info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

TAALFEDERALISME IS OOK RACISME – LE FEDERALISME LINGUISTIQUE EST AUSSI DU RACISME

TAALFEDERALISME IS OOK RACISME – LE FEDERALISME LINGUISTIQUE EST AUSSI DU RACISME

bron-source: www.nieuwsblad.be, wver/Belga

bron-source: www.nieuwsblad.be, wver/Belga

VAN BIESEN: HYPOCRIETE REACTIES

Op 15 september 2016 zou Luk Van Biesen, volksvertegenwoordiger voor de VLD,  « Ga terug naar Marokko ! » geroepen hebben naar Meryame Kitir (sp.a), een parlementair van Marokkaanse origine. Bijna alle partijen en hun media hebben deze uitspraken veroordeeld. De B.U.B. kant zich tegen elke vorm van racisme, maar klaagt de enorme hypocrisie van de parti- en mediacratie aan.  

Terecht hebben heel wat politici en journalisten het gedrag van de liberaal gehekeld. Nochtans vergeten ze iets belangrijks. Sedert de jaren 60 wordt de Belgische politiek enerzijds overstelpt door taalracistische uitlatingen en daden van particratische flaminganten tegen Belgische Franstaligen, die men ook en ten onrechte ”Walen” noemt, en van wallingantische particraten tegen Nederlandstalige Belgen, die al even verkeerd als ”Vlamingen” bestempeld worden.

Dit taalracisme wordt nooit bestraft en geeft zelfs geen aanleiding tot negatieve reacties vanwege politici van dezelfde taalgroep. Meer nog, sedert 1970 heeft de particratie een federaal systeem uitgebouwd gebaseerd op gemeenschappen en gewesten die op hun beurt weer op taalgrenzen berusten. Niet alleen is het taalracisme dus politiek correct, het is ook nog eens geïnstitutionaliseerd.

Toen bv. de zesde ( ! ) staatshervorming in 2012 gestemd werd, hebben bijna alle politici dit akkoord toegejuicht. Nochtans heeft deze ‘staatshervorming’ België nog meer versnipperd en de kloof tussen de rechten van de Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen nog meer uitgediept. Alleen de B.U.B. heeft totnogtoe deze racistische feiten veroordeeld. Hoe kan men overigens voorstander zijn van het samenleven met andere nationaliteiten en religies in één staat, maar niet met eigen landgenoten die een andere taal spreken?

De B.U.B. is daarom van mening dat de kritiek t.a.v. Van Biesen, hoewel gerechtvaardigd, tegelijk bijzonder hypocriet is omdat andere racistische daden tussen Belgen (!) getolereerd, ja zelfs aangemoedigd en geïnstitutionaliseerd worden. 

 

VAN BESIEN : DES REACTIONS HYPOCRITES 

Le 15 septembre 2016, le représentant à la Chambre Luk Van Biesen (VLD) aurait crié « Retourne au Maroc ! » à une parlementaire d’origine marocaine Meryame Kitir (SP.a). Presque tous les partis et leurs médias ont condamné ces propos. Le B.U.B. s’oppose à toute forme de racisme, mais souligne l’énorme hypocrisie de la particratie et de la médiacratie. 

Bon nombre de politiciens et de journalistes ont fustigé à juste titre le comportement du parlementaire libéral. Toutefois, ils oublient une chose importante. Depuis les années 60, la politique belge est émaillée de déclarations et actes racistes sur le plan linguistique de la part de particrates flamingants contre les Belges francophones, appelés faussement « Wallons », et de la part de particrates wallingants à l’encontre des Belges néerlandophones, appelés tout aussi faussement « Flamands ».

Ce racisme linguistique n’est jamais puni et ne donne même pas lieu à des réactions négatives de la part des autres politiciens du même groupe linguistique. Qui plus est, depuis 1970, la particratie a construit tout un système fédéral sur base de régions et communautés, qui sont elles-mêmes construites sur base de frontières linguistiques. Le racisme linguistique n’est donc pas seulement politiquement correct, mais aussi institutionnalisé. Par exemple, lors du vote sur la sixième ( ! ) réforme de l’Etat en 2012, presque tous les politiciens ont applaudi cet accord. Néanmoins, cette réforme de l’Etat a encore plus morcelé la Belgique et encore plus creusé le fossé entre les droits des Belges néerlandophones, francophones et germanophones.

Seul le B.U.B. a condamné ces faits racistes jusqu’ici. Comment peut-on d’ailleurs être favorable à une société où l’on vit ensemble avec d’autres nationalités et d’autres religions tout en rejetant de vivre ensemble avec ses propres compatriotes qui parlent une autre langue?

Le B.U.B. est dès lors d’avis que la critique à l’égard de Van Biesen est justifiée, mais en même temps particulièrement hypocrite parce que d’autres actes racistes entre Belges (!) sont tolérés, voire stimulés et institutionnalisés.