info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

CORONAVIRUS: HET GEVAARLIJKSTE VIRUS IS HET FEDERALISME – CORONAVIRUS: LE VIRUS LE PLUS DANGEREUX EST LE FÉDÉRALISME

CORONAVIRUS: HET GEVAARLIJKSTE VIRUS IS HET FEDERALISME – CORONAVIRUS: LE VIRUS LE PLUS DANGEREUX EST LE FÉDÉRALISME

REGERING WILMES BEWIJST DAT UNITARISME KAN ALS HET MOET

Op 12 maart 2020 kondigde de regering aan dat de ‘’federale fase’’ van het rampenplan in werking trad. Dat gebeurde na een zitting van de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de bestrijding van het coronavirus (covid19). Parallel daarmee werden een aantal zeer vergaande maatregelen getroffen die een impact zullen hebben op het leven van alle Belgen.  De “federale fase’’ van het rampenplan kan geactiveerd worden wanneer er een situatie ontstaat die van bovenprovinciaal belang is, de hele bevolking bedreigt alsook de coördinatie van verschillende ministeries en een algemene informatie van de bevolking vereist.

Afbeelding- Image: Coronavirus (bron – source: https://www.bbc.co.uk)

De op 13 maart 2020 genomen maatregelen betreffen (link 1, link 2):

a) het verbod tot 3 april 2020 van activiteiten van socio-culturele, recreatieve en sportieve aard

b)  het verbod tot 3 april 2020 van schoolexcursies en activiteiten van jeugdbewegingen

c) het verbod tot 3 april 2020 van erediensten

e) de sluiting van de horeca (tot 3 april 2020)

f) de sluiting van alle winkels die geen voeding verkopen tijdens het weekeind, behalve apotheken (tot 3 april 2020)

g) de schorsing van de lessen in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs (tot 3 april 2020)

Op 18 maart 2020 werd dit pakket maatregelen drastisch uitgebreid:

§ 1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
– de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
– de dierenvoedingswinkels;
– de apotheken;
– de krantenwinkels;
– de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
– de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op afspraak.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten bedoeld in het besluit.

§ 2. De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:
– maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
– in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
Solden of kortingsacties zijn verboden.

§ 3. De voedingswinkels mogen uitsluitend van 7.00 uur tot 22.00 uur geopend zijn.
Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het normale openingsuur tot 22u00.

§ 4. De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.

§ 5. De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.

In afwijking van het voorgaande lid mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.
Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan.

Art. 2. Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Art. 3. De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij huidig besluit.

Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

Art. 4. Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo’n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Art. 5. Worden verboden:

– de samenscholingen;
– de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
– de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
– de activiteiten van de erediensten.

In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:

– activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies;
– Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Art. 6. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst.
Opvang wordt echter verzekerd.

Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.

Art. 7. Niet essentiële reizen vanuit België zijn verboden.

Art. 8. De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:

– zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3;
– toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
– toegang te hebben tot medische zorgen;
– om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
– het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
– Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.

Art. 9. In het kader van de toepassing van de maatregelen voorgeschreven door dit besluit en voor zover de operationele behoeften het vereisen, worden de afwijkingen van de bepalingen betreffende de organisatie van de arbeids- en rusttijden voorgeschreven door Deel VI, Titel I van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten toegelaten voor de geldigheidsperiode van dit besluit.

Art. 10. § 1. Inbreuken op de bepalingen van de artikelen1, 5 en 8 worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

§ 2. De bedrijven, bedoeld in artikel 2, die, na het voorwerp geweest te zijn van een eerste vaststelling, nog steeds de verplichtingen inzake social distancing niet respecteren zullen het voorwerp uitmaken van een sluitingsmaatregel.

Art. 11. De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit, zo nodig door het uitoefenen van dwang en geweld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het politieambt.

Art. 12. Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken, wordt opgeheven.

Art. 13. De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 5 april 2020.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking om 12 uur op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

In de ministeriële besluiten is er geen sprake van gemeenschappen, gewesten of andere staatkundige anomalieën. 

En gelukkig maar. Het is opvallend dat een Belgische regering – zelfs in lopende zaken – op enkele uren tijd meer doortastende maatregelen kan nemen in alle domeinen, zelfs diegene die niet meer tot haar bevoegdheid behoren (cultuur, onderwijs, sport…), dan de zogenaamde “deelstaten’’ in de drie weken tevoren.

