UW BIJDRAGE HELPT DE B.U.B. OOK IN 2022 ! – VOTRE CONTRIBUTION AIDE LE B.U.B. EGALEMENT EN 2022 ! – IHR BEITRAG HILFT DEM B.U.B. AUCH IM JAHR 2022 ! IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

Het Justitiepaleis in Brussel staat net als de Belgische staat al 50 jaar in de steigers: tijd om die weg te halen !  – Le Palais de Justice à Bruxelles se trouve, tout comme l’Etat belge, déjà 50 ans dans les échafaudages: il est temps de les enlever !- Das Brüsseler Justizpalast ist wie der belgische Staat seit 50 Jahren immer noch im Gerüstbau: Zeit, sie abzureißen ! (Foto – Image – Bild: B.U.B., 31.12.2021).

2021 TOONDE WEER EENS AAN DAT DE BELGISCHE STAAT NOG ALTIJD IN DE STELLINGEN STAAT, NET ZOALS HET JUSTITIEPALEIS IN BRUSSEL

Net als in 2020 werd België ook in 2021 geconfronteerd met de aanhoudende covid-pandemie en het schrijnend onvermogen van “onze” politieke elite om hiermee om te gaan. Alsof dat nog niet genoeg was, werden in juli grote delen van het oosten van België, nl. de Ardennen, getroffen door een enorme wateroverlast. De particratie slaagde er niet alleen niet in om de verwoestingen die de overstromingen aanrichtten niet te voorkomen. Sterker nog: ze liet de bewoners van de getroffen streken achteraf in de kou staan.

De analyse van de B.U.B. is steeds dezelfde: het taalfederalisme werkt niet. Er zijn trouwens in het piepkleine België onvoldoende bekwame politici om, al naar gelang de berekeningswijze, zes tot acht parlementen en evenveel regeringen te bevolken.

Wat de covid-crisis betreft, stelt de B.U.B. vast dat ondanks het feit dat de pandemiewet eind oktober 2021 geactiveerd werd, waardoor de volledige beslissingsmacht naar de nationale regering verschoof, er toch nog talloze nutteloze overlegcomités plaatsvinden. Daarin worden de deelgebieden betrokken, hoewel die juridisch gezien geen enkele inspraak hebben in het pandemiebeleid. Die nutteloze koehandel tussen beroepspolitici bemoeilijkt niet alleen de besluitvorming, maar leidt door dwaze compromissen ook tot absurde beslissingen (zoals de mondmaskerplicht op school of de door de Raad van State geannuleerde sluiting van de cultuursector). Het is onaanvaardbaar dat de “federale” regering hier niet het beleid volledig naar zich toetrekt, in plaats van mee te gaan in een politiek gemarchandeer met de volstrekt overbodige gemeenschappen en gewesten. De B.U.B. heeft in één van zijn verschillende Covid-teksten ook gewezen op het gebrek aan ziekenhuiscapaciteit, waar de particratie en de regeringen niets aan doen (klik hier voor de tekst).

Het ongenoegen van de burger, die niet meer weet welke regering voor wat bevoegd is, stijgt zienderogen. Maar de particraten schijnen het in hun verwaandheid of domheid niet eens te beseffen, net zoals de Franse koningen Lodewijk XIV, XV en XVI vanuit hun paleis in Versailles niet wisten hoe het Frankrijk van de 17de en 18de eeuw eruitzag.

Een ander en nog rampzaliger gevolg van het federalisme zagen we tijdens de zomer van 2021, toen een zware watersnood grote delen van België trof. Aangezien sedert de splitsing van Openbare Werken (1988) de budgetten versnipperd zijn tussen de gewesten, kunnen er geen broodnodige en grote infrastructuurwerken (zoals stuwdammen of massieve dijken) gebouwd worden. En dus zijn de burgers onbeschermd. Departementen die nationaal zijn, zoals het leger en de politie, worden bovendien schromelijk ondergefinancierd. Dat maakt een snelle en efficiënte hulpverlening onmogelijk. Tot overmaat van ramp is de civiele bescherming door de vorige minister van Binnenlandse Zaken, de separatist Jan Jambon (N-VA), partieel ontmanteld, met alle rampzalige gevolgen van dien. Ook vandaag krijgt de getroffen bevolking niet de nodige structurele steun. In plaats van een nationaal solidariteitsfonds herop te richten (zoals dat in het unitaire België, en zelfs in het federale België tot aan de zesde staatshervorming en de splitsing van het rampenfonds bestond), dat onmiddellijke en structurele hulp kan bieden, zonder op de trage verzekeraars te moeten wachten, kwam de “federale” staat niet verder dan een… lening aan het “Waals” gewest. De afwezigheid van de staat is het verschrikkelijkste wat de Belgen in 2021 hebben gezien.

