belgischeunie@unionbelge.be

HET PANDEMIEBELEID VEREIST GELIJKE MAATREGELEN IN HEEL BELGIË – LA POLITIQUE DE PANDEMIE EXIGE DES MESURES IDENTIQUES DANS TOUTE LA BELGIQUE

HET PANDEMIEBELEID VEREIST GELIJKE MAATREGELEN IN HEEL BELGIË – LA POLITIQUE DE PANDEMIE EXIGE DES MESURES IDENTIQUES DANS TOUTE LA BELGIQUE

Afbeelding – image: https://www.dreamstime.com/photos-images/vaccination.html

BELACHELIJKE EN ANTI-BELGISCHE UITSPRAKEN JAMBON EN BEKE

Drie maanden lang werd er in het “Waals” en in het Brussels gewest sneller gevaccineerd dan in het “Vlaams” gewest. Tijdens die periode zwegen de flamingantische politici in alle talen. Nu die situatie (lichtjes) anders is, roeren ze echter de grote trom. Zo moet volgens de zelfverklaarde “Vlaams” “minister-president” Jan Jambon (N-VA) het zogenaamde “Vlaanderen” sneller kunnen versoepelen dan Franstalig België, omdat er minder mensen in het zuiden gevaccineerd zouden zijn (De Zevende Dag, 25 april 2021). Die stelling wordt bijgetreden door zijn luitenant Wouter Beke (CD&V), die in De Standaard (24 april 2021) verklaarde dat het zogenaamde “Vlaanderen” niet het slachtoffer mag worden van de situatie in Franstalig België: “Wij zullen ons huiswerk gemaakt hebben. Dan verdient de Vlaming daar ook wel iets voor”. De B.U.B. is zeer geërgerd door dit egoïstisch en kortzichtig nationalisme.

Ten eerste wordt er niet sneller gevaccineerd in Noord-België. Er zijn gewoon meer mensen die zich laten inenten. 

Bovendien zijn zowel Jambon als Beke slecht op de hoogte van hun eigen bevoegdheden en zelfs van de territoriale indeling van België. Het valt immers op dat deze “Vlaams”-nationalisten Brussel, de zelfverklaarde hoofdstad van “Vlaanderen”, bij Franstalig België rekenen. 

Zoals eerder aangegeven (zie ons artikel) is enkel de federale staat bevoegd inzake de bestrijding van een pandemie. Ze doet dat o.a. op grond van haar exclusieve bevoegdheid inzake civiele bescherming en sanitaire politie. Een recent advies van de Raad van State over het voorontwerp van de pandemiewet bevestigt dit (advies 68.936/AV van 7 april 2021). Daaruit blijkt niet alleen dat de gewesten en de gemeenschappen niets te zeggen hebben over de federale bevoegdheden (avondklok, samenscholingen, horeca, winkels, reizen…), maar ook dat de Belgische staat maatregelen mag nemen die een “ingrijpende weerslag” hebben op de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten. Zo kan ze bijvoorbeeld , tijdens een sanitaire crisis, een mondmaskerplicht in de scholen opleggen of zelfs scholen sluiten, hoewel het Onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid is. Er dient voor wat die bevoegdheden betreft wel een overleg plaats te vinden met de deelgebieden (tenzij in uiterste nood), maar, zoals De Standaard (26 april 2021) opmerkte: “Dat overleg houdt niet in dat er een akkoord met de regio’s moet zijn”. In dat opzicht bestaat er een soort bevelshiërarchie binnen het Overlegcomité.

De sanitaire maatregelen die de deelstaten eventueel nemen in het kader van hun bevoegdheden mogen, aldus de Raad van State, nooit milder zijn dan de nationale maatregelen. Het rechtscollege formuleert het zo: “Er staat […] niets in de weg dat een gemeenschap bijvoorbeeld de musea op haar grondgebied sluit in het geval dat de federale overheid alleen de toegang ertoe beperkt zou hebben. Als de federale overheid […] beslist heeft de musea op heel het grondgebied te sluiten, zal een gemeenschap daarentegen niet kunnen beslissen om de musea op haar grondgebied te openen”. 

