info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

PEILING MONARCHIE: ERNSTIGE LEUGEN VAN PARTICRATISCHE MEDIA – SONDAGE MONARCHIE: GRAVE MENSONGE DES MEDIAS PARTICRATIQUES

PEILING MONARCHIE: ERNSTIGE LEUGEN VAN PARTICRATISCHE MEDIA – SONDAGE MONARCHIE: GRAVE MENSONGE DES MEDIAS PARTICRATIQUES

De echte cijfers van de KULeuven-peiling - les véritables chiffres du sondage de la KULeuven; Grafiek B.U.B. – Graphique du B.U.B.

De echte cijfers van de KULeuven-peiling – les véritables chiffres du sondage de la KULeuven; Grafiek B.U.B. – Graphique du B.U.B.; (nationale cijfers, zonder het Brussels gewest, zie tekst – chiffres nationaux sans la région de Bruxelles, voir texte)

KOST MONARCHIE STEMT OVEREEN MET 0,3% VAN DE KOST FEDERALISME

Op 15 november 2016 was het Koningsdag. Onder andere De Standaard pakte toen uit met een peiling (link) van twee jaar geleden waaruit zou moeten blijken dat minder dan één zogenaamde ‘Vlaming’ op twee voorstander zou zijn van het behoud van de monarchie. De B.U.B. nam de peiling onder de loep en kwam tot de vaststelling dat meer dan 8 ondervraagde Belgen op 10 (in het noorden: 76 %) de monarchie wil behouden en dat 3 op de 10 zelfs een Koning wensen die over méér politieke macht beschikt.

Sommige media, zoals De Standaard en a fortiori de VRT, beweerden op Koningsdag verkeerdelijk dat nog slechts 45 % van de zogenaamde ‘Vlamingen’ voorstander is van de monarchie.

Volgens de peiling echter gaat hier het om mensen die vinden dat de monarchie ‘volstrekt nodig‘ is, wat uiteraard niet wil zeggen dat alle andere ondervraagden tegen de Koning zijn.

Op het VRT-journaal van 15 november om 19 u verkondigde men zelfs dat de Koning, die op die dag Belgische piloten in Jordanië bezocht, blij mocht zijn dat hij daar was omdat er voor hem in België geen goed nieuws voor hem was!  Wat een manipulatie van de publieke opinie !

De studie werd tussen oktober 2014 en maart 2015 uitgevoerd. De participatiegraad bedroeg 45,7 %. In het Brussels gewest werd zelfs niet naar de mening van de mensen gepeild, hoewel daar toch 10 % van de Belgen woont, die over het algemeen zeer royalistisch zijn (p. 7)! Nergens werden provinciale of zelfs nationale cijfers weergegeven (die laatste heeft de B.U.B. voor u berekend).

Kortom, het gaat hier niet om een peiling die de houding van de Belgen tegenover de monarchie bestudeert. Men wou alleen peilen naar verschillen tussen zogenaamde ‘Vlamingen’ en ‘Walen’.

Uit de studie blijkt (p. 10) dat 76,4 % van de Noord-Belgen en 88,6 % van de Zuid-Belgen de monarchie willen behouden. Indien we de gegevens herberekenen in verhouding met de bevolkingsaantallen van de twee gewesten, gaat het om maar liefst 81 procent van de ondervraagde Belgen die voorstander zijn van het behoud van de monarchie. Daar de steun aan de dynastie in het Brussels gewest traditioneel zeer hoog ligt, is het erg waarschijnlijk dat minstens 85 % van de Belgen de monarchie wil behouden. Dat is een pak meer dan een tweederde meerderheid !

Volgens dezelfde peiling zou ongeveer één Nederlandstalige op drie en één Franstalige op vier de macht van de Koning willen verminderen. Daarentegen vindt 60 % van de Nederlandstaligen dat de Koning een belangrijke rol speelt in de internationale uitstraling van België. 60 procent van de Nederlandstaligen wil ook aan het Staatshoofd een volledige meningsvrijheid toekennen tijdens zijn toespraken.

Op nationaal vlak zijn er 19 % van de ondervraagden die zeggen republikein te zijn en 21 % die een ‘ceremoniële’ monarchie willen. Niet alleen willen de Belgen dus een monarchie, zes op de tien vindt dat de Koning ook nog eens politieke macht moet hebben. Alweer is dit laatste cijfer voorzichtig aangezien de Brusselaars niet ondervraagd werden.

Interessant is ook om vast te stellen is dat bijna 30 procent (1 op 5 Nederlandstaligen en 4 op 10 Franstaligen) de koninklijke prerogatieven wensen uit te breiden.

