belgischeunie@unionbelge.be

OPENLIJKE VERERING NAZISME DOOR DE N-VA – LA N-VA GLORIFIE OUVERTEMENT LE NAZISME

OPENLIJKE VERERING NAZISME DOOR DE N-VA – LA N-VA GLORIFIE OUVERTEMENT LE NAZISME

screenshot B.U.B.; www.facebook.com

foto-photo: Karlijn Deene; screenshot B.U.B.; www.facebook.com

FLAMINGANTEN HEBBEN NOG ALTIJD GEEN AFSTAND GENOMEN VAN DE COLLABORATIE 

Op 11 december 2016 postte Karlijn Deene (N-VA), gemeenteraadslid te Gent en raadgeefster van de ”Vlaamse” regering, het volgende bericht op de sociale netwerksite Facebook (link):

Allerlaatste bijeenkomst van vriendenkring Sneyssens. Samen met mijn opa.

Beklijvend moment toen Oswald Van Ooteghem hulde bracht aan de gesneuvelde en overleden kameraden, en voor hen de joelkaars aanstak.

Van Ooteghem was lid van de paramilitaire brigade van het VNV (‘Vlaams’ Nationaal Verbond), een partij die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter.  Later vocht hij in de rangen van het ‘Vlaams’ Legioen aan het Oostfront. Daarna hernam hij zijn politieke activiteit bij de Volksunie.

Het is weinig verbazend dat zijn kleindochter vandaag lid is van de N-VA. De ‘kameraden’ die deze lieden ‘huldigen’ zijn diegenen die aan het Oostfront tegen de geallieerden – m.n. tegen de Sovjet-Unie en voor nazi-Duitsland – streden.  Pro memoria: de fascistische agressie tegen de USSR kostte aan minstens 30 miljoen Sovjets het leven. Is dat voor Mevr. Deene soms een voetnoot in de geschiedenis?

De vriendenkring Sneyssens is een club nostalgici van het Derde Rijk, een vriendenkring van voormalige ‘Vlaamse’ Oostfrontstrijders.

Dit groepje is vergelijkbaar met het Sint-Maartensfonds. In 2001 moest ‘Vlaams’ minister van ‘binnenlandse’ zaken Johan Sauwens (Volksunie) ontslag nemen volgend op een polemiek die te maken had met zijn aanwezigheid op een bijeenkomst van die organisatie.

Een persoon als Deene, die nazi’s huldigt, zou stante pede uit al haar openbare functies ontzet moeten worden.

In oktober 2014 werden staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en ‘Vlaams’ minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beschuldigd  wegens zijn aanwezigheid op het verjaardagsfeest van oud-collaborateur Bob Maes.

Maar Mevr. Daene is nog een stap verder gegaan. Ze heeft immers niet alleen de viering van een oud-collaborateur bijgewoond, maar een evenement ter meerdere eer en glorie van het nazisme. 

De invloedrijke ‘Vlaams’-nationalistische publicist Mark Grammens zei op een huldezitting in Antwerpen op 27 november 2013 het volgende: “Collaboratie van Vlaams-nationalisten met de buitenlandse vijanden van de Belgische staat is […] niet fout, maar de natuurlijke en meest vanzelfsprekende zaak ter wereld. Collaboreerden Vlaams-nationalisten niet met de vijanden van België, dan zouden zij aan hun plicht tekortkomen”. Aan dezelfde Grammens ontlenen we ook de volgende uitspraak: “‘België zal niet goedschiks ophouden te bestaan. Er zullen doden vallen” (Doorbraak, 12 februari 2013). Welnu, op die huldezitting waren o.a. Jan Peumans (N-VA), nu voorzitter van het “Vlaams” parlement, en “Vlaams” minister-president Geert Bourgeois aanwezig (persmededeling OVV). Een kritische opmerking viel er niet.

Ter vergelijking: Eddy Desmet, een schooldirecteur te Ronse die in een aan Homans, ‘Vlaams’ N-VA-minister van onderwijs, gerichte e-mail stelde dat de leden van de N-VA nazi’s waren, werd daarentegen door handlangers van de N-VA aan de deur gezet hoewel hij de rechtsstaat verdedigd had (zie onze tekst).

