DE B.U.B. WIL EEN EENGEMAAKTE KLIMAATPOLITIEK – LE B.U.B. VEUT UNE POLITIQUE CLIMATIQUE UNIFIEE – DIE B.U.B. WILL EINE EINHEITLICHE KLIMAPOLITIK

Afbeelding – Image – Bild – Bron; Source; Quelle: B.U.B.

SPLITSING MILIEUBELEID IS ABSURD

Elke Belg met een minimale begaafdheid ziet dat het taalfederalisme in het honderd loopt. Voor de klimaattop in Glasgow van begin november 2021 bestaan er maar liefst 4 klimaatplannen: een “federaal”, een “Vlaams”, een “Brussels” en een “Waals” en dit voor een landje van amper 30.000 km².

En als het van sommige federalistische genieën afhangt, is dat nog te weinig, omdat de Duitstalige gemeenschap ook een ‘volwaardige deelstaat’ zou moeten worden!

In een tekst die op 1 november 2021 in het weekblad Knack verscheen, verklaarde oud-minister Mark Eyskens (CD&V) dat nergens anders ter wereld de deelstaten zoveel bevoegdheden hebben als in België. Ongeveer de helft van alle bevoegdheden zijn in België deels of geheel gesplitst. Dat leidt tot een absurde complexiteit van de wet- en regelgeving in zowat de helft van de beleidsdomeinen.

Bovendien kunnen de gewesten en de gemeenschappen voor wat hun eigen bevoegdheden betreft zelf internationale verdragen afsluiten. Voor ‘gemengde’ internationale verdragen, waarbij de deelstaten en de federale staat betrokken zijn, moet elke entiteit het eens zijn. Indien een deelgebied de zaak blokkeert, dan staat België met lege handen.

Het hopeloos versnipperde klimaatbeleid leidt alvast tot kafkaïaanse toestanden. Zo zet het “federaal” niveau in op waterstof en sloot hiervoor op de milieuconferentie in Glasgow een internationaal akkoord met Namibië. Het “Vlaams” niveau zet echter in op elektriciteit en wil dat tegen 2029 alle auto’s op elektriciteit rijden. Het “federaal” niveau wil de kerncentrales sluiten en gascentrales bouwen terwijl het “Vlaams” niveau de kerncentrales wil openhouden – hoewel het niet bevoegd is terzake – en de bouw van gascentrales tegenhoudt door geen bouwvergunningen af te leveren.

Er is alleszins geen enkele reden om niet alle bevoegdheden die met de klimaatproblematiek die elke landsgrens en taalgrens overschrijdt te herunitariseren: leefmilieu, natuurbehoud, energie, huisvesting, mobiliteit, internationaal verdragsrecht enz.

Vandaag geraakt de hele klimaatpolitiek in het slop. Het slachtoffer is opnieuw de belastingbetaler. De particraten bekommeren zich niet om het welzijn van de burgers, maar om hun eigen politieke spelletjes en hun machtsbehoud. Voor de B.U.B. is de maat vol: België moet onmiddellijk weer unitair worden !

LA SCISSION DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EST ABSURDE

Tout Belge un peu doué peut constater que le fédéralisme linguistique est en train de déraper. Pour le sommet climatique de Glasgow début novembre 2021, il n’y a pas moins de quatre plans climatiques : un plan “fédéral”, un plan “flamand”, un plan “bruxellois” et un plan “wallon”, et ce pour un pays d’à peine 30 000 km².

Et dire que quelques génies fédéralistes trouvent cela encore trop peu, car la communauté germanophone devrait aussi devenir une “entité fédérée à part entière”!

Dans un texte paru dans l’hebdomadaire Knack du 1er novembre 2021, l’ex-ministre Mark Eyskens (CD&V) a déclaré que nulle part ailleurs dans le monde les entités fédérées n’ont autant de compétences qu’en Belgique. Environ la moitié des compétences en Belgique sont partiellement ou totalement scindées. Cela conduit à une complexité absurde des lois et des règlements dans environ la moitié des domaines politiques.

En outre, les Régions et les Communautés peuvent conclure elles-mêmes des traités internationaux dans le cadre de leurs compétences propres. Pour les traités internationaux “mixtes”, impliquant les entités fédérés et l’Etat fédéral, chaque entité doit donner son accord. Si une entité fédérée bloque l’affaire, la Belgique se retrouve les mains vides.