We noteren ook nog dat slechts één ‘Vlaming’ op drie en één ‘Waal’ op vijf de Koning niet vertrouwt. Daarentegen zegt minder dan 10 procent van de respondenten de politieke partijen te vertrouwen. Dat zegt genoeg over de populariteit van de Koning in vergelijking met de particraten.

De term ‘ceremoniële monarchie’ is trouwens erg misleidend. Hoewel de Belgische grondwet de Koning veel macht toekent, leven we de facto (bijna) in een ceremoniële monarchie. Zowel het taalfederalisme als de macht van de particratie hebben immers de koninklijke macht bijna volledig uitgehold. Alleen bij de federale regeringsvorming en tijdens politieke crisismomenten speelt de Koning nog enige rol. Ook heeft hij wellicht nog een zekere matigende invloed op de Belgische regering en speelt hij nog een positieve rol op het niveau van de economische diplomatie. Zo bezien opteren de voorstanders van een ceremoniële monarchie voor een status quo en zijn diegenen die de Koning een politieke rol willen toebedelen voor een feitelijke vergroting van de koninklijke macht.

Anderzijds stelt de B.U.B. vast dat op Koningsdag de federale regering met vijf leden op het officieel feest op het Paleis der Natie vertegenwoordigd was terwijl de “Vlaamse” regering alleen een kabinetschef stuurde. De “Waalse” en Brusselse regeringen waren slechts door een vrijwel onbekende minister vertegenwoordigd. De beide “minister-presidenten” van de overbodige gewesten beweerden dat ze ‘belet’ waren. Ook de ‘minister-president’ van de Franse gemeenschap was afwezig. Misschien wisten ze niet dat 15 november Koningsdag was. Alleen “minister-president” Oliver Paasch, de baas van de Duitstalige gemeenschap, was zelf aanwezig (15 november is ook de feestdag van de Duitstalige gemeenschap). Gelet op dit gebrek aan loyauteit van de gewesten en van twee van de drie gemeenschappen t.o.v. de federale overheid is er nog meer reden om hen af te schaffen.

Het federalistisch systeem kost jaarlijks 10 miljard euro en de dotaties aan de politieke partijen minstens 75 miljoen euro per jaar (80% van de inkomsten van die partijkassen wordt trouwens met dotaties, dus belastinggeld, gespijsd, ook die van partijen die België willen splitsen). Daarentegen kost de monarchie slechts 38,7 miljoen euro per jaar (Knack, 13.11.13, De Morgen, 23.04.15). Kortom, de kostprijs van de monarchie bedraagt slechts 0,3% van de kost van het federalisme terwijl de  particratische media alleen de Koning bekritiseren en niet het federalisme !

 

"Is een Koning in België nodig" - "Un Roi est-il nécessaire en Belgique?" (cijfers "Vlaams" gewest - chiffres région "flamande"; grafiek-graphique B.U.B.)

“Is een Koning in België nodig?” – “Un Roi est-il nécessaire en Belgique?” (cijfers “Vlaams” gewest – chiffres région “flamande”; grafiek-graphique B.U.B.)

LE COUT DE LA MONARCHIE REPRESENTE 0,3% DU COUT DU FEDERALSIME

Le 15 novembre 2016, c’était la Fête du Roi. Notamment le journal De Standaard rapportait ce jour-là la publication d’un sondage (lien) d’il y a deux ans. Cette enquête devrait démontrer que moins d’un soi-disant ”Flamand” sur deux veut maintenir la monarchie. Le B.U.B. a étudié le sondage et a constaté que plus de 8 Belges interrogés sur dix (au nord: 76 %) veulent garder la monarchie et que 3 sur 10 souhaitent même un Roi doté de plus de pouvoir politique.

Certains médias, comme De Standaard et a fortiori la VRT ont ainsi affirmé le jour de la Fête du Roi qu’il n’y aurait plus que 45% des soi-disant “Flamands” qui soutiennent la monarchie.

Cependant, selon ce sondage, ce pourcentage représente les gens qui estiment que la monarchie est “nécessaire”, ce qui ne veut évidemment pas dire que tous les autres sont contre le Roi.

Au journal de la VRT du 15 novembre à 19 heures, on a même déclaré que le Roi, qui rendait visite aux pilotes belges en Jordanie, pouvait être content d’être là parce qu’il n’y avait pas de bonnes nouvelles pour lui en Belgique! Quelle manipulation de l’opinion publique !