Hebben “onze” politici ondertussen geleerd uit hun fouten? Helemaal niet. Er gaat geen week voorbij of er wordt voor nieuwe splitsingen geijverd. En op verscheidene beleidsniveaus bereidt men een zevende ( ! ) “staatshervorming” voor. Bovendien heeft deze regering zich nog steeds voorgenomen om de gezondheidszorgen geheel of gedeeltelijk te splitsen en om een “asymmetrisch” beleid te voeren, met name in de gezondheidszorgen en in de arbeidsmarkt. Zo zouden de nationale wetten kunnen verschillen per gewest of per gemeenschap. Tot nog toe kwam daar niets van in huis, maar omdat België voor de meeste particraten nog niet ingewikkeld en gesplitst genoeg is, blijft waakzaamheid geboden.

Het taalnationalisme en het taalfederalisme maken een goed bestuur van België onmogelijk en dat in alle bevoegdheidsdomeinen, van mobiliteit over milieu tot onderwijs. Gelukkig geven de peilingen aan dat een staatshervorming straks wellicht mathematisch onmogelijk wordt.

Hoewel er voorlopig een communautaire status-quo heerst – en de B.U.B. hoopt uiteraard dat die, bij gebrek aan een referendum, waar onze partij en drukkingsgroep voor ijvert, blijft duren – moeten we blijven streven naar het zo snel mogelijke herstel van de unitaire staat op basis van de negen historische provincies. Het is de enige duurzame uitweg uit het particratisch-nationalistisch doolhof. Ook in 2022 zullen we dit blijven doen. Het unitarisme is overigens de sterkste en grootste politieke ideologie in België. Men kan de waarheid niet blijven tegenhouden.

In tegenstelling tot de particratie, daarin begrepen de openlijk anti-Belgische partijen (die in december 2021 hun overvloedige dotaties nog verhoogden, zie onze tekst), ontvangt de Belgischgezinde B.U.B. geen eurocent staatssteun.

(zie ook: https://www.unionbelge.be/#contact)

U kan ons echter steunen door als sympathisant een bijdrage van 25 € (10 € voor jongeren onder 25 jaar) te storten op het volgend rekeningnummer:

IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB
)

Indien u ook een exemplaar van het unitaristisch manifest van onze voorzitter wenst te ontvangen, dat begin 2022 in het Frans en in het Nederlands zal verschijnen en meer dan 300 bladzijden zal bevatten, met kleurenillustraties en met een harde kaft, kan u ook bijkomend 20 € storten. Daarbij dient u de taal en uw mailadres aan te geven.

De B.U.B. wenst aan alle Belgen van harte een vreugdevol, gezond en unitaristisch 2022 !

Hans Van de Cauter

Voorzitter B.U.B.

Benedict Verbiest

Ondervoorzitter B.U.B.

Bruno Yammine

Hoofd studiedienst B.U.B.

2021 A MONTRE UNE FOIS DE PLUS QUE L’ETAT BELGE EST TOUJOURS DANS LES ECHAFAUDAGES, TOUT COMME LE PALAIS DE JUSTICE DE BRUXELLES

Tout comme en 2020, la Belgique a été confrontée en 2021 à la pandémie continuelle du covid et à l’incapacité affligeante de “notre” élite politique à y faire face. Comme si cela ne suffisait pas, en juillet, de grandes parties de l’est de la Belgique, c’est-à-dire les Ardennes, ont été touchées par d’énormes inondations. Non seulement la particratie n’a pas réussi à empêcher la dévastation causée par les inondations, elle a aussi abandonné les habitants des zones sinistrées à leur sort .

L’analyse du B.U.B. est toujours la même : le fédéralisme linguistique ne fonctionne pas. En outre, dans le petit pays qu’est la Belgique, il n’y a pas assez de politiciens compétents pour peupler six à huit (selon le mode de calcul) parlements et autant de gouvernements.