Als Jambon en Beke de noord-zuid-verschillen willen wegwerken, moeten ze pleiten voor een herfederalisering van de preventieve gezondheidszorgen en dus van het vaccinatiebeleid. Dat doen ze echter niet. Ze willen integendeel de hele gezondheidszorg splitsen. Zoals de editorialist van Het Nieuwsblad opmerkte (26 april 2021), verraadt de “Vlaamse” regering hier zijn eigen solidariteitsprincipe. Wouter Beke verklaarde immers steeds dat de ouderen voor wat de versoepelingen betreft, moesten wachten op de jongeren. “Dit solidariteitsbeginsel blijkt ineens niet meer te gelden wanneer het gaat om de situatie in de andere regio’s van het land”. Dit is weinig verwonderlijk. Beke is, net als Jambon, een taalnationalist. Die laatste trekt, zoals La Dernière Heure (26 april 2021) het meldde, “schaamteloos de kaart van het egoïsme en de verdeeldheid”.

In het taalnationalistisch discours is trouwens elke logica zoek. Of denkt men dat, indien in het noorden van België eenzijdig versoepeld wordt, de Franstalige Belgen niet massaal naar de cafés en restaurants in het noorden zullen komen? Is het soms de bedoeling om binnenlandse douanecontroles aan de taalgrens uit te oefenen? In een editoriaal in De Morgen (26 april 2021) schreef Cathy Galle hierover: “De Vlaamse horeca heropenen en de rest niet zal voor een stormloop op die zaken zorgen. Wat met Vlamingen die in Brussel of Wallonië wonen of van oorsprong Franstaligen in Vlaanderen?”. Terecht beschuldigde de editorialist Jambon ervan de gemeenschappen in België tegen elkaar op te zetten. De zogenaamde “minister-president” gedraagt zich in dit dossier wel bijzonder hypocriet, omdat hij het was die in de cultuursector de versoepelingen heeft tegengehouden, tegen de wens van de andere gemeenschappen in. 

Taalnationalistische partijen zoals de N-VA en CD&V wensen de (door “staatshervormingen” al verzwakte) Belgische staat te ontmantelen door voortdurend de echte en vermeende verschillen tussen taalgroepen te benadrukken. Het is niet hun bedoeling om België goed te besturen, maar wel om de eigen deelstaat in te schakelen in een permanente oorlog tegen de Belgische staat. Voor de B.U.B. moeten bij een pandemie uiteraard dezelfde maatregelen gelden in heel België. Maar die vaststelling geldt voor elke bevoegdheid en op elk moment. Enkel een unitaire staat, met één enkele regering en één enkel parlement voor heel België, kan dit waarborgen. Voor een beperkte decentralisatie hebben we de provincies.

DECLARATIONS ABSURDES ET ANTI-BELGES DE JAMBON ET BEKE

Pendant trois mois, on vaccinait plus vite en région «wallonne» et bruxelloise qu’en région «flamande». Pendant cette période, les politiciens flamingants sa taisaient. Maintenant que la situation est (légèrement) différente, ils montent au créneau. Par exemple, selon le «ministre-président» auto-proclamé «flamand» Jan Jambon (N-VA), la soi-disant «Flandre» devrait pouvoir assouplir plus rapidement les mesures covid que la Belgique francophone, car moins de personnes auraient été vaccinées dans le sud (De Zevende Dag, 25 avril 2021). Cette déclaration est appuyée par son lieutenant Wouter Beke (CD&V), qui a affirmé dans De Standaard (24 avril 2021) que la soi-disant «Flandre» ne devrait pas être victime de la situation en Belgique francophone: «Nous aurons fait notre devoir. C’est pourquoi le Flamand mérite aussi quelque chose en retour». Le B.U.B. est très irrité par ce nationalisme égoïste et mesquin.

Premièrement, on ne vaccine pas plus rapidement dans le nord de la Belgique. Il y a simplement plus de personnes qui se font vacciner.

De plus, Jambon et Beke ne sont pas bien au courant de leurs propres compétences et même de la division territoriale de la Belgique. Il est notamment frappant que ces nationalistes « flamands » considèrent Bruxelles, la capitale auto-proclamée de la «Flandre», comme faisant partie de la Belgique francophone.