 

bron-source: mourningtheancient.com

bron-source: mourningtheancient.com

LES FLAMINGANTS NE SE SONT TOUJOURS PAS DISTANCIES DE LA COLLABORATION

Le 11 décembre 2016, Karlijn Deene (N-VA), conseillère communale de la ville de Gand et conseillère du gouvernement ‘flamand’, publia sur le réseau social Facebook le message suivant (lien):

La toute dernière réunion  du vriendenkring Sneyssens (cercle d’amis Sneyssens, B.U.B.). Ensemble avec mon grand-père.  

Moment touchant lorsque Oswald Van Ooteghem salua les soldats tombés et les camarades décédés et alluma pour eux une chandelle de Yule.

Or, Van Ooteghem fut membre de la brigade paramilitaire du VNV (« Vlaams » Nationaal Verbond; Alliance nationale ‘flamande’), un parti fasciste qui a collaboré avec l’occupant nazi durant la Seconde Guerre Mondiale. Il s’est ensuite battu dans les rangs de la Légion “flamande” au front de l’Est. Après la guerre, il a repris son activité politique au sein de la Volksunie.

Sans surprise, sa petite fille est à l’heure actuelle membre de la N-VA. Les ‘camarades’ que ces gens ‘saluent’ sont les gens qui se sont battus contre les alliés – notamment contre l’Union Soviétique – et pour l’Allemagne nazie. Pour mémoire: l’agression fasciste contre l’URSS a coûté la vie a au moins 30 millions de Soviétiques. Est-ce un détail de l’histoire pour Mme Deene? 

Le cercle d’amis Sneyssens est un club de nostalgiques du Troisième Reich ainsi qu’un cercle amical d’anciens combattants « flamands » du front de l’Est.

Ce groupuscule est comparable au Sint-Maartensfonds. En 2001, le ministre ‘flamand’ Johan Sauwens (Volksunie) dût démissionner de son poste à la suite d’une polémique relative à sa présence à une réunion de cette organisation…

Une personne comme Deene, qui glorifie des nazis, devrait être démise sur-le-champ de toutes ses fonctions publiques.

En octobre 2014, le secrétaire d’Etat à l’asile et à la Migration Theo Francken et le ministre de mobilité ‘flamand’, Ben Weyts (N-VA), avaient fait l’objet d’accusations à cause de leur présence à la fête d’anniversaire de  l’ancien collaborateur Bob Maes.

Or, Mme Daene est allée encore un pas plus loin. Elle n’a en effet pas seulement assisté à la célébration d’un ancien collaborateur, mais également à un évènement glorifiant l’idéologie naziste. 

Le publiciste flamingant influent Mark Grammens exprima lors d’une réunion à  son honneur à Anvers le  27 novembre 2013 : “La collaboration des nationalistes flamands avec les ennemis étrangers de l’Etat belge […] n’était pas une faute, mais la chose la plus naturelle et la plus évidente au monde. Si les flamingants n’avaient pas collaboré avec les ennemis de la Belgique, ils auraient renoncé à leur devoir”. Le même Grammens affirmait également: “La Belgique ne cessera pas d’exister de bon gré. Il y aura des morts” (Doorbraak, 12 février 2013). Or, lors de cette réunion furent notamment présents Jan Peumans (N-VA), le président actuel du parlement ‘flamand’, et le ministre-président ‘flamand’ Geert Bourgeois (N-VA) (communiqué de presse de l’OVV). On n’y a cependant pas entendu la moindre critique.

A titre comparatif, Eddy Desmet, un directeur d’école à Renaix qui déclarait dans un mail  privé adressé à Homans, ministre ‘flamande’ de l’enseignement (N-VA), que les membres de la N-VA étaient des nazis, fut en revanche, malgré sa défense de l’Etat de droit, limogé par des acolytes de la N-VA (voir notre texte).

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)