En ce qui concerne la crise du coronavirus, le B.U.B. constate que malgré l’activation de la loi sur la pandémie fin octobre 2021, transférant ainsi le plein pouvoir de décision au gouvernement national, plusieurs comités de concertation inutiles ont encore lieu. Dans ceux-ci, les entités fédérées sont impliquées, même si, juridiquement, elles n’ont aucune voix dans la politique de lutte contre la pandémie. Ce marchandage inutile entre des politiciens professionnels complique non seulement le processus décisionnel, mais conduit également à des décisions absurdes par le biais de compromis insensés (comme l’obligation du port de masques dans les écoles ou la fermeture du secteur culturel annulée par le Conseil d’État). Il est inacceptable que le gouvernement “federal” ne prenne pas le contrôle total de la politique en matière de pandémie, au lieu de participer à des marchandages politiques avec des communautés et des régions totalement superflues. Dans un de ses textes sur le Covid, le B.U.B. a également mis le doigt sur le manque de capacité des hôpitaux, un problème auquel la particratie et les gouvernements ne s’attaquent pas (cliquez sur ce lien pour lire le texte).

Le mécontentement des citoyens, qui ne savent plus quel gouvernement est compétent pour telle ou telle matière, est en nette augmentation. Mais les particrates, aveuglés par leur vanité ou leur bêtise, ne semblent même pas s’en rendre compte. Ainsi, ils agissent comme les rois français Louis XIV, XV et XVI qui ne savaient pas, depuis leur palais de Versailles, à quoi ressemblait la France du XVIIe et du XVIIIe siècle.

Une autre conséquence encore plus désastreuse du fédéralisme a été observée au cours de l’été 2021, lorsqu’une grave inondation a touché de grandes parties de la Belgique. Depuis la régionalisation des Travaux Publics (1988), les budgets sont éparpillés entre les régions, de sorte que des travaux d’infrastructure importants et indispensables (tels que des barrages ou des digues massives) ne peuvent être construits. Par consequent, les citoyens ne sont pas protégés. En outre, les départements nationaux, tels que l’armée et la police, sont largement sous-financés. Il est donc impossible de fournir une assistance rapide et efficace. Et de surcroît, le précédent ministre de l’intérieur, le séparatiste Jan Jambon (N-VA), avait partiellement démantelé la protection civile, avec toutes les conséquences désastreuses que cela impliquait. Aujourd’hui encore, la population sinistrée ne reçoit pas le soutien structurel nécessaire. Au lieu de rétablir un fonds de solidarité nationale (comme il en existait un dans la Belgique unitaire et même dans la Belgique fédérale avant la sixième réforme de l’Etat et la scission du fonds de calamités), qui pourrait apporter une aide immédiate et structurelle, sans avoir à attendre les assureurs lents, l’État “fédéral” n’est pas allé plus loin qu’un… prêt accordé à la région “wallonne”. L’absence de l’État est la chose la plus terrible que les Belges aient vue en 2021.

Nos politiciens ont-ils appris de leurs erreurs ? Pas du tout. Il ne se passe pas une semaine sans que l’on exige de nouvelles scissions. Et à différents niveaux politiques, une septième ( ! ) “réforme de l’État” est en préparation. En outre, ce gouvernement a encore et toujours l’intention de scinder partiellement ou totalement le secteur des soins de santé et de mener des politiques dites “asymétriques”, notamment dans le secteur des soins de santé et sur le marché du travail. Ainsi les lois nationales pourraient différer d’une région ou d’une communauté à l’autre. Jusqu’à présent, cela n’a pas encore été implémenté, mais comme la Belgique n’est pas encore assez compliquée et scindée pour la plupart des particrates, la vigilance reste de mise.

Le nationalisme linguistique et le fédéralisme linguistique rendent impossible une bonne gouvernance de la Belgique, et ce dans tous les domaines de compétence, de la mobilité à l’environnement en passant par l’enseignement. Heureusement, les sondages indiquent qu’une réforme de l’État pourrait bientôt être mathématiquement impossible.

Bien qu’il existe pour l’instant un statu quo communautaire – et le B.U.B. espère évidemment que, en l’absence de référendum pour lequel notre parti et groupe de pression oeuvre, celui-ci perdurera – nous devons continuer à nous battre pour la restauration d’un État unitaire basé sur les neuf provinces historiques dans les plus brefs délais. Il s’agit de la seule manière durable de sortir du labyrinthe particrato-nationaliste. Nous continuerons à le faire en 2022. L’unitarisme est d’ailleurs l’idéologie politique la plus forte et la plus importante en Belgique. On ne peut pas continuer à occulter la vérité.

