belgischeunie@unionbelge.be

2019: HET FEDERALISME IS DOOD – 2020: LEVE HET REFERENDUM !- 2019: LE FEDERALISME EST MORT – 2020: VIVE LE REFERENDUM !

2019: HET FEDERALISME IS DOOD – 2020: LEVE HET REFERENDUM !- 2019: LE FEDERALISME EST MORT – 2020: VIVE LE REFERENDUM !


EEN NIEUW BELGISCH DECENIUM

Beste leden en sympathisanten,

Aan het begin van dit nieuwe decennium bevindt België zich op de tweesprong. De spanning tussen de politiek en de bevolking over het institutionele probleem was nooit eerder zo hoog. Hoewel een deel van de politieke klasse – zeker in het noorden van het land – België verder wil opsplitsen, klinken er steeds luidere stemmen om terug te keren naar een unitair België of toch minstens naar méér België. Dat werd onlangs duidelijk toen alle traditionele partijen (evenals de PVDA) op 17 december 2019 het pact voor België van de federalisten van BPlus tekenden.

Waar België dringend nood aan heeft en wat een werkelijk het politiek-communautair probleem definitief kan oplossen is een consultatief institutioneel referendum (volksraadpleging). Hier vindt u de tekst die de B.U.B. hieromtrent reeds in 2016 opstelde et publiceerde.

Het is evident dat de politiek-communautaire situatie waarin België op heden verkeert potentieel de fundamenten van de grondwettelijke orde en de staat zelf bedreigt.

De permanente impasse van onze instellingen zal niet vanzelf verdwijnen. Doortastende maatregelen zijn noodzakelijk. En de Belgische bevolking moet erbij betrokken worden (net zoals bij de Koningskwestie).

Een consultatieve volksraadpleging is politiek maar ook statistisch gezien de meest veilige en efficiënte manier om deze uitdaging succesvol en duurzaam het hoofd te bieden.

Het referendum waarvan sprake kan uiteraard parallel met de vorming van een nieuwe Belgische Regering verlopen.

Dat burgers meer rechtstreekse inspraak krijgen, ligt overigens ook in het verlengde van de filosofie die, op grond van contacten met verschillende partijen, uitgedragen werd door gewezen koninklijke informateur, Paul Magnette (PS).

In een recent vraaggesprek met Le Soir (22 november 2019) stelde ook professor en constitutionalist Marc Uyttendaele zulk een oplossing voor.

Dit voorstel was wel een binair referendum “voor of tegen België”, wat in het beste geval geen oplossing biedt en in het slechtste geval fataal is. Dat is niet de juiste piste. Het is dus essentieel dat er verschillende opties en rondes zijn om ondoordachte en ongenuanceerde keuzes alsook politieke impasses, zoals na het Brexit-referendum, te vermijden. Misschien kan er niet voldaan worden aan alle voorwaarden van het referendum, die we in onze tekst hebben opgesomd, maar er dient wel naar gestreefd te worden.

De B.U.B. is optimistischer dan ooit ! Het taalfederalisme is failliet, de particratie is aan het einde van haar Latijn, een nieuw unitair België is de enige redelijke oplossing en het instrument hiertoe is een referendum. Waar wachten we nog op?

Om haar unitaristische opdracht tot een goed einde te brengen, heeft de B.U.B. uw hulp nodig. We vragen u sympathisant te worden of te blijven door het formulier onderaan op onze website www.belgischeunie.be in te vullen.

Gelieve vervolgens het lidgeld voor 2020 te betalen op ons rekeningnummer: BE91 068 24176 7776. Het bedrag is 10 € voor hen die minder dan 25 jaar oud zijn en 20 € voor hen die 25 jaar of ouder zijn.

In tegenstelling tot de traditionele en anti-Belgische partijen die jaarlijks miljoenen euro’s belastinggeld ontvangen, ontvangt de B.U.B. geen subsidies.

Wij danken u bij voorbaat voor uw gift en kijken er al naar uit u in 2020 te kunnen ontmoeten op één van onze vergaderingen !

De B.U.B. wenst u gezellige feesten, een prachtig jaar 2020 en een fantastisch nieuw decennium !

Leve België !

Met Belgische groeten,

Giuseppe Baudewijns, Secretaris B.U.B.