Dat bewijst dat het unitarisme werkt en zelfs goed werkt. De maatregelen in België gaan op dit vlak zelfs verder dan in het federale Duitsland en de VS (waar de deelstaten beslissen over het openblijven van de scholen) of werden genomen vóór andere unitaire landen, zoals Frankrijk en Nederland, gelijkaardige maatregelen genomen hebben (bv. inzake de horeca).

Voor een klein territorium als België is het federalisme een heilloos en achterhaald systeem, zeker wanneer dat federalisme gebaseerd is op 2,75 nationalistische entiteiten. Sommige opportunisten vinden dat men naar een België met zogezegd vier regio’s moet evolueren, waardoor de zaak alleen maar zou verergeren. Zo’n systeem is immers niet aangepast aan de 21ste eeuw met zijn globaal terrorisme, gemondialiseerde economie, dreiging van nucleaire proliferatie, verzwakte ecosystemen, verwoestijning, europeanisering, migratiecrises en levensbedreigende pandemieën. 

In die context nog pleiten voor een taalgrens als staatsgrens is niet alleen belachelijk, maar zelfs crimineel. Ook na de aanslagen in Brussel in 2016 las men in de Belgische perscommentaren kritiek op ons hopeloos versnipperd systeem. Ook nu weer vragen bepaalde Belgische journalisten weer herfederaliseringen. Laten we hopen dat diezelfde pers die wensen niet vergeet eenmaal de crisis is opgelost. 

Wat de maatregelen betreft, zullen sommigen zeggen dat ze te ver gaan. De horeca krijgt het immers zwaar te verduren op een moment dat haar situatie al benard was. Maar solidariteit met onze mede-Belgen is ook belangrijk. En nog belangrijker is dat een unitair optreden mogelijk is. Daardoor tonen deze nationale maatregelen ook aan dat alles wat vandaag gewestelijk of communautair geregeld is evengoed op nationaal vlak kan beslist worden.

Wie nu nog voor taalfederalisme pleit, heeft een verstand dat in quarantaine zit.


Afbeelding – Image: ciensano, www.hln.be

LE GOUVERNEMENT WILMES A PROUVE QUE L’UNITARISME EST POSSIBLE LORSQU’IL FAUT

Le 12 mars 2020, après une session du Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (covid19), le gouvernement a annoncé que la «phase fédérale» du plan d’urgence entrerait en vigueur. Parallèlement, un certain nombre de mesures de grande envergure ont été prises. Elles auront un impact sur la vie de tous les Belges. La «phase fédérale» du plan d’urgence peut être activée lorsqu’une situation survient qui dépasse le cadre provincial, lorsqu’elle menace l’entièreté de la population, ou encore qu’elle nécessite la coordination de différents ministères et l’information de la population.

Les mesures prises le 13 mars 2020 concernent (lien 1, lien 2):

a) l’interdiction jusqu’au 3 avril 2020 des activités à caractère socio-économique, culturel, récréatif ou sportif

b)  l’interdiction jusqu’au 3 avril 2020 des excursions scolaires et des activités dans le cadre des mouvements de jeunesse

c) l’interdiction jusqu’au 3 avril 2020 des activités des cérémonies religieuses

e) la fermeture de l’horeca (jusqu’au 3 avril 2020)

f) la fermeture de tous les magasins vendant de produits non-alimentaires, à l’exception des pharmacies (jusqu’au 3 avril 2020)

g) la suspension des leçons dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire (jusqu’au 3 avril 2020)

Le 18 mars 2020 les autorités ont étendu ces mesures de manière drastique:

Article 1er. § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l’exception :- des magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ;
– des magasins d’alimentation pour animaux ;
– des pharmacies ;
– des librairies ;
– des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles;
– des coiffeurs, lesquels ne peuvent recevoir qu’un client à la fois et sur rendez-vous.


Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne. Ces mesures sont d’application pour toutes les activités mentionnées dans cet arrêté.


§ 2. L’accès aux grandes surfaces ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes :


– limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;
– dans la mesure du possible, s’y rendre seul.
La pratique de soldes et réductions est interdite.
§ 3. Les magasins d’alimentation ne peuvent être ouverts que de 7.00 à 22.00 heures.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 22 heures.
§ 4. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l’approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d’infrastructures commerciales alimentaires.
§ 5. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l’intérieur.