Contrairement à la particratie, y compris les partis ouvertement anti-belges (qui ont même augmenté leurs dotations abondantes en décembre 2021, voir notre texte), le B.U.B. probelge ne reçoit pas un seul centime d’euro d’aide publique.

Toutefois, vous pouvez nous soutenir en versant une cotisation de 25 € (10 € pour les jeunes de moins de 25 ans) en tant que sympathisant sur le numéro de compte suivant:

IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

(voir également: https://www.unionbelge.be/#contact)

Si vous souhaitez également obtenir un exemplaire du manifeste unitariste de notre président qui paraîtra début 2022 en français et en néerlandais et qui contiendra plus de 300 pages illustrées en couleurs et en couverture dure, vous pouvez aussi verser 20 € supplémentaires en précisant la langue et votre e-mail.

Le B.U.B. souhaite à tous les Belges une année 2022 joyeuse, saine et unitaire!

Hans Van de Cauter

Président B.U.B.

Benedict Verbiest

Vice-Président B.U.B.

Bruno Yammine

Chef du Bureau d’Etudes B.U.B.

2021 HAT WIEDER EINMAL GEZEIGT, DASS DER BELGISCHE STAAT IMMER NOCH GERÜSTE, GENAU WIE DAS JUSTIZPALAST IN BRÜSSEL

Wie schon 2020 war Belgien auch 2021 mit der anhaltenden Covid-Pandemie und der erschreckenden Unfähigkeit “unserer” politischen Elite, damit umzugehen, konfrontiert. Und als wäre es damit nicht genug, wurden im Juli große Teile Ostbelgiens, d. h. die Ardennen, von enormen Überschwemmungen heimgesucht. Die Partikratie hat es nicht nur versäumt, die durch die Überschwemmungen verursachten Verwüstungen zu verhindern. Darüber hinaus wurden die Bewohner der betroffenen Gebiete anschließend im Stich gelassen.

Die Analyse der B.U.B. ist immer die gleiche: der Sprachföderalismus funktioniert nicht. Außerdem gibt es in dem kleinen Land Belgien nicht genug kompetente Politiker, um sechs bis acht (unterschiedlich die Art der Berechnung) Parlamente und ebenso viele Regierungen zu besetzen.

In Bezug auf die Covid-Pandemie stellt die B.U.B. fest, dass trotz der Tatsache, dass das Pandemiegesetz Ende Oktober 2021 in Kraft getreten ist und damit die volle Entscheidungsbefugnis auf die nationale Regierung übergegangen ist, immer noch zahlreiche nutzlose Konzertierungsausschüsse stattfinden. Diese inkludieren die Regionen und Gemeinschaften, auch wenn sie rechtlich gesehen keinerlei Mitspracherecht bei der Pandemie-Politik haben. Dieser nutzlose Kuhhandel zwischen Berufspolitikern verkompliziert nicht nur den Entscheidungsprozess, sondern führt auch zu absurden Entscheidungen durch unsinnige Kompromisse (wie die Mundschutzpflicht in Schulen oder die vom Staatsrat abgesagte Schließung des Kultursektors). Es ist inakzeptabel, dass die “föderale” Regierung hier nicht die volle Kontrolle über die Pandemie-Politik übernimmt, anstatt sich auf das politische Feilschen mit den völlig überflüssigen Gemeinschaften und Regionen einzulassen. In einem ihrer Texten über die Corona-Krise hat die B.U.B. schon gewiesen auf den Mangel an Krankenhauskapazität, woran die Partikratie und die Regierungen nichts ändern (Klicken Sie hier für den Text).

Die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger, die nicht mehr wissen, welche Regierung wofür zuständig ist, nimmt spürbar zu. Aber die Partikraten scheinen es in ihrer Einbildung oder Dummheit nicht einmal zu bemerken, so wie die französischen Könige Ludwig XIV., XV. und XVI. in ihrem Palast in Versailles nicht wussten, wie das Frankreich des 17. und 18. Jahrhundert aussah.

