russland wird von Sport- und Kulturveranstaltungen verbannt. Einige sprechen sogar von einem Embargo für russisches Öl und Gas, während die USA erwägen, jegliche Einfuhr russischer Kohlenwasserstoffe in ihr Hoheitsgebiet zu verbieten. “Wir werden durch die westlichen Wirtschaftssanktionen den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft herbeiführen“, behauptete der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am 1. März 2022.

Als Sahnehäubchen liefern die westlichen Staaten Waffen an die Ukraine, die zwangsläufig noch mehr Tote verursachen, ganz zu schweigen von dem Risiko, dass diese Waffen in die Hände des Feindes fallen, von dem man von Anfang an weiß, dass er den Krieg mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen wird, da seine Armee fast zehnmal so groß ist wie die ukrainische Armee.

Darüber hinaus ist die Ukraine weder Mitglied der NATO noch der EU. Belgien und die anderen NATO-Mitgliedstaaten haben daher keine rechtlichen Verpflichtungen gegenüber diesem Land. Anstatt sich neutral zu verhalten, wie Mexiko, Brasilien oder auch Indien, unterstützt die belgische Regierung das Regime in Kiew mit Waffengewalt. Wir dachten, dass Waffenlieferungen an Kriegsparteien verboten sind… Doppelte Standards? Die militärische Logik besagt, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird. Jeder Widerstand kann also nur zu mehr Blutvergießen und mehr Schaden führen.

Vielleicht hätte man diese Hilfe in einer Welt ohne Atomwaffen mit Emotionen rechtfertigen können, aber Russland verfügt über das größte Atomwaffenarsenal der Welt. Das Land verfügt auch über U-Boote, die diese Waffen an jeden beliebigen Ort der Weltmeere bringen können, und diese U-Boote fahren manchmal an der belgischen Küste vorbei. Wir erinnern uns daran. Russlands Behauptungen zufolge könnten seine Raketen (wie die gefürchtete Satan 2) nicht nur ein ganzes Land wie Frankreich oder einen US-Bundesstaat wie Texas zerstören, sondern wären auch “überschallschnell” und würden dem Feind nicht einmal die Zeit lassen, zu reagieren. Folglich ist die Logik der “Abschreckung”, die während des Kalten Krieges galt, wahrscheinlich nicht mehr gültig. Ob es uns gefällt oder nicht, heute hat Russland das Sagen. Das ist jedenfalls der Eindruck, den wir heute haben können, und auf den Ausgang eines Atomkriegs zu wetten, ist potenziell tödlich. Die Feststellung ist schonungslos: Es handelt sich um russisches Roulette, an dem sich der Westen unter keinen Umständen beteiligen darf, selbst wenn es auf Kosten der Existenz eines Landes geht, das nicht Mitglied der NATO ist.

Darüber hinaus drohte Präsident Putin am 28. Februar mit dem Einsatz seines Atomwaffenarsenals. Er sagte: Ich befehle dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen“.

Dies war nicht das erste Mal. Bereits am 7. Februar hatte der Kremlchef den Westen gewarnt. Am Beispiel der Krim, die seit 2014 von Russland annektiert ist, stellte Putin eine Kriegshypothese auf: Wenn die Ukraine Mitglied der NATO wird und die Krim mit militärischen Mitteln zurückerobert, würden die europäischen Länder automatisch in den Konflikt mit Russland hineingezogen werden. Natürlich ist das Potenzial der vereinten NATO und Russlands nicht vergleichbar, aber Russland ist eine Atommacht, und Sie würden gegen Ihren Willen in diesen Konflikt hineingezogen werden. Ihr hättet nicht einmal Zeit zu reagieren…, sagte er. Am 24. Februar warnte er, dass jeder, der versucht, uns Steine in den Weg zu legen”, Konsequenzen erleiden werde, “die ihr in eurer Geschichte noch nie gesehen habt. Am 6. März erklärte er, dass “[die] Sanktionen, die eingeführt werden, einer Kriegserklärung gleichkommen […] Aber Gott sei Dank ist es noch nicht so weit gekommen“.

Sind diese Aussagen nicht klar genug als Drohung?

Die NATO muss Putin also Zugeständnisse machen, ob wir das nun für angemessen halten oder nicht… Das ist die unerbittliche Logik des unmoralischen nuklearen Wettrüstens, wie es sich heute darstellt… Dass Massenvernichtungswaffen weltweit verboten werden müssen (genauso wie chemische Waffen und persönliche Minen bereits verboten sind), ist offensichtlich, aber leider wird dies nicht so bald geschehen, da es immer Schurkenregime geben wird, die Atomwaffen behalten oder entwickeln werden.

Egal, was unser Premierminister sagt, Belgien wäre eines der ersten Ziele, da erstens unsere Regierung beschlossen hat, Kriegswaffen an Russlands Feind Nummer eins zu liefern, und zweitens unser Land, und insbesondere Brüssel, den Sitz der NATO und der Europäischen Union beherbergt.