Par dérogation à l’alinéa précédent, les hôtels peuvent rester ouverts, à l’exception de leur éventuel restaurant.
La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.


Art. 2. Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête.
Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s’appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d’application pour les transports organisés par l’employeur.
Les entreprises non essentielles dans l’impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer.


Art. 3. Les dispositions de l’article 2 ne sont pas d’application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à l’annexe au présent arrêté.
Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale.


Art. 4. Les transports publics sont maintenus. Ils doivent être organisés de manière à garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne.


Art. 5. Sont interdits :
– les rassemblements ;
– les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ;
– les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;
– les activités des cérémonies religieuses.
Par dérogation à l’alinéa 1er, sont autorisées :
– les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires ;
– Une promenade extérieure avec les membres de la famille vivant sous le même toit en compagnie d’une autre personne, l’exercice d’une activité physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d’une distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque personne.


Art. 6. Les leçons et activités sont suspendues dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire.
Une garderie est toutefois assurée.
Les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement l’enseignement à distance.


Art. 7. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont interdits.


Art. 8. Les personnes sont tenues de restées chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que:
– se rendre dans les lieux dont l’ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir ;
– avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste
– avoir accès aux soins médicaux ;
– fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables ;
– effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.
– Les situations visées à l’article 5, alinéa 2.


Art. 9. Dans le cadre de l’application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l’exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l’application du présent arrêté.


Art. 10. § 1er. Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5 et 8 sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
§ 2. Les entreprises visées à l’article 2 qui, après avoir fait l’objet d’un premier constat, ne respectent toujours pas les obligations en matière de distanciation sociale feront l’objet d’une mesure de fermeture.


Art. 11. Les autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté.
Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police.


Art. 12. L’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.


Art. 13. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 5 avril 2020 inclus.


Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur à 12 heures le jour de sa publication au Moniteur belge.

Dans les arrêtés ministériels il n’est pas question de communautés, de régions ou d’autres anomalies étatiques. 

N’est-il pas frappant qu’un gouvernement belge – même en affaires courantes – puisse prendre des mesures plus décisives en quelques heures dans tous les domaines, même ceux qui ne relèvent plus de sa compétence (la culture, l’enseignement, le sport,…), que les soi-disant « entités fédérées » au cours des trois semaines précédentes?

Cela prouve non seulement que l’unitarisme fonctionne, mais également qu’il fonctionne bien. Les mesures en Belgique dans ce domaine vont même plus loin que celles prises en Allemagne et aux Etats-Unis (où la décision d’ouvrir et de fermer les écoles relève de la compétence des entités fédérées). Ces mesures drastiques ont également été prises avant que des pays unitaires, tels que la France et les Pays-Bas, aient pris des mesures similaires (p. ex. concernant l’horéca).

Pour un petit territoire comme celui de la Belgique, le fédéralisme est un système néfaste et dépassé, surtout lorsque ce fédéralisme est basé sur 2,75 entités nationalistes. Certains opportunistes prétendent qu’il faut construire une Belgique sur base de quatre régions, ce qui ne ferait qu’empirer la situation. En effet, un tel système n’est pas adapté au 21e siècle avec son terrorisme mondial, son économie mondialisée, sa menace de prolifération nucléaire, ses écosystèmes affaiblis, la désertification, l’européanisation, les crises migratoires et les pandémies létales.

Dans ce contexte, il est ridicule, voire criminel de plaider pour la transformation de la frontière linguistique en une frontière étatique. Comme à l’époque des attentats à Bruxelles en 2016, on souligne l’éparpillement des compétences dans les tribunes de la presse belge. De nouveau, des journalistes belges en appellent  à des refédéralisations. Espérons que cette même presse n’oubliera pas ces vœux une fois que la crise sera terminée.

Quant aux mesures, certains diront qu’elles vont trop loin. Après tout, l’horeca traverse une période difficile alors que sa situation était déjà critique. Mais la solidarité avec nos concitoyens belges est également importante. Plus important encore est le fait qu’une action unitaire soit possible. Ainsi, ces mesures nationales démontrent également que tout ce qui est actuellement décidé au niveau régional ou communautaire peut être décidé tout autant au niveau national.

Celui qui défend toujours le fédéralisme linguistique a mis sa libre pensée en quarantaine.