Tel qu’indiqué précédemment (voir notre article), seul l’Etat fédéral est compétent dans la lutte contre une pandémie. Il le fait, entre autres, sur la base de sa compétence exclusive en matière de protection civile et de police sanitaire. Un avis récent du Conseil d’Etat sur l’avant-projet de loi relative à la pandémie le confirme (avis 68.936/AG du 7 avril 2021). Il en ressort non seulement que les régions et les communautés n’ont rien à dire sur les compétences fédérales (le couvre-feu, les rassemblements, la restauration, les commerces, les voyages …), mais aussi que l’Etat belge peut prendre des mesures ayant un «impact significatif» sur les compétences des communautés et des régions. Par exemple, lors d’une crise sanitaire, il peut imposer une obligation de masque sanitaire dans les écoles ou même fermer les écoles, bien que l’enseignement soit une compétence communautaire. En ce qui concerne ces compétences, une consultation doit avoir lieu avec les entités fédérées (sauf en cas d’urgence). Toutefois, comme le note De Standaard (26 avril 2021): «Cette consultation n’implique pas qu’il doit y avoir un accord avec les régions ». Il existe donc une sorte de hiérarchie de commandement au sein du comité de concertation.

Selon le Conseil d’État, les mesures sanitaires que les entités fédérées peuvent prendre dans le cadre de leurs compétences ne peuvent être moins sévères que les mesures nationales. La cour l’exprime ainsi: «Rien […] n’empêche donc une communauté, par exemple, de fermer les musées de son territoire dans l’hypothèse où l’autorité fédérale n’en aurait que restreint l’accès. A l’inverse, si l’autorité fédérale a décidé […] de fermer les musées sur tout le territoire, une communauté ne pourra pas décider d’ouvrir les musées sur le sien».

Si Jambon et Beke veulent éliminer les différences nord-sud, ils doivent plaider pour une refédéralisation des soins de santé préventifs et donc de la politique de vaccination. Toutefois, ils ne le font pas. Au contraire, ils veulent scinder l’ensemble de la politique de la santé. Comme l’a observé l’éditorialiste du Nieuwsblad (26 avril 2021), le gouvernement «flamand» trahit ici son propre principe de solidarité. En effet, Wouter Beke a toujours déclaré que les personnes âgées devaient attendre les jeunes pour les assouplissements. «Ce principe de solidarité semble soudainement ne plus s’appliquer à la situation dans les autres régions du pays». Ce n’est guère surprenant. Tout comme Jambon, Beke est un nationaliste linguistique. Comme l’a écrit La Dernière Heure (26 avril 2021), ce premier «joue sans vergogne le jeu de l’égoïsme et de la division».

Toute logique est absente dans le discours nationaliste. Ou pense-t-on que, si les mesures sont unilatéralement assouplies dans le nord de la Belgique, les Belges francophones n’iraient pas en masse dans les cafés et restaurants du nord? A-t-on peut-être l’intention d’effectuer des contrôles douaniers intérieurs à la frontière linguistique? Dans un éditorial du journal De Morgen (26 avril 2021), Cathy Galle signalait à ce sujet: «La réouverture du secteur horéca flamand sans le reste provoquerait une ruée sur ces établissements. Qu’en est-il des Flamands vivant à Bruxelles ou en Wallonie ou des francophones d’origine en Flandre?». A juste titre, l’éditorialiste a accusé Jambon de monter les communautés de Belgique les unes contre les autres. Le soi-disant «ministre-président» se comporte d’ailleurs de manière très hypocrite car c’est lui qui a refusé l’assouplissement dans le secteur culturel, contre l’avis des autres communautés.

Les partis nationalistes tels que la N-VA et le CD&V souhaitent démanteler l’État belge (qui est déjà affaibli par les “réformes” de l’État) en insistant constamment sur les différences réelles et fictives entre les groupes linguistiques. Leur intention n’est pas de bien gouverner la Belgique, mais d’utiliser leur propre entité fédérée pour mener une guerre permanente contre l’État belge. Le B.U.B. estime qu’en cas de pandémie, les mêmes mesures doivent s’appliquer dans toute la Belgique. Mais ce constat s’applique à chaque compétence et à chaque moment. Seul un État unitaire, doté d’un seul gouvernement et d’un seul parlement pour l’ensemble de la Belgique, peut le garantir. Les provinces peuvent servir à une décentralisation limitée.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)