bron-source: nieuwsblad.be; Foto-photo: Photo News

bron-source: nieuwsblad.be; Foto-photo: Photo News

HET IS DE GRONDWETTELIJKE PLICHT VAN DE KONING OM DE ONSCHENDBAARHEID VAN HET LAND TE VERDEDIGEN

Tijdens zijn bezoek aan het overbodige ”Vlaams” « parlement » op 21 februari 2017 heeft Koning Filip een bijzonder belangrijke verklaring afgelegd. Volgens het staatshoofd zijn ”de provincies de hoekstenen van het land”.  Een anonieme aanwezige verklaarde dat de Koning de standpunten van een aantal partijen die de provincies willen afschaffen niet echt kon waarderen  (HNB, 22.02.17). De B.U.B. benadrukt dat deze uitspraak om meerdere redenen opmerkelijk is.

Allereerst heeft de Koning openlijk een Belgische instelling verdedigd die meerdere partijen willen afzwakken of zelfs afschaffen om de ongrondwettelijke en anti-Belgische ”deelstaten”, met name de gemeenschappen en de gewesten, te versterken.

De provincies vormen immers de antithese van het polariserende federalisme en moeten in het kader van een nieuw unitair België de gewesten en de gemeenschappen vervangen. Dat is het standpunt dat de B.U.B. binnenkort al 15 jaar verdedigt. Bovendien heeft de Koning terecht benadrukt dat de provincies even oud zijn als België. De gewesten en de gemeenschappen daarentegen zijn slechts recente en ongrondwettelijke (link) particratische creaties die overigens haaks staan op onze nationale geschiedenis.

Sedert 1994 is België, volgens het eerste artikel van zijn door de particratie opgedrongen nieuwe Grondwet, ”een federale staat samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten”.  Hoewel de provincies nog steeds in artikel vijf van de Grondwet vermeld staan, degradeert dit artikel hen tot onderverdelingen van de gewesten.

Sedert de vijfde ”staatshervorming” van 2001 oefenen de gewesten bovendien de voogdij uit over de provincies. De zesde ”staatshervorming” van 2011-2014 heeft vervolgens de provinciale instellingen geregionaliseerd en hun afschaffing toegelaten (behoudens de gouverneur). Dit is ongrondwettelijk vermits de Grondwet o.a. stelt dat de wet bepaalt dat de provincieraden rechtstreeks verkozen worden (art. 161).

Bovendien is het Brussels gewest zelfs een extra-provinciale entiteit geworden en hollen zowel de ”Vlaamse” als de ”Waalse” overheden stapsgewijs de provinciale bevoegdheden uit. Ook het aantal leden van de bestendige deputaties (in het zuiden van het land de provinciale colleges genaamd) en van de provincieraden wordt verminderd.

Daarentegen nemen de bevoegdheden en de politici die in de vele gewest- en gemeenschapsregeringen die ons land ”rijk” is zetelen, sedert 1970 ononderbroken toe.

Binnen de huidige institutionele architectuur is het derhalve duidelijk dat niet de provincies, maar wel de gemeenschappen en de gewesten (helaas) de hoekstenen van het federale België vormen.

Evenwel leest men in het eerste artikel van de Belgische Grondwet van 4 februari 1831 onder het hoofdstuk ”het grondgebied en zijn indelingen” : ”België is onderverdeeld in provincies. Deze provincies zijn Antwerpen, Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Luxemburg, Limburg en Namen”.  Vandaar dat de provincies zeker de hoekstenen waren van de unitaire staat. Daarom zou men de uitspraak van de Koning ook als een impliciete steun voor een unitair België kunnen beschouwen. 

Alleszins moeten de woorden van de Koning ook binnen een bredere historische context geplaatst worden, daar hij stelt dat de provincies even oud zijn als België. En we weten dat België ouder is dan 1830, net als Duitsland ouder is dan 1990 (de datum van zijn hereniging). De politiek-sociologische oorsprong van België dateert – ten laatste – van de vereniging van de prinsdommen van onze contreien (de voorlopers van onze provincies) door de Bourgondiërs, die door in 1430 de Orde van het Gulden Vlies op te richten België in het leven riepen (1).

De titels van Graaf van Vlaanderen, Prins van Luik en Hertog van Brabant die aan de Belgische prinsen werden verleend, onderstrepen dit historisch feit (hoewel de eerste twee titels aan het begin van de 21ste eeuw door de particratie afgeschaft werden).