L’enquête fut effectuée entre octobre 2014 et mars 2015. Le taux de participation était de 45,7%. En région bruxelloise, on n’a même pas enquêté, bien que 10 pourcents des Belges y habitent, qui sont en général très royalistes (p. 7)! Nulle part les chiffres provinciaux, voire nationaux on été indiqués (le B.U.B. a calculé ces chiffres pour vous).

Bref, il ne s’agit pas d’un sondage exprimant l’attitude des Belges à l’égard de la monarchie. On voulait tout simplement mesurer les différences entre les soi-disant ‘Flamands’ et les soi-disant ‘Wallons’.

Il ressort de l’étude (p. 10) que 76,4 % des Belges habitant le nord du pays et 88,6 % des Belges habitant le sud du Royaume veulent conserver la monarchie. Si l’on recalcule ces données en proportion avec le nombre d’habitants des deux régions, il s’agit donc de pas moins de 81 % qui est favorable à la monarchie. Vu qu’en région bruxelloise, la sympathie pour la dynastie est traditionnellement très forte, il est fort probable qu’au moins 85 pourcents des Belges soient partisans du maintien de la royauté. C’est beaucoup plus qu’une majorité de deux tiers!

Selon ce même sondage, environ un néerlandophone sur trois et un francophone sur quatre souhaiterait réduire les pouvoirs du Roi. Par contre, 60 % des néerlandophones estime que le Roi joue un rôle important pour le prestige international de la Belgique et le même nombre veut accorder au Chef de l’Etat une liberté de parole absolue lors de ses allocutions.

Au niveau national, 19 % des interrogés se disent républicains et 21 % se disent être en faveur d’une monarchie ‘cérémonielle’, ce qui ne veut toujours pas dire qu’ils sont contre la Belgique ! Non seulement la majorité des Belges souhaitent donc une monarchie, 6 sur 10 se disent en faveur d’une monarchie dotée de pouvoir politique. De nouveau, ce dernier chiffre est plutôt modeste vu que les Bruxellois ne furent pas interrogés.

Il est également intéressant de savoir que presque 30 % (1/5 des néerlandophones et 4/10 des francophones) souhaite élargir les prérogatives royales…

A noter encore: il n’y a qu’un ”Flamand” sur trois et un ”Wallon” sur cinq qui dit ne pas faire confiance au Roi. En revanche, moins de 10 % des sondés disent se fier aux partis politiques. Cela en dit long sur la popularité du Roi en comparaison avec celle des particrates.

Le terme ‘monarchie cérémonielle’ est d’ailleurs particulièrement trompeur. Bien que la constitution belge attribue de larges pouvoirs au Roi, on vit dans les faits (presque) dans une monarchie cérémonielle. En effet, tant le fédéralisme linguistique que le pouvoir de la particratie ont réduit les pouvoirs du Roi comme une peau de chagrin. Ce n’est que pendant la formation du gouvernement fédéral et durant les moments de crise que le Roi joue encore un certain rôle. Probablement, le souverain dispose encore aussi d’une influence modératrice sur le gouvernement belge. Il joue aussi encore un rôle positif au niveau de la diplomatie économique. Vu sous cet angle, les partisans d’une monarchie cérémonielle veulent le statu quo, tandis que ceux qui souhaitent attribuer un rôle politique au Roi désirent la restauration effective des pouvoirs royaux.

D’autre part, le B.U.B. constate qu’à la Fête du Roi, le gouvernement fédéral fut représenté par six membres lors de la fête officielle au Palais de la Nation, tandis que le gouvernement “flamand” n’avait envoyé qu’un chef de cabinet. Les gouvernements “wallon” et bruxellois se sont fait représenter par un ministre pratiquement inconnu. Les deux “ministres-présidents” des régions superflus prétendaient être “empêchés”. Le “ministre-président” de la communauté française était également absent. Peut-être qu’ils ne savaient pas que l’on célébrait la Fête du Roi le 15 novembre. Oliver Paasch, le chef de la communauté germanophone, était présent lui-même (le 15 novembre étant également le jour de fête de la communauté germanophone). Vu ce manque de respect élémentaire des régions et de deux des trois communautés à l’égard du pouvoir fédéral, il y a encore une raison de plus pour les abolir.

Le système fédéraliste, lui, coûte 10 milliards d’euros par an et les dotations aux partis politiques au moins 75 millions d’euros par année (80% du revenu de ces partis est d’ailleurs payé par des dotations, donc par le contribuable, même les subsides aux partis qui veulent scinder le pays). La monarchie, en revanche, ne coûte que 38,7 millions d’euros par an (Knack, 13.11.13, De Morgen, 23.04.15), ce qui représente à peine 0,3% du coût du fédéralisme, tandis que les médias particratiques ne critiquent que le Roi et non le fédéralisme !