La politique climatique désespérément éparpillée conduit déjà à des situations kafkaïennes. Ainsi, par exemple, le niveau “fédéral” s’engage en faveur de l’hydrogène et a conclu un accord international avec la Namibie à cet effet lors de la conférence environnementale de Glasgow. Le niveau “flamand”, quant à lui, s’engage en faveur de l’électricité et souhaite que toutes les voitures roulent à l’électricité d’ici 2029. Le niveau “fédéral” veut fermer les centrales nucléaires et construire des centrales au gaz, tandis que le niveau “flamand” souhaite maintenir les centrales nucléaires ouvertes – bien qu’il ne soit pas compétent en la matière – et empêcher la construction de centrales au gaz en ne délivrant pas de permis de construire.

En tout état de cause, il n’y a aucune raison de ne pas refédéraliser toutes les compétences liées à la question climatique traversant toutes les frontières nationales et linguistiques : environnement, la protection de la nature, l’énergie, le logement, la mobilité, le droit des traités internationaux, etc.

Aujourd’hui, c’est toute la politique climatique qui est dans le marasme. La victime est à nouveau le contribuable. La particratie ne se préoccupe pas du bien-être des citoyens, mais de ses propres jeux politiques et du maintien de son pouvoir. Le B.U.B. en a assez : la Belgique doit immédiatement redevenir un pays unitaire !

DIE AUFSPALTUNG DER UMWELTPOLITIK IST ABSURD

Jeder halbwegs begabte Belgier kann erkennen, dass der Sprachföderalismus aus dem Ruder läuft. Für den Klimagipfel in Glasgow Anfang November 2021 gibt es nicht weniger als vier Klimapläne: einen “föderalen”, einen “flämischen”, einen “Brüsseler” und einen “wallonischen”, und das für ein Land von kaum 30.000 km².

Und wenn es nach einigen föderalistischen Genies ginge, wäre das zu wenig, denn dann müsste auch die deutschsprachige Gemeinschaft ein “vollwertiger Bundesland” werden!

In einem Text, der am 1. November 2021 in der Wochenzeitung Knack erschien, schrieb der ehemalige Minister Mark Eyskens (CD&V), dass nirgendwo auf der Welt die Bundesländer so viele Befugnisse haben wie in Belgien. Etwa die Hälfte aller Befugnisse in Belgien sind teilweise oder vollständig aufgeteilt. Dies führt zu einer absurden Komplexität der Gesetze und Vorschriften in etwa der Hälfte der Politikbereiche.

Darüber hinaus können die Regionen und Gemeinschaften selbst internationale Verträge abschließen, soweit ihre eigenen Zuständigkeiten betroffen sind. Bei “gemischten” internationalen Verträgen, an denen die Bundesländer und der Föderalstaat beteiligt sind, müssen beide Seiten zustimmen. Wenn eine föderale Entität die Angelegenheit blockiert, steht Belgien mit leeren Händen da.

Die hoffnungslos zersplitterte Klimapolitik führt schon jetzt zu kafkaesken Situationen. So hat sich die “föderale” Ebene dem Wasserstoff verschrieben und auf der Umweltkonferenz in Glasgow ein entsprechendes internationales Abkommen mit Namibia geschlossen. Die “flämische” Ebene hingegen setzt auf Strom und will, dass bis 2029 alle Autos mit Strom fahren. Die “föderale” Ebene will die Kernkraftwerke schließen und Gaskraftwerke bauen, während die “flämische” Ebene die Kernkraftwerke offen halten will – obwohl sie in dieser Angelegenheit nicht zuständig ist – und den Bau von Gaskraftwerken verhindern will, indem sie keine Baugenehmigungen erteilt.

Auf jeden Fall gibt es keinen Grund, nicht alle Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Klimaproblematik, die alle nationalen und sprachlichen Grenzen überschreitet, zu vereinen: Umwelt, Naturschutz, Energie, Wohnen, Mobilität, internationales Vertragsrecht usw.

Heute befindet sich die gesamte Klimapolitik in der Flaute. Das Opfer ist wieder der Steuerzahler. Die Partikratie kümmert sich nicht um das Wohl der Bürger, sondern um ihre eigenen politischen Spiele und den Erhalt ihrer Macht. Die B.U.B. hat genug: Belgien muss sofort wieder ein unitäres Land werden!