Zoals gewoonlijk hebben de separatisten van de N-VA die weggebleven zijn van het bezoek van de Koning aan het ”Vlaams” parlement, toch nog de tijd gevonden om de vorst voor zijn stellingname te bekritiseren. Volgens Matthias Diependaele, fractieleider van de separatistische partij in het ”Vlaams” parlement, ”lijkt” de Koning ”daar toch een politiek statement mee te maken’‘. Diependaele meent dat het niet kan dat de Koning als ”niet-verkozen staatshoofd politieke stellingnames doet’‘.

De B.U.B. betwist deze visie.

De Koning zou zich immers in de onmogelijkheid bevinden om te regeren als hij de in de Grondwet vermelde politieke daden niet kon stellen (zoals de benoeming van zijn ministers).

Zijn Grondwettelijke eed legt de Koning trouwens op de onafhankelijkheid van het land en de integriteit van het grondgebied te bewaren. Wanneer de integriteit van België op het spel staat, zoals nu al meerdere jaren, zelfs decennia, het geval is, verplicht de Grondwet de Koning dus om een politieke stelling in te nemen. 

Tenslotte is de kritiek van Diependaele hypocriet daar de N-VA uitblonk in afwezigheid tijdens het bezoek van de Koning (2).

De twee voorgangers van de huidige Koning, met name zijn vader, Koning Albert II, en zijn unitaristische oom, Koning Boudewijn, hebben weliswaar vaak de eenheid van het land verdedigd, maar hebben zich nooit openlijk verzet tegen een vermindering of een afschaffing van de provinciale macht, ondanks het feit dat de staatshervormingen die richting uitgingen. De B.U.B feliciteert dan ook Koning Filip voor zijn pleidooi voor het behoud van de provincies en we zijn er zeker van dat de Koning, die sedert zijn troonsbestijging op 21 juli 2013 van een grote rijpheid blijk heeft gegeven, de integriteit van het land zal blijven waarborgen.

(1) In feite was de vereniging van de Belgische territoria reeds begonnen toen in 1369 Margaretha van Vlaanderen met Jan van Bourgondië trouwde

(2) Behoudens Jan Peumans (N-VA), de voorzitter van de overbodige assemblée

 

bron-source: http://kaartbelgie.nl/tag/antwerpen/

bron-source: http://kaartbelgie.nl/tag/antwerpen/

LE ROI A L’OBLIGATION CONSTITUTIONNELLE DE DEFENDRE L’INTEGRITE DE NOTRE PAYS

Lors de sa visite au superflu « parlement » ”flamand” le 21 février 2017, le Roi Philippe a fait une déclaration particulièrement importante. Selon le souverain, ”les provinces sont les pierres angulaires du pays”. Un observateur anonyme déclara que le Roi n’a pas apprécié les points de vue de certains partis qui visent à abolir les provinces (HNB, 23.02.17). Pour le B.U.B., cette prise de position du Roi est remarquable pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, le Roi a défendu ouvertement une institution belge que plusieurs partis veulent affaiblir, voire détruire afin de favoriser le pouvoir des ”entités fédérées” anti-belges et inconstitutionnelles, c’est-à-dire les régions et communautés.

Les provinces constituent en effet l’antithèse du fédéralisme polarisant. Elles doivent remplacer les régions et les communautés au sein d’une nouvelle Belgique unitaire. Le B.U.B. défend depuis bientôt 15 années ce point de vue. De plus, le Roi a – à juste titre – insisté sur le fait que les provinces sont aussi anciennes que la Belgique. En revanche, les régions et les communautés sont des créations récentes et inconstitutionnelles (lien) de la particratie qui vont en outre à l’encontre de notre Histoire nationale.

Depuis 1994, la Belgique est, selon l’article premier de sa nouvelle Constitution imposée par la particratie ”un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions”. Bien que les provinces soient toujours mentionnées à l’article 5 de la Constitution, cet article les a dégradées au rang de sous-divisions des régions.

Qui plus est, depuis la cinquième ”réforme” de l’Etat de 2001, les régions exercent la tutelle sur les provinces. La sixième ”réforme” de l’Etat de 2011-2014 a ensuite régionalisé les institutions provinciales elles-mêmes et a permis leur suppression (sauf celle du gouverneur). Cette suppression serait cependant inconstitutionnelle vu que la Constitution garantit notamment l’élection directe des conseils provinciaux (art. 161).