Hans Van de Cauter, Voorzitter B.U.B.
www.belgischeunie.be

FOTO / PHOTO : Hans Van de Cauter, Voorzitter / Président B.U.B. 2019
FOTO / PHOTO : Hans Van de Cauter, Voorzitter / Président B.U.B. 2019

UNE NOUVELLE DECENNIE BELGE

Chers membres et sympathisants,

La Belgique est sur la croisée des chemins en ce début d’une nouvelle décennie ! Jamais, il n’y a eu une telle tension entre la vie politique et la population sur la question institutionnelle. Tandis qu’une partie de la classe politique souhaite continuer à diviser notre pays (surtout au nord du pays), des voix s’élèvent pour retourner à la Belgique unitaire ou en tout cas à plus de Belgique. On l’a vu récemment avec la signature par tous les partis traditionnels (et le PTB) le 17 décembre 2019 du Pacte pour la Belgique des fédéralistes de BPlus.

Il est impératif que la Belgique puisse résoudre pour de bon et au plus vite le problème politico-comunautaire. Afin de rendre cela possible un référendum institutionnel (une consultation populaire) est nécessaire. Le B.U.B. a déjà écrit et publié un texte à ce sujet en 2016. Vous pouvez le trouver ici.

Il est évident que la situation politico-communautaire dans laquelle la Belgique se trouve à l’heure actuelle menace potentiellement les fondaments de l’ordre constitutionnel et de l’Etat même.

L‘impasse permanente de nos institutions ne disparaîtra pas d’elle-même. Des mesures fermes sont nécessaires. Et le peuple belge doit y être impliqué  (comme lors de la Question Royale).

Sur le plan politique et statistique, une consultation populaire et consultative est la manière la plus sûre et la plus efficace pour faire face à ce défi de manière positive et durable.

Evidemment, le référendum dont question peut se dérouler en même temps que la formation du nouveau gouvernement belge.

Le fait que les citoyens doivent avoir plus de voix au chapitre s’inscrit d’ailleurs également dans la philosophie défendue par l’ancien informateur, Paul Magnette (PS), sur base de ses pourparlers avec différents partis.

Au cours d’un entretien, accordé récemment au Soir (22 novembre 2019), le professeur et constitutionnaliste Marc Uytendaele a lui aussi avancé une telle solution.

Toutefois, sa proposition consistait en un référendum binaire ‘pour ou contre la Belgique’. Dans le meilleur des cas, cela ne mène à aucune solution. Dans le pire des cas, le résultat peut être fatal. Ce n’est pas la bonne voie. Il est donc essentiel d’avoir plusieurs options et plusieurs tours afin d’éviter des choix précipités et peu nuancés ainsi qu’une impasse politique comme après le référendum sur le Brexit. Peut-être qu’on ne pourra satisfaire à toutes les exigences du référendum – telles que citées dans notre texte – mais il faut y tendre.

Aujourd’hui, le B.U.B. est plus optimiste que jamais ! Le fédéralisme linguistique est en faillite, la particratie est moribonde, la nouvelle Belgique unitaire est la seule solution raisonnable et l’outil pour y arriver est le référendum. Qu’attendons-nous?

Pour mener à bien sa mission unitariste, le B.U.B. a besoin de votre aide. Nous vous demandons de devenir ou de rester sympathisant ou membre en remplissant le formulaire en bas de notre site web www.unionbelge.be.

Veuillez ensuite payer la cotisation pour 2020 au numéro de compte : BE91 068 24176 7776. Le montant est 10 € pour ceux qui ont moins de 25 ans et 20 € pour ceux qui ont 25 ans ou plus.

A la différence des partis traditionnels et anti-belges qui reçoivent annuellement des millions d’euros du contribuable, le B.U.B. ne reçoit aucun subside.

Nous vous remercions d’avance de votre don et nous nous réjouissons déjà de vous voir à une de nos prochaines réunions !

Le B.U.B. vous souhaite de joyeuses fêtes, une merveilleuse année 2020 et une passionnante nouvelle décennie !

Vive la Belgique !

Salutations belges,

Giuseppe Baudewijns, Secrétaire du B.U.B.

Hans Van de Cauter, Président du B.U.B.
www.unionbelge.be