Die Lieferung von Waffen trägt nicht dazu bei, eine friedliche Lösung zu finden. Dasselbe gilt für die militärische Stärkung der Ostflanke der NATO. Damit gießt man Öl ins Feuer.

Die B.U.B. ist enttäuscht von dieser politischen Klasse, die Moralpredigten hält, sich aber selbst nicht daran hält und die Menschheit an den Rand des Abgrunds bringt. Unsere Partei ist auch erstaunt über das mangelnde Einfühlungsvermögen, das fehlende Wissen über die Ursachen dieses Krieges und das fehlende Verständnis für den Charakter eines eingefleischten und entschlossenen Nationalisten und Imperialisten wie Putin. Wie dieser selbst deutlich gemacht hat: Eine Welt ohne Russland ist wertlos. Der Westen hasst Putin, aber er ist leider der Präsident des größten Landes der Welt. Man darf ihn also auf keinen Fall provozieren und muss ihm von Zeit zu Zeit wohl oder übel etwas zugestehen, um einen zerstörerischen globalen Konflikt zu vermeiden. Die Westmächte müssen Druck auf die ukrainische Regierung ausüben, damit diese einen ehrenhaften Frieden mit Russland schließt.

Einige vergleichen den Angriff auf die Ukraine mit der Annexion des Sudetenlandes in der Tschechoslowakei im Jahr 1938. Hätten wir Hitler damals nicht militärisch stoppen sollen, anstatt eine Beschwichtigungspolitik zu verfolgen? Zunächst einmal ist das Argument, Putin sei ein neuer Hitler, der ganz Europa erobern will, nicht stichhaltig. Und selbst wenn dies der Fall wäre, ist das aggressive Verhalten der NATO und der EU gefährlich. Hitler hatte keine Atomwaffen.

Die B.U.B. ist enttäuscht von dieser politischen Klasse, die Moralpredigten hält, sich aber selbst nicht daran hält und die Menschheit an den Rand des Abgrunds bringt. Unsere Partei ist auch erstaunt über das mangelnde Einfühlungsvermögen, das fehlende Wissen über die Ursachen dieses Krieges und das fehlende Verständnis für den Charakter eines eingefleischten und entschlossenen Nationalisten und Imperialisten wie Putin. Wie dieser selbst deutlich gemacht hat: Eine Welt ohne Russland ist wertlos. Der Westen hasst Putin, aber er ist leider der Präsident des größten Landes der Welt. Man darf ihn also auf keinen Fall provozieren und muss ihm von Zeit zu Zeit wohl oder übel etwas zugestehen, um einen zerstörerischen globalen Konflikt zu vermeiden. Die Westmächte müssen Druck auf die ukrainische Regierung ausüben, damit diese einen ehrenhaften Frieden mit Russland schließt.

Einige vergleichen den Angriff auf die Ukraine mit der Annexion des Sudetenlandes in der Tschechoslowakei im Jahr 1938. Hätten wir Hitler damals nicht militärisch stoppen sollen, anstatt eine Beschwichtigungspolitik zu verfolgen? Zunächst einmal ist das Argument, Putin sei ein neuer Hitler, der ganz Europa erobern will, nicht stichhaltig. Und selbst wenn dies der Fall wäre, ist das aggressive Verhalten der NATO und der EU gefährlich. Hitler hatte keine Atomwaffen. Drittens sind die EU im Allgemeinen und Belgien im Besonderen heute schlichtweg nicht vor diesen Waffen geschützt. Selun eines Experten (De Morgen, 1. März 2022), die NATO verfügt über Raketenabwehrraketen, “aber dieses System funktioniert nicht“!

Wie ist es möglich, dass die NATO-Mitgliedstaaten und insbesondere Belgien fast 80 Jahre nach dem ersten Einsatz von Atomwaffen und trotz der großen Bedrohung durch den Kalten Krieg, der bis 1991 andauerte, immer noch nicht vor diesen Waffen geschützt sind? Der B.U.B. findet, dass die NATO sofort geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um das gesamte NATO-Territorium vor einem Atomangriff zu schützen, auch vor den Überschallraketen der Russen. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als das Überleben der Erde! Eine thermonukleare Bombe kann nämlich ganz Belgien innerhalb weniger Stunden auslöschen.

Abgesehen von diesem entscheidenden Schutz braucht die Welt eine Deeskalation, also vernünftige, informierte, versöhnliche und intelligente Menschen, die nicht Öl ins Feuer gießen, indem sie einem Land, das sich im Krieg befindet, Waffen liefern. Eine völlige Isolierung Russlands würde es noch gefährlicher machen.

Im Moment rutschen wir jedoch geradewegs in den Dritten Weltkrieg, ohne dass die Belgier geschützt werden. Nach zwei Jahren Pandemie hätten wir das sicherlich nicht nötig gehabt. Die NATO muss endlich zeigen, dass sie in der Lage ist, ihre Bürger in einem nuklearen Wettrüsten zu schützen, das den Russen einen klaren Vorteil verschafft. Andernfalls ist diese Organisation für uns Belgier gefährlich.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)