Eine weitere, noch verheerendere Folge des Föderalismus zeigte sich im Sommer 2021, als große Teile Belgiens von einer schweren Überschwemmung heimgesucht wurden. Seit der Spaltung der Öffentlichen Bauarbeiten (1988) sind die Budgets zwischen den Regionen aufgeteilt, so dass dringend benötigte und große Infrastrukturarbeiten (wie Dämme oder massive Deiche) nicht gebaut werden können. Und so sind die Bürger ungeschützt. Außerdem sind die nationalen Behörden wie die Armee und die Polizei stark unterfinanziert. Dies macht eine rasche und effiziente Hilfeleistung unmöglich. Erschwerend kommt hinzu, dass der vorherige Innenminister, der Separatist Jan Jambon (N-VA), den Katastrophenschutz teilweise abbaute, mit allen katastrophalen Folgen, die dies mit sich brachte. Auch heute noch erhält die betroffene Bevölkerung nicht die notwendige strukturelle Unterstützung. Anstatt einen nationalen Solidaritätsfonds einzurichten (wie es im unitarischen Belgien und sogar im föderalen Belgien vor der sechsten Staatsreform und der Aufspaltung des Katastrophenfonds gab), der sofortige und strukturelle Hilfe leisten könnte, ohne auf die langsamen Versicherer warten zu müssen, kam der “föderale” Staat nicht weiter als bis zu einem… Darlehen an die “wallonische” Region. Die Abwesenheit des Staates ist das Schrecklichste, was die Belgier im Jahr 2021 erlebt haben.

Haben “unsere” Politiker aus ihren Fehlern gelernt? Ganz und gar nicht. Es vergeht keine Woche, in der nicht für neue Spaltungen geworben wird. Und auf verschiedenen politischen Ebenen wird eine siebte ( ! ) “Staatsreform” vorbereitet. Darüber hinaus ist diese Regierung nach wie vor bestrebt, den Gesundheitssektor ganz oder teilweise aufzuspalten und eine “asymmetrische” Politik zu verfolgen, insbesondere im Gesundheitssektor und auf dem Arbeitsmarkt. So können sich beispielsweise die nationalen Gesetze von einer Region oder Gemeinschaft zur anderen unterscheiden. Bislang ist nichts passiert, aber da Belgien für die meisten Partikraten noch nicht kompliziert und gespaltet genug ist, ist weiterhin Wachsamkeit geboten.

Sprachnationalismus und Sprachföderalismus machen es unmöglich, Belgien richtig zu regieren, und zwar in allen Zuständigkeitsbereichen, von der Mobilität über die Umwelt bis zur Bildung. Glücklicherweise deuten die Umfragen darauf hin, dass eine staatliche Reform bald mathematisch unmöglich sein könnte.

Auch wenn derzeit ein gemeinschaftlicher Status quo besteht – und die B.U.B. hofft natürlich, dass dieser in Ermangelung eines Referendums, für die unsere Partei und Gruppierung tätig ist, fortbesteht – müssen wir uns weiterhin für die schnellstmögliche Wiederherstellung eines Einheitsstaates auf der Grundlage der neun historischen Provinzen einsetzen. Das ist der einzige nachhaltige Weg aus dem partikratisch-nationalistischen Irrgarten. Wir werden dies auch im Jahr 2022 tun. Der Unitarismus ist im Übrigen die stärkste und größte politische Ideologie in Belgien. Man kann die Wahrheit nicht länger zurückhalten.

Im Gegensatz zu den Parteien, einschließlich der offen anti-belgischen Parteien (die im Dezember 2021 sogar ihre üppigen Spenden erhöht haben, siehe unseren Text), erhält die belgischgesinnte B.U.B. keinen einzigen Eurocent an staatlicher Hilfe.

Sie können uns jedoch unterstützen, indem Sie einen Beitrag von 25 € (10 € für die Jugendliche jünger als 25 Jahr) als Sympathisant leisten auf dem folgenden Kontonummer:

IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

(siehe auch: https://www.unionbelge.be/#contact)

Wenn Sie auch ein Exemplar des unitaristischen Manifests unseres Präsidenten haben möchten, das Anfang 2022 auf Französisch und Niederländisch erscheinen wird und über 300 farbig illustrierte Seiten mit hartem Einband enthalten wird, können Sie unter Angabe der Sprache und Ihrer E-Mail-Adresse auch weitere 20 € überweisen.

Die B.U.B. wünscht allen Belgiern ein frohes, gesundes und unitarisches 2022 !

Hans Van de Cauter

Vorsitzender B.U.B.

Benedict Verbiest

Untervorsitzender B.U.B.

Bruno Yammine

Leiter der Studienabteilung der B.U.B.