Qui plus est, la région de Bruxelles-Capitale est aujourd’hui une entité extra-provinciale et les gouvernements ”flamands” et ”wallons” vident progressivement les provinces de leur substance, tout en réduisant le nombre de mandataires siégeant aux députations permanentes (dénommées au sud du pays « les collèges provinciaux ») et aux conseils provinciaux.

En revanche, les compétences des nombreux parlements et gouvernements régionaux et communautaires ainsi que le nombre de leurs membres augmentent sans cesse depuis 1970…

Il est donc clair que dans l’architecture institutionnelle actuelle, ce ne sont pas les provinces, mais bien les régions et les communautés qui sont devenues (malheureusement) les pierres angulaires de la Belgique fédérale.

L’article premier de la Constitution belge du 4 février 1831 stipulait cependant sous le chapitre ”du territoire et de ses divisions” que ‘‘la Belgique est divisée en provinces. Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre Occidentale, la Flandre Orientale, le Hainaut, Liège, le Luxembourg, le Limbourg et Namur‘’.

Partant, d’un point de vue constitutionnel, les provinces étaient certainement les pierres angulaires de l’Etat unitaire. C’est pourquoi on pourrait interpréter les paroles du Roi comme un soutien tacite à la Belgique unitaire.

Les propos du Roi doivent également et de toute façon être interprétés dans un contexte historique plus large parce qu’il a dit aussi que les provinces sont aussi anciennes la Belgique. Or, on sait que la Belgique est plus ancienne que 1830, tout comme l’Allemagne est plus ancienne que 1990 (la date de sa réunification). Elle trouve son origine politique et sociologique – au plus tard – dans la réunion des principautés de nos contrées (les prédécesseurs de nos provinces) par les Bourguignons, qui ont créé la Belgique par l’établissement de l’Ordre la Toison d’Or en 1430 (1).

Les titres de Comte de Flandre, de Prince de Liège et de Duc de Brabant attribués aux princes belges soulignent ce fait historique (bien que les deux premiers titres fûssent abolis par la particratie au début du 21ième siècle).

Comme d’habitude, les séparatistes de la N-VA, qui, eux, ont boudé la visite du Roi au parlement « flamand », ont tout de même trouvé le temps pour critiquer le Roi pour cette prise de position. “Il semble avoir fait une déclaration politique“, estime Matthias Diependaele, le chef de groupe de ce parti séparatiste au parlement ‘flamand’. Selon lui un Roi, qui n’a pas été élu par le peuple, “ne peut pas prendre position politiquement“.

Le B.U.B. conteste ce point de vue.

Le Roi se trouverait en effet dans l’incapacité de régner s’il ne pouvait poser les actes politiques énumérés par la Constitution (comme la nomination de ses ministres).

Le serment constitutionnel du Roi l’oblige par ailleurs à défendre l’indépendance et l’intégrité du territoire belge (article 91 de la Constitution). Le Roi est donc constitutionnellement obligé d’adopter une position politique lorsque l’intégrité de la Belgique est en jeu, comme c’est évidemment le cas depuis déjà plusieurs années, voire plusieurs décennies. 

Enfin, la critique de Diependaele est hypocrite puisque la N-VA a refusé d’être présente lors de la visite du Roi.

Bien qu’ils aient à plusieurs reprises défendu l’unité du pays, les deux prédécesseurs du Roi actuel, son père, le Roi Albert II, et son oncle unitariste, le Roi Baudouin, ne se sont jamais ouvertement opposés à la diminution ou la suppression des pouvoirs des provinces malgré le fait que les réformes de l’Etat allaient dans ce sens. Le B.U.B. félicite dès lors le Roi Philippe pour ses propos en faveur du maintien des provinces et nous sommes certains que le Roi, qui a fait preuve d’une grande maturité depuis son accession au trône le 21 juillet 2013, continuera à défendre l’intégrité de notre pays.

(1) En réalité, l’unification des territoires belges avait déjà commencé en 1369 lorsque Marguerite de Flandre se mariait avec Jean de Bourgogne

(2) Hormis Jan Peumans (N-VA), le président de l’assemblée superflue

Post Navigation